altinoz.com.tr

2018/11479 Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkına İlişkin Karar

01 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30438

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11479

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/11/2017 tarihli ve 29914 sayılı yazısı üzerine, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11479 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Huzur hakkı ödemesi

MADDE 1- (1) Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu başkan ve üyelerine, katıldıkları Komisyon toplantıları için 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylık ücret tutarında huzur hakkı ödenir. Komisyon toplantısının ayda birden fazla olması halinde sadece bir toplantı için ödeme yapılır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.