Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31682

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği kapsamında uygulanmasına ilişkin esaslar Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber mücbir sebep veya projenin uygulanmasını zorlaştıran ya da geçici olarak imkansız hale getiren beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla en fazla yüzde elli oranında artırılabilir. Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje bütçesinin değişip değişmemesine Bakanlık tarafından karar verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/11/2008 27048
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/4/2009 27198
2- 31/12/2010 27802
3- 16/11/2011 28114
4- 20/6/2013 28683
5- 15/9/2017 30181
6- 14/3/2020 31068

 

Bu Yazıyı Paylaşın