Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31682

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık”, “Bakan”, “İl müdürlüğü” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Hükümet veteriner hekimi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye “Yüz kızartıcı suçlar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,”

“İl müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerini,”

“Resmi veteriner hekim: Tarım ve Orman Bakanlığınca 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından,” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden, birinci fıkrasının (f) bendi ile” olarak, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tabiata ve diğer türlere zararlı olan yaban hayvanların” ibaresi “Tabiata ve türlere zararlı olan yaban hayvanları ile bu madde kapsamında zararlı kabul edilen yaban hayvanlarının” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) İnsan yaralama ve ölümüne neden olanlar,”

“e) İnsan canına veya mala zarar verenler,”

“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanunlara” ibaresi “5996 sayılı Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 56 – Av köpekleri, 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında kimliklendirilerek kayıt altına alınır. Av köpeklerinin ölmesi veya kaybolması durumunda sahibi, durumu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirir.

Aksine hareket edenler hakkında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 70 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/A, Ek-2/D, Ek-2/E, Ek-2/F, Ek-3/B, Ek-4/D, Ek-4/E, Ek-4/F, Ek-5/E, Ek-5/F, Ek-5/G, Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın