Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek    Standardı

Ek-3 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı (Seviye 3)  Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11 Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü  (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12 Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın