altinoz.com.tr

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

17 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31869

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında teknik değerlendirme faaliyetini yapacak olan teknik değerlendirme kuruluşlarının Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru esasları ile bu kuruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyette bulunacak teknik değerlendirme kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri, Bakanlıkça görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, teknik değerlendirme kuruluşlarının yükümlülükleri ile Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesi, 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında;

a) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu (EOTA): Avrupa teknik değerlendirmesi vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı,

b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

c) Teknik değerlendirme kuruluşu (TDK): Avrupa değerlendirme esasının hazırlanmasını koordine eden ve bu esasa göre Avrupa teknik değerlendirmesini düzenleyen kuruluşu,

ç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

d) NANDO: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sistemini,

e) Yönetmelik: 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamındaki bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performansını Avrupa değerlendirme esasına ve Avrupa teknik değerlendirmesine dayalı olarak ortaya koymak üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan kuruluşlar Bakanlık tarafından teknik değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilir.

(2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın Yönetmelik kapsamında teknik değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlar bu faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Aranacak Nitelikler,

Personel ve Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Teknik değerlendirme kuruluşlarında aranacak nitelikler

MADDE 6- (1) Bakanlıkça TDK olarak görevlendirilecek kuruluşlar, 7223 sayılı Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılar ve belirtilen hususları yerine getirir.

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7- (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği teknik değerlendirme faaliyetini tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla Ek-2’de belirtilen nitelikleri haiz, atandıkları malzeme alanına ve göreve uygun tecrübeye, teknik ve mesleki bilgiye, mevzuat bilgisine ve yabancı dil bilgisine sahip yeterli sayıda personeli bünyesinde bulundurmalıdır.

(2) Risk analizi yapma ve teknik kriter belirleme sürecinde görevli personel; üniversitelerin, mimarlık, mühendislik veya teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında, en az iki yılı bu malzeme alanı ile ilişkili inşaat uygulamalarında olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine veya görevlendirildiği malzeme alanında ya da bu malzeme alanı ile ilişkili inşaat uygulamaları konusunda en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır.

(3) Değerlendirme metodu belirleme sürecinde görevli personel; üniversitelerin mimarlık, mühendislik, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin veya yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında, en az iki yılı üretim süreci veya laboratuvar tecrübesi olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine veya görevlendirildiği malzeme alanında en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır.

(4) Fabrika üretim kontrolü belirleme sürecinde görevli personel; üniversitelerin mimarlık, mühendislik, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin veya yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında en az iki yılı üretim süreci tecrübesi olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olmalı veya görevlendirildiği malzeme alanında en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır.

Laboratuvar ve yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8- (1) TDK görevlendirileceği malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesini yapmaya yarayan gerekli araç ve ekipmana erişmekle yükümlüdür. Başvuru aşamasında başvuru kapsamındaki her malzeme alanında en az bir laboratuvar Bakanlığa bildirilmelidir. Teknik değerlendirme faaliyetlerinde ürün için belirlenen değerlendirme metodunun Bakanlığa iletilen laboratuvarların kapsamlarında bulunmaması durumunda TDK ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan bir laboratuvarla sözleşme yapar ve laboratuvarı kullanım öncesi 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen dokümanlarla birlikte Bakanlık onayına sunar.

(2) TDK’nın yüklenici kullanması durumunda bu yüklenici TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite olmalı veya TDK tarafınca TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalıştığı değerlendirilmiş olmalıdır. TDK’nın kendi bünyesindeki laboratuvarlar için de aynı şartlar geçerlidir. Yüklenici seçimlerinde Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş onaylanmış laboratuvarlar veya akredite laboratuvarlar tercih edilmelidir.

(3) Yüklenici kullanılması durumunda TDK, TS EN ISO/IEC: 17065: Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar veya TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında yer alan yüklenici kullanımıyla ilgili gerekleri yerine getirir.

Diğer şartlar

MADDE 9- (1) TDK, başvuru kapsamındaki malzeme alanı/alanları için teknik değerlendirme yöntemlerine sahip olmalıdır.

(2) TDK, TS EN ISO 9001 Belgesine sahip olmalı ve standarttaki şartları sürekli olarak sağlamalıdır.

(3) TDK, düzenlemiş olduğu teknik değerlendirmelerin yanlış kullanımı sonucunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemleri ve/veya kötüye kullanılması durumunda alınması gereken tedbirleri belirlemiş olmalıdır.

(4) TDK, başvuru kapsamında yürüteceği teknik değerlendirme faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetlerini ve başvuru kapsamındaki faaliyetlerini birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemleri belirlemiş olmalıdır.

(5) TDK, sigorta bedeli teknik değerlendirme faaliyeti yürüttüğü malzeme alanının doğası gereği taşıdığı ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, teknik değerlendirme faaliyetinin ve kullanıcı ile tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçütler göz önüne alınarak belirlenmiş olan, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilmiş, Yönetmelik kapsamında yürüttüğü faaliyete atıf yapan bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmalı ve TDK statüsü devam ettiği sürece bu sigortanın sürekliliğini sağlamalıdır.

(6) TDK, organizasyon şemasını ve karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini kamuya web sitesi aracılığıyla duyurmalıdır.

(7) TDK bir kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı adresine sahip olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim ve Görevlendirme

Başvuru

MADDE 10- (1) Başvuru sahibi kuruluş, kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan, formatı Ek-1’de yer alan ve kuruluşça yürütülecek olan faaliyetlerin tanımının, kuruluşun yetkin olduğunu belirttiği malzeme alanının/alanlarının belirtildiği başvuru yazısı ile Bakanlığa başvurur.

(2) Başvuru yazısı ekinde aşağıdaki dokümanlar, aksi belirtilmedikçe, Türkçe dilinde Bakanlığa iletilir:

a) Kuruluşun unvanını, adresini, ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.

b) Kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza beyannameleri.

c) Başvuru kapsamında belirtilen malzeme alanlarına göre teknik değerlendirme faaliyetinde rol alan personelin adının, görevinin ve eğitim durumunun belirtildiği detaylı personel listesi, personelin diplomaları, sertifikaları, özgeçmişleri, sözleşmeleri, sosyal güvenlik sigortası kayıtları, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri, personelin 7 nci maddede belirtilen şartları sağladığını kanıtlayan belgeler.

ç) Başvuru sahibi kuruluş, Avrupa teknik değerlendirme hazırlama faaliyetlerinde yüklenici, şube veya temsilcilik kullandığı takdirde bu faaliyetlerle ilgili sözleşmeler ve varsa kendi laboratuvarı dâhil olmak üzere kullanacağı laboratuvarların detaylı listesi ile bu laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikaları veya kuruluşun bu laboratuvarlara TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre gerçekleştirdiği inceleme ve değerlendirmeye ilişkin dokümanlar.

d) Mesleki sorumluluk sigortasının sureti.

e) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin sureti.

f) Aşağıda sayılan dokümanların kontrollü kopyası;

1) Kuruluşun karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini içeren organizasyon şeması.

2) Kuruluşun, yönetim sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteren bir sisteme veya dokümana, kendi içerisinde ve ticari ilişki kurduğu iş ortakları arasındaki gizli ve özel bilgilerin gizliliğini sağlayacak yöntemlere ve politikaya, ilgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği, bakımı ve arşivlenmesini sağlamak için bir doküman kontrol sistemine, yönetim esas ve usullerine uyulduğunun düzenli olarak gözetimini sağlayabilecek bir iç denetim ve yönetim değerlendirme sistemine, itiraz ve şikâyetleri nesnel olarak ele alarak değerlendiren bir yönteme sahip olduğunu kanıtlayan prosedürler.

3) Başvuru kapsamındaki yapı malzemeleri alanı/alanları için teknik değerlendirmenin hazırlanmasına, EOTA faaliyetlerine katılım ve ilgili koordinasyonu sağlamaya yönelik prosedürler.

4) Kuruluşun Avrupa teknik değerlendirmesi faaliyetinin dışında herhangi bir başka faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetleri ile başvuru kapsamındaki faaliyetini birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemleri içeren prosedür.

5) Yönetmeliğin Ek-4 Tablo 2’sinde ve bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde Avrupa teknik değerlendirmesi faaliyetinde görev alacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, seçim ölçütlerini, yetkinlik kriterlerini, yetkinlik değerlendirme ve performans izleme yöntemlerini içeren prosedürler ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için hazırlanan eğitim planları.

6) Personel ücretlendirme politikasının hazırlanan Avrupa teknik değerlendirme sayısından ve kuruluşun diğer faaliyetlerinden bağımsız olduğu, faaliyetlerde tarafsızlığın ve gizliliğin sağlanması için ne tür önlemler alındığının tariflendiği prosedür.

7) Kuruluşun kendi bünyesindeki ve/veya yüklenici olarak kullanacağı laboratuvarların yeterliliğinin sağlanmasında ve performansının izlenmesinde kullanacağı kontrol yöntemlerini içeren prosedürler ve yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hususları içeren prosedür.

8) Kuruluşun unvanı, logosu ve düzenlemiş olduğu Avrupa teknik değerlendirmelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı şekilde yanlış kullanımını engellemeye yönelik yöntemler ve/veya kötüye kullanılması durumunda alması gereken tedbirleri içeren prosedür.

9) Şikayet değerlendirme ve düzeltici önlemlere ilişkin prosedür.

(3) 12 nci maddede belirtilen bildirim sürecinde Komisyona iletilecek olan ve Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuzda yer alan sorular cevaplanarak İngilizce olarak Bakanlığa teslim edilir.

(4) Kapsam genişletme başvurularında ve Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda TDK’yı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış Ek-1’deki başvuru yazısıyla sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.

(5) Başvuruda teslim edilen tüm dokümanlar kuruluş kaşesiyle ve kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından onaylanarak Bakanlığa iletilir.

(6) Başvuru ve sonrasında Bakanlıkla kuruluş arasındaki yazışmalarda kuruluşun kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanılır. Başvurular Bakanlığın talebi halinde elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla yapılır. Bakanlıkça talep edilmesi halinde, TDK başvuruları ile TDK faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bakanlıkça kurulacak bir elektronik sistem aracılığıyla yürütülür. Kuruluşa dair işlemlerin sistem üzerinden takip edilmesi için yetkilendirilmiş personel Bakanlığa bildirilir.

(7) Kamu kuruluşları başvurularında, statüleri çerçevesinde temin ettikleri belgeleri Bakanlığa teslim eder.

(8) Başvuruda ve başvuru sonrasındaki değişiklerle ilgili Bakanlığa teslim edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk kuruluşa aittir.

(9) Bakanlık başvuru işlemlerine ilişkin bir kılavuzu resmi internet sitesinde yayımlar.

Değerlendirme

MADDE 11- (1) Başvuru, kuruluşun 10 uncu madde çerçevesinde teslim ettiği belgeler, 6 ncı maddede belirtilen nitelikler ve 7 nci maddede ortaya konulan kriterlere göre Bakanlıkça incelenir ve değerlendirilir.

(2) Yapılan değerlendirilme neticesinde kuruluşun TDK olarak görevlendirmesine dair kararı Bakanlık verir.

(3) Bakanlıkça 14 üncü madde uyarınca gerçekleştirilen denetim veya değerlendirmeleri süren kuruluşların başvuruları, bu işlemlerde uygunsuzluk bulunması halinde uygunsuzluklar kuruluşça giderilinceye ve söz konusu işlemler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.

Bildirim ve görevlendirme

MADDE 12- (1) Bakanlıkça TDK olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar NANDO’da yayımlanmaları için Ticaret Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirilir.

(2) Komisyon tarafından görevlendirme kapsamı NANDO’da yayımlanan veya hali hazırda TDK olup kapsam genişletmeleri NANDO’da yayımlanan kuruluşlar ilgili kapsamda TDK statüsü kazanır.

(3) Komisyonca belirlenen TDK görevlendirme süresi beş yıldır. TDK beş yılın sonunda yeniden TDK olararak görevlendirilmek istemesi halinde Bakanlığa başvurur.

(4) TDK’nın bildirime konu faaliyetlerinde ve özelliklerinde meydana gelen ve Ek-1 başvuru yazısı ile Bakanlığa ilettiği değişiklikler NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(5) Bakanlık, TDK’lara ilişkin görevlendirmeye, faaliyet kapsamında meydana gelen değişikliklere ve faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kısıtlanması ve sonlandırılmasına dair kararlar ile iletişim bilgilerini ve bu bilgilerde oluşan değişiklikleri resmi internet sitesinde duyurur.

(6) NANDO’da Yönetmelik görev kapsamı yayımlanmayan kuruluşlar Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TDK’ların Yükümlülükleri, İzlenmeleri ve Denetimleri ile İdari Yaptırımlar

TDK’ların yükümlülükleri

MADDE 13- (1) TDK’lar, 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde yer alan yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki hususları da yerine getirir:

a) Kuruluş EOTA’ya üye olur ve Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen gereklere istinaden aidatları ve toplantı katılım masraflarını karşılar.

b) Avrupa teknik değerlendirmesini, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Komisyonca oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Avrupa teknik değerlendirmesi formatına uygun olarak düzenler.

c) Avrupa teknik değerlendirmesi hizmeti sunarken piyasa koşullarını zorlayacak yükümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini arttırmaktan ve imalatçıları zor duruma düşürmekten kaçınır.

ç) Teknik değerlendirme kuruluşu statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini sağlar.

d) Görevlendirildiği malzeme alanı/alanlarında yürüttüğü faaliyetleri doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir.

e) TDK yaptığı tüm işlemlere ve düzenlediği belgelere ilişkin tüm kayıtları on yıl boyunca muhafaza eder ve bunları talep edilmesi halinde Bakanlığa iletir.

f) Düzenlediği Avrupa teknik değerlendirmelerinin detaylı listesini her yıl Ocak ayı içerisinde, Avrupa teknik değerlendirmelerini ise düzenlenme tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlığa iletir. Ayrıca Avrupa teknik değerlendirmesi başvurusu yapılmış ancak değerlendirme işlemleri olumsuz sonuçlanan ürünlerle ilgili bilgileri de on beş iş günü içerisinde Bakanlığa iletir.

g) Avrupa teknik değerlendirmesi hazırlama faaliyeti çerçevesinde herhangi bir başvurunun reddedilmesi veya bir Avrupa teknik değerlendirmesinin düzenlenmemesi ya da düzenlenmiş bir Avrupa teknik değerlendirmesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında bu bilgileri on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

ğ) Avrupa teknik değerlendirme faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, Bakanlığın talebi halinde, elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla da Bakanlığa iletir.

h) Yayımlamış olduğu Avrupa teknik değerlendirmesinin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiğinde düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

ı) 10 uncu madde çerçevesinde Bakanlığa teslim edilen bilgi ve dokümanlarda faaliyetini etkileyen değişiklikler olması durumunda en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığı bilgilendirir. Başvuru yazısı içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme Ek-1’deki başvuru yazısı ile yapılır.

i) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya TDK statüsüne son verilen ya da kendi isteği ile faaliyetine son veren TDK’lar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları teknik değerlendirme faaliyetleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı malzeme alanında faaliyette bulunan başka bir TDK’ya gerektiğinde devredilmek üzere Bakanlığa teslim eder. Ancak, devri yapan TDK’nın on yıl süre ile kayıt ve belgeleri muhafaza etme ve talebi hâlinde Bakanlığa sunma sorumluluğu devam eder.

j) TDK statüsünün sonlanması söz konusu kuruluşların görevli oldukları süre boyunca yürüttükleri faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İzleme ve denetim

MADDE 14- (1) Bakanlık, görevlendirdiği TDK’ların 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmediklerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürüp sürdürmediklerini izler ve denetler.

(2) Denetimler, Bakanlığın uygun gördüğü tarihte, re’sen veya şikâyet üzerine kuruluş adresinde veya uzaktan erişim araçları kullanılarak yapılır. Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça kuruluşlar azami on sekiz ayda bir kez denetlenir.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen şartlarla ilgili tüm dokümanlar izlemeye ve denetime tabidir.

(4) Denetimde tespit edilen hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutanağındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra TDK’ya ayrıca bildirilir.

(5) İzleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olmaması halinde bu uygunsuzluklar TDK’ya bildirilir ve TDK aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(6) Bir kuruluşun 12 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı faaliyette bulunduğu hakkında kuvvetli şüphe veya bir kanıt bulunması halinde kuruluş Bakanlıkça denetlenebilir veya eldeki kanıtlara dayanılarak değerlendirme yapılabilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15- (1) TDK’ların; 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde hükme bağlanan nitelikleri karşılamadığının, yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürmediğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık tarafından 7223 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki idari yaptırım ve önlemler uygulanır:

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen izleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olması halinde kuruluşun faaliyet kapsamı, bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kullanıcı öncelikleri Bakanlıkça değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre kuruluşa yirmi iş gününden az, altmış iş gününden fazla olmamak üzere düzeltici faaliyet için süre verilir. Kuruluş verilen süre içerisinde düzeltici faaliyetlerini tamamlarsa kısıtlama veya askı kaldırılır; uygunsuzluklar giderilmediği takdirde ilave süre verilmeksizin kuruluşun TDK statüsüne son verilir. Kuruluşlara düzeltici faaliyet için süre verilmesi veya kısıtlama veyahut askı işlemi tesis edilmesi, Bakanlığın idari yaptırım uygulamasına engel teşkil etmez.

b) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anılan Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK statüsüne son verilir.

c) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen teknik değerlendirme işlemlerinin ilgili yönetmeliklere ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 ç) 13 üncü maddedeki bildirimlerin belirtilen süre zarfında Bakanlığa yapılmaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

d) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen yüklenici veya personel ile ilgili şartların sağlanamaması halinde, 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla kırk beş iş günü süre verilir. Süre sonunda, yüklenici veya personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK statüsüne son verilir.

e) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz iş günü süre verilir. Süre sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda TDK statüsüne son verilir.

f) Faaliyet kapsamı kısıtlanan veya askıya alınan TDK’nın kısıtlanan veya askıya alınan kapsamda faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda söz konusu TDK’nın görevlendirmesi iptal edilir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bir kuruluşça Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin CE işaretlemesinin, belgelerin, test raporları ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, kullanıldığı, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) 14 üncü Maddenin altıncı fıkrasında belirtilen denetim veya değerlendirme sonucunda bir kuruluşun NANDO’da görev kapsamı yayımlanmadığı halde Yönetmelik kapsamında faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) İdari yaptırımların tebligatı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.

(5) TDK’lara uygulanan idari yaptırım kararları Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuruluşların Eşgüdüm ve İşbirliği

Kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği

MADDE 16- (1) Bakanlıkça birden fazla TDK’nın görevlendirilmiş olması halinde kuruluşlar, EOTA tarafınca Avrupa değerlendirme esaslarının oluşturulması aşamasında ulusal mevzuat gereklerinin dikkate alınması için gerekli koordinasyon, eşgüdüm ve işbirliğini sağlar, birlikte hareket ederler ve bununla ilgili çalışma usul ve esaslarını belirler ve Bakanlıkla işbirliği içerisinde olurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17- (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Teknik değerlendirme kuruluşlarının uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda Bakanlıkça görevlendirilmiş olan TDK’lar, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla on sekiz ay içerisinde ikinci bölümde belirtilen şartları yerine getirir ve bunu kanıtlayan dokümanlarla birlikte görevlendirme kapsamlarının teyit edilmesi için Bakanlığa başvururlar. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılacak personel görevlendirmelerinde 7 nci madde ve laboratuvar kullanımlarında 8 inci madde hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.