Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı (No: 219)

26 Şubat 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32472

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Karar No: 219             21 Şubat 2024

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karamı amacı; Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bentleri, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerine göre, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para ve yapılacak yardımlara dair şekil ve şartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Tüzel kişilere yapılacak yardımlar, bu Kararın kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, Basın İlan Kurumu teşkiline dair 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bentleri, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncii maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Borç para: Basında fikren veya bedenen çalışanlara, Kurumca vadesi bir yıl olmak üzere verilen ve belli taksitler halinde kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen paraları,

b) Genel Kurul: Basın İlan Kurumu Genel Kurulunu,

c) Genel Müdürlük: Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurum: Basın İlan Kurumunu,

d) Muhtaçlık yardımı: Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalıştıktan sonra, artık çalışamaz hale gelen ve yardıma ihtiyacı bulunanlara yılda en fazla bir defa yapılan ya da basında fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenlere bir defaya mahsus yapılan yardımı,

e) Ölüm yardımı: Basında belli bir süre fikren veya bedenen çalıştıktan sonra ölenlerin yardıma muhtaç ailelerine bir defaya mahsus yapılan yardımı,

f) Şube Müdürlüğü: Kurum Genel Müdürlüğüne bağlı olarak illerde faaliyet gösteren mahallî teşkilatı,

g) Yönetim Kurulu: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın