Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30004

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür V. İsmail GERİM Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Zahit BORAK (Mühendis). Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi Serkan PULAT (Koordinatör), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Osman Nejat GÜNERİ (İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı), en fazla gemi adamını bulunduran en üst; işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına İrfan METE (Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), Enis BAĞDADİOĞLU (Danışman), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Haşan YILMAZ (TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Recep DÜZGİT (Meclis Üyesi)’in katılımlarıyla 21 Şubat 2017 Salı günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) iaşe bedelinin, 04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

  1. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2016 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2015 yılı fiyat aritmetik ortalaması,
  2. Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri.
  3. Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu.

Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 25.50 TL (Yirmi Beş Lira Elli Kuruş) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. 21/02/2017

Bu Yazıyı Paylaşın