Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 93)

19 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31755

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 93

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa tabi olarak faaliyetlerini yürütmekte olan sulama birliklerinin belirlenmesidir.

Sulama birlikleri

MADDE 2- (1) 6172 sayılı Kanun hükümlerine istinaden faaliyette bulunan sulama birlikleri ekli (1) sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Devredilen sulama birlikleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Sumbas Sulama Birliği ile Kadirli Kesiksuyu Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliğine, Gönen Ovası Sulama Birliği ile Manyas Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Balıkesir Sulama Birliğine, Çamgazi Sulama Birliği ile Çelikhan Pınarbaşı Keysun Sulama Birliğinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek Adıyaman Sulama Birliğine personeli, taşınır ve taşınmaz malvarlığı, hakları, borç ve alacakları ile devredilmiştir. Devir öncesi sulama birliklerine üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, devirden sonra da devam eder.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

18 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın