Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10121 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

03 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30085

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10121

Ekli “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’’ın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 2564 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 27/9/2010 tarihli ve 2010/1091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet, ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez. Yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(3) Yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği hallerde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.”

MADDE 2- Aynı Esasların 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yasaklılık sorgulamasına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan hükümlere göre yapılır.”

MADDE 3- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin MKE tarafından hazırlanması esastır. Ancak, mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerinin özelliği nedeniyle MKE tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, danışmanlık hizmeti alınarak, uzman kişi veya kuruluşlara teknik şartname hazırlatılabilir. Bu durumda danışmanlık hizmet sunucusuna yaklaşık maliyet hesap cetveli de hazırlatılabilir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçetiidir.”

MADDE 4- Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihale usullerinde” ibaresi “ihale usulünde” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ticaret odaları aracılığıyla duyurmak.”

MADDE 5- Aynı Esasların 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Pazarlık usulü, ilansız yapılabilecek, idarece yapılan değerlendirme ve idarenin tedarikçi listesi bilgilerinin de dikkate alınması suretiyle ihale konusu işle ilgili en az iki isteklinin davet edildiği ve şartlan ile değerlendirme kriterleri ihale dokümanında belirtilen yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul, yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ve/veya ulusal menfaat ve güvenilirliğin gerektirdiği durumda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir.”

MADDE 6- Aynı Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (1) bendi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal gibi özel bir hakka sahip olduğu alımlar.

ç) Mevcut mal, teçhizat, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olduğunun teknik olarak tespit edilip raporlandınlması halinde ilk tedarikin yapıldığı gerçek veya tüzel kişilerden alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.”

“1) Genel Müdür Olur’u ile en az 5 kişiden oluşturulacak proje komisyonunca hazırlanacak rapor doğrultusunda, yurt dışında kurulacak üretim tesisi, üretim hattı modernizasyonu, teknoloji transferi ve sistem-alt sistem ve ürünlerin modifikasyonu ve modernizasyonu, bakını ve onanını, silahların mobil hale getirilmesi, geliştirilmesi ve farklı sistemlere adaptasyonu için imzalanan satış sözleşmeleri kapsamında yapılacak mal ve hizmetler.”

“(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda oluşturulan komisyon tarafından alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konacak, bunlara ilişkin belgeler de komisyon raporuna eklenecektir. Diğer yandan mal atımlarıyla ilgili olarak, ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markalann ve benzeri bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilecektir.”

MADDE 7- Aynı Esasların 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, kaşelenir/mühürlenir.”

MADDE 8- Aynı Esasların 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 17 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınmayan zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.”

MADDE 9- Aynı Esasların 21 inci maddesinin birinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İstenen diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.”

“(3) Bu değerlendirme ve işlemler sonucunda, istenen belgeleri tamam ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.”

“(7) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.”

MADDE 10- Aynı Esasların 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve 22 nci madde 23 üncü madde olarak, 23 üncü madde ise 22 nci madde olarak yeniden teselsül ettirilmiştir.

“(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise kâr hariç yaklaşık maliyetin 1,20 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. Yapım ihalelerinde ise sınır değer tespiti Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre yapılır.

(4) Hizmet alım ve yapım ihalelerinde, ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanabilir.

a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden birinci fıkrada belirtilen esaslara göre açıklama istenir.

b) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.

(5) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının ve/veya açık eksiltme sonucu oluşan teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde ihale dokümanında belirtilen oranda, sınır değerin altında olması halinde ise ihale dokümanında belirtilen oranın %50 fazlası oranında kesin teminat alınır.”

MADDE 11- Aynı Esasların 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Esasların 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra en geç beş işgünü içerisinde ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir ve MKE’nin internet sitesinde ilan edilir.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.”

MADDE 13- Aynı Esasların 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır”

MADDE 14- Ayın Esasların 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları, miktarı ve verilecek avans tutarında teminat alınacağı ile yıllara sâri alanlarda avans teminat mektubunun iade şartları.”

MADDE 15- Aynı Esasların 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Hizmet alanlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alanlarında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tebliğleri doğrultusunda yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, mal alım ihaleleri dışında yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli İstekliler bu hükümden yararlanamaz.”

MADDE 16- Aynı Esasların 32 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(3) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 3 (üç) işgünü içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir. Bu başvurular idare tarafından değerlendirilerek başvuru sahibine cevap verilir ve gerekli görülen işlemler yapılır.

(4) Ek sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği ile denetim, muayene ve kabul usulüne ilişkin hususlar idare tarafından belirlenir ve bu hususlara ihale dokümanında yer verilir.”

MADDE 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın