2017/10082 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde Gerçekleştirilecek Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Karar

24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30047

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10082

Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde gerçekleştirilecek metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/3/2017 tarihli ve 30524 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/3/2017 TARİHLİ VE 2017/10082 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Eti Bakır Anonim Şirketi tarafından Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde yapılacak olan metal geri kazanım ve entegre gübre tesisinin, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri

MADDE 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:

a) Yatırım yeri: Mardin İli, Mazıdağı İlçesi.

b) Yatırımın konusu: Metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi (tesis için İnebolu Limanı, Samsun Limanı, Dilaver Barajı su hattı ve doğalgaz boru hattında yapılması gerekli olan yatırımlar dahil).

c) Başlangıç tarihi: 26/11/2016.

ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren dört yıl (yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir).

d) Yatırımın cinsi: Tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme.

e) Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 2.884.000.000 TL.

f) Öngörülen ilave istihdam: 900.

g) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:

Ürün Mevcut Kapasite İlave Kapasite
Sülfürik asit 650.000 ton/yıl
Fosforik asit 150.000 ton/yıl
Amonyak 75.000 ton/yıl
Diamonyum fosfat 325.000 ton/yıl
Nitrat fosfat kompoze 750.000 ton/yıl
Kobalt karbonat 6.740 ton/yıl
Çinko karbonat 2.530 ton/yıl
Katot bakır 1.990 ton/yıl
Gümüş 1.540 kg/yıl
Altın 534 kg/yıl
Fosfat kayası istihracı 561.000 ton/yıl 1.189.000 ton/yıl

 

Destekler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandırılır:

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) KDV iadesi.

ç) Kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı: % 100, yatırıma katkı oranı: % 13 0, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: %100).

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl).

e) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl).

f) Faiz desteği ve/veya kâr payı desteği (250.000.000 TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl).

Uygulama

MADDE 4- (1) Mazıdağı metal geri kazanım ve entegre gübre tesisinin yapımına yönelik olarak, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara istinaden düzenlenen 2/2/2015 tarihli ve 114991 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş olan harcamalar, bu Karara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgesine devredilir. Ancak, 26/11/2016 tarihine kadar gerçekleştirilen yatırım harcamaları, 114991 sayılı yatırım teşvik belgesinde belirtilen oran ve miktarlarda desteklerden yararlandırılır. 26/11/2016 tarihinden sonraki yatırım harcamaları ise bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılır.

Faiz desteği uygulaması

MADDE 5- (1) Faiz desteği, sabit yatırım harcamalarının tamamı için bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk Lirası, döviz ve/veya dövize endeksli yatırım kredilerine uygulanan faiz ve/veya kâr payı üzerinden, itfa planının Ekonomi Bakanlığına gönderildiği tarihten itibaren uygulanır.

Tamamlama vizesi

MADDE 6- (1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma Ekonomi Bakanlığına müracaatta bulunur. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde tamamlama vizesi yapılır.

Müeyyide

MADDE 7- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dâhil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.

Diğer hükümler

MADDE 8- (1) Bu Kararda yer almayan hususlar, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar, 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın