altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)

13 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30179 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli ve 27518 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/3/2010

27518 (Mükerrer)