Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30363

Türkiye Noterler Birliğinden:

MADDE 1 – 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeler ile araçların tescili sebebiyle tescil işlemlerine esas olmak üzere alınacak belgeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D grubunda yer alan emanet işlerine ilişkin tutanaklar, saklama süresinin sona erdiği takvim yılının, bunun dışında kalan işlemlerde ise yapıldıkları takvim yılının bitiminden itibaren; B grubuna giren işlem kağıtları 10 yıl süre ile C grubuna giren işlem kağıtları 5 yıl süre ile D grubuna giren işlem kağıtları ise 75 yıl süre ile saklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 – Noterlik işlemlerinin A,B,C ve D gruplarına ayrılarak mahsus cilbentlerinde saklanması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan D grubuna dâhil tüm noterlik işlem kâğıtları 75 yıl saklama süresine tabi olacaktır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın