Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

06 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30262

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanlarının planlanmasına yönelik süreçlerde görüş ve öneride bulunmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 36 ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna başkanlık eden Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunu,

c) Üye: Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Danışma Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam yedi üyeden oluşur. Bakanlıkları temsil edecek üyelerin en az genel müdür seviyesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunu temsil edecek üyenin en az başkan yardımcılığı seviyesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil edecek üyenin ise en az genel sekreter yardımcılığı düzeyinde olması gerekir.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve atanmaları

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulunun yazılı talebi üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelerin görev yaptıkları kurum ve kuruluştan ayrılmaları durumunda Danışma Kurulundaki üyelikleri de sona erer.

(3) Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

b) Yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulların belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

c) Eğitim programları kontenjanlarının planlanması kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaç analizlerini yapmak veya yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

(2) Danışma Kurulu, gerekli gördüğü konularda çalışma grupları kurabilir, uzman görüşleri alabilir.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen gündem, toplantı yeri ve zamanı, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

(2) Danışma Kurulu, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte Danışma Kurulu yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu Başkanı toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Danışma Kurulu Başkanı, gerekli hallerde Danışma Kurulu toplantılarına, bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri davet edebilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.

(6) Başkanın Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmadığı durumlarda görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili toplantılara başkanlık eder.

Giderler

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin ve Danışma Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların harcırah ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın