Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30258

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/3/2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN SAĞLIK PERSONELİ YOKLUĞUNDA YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ MÜDAHALELER HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının operasyonel unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanların, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya veya sağlık hizmeti ulaştırılıncaya kadar ve sağlık hizmeti ulaştıktan sonra sağlık ekibinin gözetimi altında sağlık ekibinden talep edilen yetkili oldukları acil tıbbi müdahalelere ilişkin usul ve esaslar ile yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muharip veya operasyonel unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatından bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin sağlık personeli yokluğunda, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olarak yapmak üzere görevlendirilen personel ile bunları yetiştiren kurum ve kuruluşları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i), (j), (m), (o) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) İnfüzyon: Damardan veya gerektiğinde kemik yolu ile sıvı verilmesini,”

“i) Muharebe veya operasyonel cankurtaranı: Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek muharip veya operasyonel birliklerindeki sıhhiye nitelikli kadrolarda görev yapan sağlık meslek mensubu olmayan tüm sınıflara veya branşlara mensup personelden; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimleri başarıyla tamamlamış, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili olan personeli,”

“j) Muharip veya operasyonel sıhhiye: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Birlikleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Komando Birlikleri, Su Altı Taarruz Komutanlığı, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Özel Harekât Timleri ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesinde, sıhhiye nitelikli kadrolarında görev yapan sağlık meslek mensubu olmayan tüm sınıflara veya branşlara mensup personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ve Muharebe Arama Kurtarma İhtisaslı Personelinden; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitimleri başarıyla tamamlamış, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili olan personeli,”

“m) Sağlık koruyucu önlemler: Temiz su ve gıda temini, sağlığı etkileyen çevresel ve iklimsel faktörlerin tanınmasını ve bunlara yönelik önlemlerin alınmasını,”

“o) Sıhhiye simülasyon eğitim merkezi: Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, acil tıbbi müdahale eğitimlerine yönelik simülatörler, ses ve görsel efektler kullanılarak muharebe ortamı taklit edilen eğitim merkezlerini,”

“p) Yaşam bulguları: Bilinç düzeyi, vücut sıcaklığı, nabız sayısı, solunum sayısı ve kan basıncını,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharip veya operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât sıhhiyesi personelinin 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili oldukları acil tıbbi müdahaleler şunlardır:

 1. a) Cilt altı enjeksiyon yapmak.
 2. b) Adale içi enjeksiyon yapmak.
 3. c) İntravenöz girişim yapmak ve sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar acil ilaçlarının (seçilmiş Paramedik ilaçları) ve sıvıların infüzyonunu yapmak.

ç) Yara pansumanları ile temizliğini yapmak.

 1. d) Cilt ve cilt altı sütür atmak.
 2. e) Açık göğüs yaralanmasına müdahale etmek.
 3. f) Tansiyon pnömotoraksta interkostal iğne dekompresyonu yapmak.
 4. g) Oksijen uygulaması yapmak.

ğ) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon yapmak.

 1. h) Sağlığı koruyucu önlemleri bilmek ve uygulamak.

ı) Lokal anestezi yapmak.

 1. i) Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) etkilenimini tanımlamak, değerlendirmek ve ilk müdahalede bulunmak.
 2. j) Kanama kontrolü yapmak.
 3. k) Havayolu açıklığını sağlama araçları ile havayolu açıklığını sağlamak.
 4. l) Sağlık paketinde belirlenmiş taktik acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
 5. m) Dalgıçlık ve yüksek irtifa rahatsızlıklarına ait müdahaleleri yapmak.
 6. n) Kırık, çıkık, burkulma ve travma stabilizasyonu sağlamak.
 7. o) Harekât alanında triajı ve uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

ö) Kemik içi enjeksiyon yapmak ve kemik içi mayi uygulamak.

 1. p) Çevresel/iklimsel yaralanmalara müdahalede bulunmak.
 2. r) Çatışma stresini tanımak ve tahliyeye hazır hale getirmek.
 3. s) Yaşam bulgularını değerlendirmek.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharebe veya operasyonel cankurtaranı personelinin 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili oldukları acil tıbbi müdahaleler şunlardır;

 1. a) Adale içi enjeksiyon yapmak,
 2. b) Yaralanmalara müdahale etmek, pansumanı ve temizliğini yapmak,
 3. c) İntravenöz girişim yapmak ve sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar damar yolu açıklığını sağlamak maksadıyla sıvı infüzyonu yapmak,

ç) Kanamanın durdurulması/kontrolü için gereken müdahaleleri yapmak,

 1. d) Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon,
 2. e) Airway ile havayolu açıklığını sağlamak, gerektiğinde balon maske ile suni solunum yapmak,
 3. f) Kırık, çıkık, burkulma ve travma stabilizasyonu sağlamak,
 4. g) Çevresel/iklimsel yaralanmalara müdahalede bulunmak,

