Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29769

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat: Çiftçilerin Odaya kayıtları sırasında ve sonraki yıllarda ödemek zorunda oldukları ücreti (yıllık aidat),”

“l) İkamet Odası: Oda genel kurulu delegeliği için yapılacak seçimlerde, oda üyelerinin seçmen/aday olarak katılabilecekleri seçim çevresinin içinde kaldığı Ziraat Odasını,

m) Giriş ücreti ve yıllık aidat listesi: O yıl asgari ücretinin yüzde ikisi ile beş katı arasında kalmak üzere, altı kademede ve bölgeler, iller ve ilçeler bazında sayısı Birlikçe belirlenip, oda yönetim kurullarınca seçilen listeyi,

n) Tarımsal mal varlığı: Arazi varlığı ve eşdeğer arazi varlığı toplamını,

o) ZOBİS: TZOB ve Ziraat Odaları Bilgisayar Otomasyonu yazılımını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Asgari ücretin yüzde ikisinden az, beş katından fazla olmayacak şekilde, Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan altı kademede gösterilen miktarlar dahilinde Birlikçe hesaplanarak, giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlanır.

Birlik Yönetim Kurulu, giriş ücreti ve yıllık aidat listelerini, asgari ücretin %2 sinin altına düşmemek üzere, yörenin ürün desenini, toprak yapısını, üreticinin gelir durumunu göz önüne alarak; sulu arazilerde dekara belirlenen azami değerin %65 ine kadar, susuz ve kıraç arazilerde ise dekara belirlenen azami değerin %85 ine kadar düşürerek, bölgelere, illere ve ilçelere göre giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlayabilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat rakamlarının küsurları en yakın tama yuvarlanır.

Birlikçe belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat listelerinden, çay tarımı ile uğraşan üyelerin bulunduğu odalara Birlikçe istisna tanınabilir.

O yıla ait asgari ücret belirlendikten sonra, Birlikçe, ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetmelik gereğince alınması gereken giriş ücreti ve yıllık aidatları gösteren listeler; bölgeler, iller ve ilçeler bazında hazırlanır ve ZOBİS’e yüklenir. Söz konusu listelerden oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen liste, ZOBİS’ten seçilir.

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yapılan dönüşümler, sulu arazi olarak değerlendirilir. Asli üyenin eşdeğer arazi varlığına uygun olarak yapılan dönüşümler, ayrıca hesaplanarak, diğer varlıkları ile toplanarak alınır.

Sulu-kuru arazi ayrımı yapmayan odaların belirlemiş olduğu aidat miktarları, kuru arazi üzerinden değerlendirmeye alınır.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, IV. kademede yer alan asli üyelerin, tarımsal malvarlığını kuru ve sulu olarak ayrı ayrı beyan etmesi durumunda; kuru ve sulu araziler ile eş değer tarım arazisinin toplam miktarı, sulu tarım arazisi olarak değerlendirilerek giriş ücreti ve yıllık aidat buna göre alınır.

En geç 1 ay içerisinde kendi odası için uygun olan listeyi tercih edip karar yazısını göndermeyen odalara, Birlik tarafından re’sen liste ataması yapılır. Birlik tarafından liste ataması yapılan odalar, yönetim kurulu kararı alınmak suretiyle uygulamaya başlar.

Talimatlar dışında hareket eden odalar, ilgili kanun, yönetmelik ve genelge dışında hareket etmiş olacağından, bu odalar hakkında 6964 sayılı Kanunun 18/7 maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Birden fazla odanın çalışma alanı içinde işletmesi olan tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşların, ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemleri ile giriş ücreti ve yıllık aidat hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bu üyeler; ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemler için tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya ayrı ayrı başvurabilecekleri gibi, işlemlerini işletme merkezinin bulunduğu yerin odasından (ikamet odası) da yapabilirler. İşlemlerin merkezinin bulunduğu odadan yapılabilmesi için, giriş ücreti ve yıllık aidatlarını, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya veya odanın banka hesabına yatırılması,     ödeme makbuzu veya banka dekontunu ibraz etmesi gerekir.

b) Bu üyelerin giriş ücreti ve yıllık aidatları, ilçelerdeki tarımsal mal varlığı ile ilçelerdeki odalarca kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesine göre hesaplanır.

c) Bu üyeler; tüm ilçelerdeki ve/veya ilgili odanın çalışma alanındaki tarımsal mal varlığının yer aldığı çiftçi belgesini, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odadan ayrı ayrı alabileceği gibi, diğer odaların tahakkuk etmiş aidatını ödemiş olmak kaydıyla merkezin bulunduğu odadan da alabilirler.

Birden fazla odanın çalışma alanı içinde işletmesi olan gerçek kişilerin, ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemleri ile giriş ücreti ve yıllık aidat hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Gerçek kişilerin ilk kayıtları, 6964 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişiye ait tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaca ayrı ayrı yapılmak zorundadır.

b) Gerçek kişiler, kayıt güncellemelerini, tarımsal mal varlığının bulunduğu ilçedeki odalardan ayrı ayrı yapabilecekleri gibi, ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarına tasdik ettirdikleri formları ve ilgili odaya ait giriş ücreti veya yıllık aidatını ödediğine ilişkin ödeme makbuzu veya banka dekontunu ibraz etmek şartıyla ikamet odasından da yaptırabilirler. Bu durumda, ikamet odası, diğer odaların çalışma alanındaki tarımsal mal varlıklarını gösteren muhtarlıkça onaylanmış formlar ile banka dekontunun bir suretini en geç onbeş gün içinde ilgili odaya gönderir.

c) Bu durumda olanlardan, üyeliği geçmiş yıllara dayananlarla, ilk kaydının üzerinden bir yıl geçmiş olanlar, gerek o yıla ait gerekse geçmiş yıllara ait aidat borçlarını kayıtlı oldukları her bir odaya ayrı ayrı yatırabilecekleri gibi ikamet odasına başvurarak, diğer odalara ait aidat borçlarını o odaların banka hesabına yatırabilirler.

ç) Giriş ücreti ve yıllık aidatlar, gerçek kişilerin ilçelerdeki tarımsal mal varlığı ile ilçelerdeki odalarca kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesine göre hesaplanır.

d) İkamet odası tarafından verilecek çiftçi belgesinde, üyeye ait tüm ilçelerdeki veya kendi çalışma alanındaki tarımsal mal varlığı bilgileri yer alır.

e) Gerçek kişilerin, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya ayrı ayrı kayıt olmaları gerektiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin, tarımsal mal varlığının bulunduğu her bir oda tarafından ayrı ayrı yapılması zorunludur.

f) Gerçek kişilerin, ikamet odası çalışma alanı dışında tarımsal mal varlığı edinmesi (satın alma, kiralama ve benzeri) durumunda, bu kişiler ilgili odaya müracaat ederek ilk kayıtlarını yaptırıp bu odaya giriş ücreti öderler. İkamet odası çalışma alanı dışındaki tarımsal mal varlığının çeşitli şekillerle üçüncü kişilere geçmesi halinde, bu durum ilgililerce, tarımsal mal varlığının içinde bulunduğu odaya bildirilir. Aksi takdirde, üretim yılının başında tahakkuk eden yıllık aidat kişiden alınır. Giriş ücreti veya yıllık aidatlarını ödemeleri kaydıyla oda üyelerine verilen “Çiftçi Belgesi” nden ayrıca belge ücreti veya başka bir ad altında ücret alınamaz.

g) Esasen, o yılın aidatı anlamına gelen giriş ücretinin alındığı yıl, giriş ücreti ödenen odaya ayrıca yıllık aidat ödenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş ücreti ve yıllık aidatın ilanı ve listelere yapılacak itiraz

MADDE 10 – Kademeler dahilinde, Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ait cetvel, odalar tarafından ilgili muhtarlığa imza karşılığı verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Cetvel, muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yerde ilan tahtasına asılarak 15 gün süreyle ilan edilir. Cetvellerin muhtar tarafından ilan tahtasına asılma ve indirilme tarihleri tutanakla tespit edilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları, re’sen kaydı yapılan gerçek kişilerle, gerçek kişiler dışında kalan asli üyelere yazı ile tebliğ edilir. Muhtarlar tarafından tahtaya asılarak ilan edilen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ilgililer ilanın sona erdiği tarihten, yazı ile tebliğ edilenler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. Oda Meclisi itirazı bir ay içinde kesin olarak karara bağlar. Kesinleşen listeler oda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık aidat olarak, oda yönetim kurulu kararıyla ödenecek miktar, pos cihazı ile en çok 9 eşit takside bölünebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Engellilerin aidat hesaplamalarında tam teşekküllü kamu hastanelerinden heyet raporu ile belgelendirilmek koşuluyla, raporda belirtilen bedensel engelliliği oranında indirim yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanında ödenmeyen aidatların tahsili için öncelikle borcu olan üyeye ihtarname gönderilerek aidatın ödenmesi için süre verilir. Aidat, ihtardan sonra belirlenen süre içerisinde ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsil edilir. Geçmiş yıllara ait aidatlar, oda yönetim kurulu kararıyla, ödenecek miktar en çok 5 eşit taksitle pos cihazı aracılığı ile yapılandırılabilir.

Ölen üyenin mirasçıları mirası reddetmemişlerse, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun mirasa dair hükümleri kapsamında, oda aidatları ölenin mirasçılarından miras payları oranında talep edilebilir. Borcun ödenmemesi halinde mirasçılar aleyhine yasal yollara başvurulabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın