Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32504

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 16/3/2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Önlem planı kapasitesi: Önlem planı senaryosu dâhilindeki tedbirlerin sermaye ve likidite yeterliliğine birleşik etkisini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Önlem planı tedbirlerinin etkileri.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Önlem planı tedbirlerinin etkileri” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Her” ibaresi “Etki analizinde, her” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Önlem planı tedbirlerinin etkileri;

a) Her bir önlem planı tedbirinin tek başına uygulanması halindeki etkisini gösteren etki analizi,

b) Önlem planı tedbirleri arasındaki bağımlılıklar ve etkileşimler göz önünde bulundurularak önlem planı tedbirlerinin birleşik etkisini gösteren önlem planı kapasitesi,

c) Farklı stres koşulları için özel olarak seçilen önlem planı tedbirlerinin etkisini gösteren 19 ilâ 21 inci maddelerde belirtilen senaryo analizleri,

çerçevesinde değerlendirilir.”

“(7) Önlem planı kapasitesi, sermaye ve likidite yeterliliği için ayrı ayrı olmak üzere, özkaynak ve likidite göstergelerinin en olumsuz etkilendiği senaryolar için, senaryo bazında hesaplanır ve etkilerin ortaya çıkma süresi açıklanır.

(8) Önlem planı kapasitesi hesaplandıktan sonra, önlem planı tedbirlerinin etkinliğini artırmak için değişiklikler yapılmasının veya yeni önlem planı tedbirleri oluşturulmasının planlanması durumunda, bu değişiklikleri dikkate alan potansiyel önlem planı kapasitesi hesaplanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etkisi ve uygulanabilirliği,” ibaresi “etkisi, uygulanabilirliği ve iletişim planının önlem planı tedbirlerinin uygulanmasıyla ilişkili riskleri nasıl azaltacağı” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Önlem planı göstergelerine ilişkin eşik değerlerinin, önlem planı tedbirlerinin uygulanması ve etkilerinin ortaya çıkması için bankayı yeterince önceden uyarmadığı sonucuna ulaşılırsa, göstergeler ve/veya göstergelere ilişkin eşikler gözden geçirilir.”

“(9) Senaryo analizi neticesinde önlem planının farklı bölümleri arasında tespit edilen tutarsızlıklar, önlem planları Kuruma sunulmadan önce giderilir ya da bunun mümkün olmaması durumunda tutarsızlıkların ne zaman giderileceği önlem planında açıklanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mart” ibaresi “haziran” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehberler

MADDE 29/A- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehberler çıkarmaya yetkilidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın