altinoz.com.tr

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1814)

04 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30968

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1814

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin Hazineye devredilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/12/2019 TARİHLİ VE 1814 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Devredilen hisseler

MADDE 1- (1) Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 TL olarak tespit edilmiş olup, değeri belirlenen hisselerin tamamı bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilir.

Tereddütleri giderme yetkisi

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.