Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

15 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30422

Sağlık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi dışında kalan ayaktan sağlık hizmetleri kapsamında verilecek konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin; açılmasına, kapsamına, taşıması gereken fiziki şartlarına, asgari personel standartlarına, izinlerine, ruhsatlandırılmalarına, belgelendirilmelerine, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, konaklamalı olarak, yataklı tedavi hizmetleri dışında kalan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon, termal, engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerini vermek üzere açılacak konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini, bunların işletenlerini ve personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek 11 inci maddesine; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e) ve (i) bentleri ile 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Engelli bakım merkezi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılmış veya ruhsatlandırılmış engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerini,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi: Bir konaklama tesisinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin veya fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yanında termal merkez veya engelli veya yaşlı bakım merkezinden en az birinin hizmet verdiği merkezi; ya da, bir engelli veya yaşlı bakım merkezinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin veya fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yanında termal merkezin birlikte hizmet verdiği merkezi,

d) Konaklama tesisi: Konaklama hizmeti vermek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi düzenlenmiş asgari dört yıldız ve en az 25 (yirmi beş) yatak kapasiteli tesisi,

e) Termal merkez: İlgili mevzuatına göre kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetleri vermek üzere, Sağlık Bakanlığınca izin verilmiş ve/veya ruhsatlandırılmış merkezi,

f) Yaşlı bakım merkezi: Yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılmış veya ruhsatlandırılmış huzurevi, bakım merkezi ile bakım ve rehabilitasyon merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin özellikleri

MADDE 5 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi, konaklama ile ilgili mevzuatında yer alan fiziki şartları sağlamak zorundadır. Ancak, hizmetin yürütülmesine aykırı düşmeyen bazı bölümler, konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ortak kullanımına açılabilir.

(2) Konaklama tesisi veya engelli veya yaşlı bakım merkezi bünyesinde en az 25 (yirmi beş) yatak kapasitesi olmalıdır. Konaklama hizmetinin verildiği bölümlerde engelliler ve yaşlılar için ilgili mevzuatına uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılır.

(3) Konaklama bölümünde acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.

(4) Konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi aynı binada olabilir. Başka merkez ile bağlantılı olmamak kaydıyla aynı yerleşke içerisinde de olabilir.

(5) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin içerisinde veya yerleşkesinde, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden hizmet alanların kullanımına sunulmak üzere iş ve uğraş alanları, spor alanları ve buna benzer sosyal alanlar inşa edilebilir.

(6) Konaklama tesislerindeki diğer birimlerin çalışma saatleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Konaklama tesisi ile bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri arasında kontrollü geçişin olduğu bölüm haricinde kontrolsüz geçiş bulunamaz.

(7) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, açıldıkları yerleşkenin dışına taşınamaz, taşınma talebi durumunda yeniden değerlendirmeye alınır ve ruhsatlandırılır.

(8) Birden çok katı olan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili konaklama alanlarında, hizmet alan kişilerin tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör bulunur.

(9) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve ilgili konaklama alanlarında, merdivenler, bina girişleri, koridorlar, banyo ve lavabolarda engelliler için ilgili mevzuatına uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılır.

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin idaresi

MADDE 6 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek konaklama tesisi ve her bir merkez, kendi mevzuatına göre idare edilir. Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve/veya merkezlerin uyum içinde hizmetlerini yürütmesi esastır.

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin uluslararası sağlık turizmi yetkisi

MADDE 7 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkezin, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alma şartlarını taşıması kaydıyla, ilgili mevzuatına göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Konaklama Tesisinde Açılması

Açılması ve faaliyet esasları

MADDE 8 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde sadece akut tedavisi tamamlanmış ve konaklamalı tesiste konaklayan ve tedavisi ilgili hekimi tarafından planlanmış veya bu merkezin hekimlerince planlanacak kişilere yönelik hizmetler ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça ruhsatlandırılması halinde verilebilir.

(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ruhsata esas mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak hizmet sunulur.

(3) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, ilgili mevzuatında yer alan fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak zorundadır.

(4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, konaklama tesisi bünyesinde olmaması halinde, 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde tanımlanan şartları haiz, acil hallerde kendi hastalarına ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği acil sağlık birimi oluşturulur.

(5) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin, bünyesinde hizmet alan hastaların yatarak veya ileri teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyması durumlarında hastalarını gönderilebileceği en az bir sağlık tesisiyle tedavi sözleşmesi yapmış olması zorunludur.

Personel esasları

MADDE 9 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde bu Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan asgari personel bulunur. Mevcut ruhsatlı sağlık tesisleri ile yapılacak işbirliği çerçevesinde açılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, bu Yönetmeliğin eklerinden EK-1’deki asgari personel standardının altına düşmemek kaydıyla sağlık tesisinin mevcut kadro ve kapasitesi kullanılır. Mesul müdür ilgili mevzuatına göre görevini yürütür.

(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlığın planlamalarından istisna olarak, yabancıların çalışma izinlerine dair mevzuat çerçevesinde yabancı personel çalıştırılabilir. Ayrıca, diğer özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak kurumsal sözleşme çerçevesinde uzman hekim/hekim çalıştırılabilir.

Hizmet alımı yoluyla karşılanabilecek hizmetler

MADDE 10 – (1) Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, aynı il içerisindeki diğer sağlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla temin edilebilir. Aynı ilde bu hizmetlerin alınabileceği sağlık kuruluşunun olmaması hâlinde, bu hizmetler, en yakın başka bir ildeki sağlık kuruluşundan alınabilir.

(2) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile hizmeti veren sağlık kurum veya kuruluşu, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Bakım Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri ile Termal Merkezler

Engelli bakım merkezleri ve yaşlı bakım merkezleri

MADDE 11 – (1) Engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezleri, ilgili mevzuatında yer alan personel, fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) Engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine uygun olarak yürütülür.

Termal merkezler

MADDE 12 – (1) Termal merkezler, kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetler sunmak üzere, 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğine uygun olarak konaklama tesisi bünyesinde veya engelli bakım merkezi ile yaşlı bakım merkezi bünyesinde açılabilir.

(2) Termal merkezlerde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine uygun olarak yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler ve Konaklamalı Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi

Başvuru

MADDE 13 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi başvuruları bu Yönetmeliğin ekindeki EK-2’de yer alan belgeler ile Genel Müdürlüğe yapılır. EK-2’deki belgelerin ilk defa alınacağı durumlarda, diğer kurumlara başvuru yapılmadan Genel Müdürlüğe başvuru yapılır ve başvuru işlemleri Genel Müdürlükçe takip edilir.

Yetkilendirme

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, EK-3’de yer alan “Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi” düzenlenir.

(2) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yetki belgesi verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyete başlamayan merkezlerin yetki belgesi iptal edilir.

(3) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi veya merkezlerden birinin sahip değişikliği halinde Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi iptal edilir ve yeni sahiplik adına bu Yönetmelik kapsamında yeniden başvuru yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve müeyyideler

MADDE 15 – (1) Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki sağlık hizmetleri, Bakanlık tarafından ilgili mevzuatına göre yılda en az bir kez denetlenir. Konaklama hizmetleri ile engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin denetimi, ilgili mevzuatına göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, fiilin niteliğine göre ilgili diğer mevzuatında belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki birden fazla merkezle faaliyet gösterilen konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin faaliyetin durdurulması gereken hallerde yalnızca ilgili merkezin; tek merkezle faaliyet gösterildiği durumlarda konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin tamamının faaliyeti Bakanlıkça durdurulur.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın