tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

2017/10431 Bakanlar Kurulu Kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10431

Ekli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Banka Genel Kurul Kararına dayanan Başbakan Yardımcılığının 25/5/2017 tarihli ve 1020 sayılı yazısı üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 14 üncü maddesinin; (A) fıkrasının dördüncü bendi ile (B) fıkrasının yedinci bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (B) fıkrasının son bendi ile (C) fıkrasının ikinci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır”

“Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, toplantıdan önce, Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.”

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 22/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan (Guvernör)’ın çağrısı üzerine yılda en az sekiz defa yapılır. Banka Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının diğer hükümleri ile üçüncü fıkrası, Para Politikası Kurulu toplantıları için de uygulanır.”

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilir. Banka Kanununun 45 inci maddesi gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir.”