MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM BÖLGELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; eğitim kurumlarının birbirlerini tanıması, tamamlaması ve bir bütün oluşturması; eğitim personelinin, eğitim ortamlarının, ders araç ve gereçlerinin ortak, etkili ve verimli kullanılması; okulun iç ve dış paydaşlarının eğitim süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması; çevre ile her alanda iş birliğine teşvik edilmesi, böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına imkân verecek eğitim bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının dâhil olacağı eğitim bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

ç) Eğitim bölgesi: Bir koordinatör müdürün yönetiminde, bu Yönergede belirtilen ölçütlere göre belirlenen ve eğitim hizmetlerinin daha etkin olarak sunulabileceği uygun büyüklükteki bölgeyi,

d) Eğitim bölgesi müdürler kurulu: Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumları müdürlerinin katılımı ile oluşan kurulu,

e) Eğitim kurumu: Eğitim bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları,

f) Eğitim ortamları: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim kurumuna ait
alanı,

g) Eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ğ) İç ve dış paydaş: Eğitim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi sürecinde etkileşim içinde bulunabileceği kişi, kurum ve kuruluşları,

h) Koordinatör müdür: Eğitim bölgesinin yönetimi amacıyla; eğitim bölgesinde yer alan eğitim kurumu müdürleri arasından millî eğitim müdürlüğünce 2 yıl süreyle görevlendirilen müdürü,

ı) Koordinatör müdürler kurulu: İl/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde bölgede bulunan koordinatör müdürlerin katılımı ile oluşan kurulu,ı) Koordinatör müdürler kurulu: İl/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde bölgede bulunan koordinatör müdürlerin katılımı ile oluşan kurulu,

i) Millî eğitim müdürlüğü: İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın