Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/2)

13 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30300

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 5.750,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 300,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 210,00-TL,

3) Diğer mahallerde 75,00-TL,

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.240,00-TL,

2) Diğer mahallerde 480,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.035,00-TL,

2) Diğer mahallerde 2.760,00-TL.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın