Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik

26 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30135

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterleribelirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 14 üncü maddesi ile 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ncive 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Yetkin kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikası ve/veya belgesinin UMREK’inbelirlediği belli bir süreye kadar durdurulmasını,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Başkan: Komisyon Başkanını,

d) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

e) BİST: Borsa İstanbul A.Ş’yi,

f) Genel Müdür: Maden İşleri Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,

h) Kod: UMREK tarafından raporlama ve diğer standartların belirlenmesi için onaylanan düzenlemeleri,

ı) Komisyon: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunu,

i) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

j) MTA: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünü,

k) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

l) STK: Madencilik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunu,

m) TBB: Türkiye Bankalar Birliğini,

n) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

o) UMREK: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunu,

ö) UMREK sekretaryası: Genel Müdürlüğün bünyesinde kurulmuş olan UMREK ile ilgili mali işler dahil her türlü sekretarya hizmetini yürüten birimi,

p) Yetkin kişi: UMREK tarafından belirlenen kriterlere sahip jeoloji, maden ve diğer meslek grubu mühendislerden yetkilendirilen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

UMREK’in Kuruluş ve Görevleri

Komisyonun teşkili ve üyelerin atanması

MADDE 4 – (1) Komisyon üyeleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7), (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla jeoloji, maden ve ilgili diğer meslek grubu mühendislik bölümleri, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile işletme fakültesi, maliye, siyasal bilgiler, kamu yönetimi ve hukuk mezunlarından, mesleğinde en az on yıllık deneyim sahibi kişilerden atanır.

(2) Komisyon üyeleri üç yıllık süreler için önerilen üyeler arasından; MİGEM ve MTA Genel Müdürlüklerinin her birinden önerilecek iki aday arasından seçilecek birer üyeden toplam iki üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, SPK ve BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji mühendisi olup Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı dört aday arasından seçilecek iki üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye olmak üzere Bakanın seçtiği ve atadığı toplam yedi üyeden oluşur. Bir üye en fazla iki defa atanabilir. Komisyona aday gösterilmemesi halinde o pozisyona Bakan tarafından doğrudan üye ataması yapılır.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 5 – (1) Komisyon toplantılarına üst üste üç kez veya bir takvim yılı içinde toplam dört kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(2) UMREK üyelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Komisyonun amaçlarının gerektirdiği nitelikler aranır.

(3) Başkan ve üyelerin bu Yönetmelik tarafından kendilerine verilen görevleri ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Komisyon Başkanı ve üyelerin, ikinci fıkrada aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ya da üç aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Komisyon Başkan ve üyelerinin görevleri kesin olarak sona erdirilir. Başkan ve Komisyon üyeleri atandıkları usule göre görevlerinden alınır.

(4) Üyelerin önerildikleri kurumlarla ilişiklerinin kesilmesi halinde o kişinin UMREK üyeliği sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Komisyon üyeliği ve başkanlık için önerilen diğer adaylar arasından aynı usul ile bir ay içerisinde atama yapılır, atanan üye önceki üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Bakan, Komisyon Başkanını Komisyon üyeleri arasından atar. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısını seçer. Komisyon başkanının yokluğunda, Komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder.

(2) Komisyon olağan olarak ayda en az bir defa düzenli olarak toplanır. Başkanın talebi doğrultusunda gerekli hallerde toplanabilir. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyon karar yeter sayısının eşit olması halinde Komisyon Başkanının olduğu taraf yönünde karar alınır. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz. Üyelere önceden bildirmek kaydı ile toplantı yeri günü ve saati Komisyon Başkanınca belirlenir.

(3) Toplantıya katılan Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile belirlenen tutarda huzur hakkı ödenir.

Komisyonun görevleri ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesine yönelik, açık, güvenilir ve uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerinin oluşturulması ile raporlama standartlarının finansman hususlarını da dikkate alarak belirlenmesini sağlamak,

b) Belirlenen raporlama standartlarını sürekli geliştirmek, güncelleştirmek, standartların uygulanmasına yönelik sistemleri kurmak ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlamak,

c) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu/uyumluluğunu sağlamak,

ç) Yetkin kişilerde aranan nitelikleri belirlemek ve yetkinlik/sertifikasyon belgesi vermek,

d) Yetkin kişilere eğitim vermek/verdirmek, gözetlemek, denetlemek, sicil puanı vermek ve bunların kayıtlarını tutmak,

e) Komisyona yapılan başvurular ile ilgili evrakları çalışma gruplarında veya alt birimlerde inceletmek ve karara bağlamak,

f) UMREK ile ilgili sistem, politika, strateji ve hedefleri finansman ile ilgili hususları da dikkate alarak belirlemek, kurmak, geliştirmek ve uygulamak,

g) Yetkin kişilerin hazırladığı rapor/projeleri, gerekli hallerde incelemek/inceletmek ve bunun sonucunda gerçeğe aykırı rapor ve proje hazırladığı tespit edilen yetkin kişinin sertifikasını askıya almak/iptal etmek ve işlemleri için ilgili makamlara bilgi vermek,

ğ) İhtiyaç duyulması halinde çalışma gruplarına yardımcı olmak amacıyla alt komiteleri kurmak,

h) Uluslararası alanda kendi görev alanındaki kuruluşlara, derneklere ve komisyonlara üye olmak ve/veya bunlarla işbirliği yapmak,

ı) Görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

i) Komisyonun harcamaları konusunda Genel Müdürlüğe harcama planı sunmak,

j) İlgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, görüş vermek ve görüş oluşturmak,

k) İhtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge ve görüş istemek,

l) Komisyon faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile ilgili bedelleri belirlemek ve gerektiği durumlarda güncellemek,

m) Komisyonun idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilgili yönetmelik ve tebliğlerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

n) Komisyon faaliyetlerinde görevlendirilecek personelin görevlendirme işlemleri hakkında karar almak,

o) Komisyonun çalışma konuları ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda yönerge, kod gibi alt düzenleyici işlemler çıkarmak.

(2) Komisyon görevini yerine getirirken bağımsız olup, görüş ve kararlarını bu çerçevede oluşturur.

(3) UMREK, görev alanı kapsamında gerektiğinde Komisyonun altında yeni çalışma grupları oluşturma yetkisine sahiptir.

Komisyon başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Komisyonun işlemlerini yerine getirebilmesi için gerekli taslak çalışma programını hazırlamak, Komisyona sunmak, onaylandıktan sonra uygulamak,

b) Komisyonun faaliyet raporunu Komisyona sunmak,

c) Personel ile ilgili hususlarda Komisyona teklifte bulunmak,

ç) Çalışma grupları ve alt birimlerin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, Komisyon ile ilgili çalışma grupları arasındaki organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak,

d) Komisyonun toplantılarının gündemini, gününü ve saatini belirlemek ve toplantıya katılmak, kayıtlarını tutmak, Komisyon kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek,

e) Komisyonun tüm sekretarya ve mali hizmetlerini yürütecek MİGEM ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Komisyonu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Çalışma gruplarının teşkili ve görevleri

MADDE 9 – (1) UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük bünyesinde kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyesinde aşağıdaki çalışma grupları teşkil edilir:

a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,

b) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu.

(2) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Raporlama standartları tebliğlerini hazırlamak, revize etmek, uygulamak ve uygulatmak,

b) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

c) Raporlama standartlarının hazırlanması, revize edilmesi, teknik ve bilirkişi komiteleri oluşturmak amacıyla Komisyona önerilerde bulunmak,

ç) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlar geliştirmek ve bu doğrultuda hedef, strateji ve politikalar belirlemek ve uygulamak; gerektiğinde belirlenen bu hedef, strateji ve politikalar ile ilgili araştırma ve danışmanlık desteği almak,

d) Raporlama standartlarında yapılacak değişiklikler için Komisyona teklifte bulunmak,

e) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak ve onay için Komisyona sunmak,

f) Konu ile ilgili Türkiye’nin taraf olacağı anlaşmaların/sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek,

g) Komisyonca verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yetkin Kişiler Tebliğini hazırlamak,

b) Yetkin Kişiler Eğitimi, Sertifikasyonu ve Sürekli Gelişim Tebliğini hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, takip ve kontrol etmek,

c) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

ç) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması için incelemeyi yapmak veya yaptırmak ve karar için Komisyona sunmak,

d) Yetkin kişilerin gelişimi için eğitim faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetlere ilişkin ölçme ve değerlendirme yapmak, hedef ve stratejiler belirlemek, politikalar geliştirmek,

e) Komisyonun görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Komisyonca verilen diğer görevleri yapmak,

g) Eğitim verecek kişi ve kuruluşların eğitim müfredatı ve formatlarını belirlemek.

(4) Çalışma grup sorumluları Komisyon tarafından görevlendirilir.

Sicil ve denetim faaliyetleri

MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından yerine getirilmesi istenen sicil ve denetim faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirilen personel eliyle yapılabilir.

(2) Sicil ve denetim faaliyetleri ile görevli personelin yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetki ve sertifikasyon kayıtları, sicilleri ile denetimleri için hazırlanan tebliği uygulamak, uygulatmak, takip ve kontrol etmek,

b) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

c) Komisyonca verilen inceleme ve soruşturmaları yürütmek,

ç) İç kontrol standartlarını belirlemek, uygulanması için Komisyona sunmak,

d) Yetki ve sertifikasyon verilen yetkin kişileri izlemek, denetlemek ve kontrol etmek,

e) Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler ve etik kurallara aykırı davrananların Yetkinlik/sertifikasyon belgesinin askıya alınması veya iptali yahut haklarında suç duyurusunda bulunulması için Komisyona teklifte bulunmak.

Gelirler

MADDE 11 – (1) UMREK tarafından elde edilen gelirler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifika, yayın ve aidat gelirleri,

b) Eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen gelirler,

c) Belgelendirmelerden elde edilen gelirler,

ç) Başvuru gelirleri,

d) Yetkinlik/Sertifikasyon belgesi sahiplerinden alınan yıllık aidat gelirleri,

e) Diğer gelirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 12 – (1) Komisyonun mali işleri MİGEM tarafından yürütülür.

(2) Komisyonun faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan altyapı, destek hizmetleri, yazışma gibi sekretarya hizmetleri MİGEM tarafından yürütülür. MİGEM, Komisyon Başkanı ile gerekli koordinasyonu sağlar.

(3) Komisyon faaliyetleri için kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirme yapılabilir veya hizmet alımı ile personel çalıştırılabilir.

(4) UMREK tarafından her türlü yeterlilik şartları, hizmet sözleşmeleri ile ilgili esaslar, tarifeler, bedeller, sözleşmenin feshi, kuruma tevdi etme usul ve esasları, belgelerin kimler tarafından imzalanacağı, yönetmelik gereği hazırlanan belgeler ve onay yerleri uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

(5) Bakan gerekli hallerde UMREK hesaplarını ve faaliyetlerini denetlemeye ve tahkik etmeye yetkilidir.

Bilgi ve belge isteme ve gizliliğe uyma

MADDE 13 – (1) Komisyon, faaliyetleri ile ilgili konular için gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruşları ile meslek odası, vakıf ve derneklerden istemeye yetkilidir. Bunlar, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(2) Komisyon üyeleri ve diğer tüm personeli; gizlilik taşıyan belgeleri açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

İlk komisyon üyelerinin atanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komisyon üyeleri, UMREK sekretaryasına bildirilir. Bu üyeler Bakanlık tarafından atanır.

Karar defteri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komisyon sekretaryası tarafından, Komisyon ve çalışma grupları için yeterli sayıda karar defteri hazırlanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın