2017/10468 Bakanlar Kurulu Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10468

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Kararım yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 81085 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı’nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

MADDE 2- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi  Tutarı  (TL) Birimi
2711.12 (Sıvılaştırılmış)  Propan 1,778 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)  Bütan 1,778 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)  Diğerleri 1,778 Kilogram
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde) Propan 1,778 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde) Bütan 1,778 Kilogram

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın