Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29906

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,”

“d) Kullanıcı Şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,”

“h) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

(3) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumları; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi, şirket ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İBGS)’ne, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

(2) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 14 üncü maddede belirtilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 17/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) TİM/TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından,”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 17/B maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderlerinin %60’ı Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı belgelerinin, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekir. Onay ve incelemeye konu belgeler Genelge ile belirlenir.

(2) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkik etmek suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığına ve olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

(3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi, ibraz edilen harcama belgelerinin ilgili ülke mevzuatına uygunluğu ile harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.

(4) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi yurt dışında düzenlenen belgeleri onaylar/inceler.

(5) Yurt dışı belgelerinin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), ödeme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Altı aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Üç aylık süre Bakanlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/1/2017 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kira giderleri için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki destek oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 takvim yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek giderler için 10 (on) puan artırılır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan birimler için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan birimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın