Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10148 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

03 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30085

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/10148

Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 16/3/2017 tarihli ve 1523 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10148 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımı işlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Donanım: Bilgisayar izlenceleri, yordamlar, kurallar ve bunlara ilişkin belgelemeye karşıt anlamda bilgi işlemde kullanılan fiziksel öğeler ya da fiziksel öğeler bütününü,

ç) Gizlilik ve güvenlik gerektiren iş: Ülkenin sağlık politikasına yön vermek amacı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü taralından işletilen kurumsal kaynak verileri ve yönetimi ile ilgili sistemler, kişisel sağlık verisi işleyen ve sahadan bu amaçla güvenli bir iletişim alt yapısı ile veri toplayan sistemler ve bu sistemler için gerekli yazılım, donanım, veri merkezi, sunucu barındırma ve güvenli iletişim ağı bileşeni erinin kurgulanması, tedarik edilerek kurulması, kapasite artırımı ya da azaltılması, modernizasyonu, standardizasyonu, işletilmesi, bakım, destek, geliştirme ve eğitim hizmetleri ile bu sistemler arasında elektronik ortamda sürdürülen güvenli veri iletimi ve paylaşımı için gerekli altyapının tesis, işletim, bakım, destek, geliştirme, modernizasyon ve standardizasyon işlerini,

d) Hizmet: Bu Esaslar kapsamına giren bakım, onarım, taşıma, haberleşme, telekomünikasyon, iletişim ve iletişim altyapısı, sigorta, araştırma, geliştirme, yükleme ve boşaltma, teknik yardım, teknik eğitim, toplantı, organizasyon, koruma ve güvenlik, danışmanlık ve müşavirlik, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetleri, yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri.

e) İdare: Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

f) Kurum: Kamu İhale Kuruntunu,

g) Mal: Satın alman her türlü ihtiyaç maddeleri, taşınır ve taşınmaz mallar ile lisansları,

ğ) Modernizasyon: İdarenin envanterinde mevcut malın veya yazılımının teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve geliştirme yoluyla ilave yazılım ya da donanım kullanılarak işlevsel özelliklerinin, kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

h) Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,

ı) Sistem: İş süreçlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere, muhtelif malzeme, teçhizat, donanım, iletişim alt yapısı, lisans ve yazılımın bir araya getirilmesi suretiyle .oluşturulan bileşenler bütününü,

i) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici fırına birliğinin sağlanması işlemini,

j) Yazılım: Bir bilgisayar sisteminde mikro işlemci ihtiva eden sistem, malzeme veya teçhizatta belirli bir işlevi meydana getirmek için yazılmış komutlar bütününü,

ifade eder.

(2) Bu Esaslarda yer almayan tanımlar için 4734 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımı işlerinin ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ilkeleri de dikkate alınır. Bu kapsamda mal ve hizmet alımı işleri kısımlar halinde de yapılabilir.

(2) Bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili mal vc/veya hizmet atımına çıkılmadan önce söz konusu alımın gizlilik ve güvenlik gerektiren iş olduğuna Bakan onayı ile karar verilmesi zorunludur.
İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulü

Uygulanacak ihale usulü

MADDE 6- (1) Bu Esaslar kapsamında uygulanacak ihale usulü pazarlık usulüdür.

Pazarlık usulü

MADDE 7- (1) Bakan onayı ile gizlilik ve güvenlik gerektiren iş olduğuna karar verilen bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili mal ve/veya hizmet alınılan pazarlık usulü ile yapılır.

(2) Bu maddeye göre yapılacak mal ve hizmet alıınlarında ihaleye en az üç istekli davet edilir. Davet edilmeyen istekliler, davet edilme ve doküman alma talebinde bulunamaz.

(3) İstekliler ilk teklif zarflan içerisinde ihale dokümanında belirtilen teknik ve mali yeterlik belgelerini sunmak zorundadır.

(4) İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararma esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınır; ilk teklif zarfının içerisinde sunulan mali ve teknik yeterlikleri uygun olan istekliler değerlendirmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen esaslara göre ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen alımlar, ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne göre yapılır.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alını yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak alımlar.

ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarın iki katına kadar olan alımlar.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak almalarda, ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarım arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu teşebbüslerden doğrudan sözleşme imzalanarak alım yapılabilir,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

İhale komisyonu

MADDE 9- (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel ile İlgili idare personelinin katılımıyla kurulacak eıı az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarım sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen iiç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 10- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alman onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE 11- (1) Mal veya hizmet alınılan ihalesi yapılmadan önce, İdare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere veya İhale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale dokümanının hazırlanması vc verilmesi

MADDE 12- (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler İdare tarafından hazırlanır. İhaleye katılacak isteklilerde aranacak yeterlik kurallarına idari şartnamelerde yer verilir.

(2) İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler İdare tarafından davet edilen isteklilere bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 13- (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak davet yapıldıktan soma tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdare tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere soıı teklif verme gününden üç güıı öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan İstekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 14- (1) İhalelere katılmak için ihale dokümanında belirtilen nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak, ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için adres beyanında bulunmak zorunludur.

Sözleşmeler

MADDE 15- (1) Bu Esaslar kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıda sayılanlardan uygun olanlara yer verilir.

a) işin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan,

k) Gecikme halinde alınacak cezalar.

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

n) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

p) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

r) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

ş) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylatürılması zorunlu değildir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(4) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde yüzde otuz oranına kadar iş artışı veya yüzde otuz oranına kadar iş eksilişi yapılabilir.

Fiyat farkı

MADDE 1.6- (1) İhale veya onay belgesi ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihale ve alımlarda 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Şikayet başvurusu

MADDE 17- (1) Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce İdareye yapılır.

(2) Başvurular üzerine İdare tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması hallerinde, başvurunun reddine,

karar verilir.

(3) İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alman karar, şikayetçi ile diğer isteklilere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İdare tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

(4) Bu Esaslar kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kuramıma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

MADDE 18- (1) İdarenin ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmetlere ilişkin alımların sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

Diğer hususlar

MADDE 19- (1) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz,

(2) Bu Esaslara göre yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uııcu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri ve bu Esaslara göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Esaslarda ve bu Esaslara göre hazırlanan şartname ve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın