altinoz.com.tr

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)

31 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31584

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4422

Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinde yer alan “(e) ve (f) bentleri” ibareleri “(e), (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her beş bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.”

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/3/2010 | 27526
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
20.05.2010 27586
28.05.2010 27594
14.05.2011 27934
23.06.2012 28332
23.05.2013 28655
09.05.2014 28995
23.12.2014 29214
21.05.2015 29362
30.06.2015 29402
24.11.2016 29898
10.02.2017 29975
06.08.2017 30146
11.08.2017 30151 Mükerrer
09.05.2018 30416
25.06.2018 30459 Mükerrer
23.11.2018 30604
01.06.2019 30791
29.03.2020 31083
21.01.2021 31371
16.07.2021 31543