altinoz.com.tr

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (No: 2015/1)

02 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29581

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız