altinoz.com.tr

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

17 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31869

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında yer alan ve piyasaya arz edilmesi amaçlanan yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetini yapacak olan onaylanmış kuruluşların başvuru esasları ile bu kuruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, bu kuruluşların yükümlülüklerini, Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve idari yaptırım kararlarının ve önlemlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetleri hakkında Bakanlığı bilgilendirme yükümlülükleri ve Bakanlığın bu kuruluşları denetimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesi, 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımlar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Denetçi: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD faaliyetleri kapsamında planlanan denetimleri gerçekleştiren ve raporlayan personeli,

c) Deney personeli: Yönetmeliğin Ek-5’inin ikinci bölümünün üçüncü fıkrasında tanımlanan laboratuvarlarda performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan deneyleri ve diğer performans değerlendirme metotlarını gerçekleştiren personeli,

ç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

d) NANDO: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sistemini,

e) Onaylanmış kuruluşlar grubu: 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşların aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak üzere Komisyonca oluşturulan grubu,

f) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması (PDDD): Yapı malzemelerinin temel karakteristiklerle ilişkili performanslarının değişmezliğinin değerlendirilmesini ve teyit edilmesini,

g) PDDD sistemleri: Yapı malzemelerinin ürün ailesi ve kullanım amacı veya amaçlarına göre Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile belirlenen ve Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen PDDD yöntemlerinden her birini,

ğ) Teknik düzenleme sorumlusu: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan personeli,

h) Teknik uzman: PDDD faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde denetçiye uzmanlık alanındaki teknik konuda destek veren personeli,

ı) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

i) Ürün ailesi: Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile belirlenen ve NANDO’da yayımlanan, bir veya birden fazla ürün ve/veya kullanım amacı içerebilen ürün gruplarını,

j) Yönetmelik: 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin PDDD faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar; 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan kuruluşlar Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

(2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlar bu faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler, Akreditasyon,

Personel ve Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6- (1) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek kuruluşlar, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılar ve belirtilen hususları yerine getirir.

Akreditasyon ile ilgili şartlar

MADDE 7- (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere Bakanlığa başvuran kuruluşlar, PDDD Sistem 1+, 1 ve 2+ için yapılan başvurularda “TS EN ISO/IEC 17065: Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” ve PDDD Sistem 3 için yapılan başvurularda “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standartlarında onaylanmış kuruluş olma amaçlı bir akreditasyon sertifikasına sahip olmalıdır.

(2) Onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon işlemlerinde, Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, Kuruluşun değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin Yönetmeliğin 51 inci maddesinde anılan Komisyonca oluşturulmuş grubun çalışmalarından haberdar olmasını sağlama ve bu grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul etme yükümlülükleri ve bu Tebliğde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmuş olmalıdır.

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 8- (1) Başvuru sahibi kuruluşlar, yürüteceği PDDD faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştireceği denetim ve/veya deneyleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla atandıkları alan ve göreve uygun teknik ve mesleki bilgi, mevzuat bilgisi, sektörel ve denetim ve/veya deney tecrübesine sahip olan en az bir teknik düzenleme sorumlusu ve yeterli sayıda denetçi, teknik uzman ve/veya deney personeli çalıştırmalıdır.

(2) Başvuru sahibi kuruluşlar Yönetmelik çerçevesinde atayacağı en az bir teknik düzenleme sorumlusunu tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurmalıdır. Teknik düzenleme sorumlusu atandığı onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Teknik düzenleme sorumlusu; Yönetmelik, ilgili mevzuat ve kuruluşun onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasında baz alınan, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standart veya standartlara hakim olmalı, üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin veyahut fen veya eğitim fakültelerinin teknik bölümlerinden birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, kuruluşun onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasında baz alınan standart veya standartlar çerçevesinde yapı malzemeleri alanında en az iki yılı uygunluk değerlendirmesi veya fabrika üretim kontrolü veya deney tecrübesi olmak üzere beş yıl iş tecrübesine veya Bakanlık teşkilatının ilgili teknik biriminde Yönetmelik kapsamında en az üç yıllık fiili ürün denetimi/kuruluş denetimi ya da iki yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmalıdır. Teknik düzenleme sorumlusu, beşinci ve altıncı fıkraların şartlarını sağlaması durumunda, denetçi olarak da atanabilir ancak bu durumda teknik düzenleme sorumlusu belgelendirme kararında yer alamaz.

(4) Başvuru sahibi kuruluşlar en az bir denetçiyi tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurmalıdır.

(5) Denetçi; üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinde veyahut fen veya eğitim fakülteleri ile yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra atandığı ürün ailesinde, en az iki yılı üretim süreci veya TS EN ISO/IEC 17065 standardı ile ilişkili uygunluk değerlendirmesi tecrübesi olmak üzere beş yıl iş tecrübesine veya Bakanlık teşkilatının ilgili teknik biriminde Yönetmelik kapsamında en az üç yıllık fiili ürün denetimi/kuruluş denetimi ya da iki yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmalıdır. 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanuna göre mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanların denetçi olarak atanabilmesi için atandıkları ürün ailesinin üretim sürecinde veya TS EN ISO/IEC 17065 standardı ile ilişkili uygunluk değerlendirmesi alanında beş yıl iş tecrübesine sahip olmalıdırlar.

(6) Denetçi en az bir ürün ailesinde beşinci fıkrada belirtilen şartları sağlamalıdır. Denetçi, gerekli eğitimleri almak ve denetimi ilgili ürün ailesinde yetkin bir teknik uzman ile birlikte gerçekleştirmek şartıyla, beşinci fıkradaki şartları sağlamadığı ürün ailelerinde de denetçi olarak atanabilir.

(7) Teknik uzman; üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinde veyahut fen veya eğitim fakülteleri ile yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini veya 3795 sayılı Kanuna göre mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarında öğrenimini tamamladıktan sonra atandığı ürün ailesinde üretim süreciyle ilişkili en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmalıdır.

(8) Deney personeli, atandığı ürün ailesinde veya Yönetmeliğin Ek-5’inin üçüncü bölümünde belirtilen temel karakteristiklerde, en az iki yıl performans değerlendirme tecrübesine sahibi olmalıdır.

Yüklenici, şube ve temsilcilik kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 9- (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmalı veya TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun oldukları bu kuruluşlarca değerlendirilmiş olmalıdır. Onaylanmış kuruluşların kendi bünyesindeki laboratuvarlar için de aynı şartlar geçerlidir.

(2) Yüklenici kullanılması durumunda onaylanmış kuruluşlar, TS EN ISO/IEC: 17065 veya TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında yer alan yüklenici kullanımıyla ilgili gerekleri de yerine getirir.

(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından kullanılan şube, temsilcilik veya yüklenicilerin Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen şartları sağlaması onaylanmış kuruluşların sorumluluğundadır. Şube, temsilcilik veya yüklenicilerin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşun kendisi tarafından düzenlenir.

Diğer Şartlar

MADDE 10- (1) Onaylanmış kuruluşlar, başvuru kapsamındaki her bir ürün ailesi, uyumlaştırılmış teknik şartname veya temel karakteristik için kullanım amacı ve PDDD sistemlerine göre detaylandırılmış hali ile PDDD yöntemlerine sahip olmalıdır.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, kendilerine ait kimlik kayıt numarası, belgelerin ve işaretlerin yanlış kullanımı sonucunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemleri ve/veya kötüye kullanılması durumunda alınması gereken tedbirleri belirlemiş olmalıdır.

(3) Onaylanmış kuruluşların başvuru kapsamında yürüteceği PDDD faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde, onaylanmış kuruluşlar bu faaliyetlerini ve başvuru kapsamındaki faaliyetlerini birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemleri belirlemiş olmalıdır.

(4) Onaylanmış kuruluşların, teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler var ise PDDD sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3’te tip testlerini üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir deney laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanlarını kullanarak yapmak istemesi halinde, onaylanmış kuruluşlar Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamalı ve akreditasyon sertifikasında bu yetkinlik uyumlaştırılmış teknik şartname bazında belirtilmiş olmalıdır. Bu faaliyet yüklenici kullanımı olarak değerlendirilmez.

(5) Onaylanmış kuruluşlar; sigorta bedeli PDDD faaliyeti yürüttükleri ürünün doğası gereği taşıdığı ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, PDDD faaliyetinin ve kullanıcı ile tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçütler göz önüne alınarak belirlenmiş, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilmiş, Yönetmelik kapsamında yürüttükleri faaliyete atıf yapan bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmalı ve onaylanmış kuruluş statüleri devam ettiği sürece bu sigortanın sürekliliğini sağlamalıdır.

(6) Kuruluşlar kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı adresine sahip olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim ve Görevlendirme

Başvuru

MADDE 11- (1) Başvuru sahibi kuruluş, kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan, formatı Ek-1’de yer alan ve Bakanlık resmi internet sitesinde de yayımlanan ve kuruluşça yürütülecek olan faaliyetlerin tanımını, kuruluşun yetkin olduğunu belirttiği değerlendirme ve/veya doğrulama yöntemlerini içeren başvuru yazısı ile Bakanlığa başvurur.

(2) Başvuru yazısı ekinde aşağıdaki dokümanlar Türkçe dilinde Bakanlığa iletilir:

a) Kuruluşun unvanını, adresini, ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.

b) Kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza beyannamesi.

c) Kuruluşun organizasyon şemasının kontrollü kopyası.

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlara göre TÜRKAK tarafından düzenlenmiş onaylanma amaçlı Türkçe ve İngilizce akreditasyon sertifikasının sureti.

d) Kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve/veya doğrulama yöntemlerine ilişkin prosedürlerin kontrollü kopyası.

e) Sistem 1+, 1 ve sistem 3 kapsamında başvuruda bulunan kuruluşların yürütecekleri faaliyet kapsamındaki uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve bu şartnamelerde belirtilen kuruluş sorumluluğundaki deney standartlarının listesinin kontrollü kopyası.

f) Teknik düzenleme sorumlusunun ve PDDD faaliyetlerinde rol alan personelin adının, mezuniyetinin, istihdam şeklinin, görevinin, atandığı ürün ailesinin, uyumlaştırılmış teknik şartnamenin veya deneyin belirtildiği detaylı personel listesinin kontrollü kopyası.

g) Yüklenici laboratuvar kullanılması durumunda, PDDD faaliyetleri çerçevesinde uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde yer alan deney standartlarında hangi yüklenici ile çalışıldığını, sözleşme tarihlerini ve yüklenicinin ilgili deneyde akredite olup olmadığını, yüklenici akredite ise akreditasyon sertifikası numarası ve tarihini, akredite değil ise kuruluş tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre gerçekleştirilen inceleme tarihlerini içeren yüklenici laboratuvar listesinin kontrollü kopyası.

ğ) Avrupa Birliği Onaylanmış Kuruluşlar Grubu üyeliği ve başvuru yapılan ürün veya ürün ailesiyle ilgili standardizasyon faaliyetlerine katılım sağlandığını kanıtlayan dokümanlar.

h) Meslekî sorumluluk sigortasının sureti.

(3) Bakanlığa sureti gönderilen dokümanlarda kuruluşu temsile yetkili bir kişinin imzası ve kuruluş kaşesi bulunmalıdır.

(4) Unvan, adres ve kapsam değişikliği başvurularında kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış Ek-1’deki başvuru yazısı ile sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir. Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda Bakanlık on beş iş günü içinde bilgilendirilir.

(5) Başvuruda ve başvuru sonrasındaki değişiklerle ilgili Bakanlığa iletilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk kuruluşa aittir.

(6) Başvuru ve sonrasında Bakanlıkla kuruluş arasındaki yazışmalarda kuruluşun kayıtlı elektronik posta adresi kullanılır. Bakanlıkça talep edilmesi halinde, onaylanmış kuruluş başvuruları ile onaylanmış kuruluş faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bakanlıkça kurulacak bir elektronik sistem aracılığıyla yürütülür. Kuruluşa dair işlemlerin sistem üzerinden takip edilmesi için yetkilendirilmiş personel Bakanlığa bildirilir.

(7) Kamu kuruluşları, statüleri çerçevesinde temin edebildiği başvuru dokümanlarını Bakanlığa teslim eder.

(8) Başvurularda, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan kılavuz ve standart formlar esas alınır.

Değerlendirme

MADDE 12- (1) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartname versiyonları esas alınarak Bakanlıkça incelenir ve değerlendirilir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlarda onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasına sahip olan kuruluşların Yönetmeliğin 41 inci maddesinde ve bu Tebliğde belirtilen onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekleri sağladığı kabul edilir. Kuruluş bu şekilde akredite olsa dahi, kuruluşun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(3) Bakanlıkça 18 inci madde uyarınca gerçekleştirilen denetim veya değerlendirmeleri süren kuruluşların başvuruları, bu işlemlerde uygunsuzluk bulunması halinde uygunsuzluklar kuruluşça giderilinceye ve söz konusu işlemler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Başvuru ile iletilen dokümanlarda uygunsuzluk veya eksiklik bulunması halinde bir kereye mahsus olmak üzere kuruluşa bu hususlar bildirilir. Başvuru tarihi itibarıyla üç ay içerisinde 11 inci maddede belirtilen belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde Bakanlığa iletilmemesi halinde kuruluşun başvurusu reddedilir.

Bildirim

MADDE 13- (1) Bakanlık tarafından görevlendirmesi veya kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(2) Onaylanmış kuruluşların görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Onaylanmış kuruluşların başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyon sertifikasının bulunması durumunda, görev süresinin belirlenmesinde geçerlilik süresi en yakın tarihli akreditasyon sertifikası esas alınır.

(3) Onaylanmış kuruluşların bildirime konu faaliyetlerinde ve özelliklerinde meydana gelen ve Ek-1’deki başvuru yazısı ile Bakanlığa iletilen değişiklikler NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(4) Bildirim sürecinde Komisyonun veya AB üyesi devletlerin Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlıktan Ticaret Bakanlığı aracılığıyla kuruluşa ait ilave bilgi ve belgeler istemesi halinde, bu durum kuruluşa bildirilir ve kuruluş talep edilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa iletir.

Görevlendirme

MADDE 14- (1) Kuruluş, kendisine Komisyon tarafından onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası tahsis edilerek görevlendirme kapsamıyla birlikte NANDO’da yayımlanmasıyla birlikte onaylanmış kuruluş statüsü kazanır. Onaylanmış kuruluşların kapsam değişikliği başvurularında da aynı yöntem izlenir ve kapsam değişikliği NANDO’da yayımlanan onaylanmış kuruluşlar ilgili kapsamlarda faaliyetlerine başlarlar.

(2) Görev süresi dolacak olan onaylanmış kuruluşların görevine devam etmek istemesi halinde, görev süresinin sona ereceği tarihten en az otuz iş günü önce söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasını yenileyerek Türkçe ve İngilizce suretlerini veya TÜRKAK tarafınca düzenlenmiş İngilizce akreditasyon sertifikası süresi uzatma yazısını Bakanlığa iletirler. Yeni görev süresinin belirlenmesine dair nihai karar Bakanlığa aittir.

(3) Onaylanmış kuruluşun, TÜRKAK tarafından yayımlanan güncel tarihli onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasını, ikinci fıkrada belirtilen süreyi aşarak Bakanlığa bildirmesi durumunda, geç bildirimden kaynaklanan her türlü sonucun sorumluluğu onaylanmış kuruluşa aittir.

(4) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlara ilişkin görevlendirmeye, faaliyet kapsamında meydana gelen değişikliklere ve faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kısıtlanması ve sonlandırılmasına dair kararlar ile iletişim bilgilerini ve bu bilgilerde oluşan değişiklikleri resmi internet sitesinde duyurur.

(5) NANDO’da görev kapsamının yayımı sona eren kuruluşlar yeniden onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek istemeleri halinde Bakanlığa başvururlar.

(6) NANDO’da Yönetmelik görev kapsamı yayımlanmayan kuruluşlar Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteremez, Yönetmeliğe referans veren belge veya rapor düzenleyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri ve Koordinasyonu

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 15- (1) Onaylanmış kuruluşlar, 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde hükme bağlanan yükümlülükleri yerine getirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen Komisyonca oluşturulmuş grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder, prosedürlerine dâhil ederek bunlara uyar.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildiği kapsamdaki uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya temel karakteristiklerde değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin faaliyetlerine etkisi ve faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak katıldığı standardizasyon faaliyetleri hakkında Bakanlığı bilgilendirir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, kendilerine ait kimlik kayıt numarası ve belgelerin, raporlar ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiklerinde düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(5) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Her yıl ocak ayı içerisinde Yönetmelik kapsamında belgelendirdiği ve/veya rapor düzenlediği tüm imalatçıların o tarihte güncel olan konsolide listesini Bakanlığa teslim eder.

