altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1128 Sayılı Kararı ve Eki 139 Sayılı Genelge 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri

26 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30637 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 1128

-KARAR-

2972 sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.

Bu seçimlerde görev ifa edecek il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının her seçim türü için yapacakları işlemlere ilişkin görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. ve 2972 sayılı Kanunun 8. maddeleri gereğince 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/10. maddesinin verdiği yetki, 298 ve 2972 sayılı Kanun hükümleri ile yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde, yurt genelinde birlikteliğin sağlanması gerektiğinden; geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurularak il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen 139 sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139 sayılı Genelge’nin kabulüne, Genelge’nin kararın eki sayılmasına,

2- 298 sayılı Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilçe seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresinin Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğine,

3- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

4- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

5- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

6- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

26/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

139 Sayılı Genelge için tıklayınız.