Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31748

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 2/7/2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“çç) İşlem belgesi: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte tanımlanan işlem belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Numara taşıma işlemi, abonenin numara taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak, internet aracılığı veya Kurumca belirlenecek diğer yollar ile başvurmasıyla başlar. Abonenin bu yönde bir talebi olmaksızın söz konusu abone için numara taşınabilirliği işlemi başlatılamaz. Abone, taşınacak numarayı, kimlik bilgilerini, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir form ile alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi kurar. Abone, söz konusu başvuru ile numara taşıma işleminin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu işlemin kendi adına alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay vermiş sayılır. Mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletilir. Alıcı işletmeci, abonenin numarasının taşınmasına ilişkin imzalı talep formunu, kimlik bilgileri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri alarak, verici işletmeciye gönderilmek üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin suretlerini elektronik ortamda numara taşınabilirliği sistemine ulaştırmakla yükümlüdür. Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinde abonelik sözleşmesinin devrine veya iptaline ilişkin ilgili mevzuata uygun bir talebinin bulunması,

  1. e) Mobil numara taşınabilirliğinde, devir yoluyla kurulan abonelikler hariç olmak üzere, taşınma talebinde bulunan abonenin numaranın tahsisli olduğu işletmeci ile ilk abonelik sözleşmesini kurduğu tarihten itibaren üç ay geçmemiş olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Taşıma talebinin alındığına ilişkin olarak bildirimde bulunulması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mobil numara taşınabilirliğinde taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile uygulanmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/7/2009 27276
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/1/2015 29238
2- 28/11/2015 29546
Bu Yazıyı Paylaşın