4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği Süresinin Uzatılması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 07 Ocak 2016

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

4447 Sayılı İşsizlik Kanunun Geçici 10. maddesinde yeralan sigorta primi desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları 7/6/2011 tarihli ve 2011/45 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Anılan Genelgenin “7-4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Prim Desteği İle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, Bakanlar Kuruluna, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatma yetkisi verildiğinden, uygulama süresinin uzatılması halinde ayrıca açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasındayer alan “Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 28/12/2015 tarihli, 29576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/12/2015 tarihli, 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu madesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla, anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinden, anılan maddede öngörülen şartlara haiz olup 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yönünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın