On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

29 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30138

Başbakanlıktan:

Konu : On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları

GENELGE

2017/16

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmektedir.

Ekonomik gelişmeye makro çerçeve oluşturan, ekonomik ve sosyal kalkınma için uygun ortam sağlayan, öngörülebilirliği artıran Kalkınma Planlan; etkinlik ve verimlilik odaklı kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkarmakta, amaç ve öncelikleri somut program ve eylemlerle hayata geçirmeyi ve plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirmeyi hedefleyerek, etkili bir izleme ve değerlendirme imkânı vermektedir.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet gücü ile niteliği merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme anlayışı kalkınma sürecinde belirleyici olmaya devam edecektir.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, Ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır.

Elverişli olmayan küresel ve bölgesel ekonomik ve siyasi koşullara, terör olaylarına ve 15 Temmuz menfur darbe girişimine rağmen gerçekleştirilen yapısal reformlar ve uygulanan politikalar sayesinde, ülkemizde ekonomik istikrar ve güven ortamı korunmuş, büyüme ve kalkınma süreci kararlı bir biçimde sürdürülmüştür. Ülke olarak bu dönemde sergilenen dinamizmin ve dış şoklara karşı oluşturulan dayanıklı yapının korunarak geliştirilmesi, önümüzdeki dönem için On Birinci Kalkınma Plam’nda ortaya konulacak hedeflerin gerçekleştirilmesinde güvence teşkil edecektir. Planın hazırlık çalışmaları; küresel ölçekte yeniden dengelenme süreci devam ederken, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli politika ve stratejilerin tespit edilmesi açısından önemli bir fırsat olacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları sırasında; ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Kalkınma planının hazırlık sürecinin, önemli unsurlarından birisini Özel İhtisas Komisyonları oluşturmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalar; Planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır.

Bu itibarla, katılımcı bir yaklaşımla, On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında ekli 1 sayılı listede belirtilen özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek ekli 2 sayılı listede yer alan çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde, Kalkınma Bakanlığınca söz konusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecek; bu komisyon ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler yazıyla davet edilecektir. Komisyonlarda görev yapmak üzere, gerek ismen gerekse kurumsal olarak merkezi ve yerel düzeyde davet edilen temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılımları ilgili kurumlar tarafından temin edilecektir.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim

Binali YILDIRIM

Başbakan

EK 1: ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Büyüme Dinamikleri
2- Tüketim-Tasarruf Eğilimleri

3- Enflasyonla Mücadele
4- Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi
5- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
6- Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
7- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
8- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
9- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik
10- Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim
11- Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı
12- İmalat Sanayii Politikaları
13- Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm
14- Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği
15- Madencilik Politikaları
16- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
17- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi
18- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
19- Ulaştırma
20- Turizm
21- Yatırım Politikaları ve Öncelikleri
22- İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
23- Fikri Haklar
24- Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi
25- Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar
26- Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik
27- Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması
28- Kültür ve Sanat
29- Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik
30- Çocuk ve Gençlik
31- Kadının Kalkınmadaki Rolü
32- Yaşlanma
33- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
34- İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı
35- Dış Göç Politikaları
36- Konut Politikaları
37- Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları
38- Su Yönetimi
39- Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi
40- Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim
41- Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri
42- Kentsel Yaşam Kalitesi
43- Kırsal Kalkınma

EK 2: ÇALIŞMA GRUPLARI

1 – Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi
2- Kalkınmanın Finansmanı
3- Büyüme Odaklı Vergilendirme
4- Kamu Harcamalarında Etkinlik
5 – Teşvik Uygulamalarında Etkinlik
6- Üretim Dış Ticaret İlişkisi
7- Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler
8- Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim
9- Ana Metal Sanayii
10- Kimya Sanayii

11- MakinaSanayii
12- Otomotiv Sanayii
13- Elektronik Sanayii
14- Tekstil-Deri-Hazır Giyim
15- Ormancılık ve Orman Ürünleri
16- Sanayide Dijitalleşme
17- Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı
18- Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim
19- Karayolu Trafik Güvenliği
20- e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi
21- Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi
22- Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi
23- İnternet Girişimciliği
24- Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
25- Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları
26- Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi
27- Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele
28- İş Sağlığı ve Güvenliği
29- Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi
30- Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması
31- Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi
32- Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi

Bu Yazıyı Paylaşın