Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi

10 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30417

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 426

-KARAR-

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim karan alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89. Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9. maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonucunda geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9. maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarım taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 26/4/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi’nde;

10 Mayıs 2018 Perşembe günü;

. ” 1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların

başlangıcı (saat 08.00) (6271/9)” düzenlemesi yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2018 tarihli, 2018/381 sayılı karan ile;

1- a) Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip ERDOĞAN’m

b) Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından aday gösterilen Muharrem İNCE’nin

c) Halkların Demokratik Partisi Grubu tarafından aday gösterilen Selahattin DEMİRTAŞ’m,

adaylık başvurularının kabulüne karar verilmiştir.

Yine Kurulumuzun 03/05/2018 tarihli, 2018/366 sayılı, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığı için; Yüksek Seçim Kuruluna başvuran adayların sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesine ilişkin kararı ile

Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu PERİNÇEK, Meral AKŞENER, Temel KARAMOLLAOĞLU ve Vecdet ÖZ’ün başvurularının kabulüne,

Doğu PERİNÇEK, Meral AKŞENER, Temel KARAMOLLAOĞLU ve Vecdet ÖZ için 04-09 Mayıs 2018 tarihlerinde 08.00-20:00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabileceğine karar verilmiştir.

Kurulumuzun 03/05/2018 tarihli, 2018/366 sayılı kararı ile adaylık başvuruları kabul edilen Doğu PERİNÇEK, Meral AKŞENER, Temel KARAMOLLAOĞLU ve Vecdet ÖZ için 04-09 Mayıs 2018 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde; 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun (7) ve (8/A) maddeleri uyarınca en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Doğu PERİNÇEK, Meral AKŞENER ve Temel KARAMOLLAOĞLU olduğu tespit edilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının; (alfabetik sıralamayla)

Doğu PERİNÇEK,

Meral AKŞENER,

Muharrem İNCE,

Recep Tayyip ERDOĞAN,

Selahattin DEMİRTAŞ,

Temel KARAMOLLAOĞLU,

olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının; (alfabetik sıralamayla)

Doğu PERİNÇEK,

Meral AKŞENER,

Muharrem İNCE,

Recep Tayyip ERDOĞAN,

Selahattin DEMİRTAŞ,

Temel KARAMOLLAOĞLU,

olduğunun tespitine,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,

3- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz edilebileceğine,

4- Karar örneğinin ve eki geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

5- Kararın sonuç bölümü ile eki geçici aday listesinin duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

09/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın