Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Ekim 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32353

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1- 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin başlığı “Terkine esas tutarlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirketler, bu Tebliğ kapsamındaki tüketicilerin feshedilen veya sonlandırılan sözleşmelerine ilişkin güvence bedelleri için terkin başvurusunda bulunamaz ve bu güvence bedellerini, mahsuplaşmaya konu etmeksizin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iade eder.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın