Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30422

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (dd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yürüten, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasını düzenleyen veya yardımcı olan, bölge müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüklerince açılan sertifika programını başarıyla tamamlayıp av organizatörü kimliği alan kişiyi,”

“dd) İldeki şube müdürlüğü: Bölge müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur ve ilgililerce buradan takip edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi için başvuru, talebi içerir Av Turizmi İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-19) ile yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlükten” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden”, beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “öncesi müdürlüğe” ibaresi “öncesi ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükten” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgeler ildeki şube müdürlüğünce kontrol edilir ve mevcut olmaması durumunda yerli avcı tarafından ibraz edilir.”

“(6) Acente tarafından avcı adına yapılacak başvurular; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usul doğrultusunda, avlanma izninin alınması, av organizasyonunun yürütülmesi, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması için acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından verilen ait olduğu av yılı için geçerli olan noter onaylı vekâletnameyle yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu, 21 inci ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancıların avlanma esasları

MADDE 20 – (1) 6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancılar ile Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler avcılık belgesiyle avlanır.

a) Av turizmi kapsamındaki avlaklarda av ve yaban hayvanı türlerini seyahat acentesi aracılığıyla ya da seyahat acentesine bağlı kalmaksızın Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlayabilirler.

(2) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere ilişkin kota başvurusu, avcılık belgesiyle birlikte Genel Müdürlüğe; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile ildeki şube müdürlüğüne yapılır.

(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi, ilgililere gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diplomatik kimlik sahibi kişiler için avlanma esasları

MADDE 23 – (1) Yabancı avcılık belgesi verilen Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlar, acente aracılığıyla ya da acenteye bağlı kalmaksızın Komisyonca her av yılı için belirlenen avlaklarda Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.

(2) İşletilen avlaklarda, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve karşılıklılık esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilenler ile devlet misafirlerinden avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişilerin özel avlak ya da işlettirilen avlaklarda avlanmak istemeleri durumunda avlanma izin ücreti alınır, avlama ücreti ise özel avlak ya da işlettirilen örnek avlak sahibi tarafından belirlenir.

(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile birlikte, avcı tarafından veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(4) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesinin birer nüshası müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin on birinci ve on ikinci fıkralarındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlüğün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün”, dördüncü ve yedinci fıkralarındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, dördüncü fıkrasındaki “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” ve dokuzuncu fıkrasındaki “müdürlüğe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, “müdürlük” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – (1) Bölge müdürlükleri veya ildeki şube müdürlükleri, av organizatörü belirlemek amacıyla av organizatörlüğü sertifika programı düzenler.

(2) Av organizatörlüğü sertifika programında; av turizmi ve mevzuatı, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, av hukuku, uluslararası sözleşmeler; av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, ekoloji; trofe çıkarımı ve ölçümleri; iletişim, ilk yardım ve harita bilgisi; silah, ekipman, teçhizat ve optik aletler konuları ile av organizatörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konular yer alır.

(3) Sertifika programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve program sonunda başarılı olanlara Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı (Ek-15) verilir. Av organizatörlerinin isimleri, Genel Müdürlüğe ve TÜRSAB’a bildirilir, Genel Müdürlük ve ildeki şube müdürlüğü ile TÜRSAB’ın internet sitelerinde yayımlanır.

(4) Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri, kimlik sahiplerinin talepleri üzerine ildeki şube müdürlüğünce iptal edilir. Av organizatörü ve av kılavuzlarının kimlikleri aşağıdaki durumlarda ildeki şube müdürlüğünce askıya alınır ya da iptal edilir:

a) Kanunda suç olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri iptal edilir ve 10 yıl süre ile yeni kimlik düzenlenmez. Belirtilen sürenin sonunda sertifika programına katılarak başarılı olmaları halinde, bu kişilere yeniden kimlik verilebilir. Ancak bu kişilerin yeniden suç işlemesi halinde kimlikleri süresiz olarak iptal edilir.

b) İzinsiz ve yetkisiz av organizasyonu düzenleyenlerin kimlikleri ile Kanunda kabahat olarak belirlenen fiilleri işleyenlerin kimlikleri, bu durumun tespiti tarihinden itibaren 3 yıl süre ile askıya alınır.

(5) Av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalışan Bakanlık personeli için av organizatörü ve av kılavuzluğu sertifika programlarına katılım şartı aranmaz, Bakanlık personelinin talebi üzerine av organizatörlüğü için Genel Müdürlükçe, av kılavuzluğu için ildeki şube müdürlüklerince kimlik kartı verilir.

(6) Sürdürülebilir avcılığın eğitilen kişilerce yapılması, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya yönelik av kılavuzluğu sertifika programı ildeki şube müdürlüğü tarafından düzenlenir.

(7) Av kılavuzluğu sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır.

(8) Av kılavuzluğu sertifika programı sonunda başarılı olanlara Av Kılavuzluğu Sertifikası (Ek-16) verilir. Sertifika sahibi av kılavuzlarına talepleri halinde görev yapabilmelerini sağlayacak Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı (Ek-17) verilir.

(9) Av organizatörü ve av kılavuzuyla ilgili; adayların seçimi, görev, sorumluluk ve çalışma ile uygulama konuları, sertifika programı, iptal ve askıya almalar, Genel Müdürlükçe çıkarılacak esaslar doğrultusunda belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “müdürlükten” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-15 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin ekine Ek-19 eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7, Ek-8 ve Ek-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/4/2016 29684
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/5/2017 30070
2- 24/9/2017 30190

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın