Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10)

30 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29786

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, 14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Borçlu: Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişileri,

b) Fıkra: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasını,

c) Milli emlak birimleri: Ecrimisil alacağını tahakkuk ettiren ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olan milli emlak dairesi başkanlığını, milli emlak müdürlüğünü ve malmüdürlüğü milli emlak servisini,

ç) Turizm belgesi: Konaklama tesisi için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini,

ifade eder.

Kapsama giren borçlar

MADDE 4 – (1) Fıkra kapsamındaki borçluların ecrimisil borçlarını yapılandırarak ödeyebilmeleri için bu borcun;

a) 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olması,

b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiş olması,

gerekmektedir.

(2) Turizm belgesi olmayanlardan aranılan ecrimisil alacaklarının fıkra kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

(3) Borçlular, vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan tüm ecrimisil borçları için fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Başvuru süresi ve şekli

MADDE 5 – (1) Fıkra kapsamında ecrimisil borçlarının yapılandırılarak ödenebilmesi için 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihini takip eden dördüncü ayın sonu olan 31/8/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesiyle başvurulması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine turizm belgesinin noter tasdikli bir örneği eklenir. Bizzat yapılan başvurularda turizm belgesinin aslının ibrazı koşuluyla noter tasdiki bulunmayan örnek de kabul edilecektir. Vergi dairesince örneğin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra belge aslı iade edilir.

(2) Borçluların birden fazla vergi dairesine olan ecrimisil borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

(3) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla başvurabilirler. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için fıkradan yararlanma başvuruları bunlar adına kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.

(4) Başvuru dilekçesinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih; adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda turizm belgesinin noter tasdikli örneğinin başvuru dilekçesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

(5) Borçluların, fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarının tamamının veya bir kısmının yapılandırılmasını talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.

(6) Başvuru dilekçesinin alınması üzerine vergi dairelerince, borçlunun fıkra hükmünden yararlanıp yararlanamayacağını tespit ve varsa ihtilafı sona erdirmek üzere başvuru dilekçesi ve eklerinin birer örneği ile ecrimisil borçlarının dönem, vade ve tutarını gösteren bir yazıyla milli emlak birimlerine aktarılarak;

a) Fıkradan yararlanmak isteyenin fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olup olmadığı,

b) Ecrimisil ihbarnamesine veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açılıp açılmadığı veya kanun yollarına başvurulup başvurulmadığı,

hususlarının tespiti ve ihtilafın varlığı halinde feragatin sağlanması istenilecektir.

İhtilaflı ecrimisil alacakları

MADDE 6 – (1) Fıkrada, “… Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır…” hükmü yer almaktadır.

(2) Ecrimisil alacaklarının ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile borçlusuna tebliğ edilmesi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında idare mahkemelerinde dava açılması mümkündür. İhbarnamelere dava açılmış olması, 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince idari işlemin yürütmesini kendiliğinden durdurmadığından ve maddenin ikinci fıkrası kapsamında da mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği müddetçe, bu alacakların takip edilmesi gerekmektedir.

(3) Ecrimisil alacakları, ödeme süresi içerisinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildirilmektedir. Bu alacakların takip ve tahsiliyle ilgili olarak vergi dairelerince yapılan işlemler de idari yargı mercilerinde dava konusu yapılabilmektedir.

(4) Fıkradan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, dava açmış olmaları halinde davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları, başvurmuşlarsa vazgeçmeleri şart olduğundan; borçluların gerek ihbarnamelere gerekse takip işlemlerine karşı açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından kayıtsız ve şartsız feragat etmeleri gerekmektedir.

(5) Fıkradan yararlanmak isteyen borçluların ihbarnamelere veya takip işlemlerine açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından feragat ettiklerine ilişkin dilekçeyi ilgili mahkemesine vermeleri ve feragatlerine ilişkin belgeyi ilgisine göre milli emlak birimlerine veya vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

(6) İhbarnamelere karşı açılmış olan davalardan ve/veya kanun yollarından feragat edilmesi, davacının talebinden vazgeçmesi sonucunu doğurduğundan, borçlular ihbarnamelerde belirtilen tutar üzerinden fıkradan yararlanabileceklerdir.

Milli emlak birimlerince yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Milli emlak birimleri vergi dairelerinden gelen bilgi ve belgeler üzerine fıkradan yararlanmak için başvuruda bulunan kişilerin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olup olmadığını tespit edecektir.

(2) Başvuruda bulunan kişilerin fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olmadığının tespit edilmesi halinde bu husus ilgili vergi dairesine onbeş gün içerisinde bildirilecektir.

(3) Fıkradan yararlanmak için başvuruda bulunan kişilerin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olması durumunda;

a) Ecrimisil borçlarına ilişkin ihbarnamelere dava açılıp açılmadığı ile kanun yollarına başvurulup başvurulmadığı tespit edilecek, ihbarnamelere dava açılmış veya kanun yollarına başvurulmuş olması durumunda borçluyla irtibata geçilmesi ve onbeş gün içerisinde feragatte bulunulması sağlanarak yapılan işlemlerin sonuçları,

b) Borçlunun ihbarnamelere dava açmadığının veya kanun yollarına başvurmadığının tespiti halinde fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarına ilişkin bilgiler,

onbeş gün içerisinde vergi dairesine bildirilecektir.

Milli emlak birimlerinden alınan bilgiler üzerine vergi dairelerince yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Milli emlak birimlerince fıkradan yararlanmak isteyenin fıkra kapsamında;

a) Turizm belgesine sahip olmadığının bildirilmesi halinde fıkradan yararlanamayacağının,

b) Turizm belgesine sahip olduğu halde bu ecrimisil borçlarına ilişkin ihbarnamelere açılan davalardan ya da başvurulan kanun yollarından feragat edilmediğinin bildirilmesi durumunda, feragat edilmeyen ihtilaflara konu ecrimisil borçları için fıkradan yararlanamayacağının,

bildirilmesi üzerine, durum vergi dairesince başvurana bildirilerek başvurusu reddedilecektir.

(2) Milli emlak birimlerince fıkradan yararlanmak isteyenin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olduğu ve varsa bu ecrimisil borçlarına ilişkin ihtilafıyla ilgili feragatte bulunduğunun bildirilmesi üzerine, yapılandırmaya konu edilecek ecrimisil alacaklarına ilişkin vergi dairesinin takip işlemlerinin mahkemeler nezdinde ihtilafa konu edilip edilmediğinin tespit edilmesi ve bu yönde bir tespitin bulunması halinde borçlu ile irtibata geçilerek onbeş gün içerisinde bu ihtilaflarından feragatte bulunması ve feragate ilişkin belgenin vergi dairesine ibrazı istenecektir. Borçlunun, vergi dairesinin takip işlemlerine ilişkin ihtilaflarından feragat etmemesi durumunda vergi dairesince feragat edilmeyen ihtilaflara konu ecrimisil borçları için fıkradan yararlanamayacağı hususu kendisine bildirilecektir.

Yapılandırılacak borcun tespiti ve ödenmesi

MADDE 9 – (1) Fıkra kapsamında, 26/4/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile bu tarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak gecikme zamları yapılandırılacaktır.

(2) Hesaplanan tutarların toplamının Eylül/2017, Eylül/2018 ve Eylül/2019 aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

(3) Taksitlere, 26/4/2016 tarihinden taksit ödeme sürelerinin sonuna kadar herhangi bir zam ve faiz uygulanmayacaktır.

Örnek 1- Borçlu, 19/3/2014 vadeli 150.000,00 TL tutarında ecrimisil borcu için fıkra hükmünden yararlanmak üzere vergi dairesine başvurmuştur.

Ecrimisil borcunun vade tarihi olan 19/3/2014 tarihinden 26/4/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç) bu borç için hesaplanan gecikme zammı tutarı 52.920,30 TL’dir (Örneklerdeki gecikme zammı hesaplamalarında aylık %1,40 oranı esas alınmıştır.).

Ecrimisil ile gecikme zammının toplamı olan 202.920,30 TL üçe bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.

Borçlunun ödeyeceği taksit tutarları ve vadeleri aşağıdaki gibidir.

tasilat-b-10-ekiSüresinde ödenmeyen taksitler

MADDE 10 – (1) Taksitlerin süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması, sonraki taksitlerin fıkra kapsamında ödenmesine engel değildir.

(2) Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarları, her bir taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, bu Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

Örnek 2- Örnek 1’deki 30/9/2017 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki birinci taksidin 13/2/2018 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.198,49 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 71.838,59 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Örnek 3- Örnek 1’deki 30/9/2018 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki ikinci taksidin 20.000,00 TL’lik kısmı süresinde ödenmiştir. Kalan taksit tutarının 10/4/2019 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.224,25 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 51.864,35 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Fıkra kapsamına 26/4/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacakları girmektedir. Bu nedenle, başvuru süresinin son günü olan 31/8/2016 tarihine kadar milli emlak birimleri tarafından takip için vergi dairelerine bildirilen ve vadesi 26/4/2016 tarihinden önce olan (bu tarih dahil) ecrimisil alacakları da fıkra kapsamında yapılandırılabilecektir.

(2) Fıkra kapsamındaki alacaklara ilişkin olarak 26/4/2016 tarihinden önce yapılmış olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir.

(3) Borçluların fıkradan yararlanabilmesi için ödeme emirlerine ilişkin ihtilaflarından feragat etmeleri yasal şart olduğundan, feragatte bulunan borçlulardan 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamında %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.

(4) Fıkradan yararlanan borçluların mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

(5) Fıkradan, turizm belgesi bulunan borçluların yararlanabileceği düzenlendiğinden, fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarından dolayı haklarında 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle takibat yapılan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin, sorumlu oldukları tutarlar için fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın