altinoz.com.tr

2017/10477 Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10477

Ekli “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20/1/2017 tarihli ve 6091 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1- 8/10/1998 tarih ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10- Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.

Demirleme yerlerinde, birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle, uğraksız geçişim bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır.”

MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.