altinoz.com.tr

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30431

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurucu vakıf yönetim kurulu ile mütevelli heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı mütevelli heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam mütevelli heyet üye sayısının üçte birini geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2005 26040
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 24/2/2006 26090
2- 2/4/2008 26835
3- 7/4/2009 27193
4- 19/11/2015

29537