altinoz.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezi programlarının uygulandığı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan ile sektör arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, ikili mesleki eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, sektör ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde ikili mesleki eğitim programlarının uygulandığı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) İkili mesleki eğitim: Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile sektör arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen mesleki eğitimi,

c) Oda/Birlik: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş mesleki kuruluşları,

ç) Okul: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını,

d) Ortak beceri eğitim merkezi: Telafi eğitimi, ortak beceri eğitimi ve işletmelerde mesleki eğitim vermek üzere meslek kuruluşları, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile okul bünyesinde kurulmuş eğitim merkezleri ve/veya birimlerini,

e) Protokol: İkili mesleki eğitim programlarının uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ile tarafların yükümlülüklerinin belirlendiği belgeyi,

f) Sendika: En çok işçiyi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren sendikalarını,

g) Telafi eğitimi: Öğretim programlarında yer aldığı hâlde işletmelerde gerçekleştirilemeyen eğitimin tamamlanması amacıyla, başka bir işletmede, ortak beceri eğitim merkezi ya da okulda yapılan eğitimi,

ğ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğini,

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.