altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 Tarihli ve 1129 Sayılı Kararı ve Eki 138 Sayılı 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge

26 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30637 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 1129

-KARAR-

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.

Yapılacak olan seçimlerde görev ifa edecek sandık kurullarına; her seçim türü için yapacakları işlemlerde Yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, bir genelge hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, sandık kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi hususu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri gereğince 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/10. maddesinin verdiği yetki, 298 ve 2972 sayılı Kanun hükümleri ile yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde Yurt genelinde birlikteliğin sağlanması amacıyla; geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurularak sandık kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlanan 138 sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- Seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 Sayılı Genelge’nin kabulüne, Genelge’nin Kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar Kurulumuz Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilmesine,

4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

5- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

26/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

138 Sayılı Genelge için tıklayınız.