b) PDDD faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir başvurunun reddedilmesi, bir belgenin verilmemesi, önceden düzenlenmiş bir belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarını on beş iş günü içerisinde gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirir.

c) Onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının kapsamının değişmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, bu durumu en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

ç) Başvuruda Bakanlığa iletilen personel veya yüklenici bilgilerinde değişiklik olması halinde son durumu gösteren listeyi en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa iletir.

d) Onaylanmış kuruluş faaliyetlerine ait bilgi ve belgeleri Bakanlığın talebi halinde elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla Bakanlığa iletir.

(6) Onaylanmış kuruluşlar yaptıkları tüm işlemlere ve verdikleri belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları on yıl boyunca muhafaza eder ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunar.

(7) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları PDDD işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa gerektiğinde devredilmek üzere Bakanlığa teslim eder. Ancak, devri yapan onaylanmış kuruluşun on yıl süre ile kayıt ve belgeleri muhafaza etme ve talebi hâlinde Bakanlığa sunma sorumluluğu devam eder.

(8) Onaylanmış kuruluş statüsünün sonlanması kuruluşların görevli oldukları süre boyunca yürüttükleri faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 16- (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan PDDD faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlık koordinasyonu ile eşgüdüm toplantısı düzenlenebilir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşların aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla Yönetmeliğin 51 inci maddesine uygun olarak bir yapılanma oluşturmaları halinde;

a) Yapılanmanın çalışma usul ve esasları ile ismi, adresi ve iletişim bilgileri Bakanlığa bildirilir.

b) Bu yapılanma, onaylanmış kuruluşların 15 inci maddenin ikinci fıkrasındaki sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Komisyonca oluşturulmuş Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan karar ve metinlerin takibini yapar.

c) Yapılanmada belirlenecek bir temsilci vasıtasıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılara katılım sağlanır, toplantı notları onaylanmış kuruluşların katılımıyla düzenlenecek toplantılarda paylaşılır ve Bakanlığa iletilir.

ç) Yapılanmanın faaliyetlerine ait her türlü masraf, yapılanma tarafından belirlenecek usule göre onaylanmış kuruluşların katkısı ile karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yerleşik Onaylanmış Kuruluşların Şube,

Temsilcilik ve Yüklenicileri

Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 17- (1) Komisyonun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında faaliyette bulunan yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşlar Türkiye’de şube veya temsilcilik açtıklarında ikinci fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığa bildirimde bulunur. Bildirim ve ekli dokümanlar Türkçe dilinde düzenlenir.

(2) Faaliyetine yeni başlayan şube veya temsilcilikler bir ay içerisinde formatı Ek-2’de yer alan ve Bakanlık resmî internet sitesinde de yayımlanan bildirim yazısı ile Bakanlığa bildirimde bulunur. Bildirimde bulundukları bilgilerde değişiklik olması halinde bir ay içerisinde bildirim tekrarlanır. Bu bildirimler Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.

(3) Bakanlık, Komisyonun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların adına veya sorumluluğunda Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya yüklenici gibi birimleri re’sen veya şikâyet üzerine Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin uygulanabilir hükümlerini esas alarak denetleyebilir. Denetim esnasında Bakanlık, gerektiği takdirde, yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşlar ile onun Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya yüklenicileri arasındaki yetki devrini ve iş bölümünü düzenleyen sözleşmeleri de inceleyebilir.

(4) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin denetimlerinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırımlar

İzleme ve denetim

MADDE 18- (1) Bakanlık görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmediklerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürüp sürdürmediklerini izler ve denetler.

(2) Denetimler, Bakanlığın uygun gördüğü tarihte, re’sen veya şikâyet üzerine kuruluş adresinde veya uzaktan erişim araçları kullanılarak yapılır. Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça kuruluşlar azami on sekiz ayda bir kez denetlenir.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen şartlarla ilgili tüm dokümanlar izlemeye ve denetime tabidir.

(4) Denetimde tespit edilen hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutanağındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra onaylanmış kuruluşa ayrıca bildirilir.

