Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30422

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belgeye sahip kişileri,

 1. o) Batı Trakyalı Türk: Türklük belgesine sahip Batı Trakyalı Türkleri,

ö) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

 1. p) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili: Türkiye’deki diplomatik veyakonsülertemsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olan kişileri,
 2. r) Yabancı avcılık belgesi: Türkiye’deki diplomatik veyakonsülertemsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olan kişilere av organizasyonuna katılabilmeleri maksadıyla verilen belgeyi,
 3. s) Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS): Planlı ve kotalı avcılık çerçevesinde avlaklarda kota kullanım izninin alındığı; tür, avlak, zaman ve miktar bilgilerinin kayıt edilerek muhafaza edildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan elektronik sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Avcı eğitimi kursuna on sekiz yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak kaydıyla aşağıda belirtilen kişiler başvuruda bulunabilirler:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 2. b) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişiler,
 3. c) Batı Trakyalı Türkler,

ç) Yabancı ve kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan;

1) Herhangi bir avcı eğitimi almamış olan kişiler,

2) Kendi ülkesi veya başka bir ülkeden eğitim almış avcılık belgesine sahip kişilerden 42/A maddesine göre avcılık eğitim durumunun Türkiye’de düzenlenen kurs programına uygunluğu kabul edilmeyen kişiler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 – Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Kimlik numarasını gösteren bir belge,
 2. b) 2 adet fotoğraf.

Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ayrıca,

 1. a) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge,
 2. b) Batı Trakyalı Türklerden Türklük belgesi,
 3. c) Türkiye’de yaşayan yabancılardan ikamet veya çalışma izin belgesi,

ç) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan kimlik kartı,

istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 – Kurslarda dersler konu içeriğine bağlı olarak teorik ve uygulamalı olarak işlenir. Teorik ve uygulamalı dersler, kurs programında belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “625 sayılı Kanun” ibaresi “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27 – Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere aşağıda belirtildiği şekilde sınav yapılır:

 1. a) Teorik dersler için teori sınavı, uygulama dersleri için uygulama sınavı yapılır. Teorik ve Uygulama sınavı ortalaması başarı puanı olarak kabul edilir.
 2. b) Uygulama sınavı teori sınavı ile aynı gün içerisinde teori sınavı bitiminden sonra veya en fazla 2 saat sonra yapılır.
 3. c) Sınavlar merkez müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü veya görevlendirilen ilgili şef ve kursta görev yapan bir uzman veya usta öğreticiden oluşan üç kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilir. Teori ve uygulama sınavları aynı komisyonca veya farklı komisyon oluşturmak suretiyle de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29 – Sınavlarda başarı gösterenlere, kursun açıldığı merkezce düzenlenen “Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avcılık belgesi başvurusu ve istenen belgeler

Madde 31 – Aşağıdaki belirtilen belgelerin kurum tarafından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda başvuru sahibinden istenmez. AVBİS’te yer alan ve kurum tarafından temin edilebilen bilgi ve belgeler ayrıca ilan edilir.

 1. a) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,
 2. b) Avcılık belge harç makbuzu,
 3. c)Biometrikvesikalık fotoğraf,

ç) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi.

Ayrıca, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlar dâhilinde maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere karşılık veya ek olarak aşağıdaki belgeler de istenir:

 1. a) Tüfek ruhsatnamesi olmaksızın avcılık belgesi almak isteyenlerden sağlık raporu istenir ve adli sicil kaydı sorgulanır. Sorgulamada sabıka kaydına rastlanırsa, bu sabıkadan dolayı kişinin tüfek ruhsatnamesi alıp alamayacağına bakılır. Sabıkasından dolayı tüfek ruhsatnamesi alamayacak olanlara avcılık belgesi verilmez.
 2. b) Yabancı ile kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişilerden;

1) Diplomatik kimlik kartı,

2) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık esaslarıyla ilgili görüşü istenir. Karşılıklılık esaslarında belirtilen görüş dâhilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler istenmez.

 1. c) Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişiler; kendi ülkesi veya başka ülkeden edindikleri eğitim konuları veya programını gösterir avcılık yapabileceğine dair belgenin Türkçe tercümesi ile başvuruda bulunması halinde; bu Yönetmeliğin 42/A maddesinin hükmü doğrultusunda eğitim konu ve programının kabul edilmesi halinde avcı eğitimi kurs bitirme belgesi istenmez, edindiği avcılık belgesi veya eğitim konularını gösteren belgeler avcı eğitimi kurs bitirme belgesi yerine geçer.

Elektronik ortamda temin edilemeyen belgelerin aslı görülerek işlem tesis edilir ve şube müdürü veya şef tarafından aslı görülmüştür ibareli bir sureti alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avcılık belgesi şekli, kayıt edilmesi, verilmesi ve düzenlenmesi

Madde 32 – Avcılık belgesinin şekli Bakanlıkça belirlenir.

Avcılık belgesi alan kişilere ait bilgiler şube müdürlüğünce veya şefliklerce AVBİS’e kayıt edilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere, Batı Trakyalı Türklere ve yabancılara avcılık belgesi şube müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe düzenlenir. Avcıya avcılık belgeleri şube müdürlüğü imzalı düzenlendiği birimce posta yolu veya imza karşılığı elden verilir. Avcılık belgesinde kimlik numarası, avcılık belge numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, kan gurubu, anne-baba adı, fotoğraf, düzenleme tarihi, düzenleyen, veren makam ve avcının uyruğu belirtilir. Avcılık belgesinin elektronik ortamda düzenlenip karta basılması halinde avcılık belgesi avcıya ulaşıncaya kadar şube müdürlüğünce veya şeflikçe avcılık belgesindeki bilgilerin yer aldığı geçici belge verilir. Geçici belge süresi 30 gündür ve bu süre belgede belirtilir.

Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir. Bu belgede avcılık belgesinde yer alan bilgilere ilave olarak diplomatik kimlik hamili olduğu belirtilir.

Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlara verilen avcılık belgesinin süresi, kimlik kart süresi kadardır.

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlardagörev yapan kişilerin kırmızı bantlı kimlik sahibi veya karşılıklılık esasına göre yeşil bantlı kimlik kartı hamili olmaları zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34 – Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır.

Avcılık belgesi kütük kayıt defteri, AVBİS üzerinden yılın son iş günü oluşturulur.

 1. a) Sistem üzerinden oluşturulan kütük defterinin altı kapatılır ve “iş bu…..yılına ait kütük defteri …. kişidenibarettir, kayıtlarımıza uygundur” ibaresi yazılarak son sayfası mühürlenir ve düzenleyen ile şube müdürünce imza edilir.
 2. b) Her bir sayfasına “yıl/sayfa no” şeklinde sayı numarası verilerek mühürlenir ve imzalanır.

Yıl içerisinde yeni kayıt ve iptal edilen avcılık belge sahiplerine ait bilgiler Şube müdürlükleri veya şefliklerce Maliye Bakanlığı ilgili birimlerine “Yeni Belge Alan ve Belgesi İptal Edilen Avcı Listesi Cetveli” ile bildirir.

Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince AVBİS üzerinden veri paylaşımı sağlanması halinde yeni kayıt ve iptal cetveli hazırlanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35 – Belge; şube müdürlüklerince veya şefliklerce,

 1. a) 4915 sayılı Kanun kapsamındaki cezalar çerçevesinde,
 2. b) Kişinin veya varislerinin talepleri olması halinde,

iptal edilir.

İptal işlemlerinde avcının geriye dönük borcu olup olmadığına bakılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avcılık belgelerinin vize süresi, vize edilmesi, kayıp veya yıpranma sebebiyle yenilenmesi

Madde 36 – Avcılık belgesi her yıl vize edilir. Belgenin vize süresi, belgenin ilk verildiği veya vize edildiği tarihten itibaren bir yıldır. Vize süresi bitmiş avcıya avlanma izin kartı satılmaz ve av dönemi süresince de AVBİS üzerinden avlanma izni verilmez.

Vize işlemi şahsen veya AVBİS üzerinden aşağıdaki şartlar dâhilinde yapılır:

 1. a) Şahsen başvurular, şube müdürlüğüne veya şefliklere yapılır. Vize işlemi sırasında avcı;

1) Geriye dönük harç borcunun bulunmaması halinde cari yıla ait harcın yatırıldığını gösteren belgeyi,

2) Geriye dönük harç borcunun bulunması halinde cari yıl dâhil zaman aşımına uğramayan geriye dönük harç borcunun tamamının yatırıldığına dair belgeyi,

3) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatının süresinin dolmuş olması halinde; yeni ruhsatı,

4) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı ibraz etmeksizin müracaat etmesi halinde, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydını,

ibraz etmek zorundadır.

 1. b) Avcının AVBİS üzerinden vize işlemi yapmak istemesi halinde;

1) Avcılık belgesi harç borcu olup olmadığı,

2) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsat süresinin bitip bitmediği,

sistem tarafından kontrol edilir ve vize edilir. Eksik veya güncel olmayan ve belge var ise vize edilmez.

Kayıp veya yıpranma durumunda yenilecek avcılık belgesi için maddenin (a) bendine göre işlem yürütülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2004 25687
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/5/2006 26181
2- 31/7/2009 27305
3- 15/3/2014 28942
4- 9/3/2017 30002

Bu Yazıyı Paylaşın