altinoz.com.tr

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/8)

25 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30666

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “3 gün” olarak, (b) bendinde yer alan “5 iş günü” ibaresi “2 gün” olarak değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “en geç 5 iş günü içerisinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Çiğ süt destekleme çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.