(5) İzleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olmaması halinde bu uygunsuzluklar kuruluşa bildirilir ve kuruluş aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(6) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların ülkemizde yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin denetiminde uygunsuzluk bulunması halinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

(7) Bir kuruluşun 14 üncü maddenin altıncı fıkrasına aykırı faaliyette bulunduğu hakkında kuvvetli şüphe veya bir kanıt bulunması halinde kuruluş Bakanlıkça denetlenebilir veya eldeki kanıtlara dayanılarak değerlendirme yapılabilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 19- (1) Onaylanmış kuruluşların 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde hükme bağlanan nitelikleri karşılamadığının, yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürmediğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık tarafından 7223 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki idari yaptırım ve önlemler uygulanır:

a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen izleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olması halinde kuruluşun faaliyet kapsamı, bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kullanıcı öncelikleri Bakanlıkça değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre kuruluşa yirmi iş gününden az, altmış iş gününden fazla olmamak üzere düzeltici faaliyet için süre verilir. Kuruluş verilen süre içerisinde düzeltici faaliyetlerini tamamlarsa kısıtlama veya askı kaldırılır, uygunsuzluklar giderilmediği takdirde ilave süre verilmeksizin kuruluşun onaylanmış kuruluş statüsüne son verilir. Kuruluşlara düzeltici faaliyet için süre verilmesi veya kısıtlama veyahut askı işlemi tesis edilmesi Bakanlığın idari yaptırım uygulamasına engel teşkil etmez.

b) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anılan Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsüne son verilir.

c) Onaylanmış kuruluşların onaylanma amaçlı akreditasyonunun TÜRKAK tarafınca askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda onaylanmış kuruluşların görevlendirmesi askıya alınır veya iptal edilir. Onaylanmış kuruluşların birden fazla akreditasyonunun bulunması durumunda askıya alınan veya iptal edilen akreditasyon sertifikasının kapsamı görevlendirme kapsamından geçici süreyle veya tamamen çıkarılır. Onaylanmış kuruluşların statüsündeki bu değişiklikler Bakanlıkça NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirilir.

ç) Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen PDDD faaliyetlerinin ilgili yönetmeliklere, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere veya bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

e) 15 inci maddedeki bildirimlerin belirtilen süre zarfında Bakanlığa yapılmaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

f) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen yüklenici veya personel ile ilgili şartların sağlanamaması halinde, onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak kısıtlanır veya askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla kırk beş iş günü süre verilir. Süre sonunda, yüklenici veya personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi halinde onaylanmış kuruluş statüsüne son verilir.

g) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanamaması halinde 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz iş günü süre verilir. Süre sonunda mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda onaylanmış kuruluş statüsüne son verilir.

ğ) Faaliyet kapsamı kısıtlanan veya askıya alınan onaylanmış kuruluşun kısıtlanan veya askıya alınan kapsamda faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi halinde onaylanmış kuruluş görevlendirmesi iptal edilir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bir kuruluşça Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin CE işaretlemesinin, belgelerin, test raporları ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, kullanıldığı, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) 18 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen denetim veya değerlendirme sonucunda bir kuruluşun NANDO’da görev kapsamı yayımlanmadığı halde Yönetmelik kapsamında faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) İdari yaptırımlara ilişkin her türlü tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.

(5) Onaylanmış kuruluşlara uygulanan idari yaptırım kararları Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20- (1) 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09) yürürlükten kaldırılmıştır.

Onaylanmış kuruluşların uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda Bakanlıkça görevlendirilmiş olan onaylanmış kuruluşlar, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla on sekiz ay içerisinde 8 inci maddenin gereklerini yerine getirir. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni personel görevlendirmelerinde ise 8 inci madde hükümlerine uyulur.

Şube ve temsilciliklerin Bakanlığa bildirim sorumluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte 17 nci madde kapsamında faaliyet göstermekte olan şube ve temsilcilikler bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla altı ay içerisinde Ek-2’de yer alan formata uygun olarak Bakanlığa bildirimde bulunur.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yapılacak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu başvurularına, personel istihdamı, bunların görevlendirilmesi ve denetlenmesine, bildirim yükümlülüklerine ilişkin iş ve işlemler; başka bir mevzuat ile doğrudan düzenlenene kadar bu Tebliğin uygulanabilir hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.