ğ) Harekât alanında triajı ve uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Muharip ve operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesi;

 1. a) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde uygulanan, EK-1’de yer alan eğitim programı gereğince, en az 360 ders saati, 5 inci maddede belirtilen yetkileri kazandıracak şekilde teorik ve uygulamalı olarak Acil Tıbbi Müdahale Eğitimine tabi tutulurlar. Teorik derslerin %15’inden fazla kısmına ve/veya uygulamalı derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir.
 2. b) Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurumlarca teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Yapılan sınavlarda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir. İlk sınavda başarılı olamayanlara ikinci bir sınav hakkı verilir.
 3. c) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye simülasyon eğitim merkezlerinde EK-2’de yer alan eğitim programı gereğince, 60 ders saati süre ile ilave uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurum tarafından sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Eğitimde başarılı olanlara EK-3’teki örneğe uygun olarak kurs bitirme/yetki belgesi verilir. Söz konusu belge Sağlık Bakanlığınca onaylanır. Bu belgeler, personelin kendilerine verilmez, şahsi dosyalarında muhafaza edilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir.

 1. d) Dört yıl sonunda personel EK-4’te yer alan eğitim programı gereğince en az 60 ders saati süreli tazeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitiminin %10’undan fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Yapılan sınavda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle ilişiği kesilen ya da başarısız olan kursiyerler için iki kez tazeleme eğitimi planlanır ve bu tazeleme eğitimine katılmaz veya tazeleme eğitiminde tekrar başarısız olursa bu Yönetmelikle belirlenen yetkilere sahip olabilmek için yeniden 360 saatlik acil tıbbi müdahale eğitimi almak zorundadır.
 2. e) Tazeleme eğitimini başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye simülasyon eğitim merkezinde EK-2’de yer alan eğitim programı %50 azaltılarak 30 ders saati süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel, eğitim veren kurumlarca sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
 3. f) Tazeleme eğitiminde başarılı olanlara EK-5’teki örneğe uygun olarak kurs bitirme/yetki belgesi verilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir.
 4. g) Tazeleme eğitiminde başarılı olamayan veya mesleki safahati esnasında sıhhiye nitelikli kadrolardaki görevi sona eren personelin kurs bitirme/yetki belgeleri iptal edilir.

ğ) Acil Tıbbi Müdahale Eğitimine yönelik 360 ders saatlik eğitim programının uygulamalı safhası, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek en az eğitim ve araştırma hastanesi seviyesindeki devlet ve üniversite hastanelerinde, 60 ders saatlik uygulamalı simülasyon eğitimi Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sıhhiye simülasyon eğitim merkezlerinde icra edilir.

(2) Muharebe ve operasyon cankurtaranı personeli;

 1. a) Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, EK-6’da yer alan eğitim programı gereğince, en az 260 ders saati, 6 ncı maddede belirtilen konularda teorik ve uygulamalı olarak eğitilirler. Teorik derslerin %15’inden, pratik derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir.
 2. b) Eğitimi bitiren personel, teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Yapılan sınavlarda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
 3. c) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye simülasyon eğitim merkezlerinde EK-7’de yer alan eğitim programı gereğince, 60 ders saati süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’ine katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Eğitimlerde başarılı olanlara Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından örneği EK-8’de bulunan kurs bitirme belgesi verilir. Bu belgeler, personelin kendilerine verilmez, şahsi dosyalarında muhafaza edilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir. Dört yıl sonunda personel EK-6’da yer alan eğitim konularında en az 60 ders saati süreli tazeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitiminin %10’undan fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Yapılan sınavda eşit ağırlıklı olarak ortalama 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.

 1. d) Bu eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere, muharebe ortamının canlandırıldığı sıhhiye simülasyon eğitim merkezinde EK-7’de yer alan eğitim programı %50 azaltılarak 30 ders saati süre ile uygulamalı eğitim verilir. Derslerin %5’inden fazla kısmına katılmayan personelin eğitimle ilişiği kesilir. Eğitimi bitiren personel sınava tabi tutulur. Yapılan sınavda 85 ve üzeri not alanlar başarılı olarak değerlendirilir.
 2. e) Tazeleme eğitiminde başarılı olanlara EK-9’daki örneğe uygun olarak kurs bitirme/yetki belgesi verilir. Kurs bitirme/yetki belgesi 4 yıl süre ile geçerlidir. Herhangi bir nedenle kesintisiz altı ay ve daha fazla süreyle muharebe cankurtaranı olarak görev yapmayan personelin belgesi geçersiz olur. Bu personel tazeleme eğitimine alınır, başarılı olursa aynı esaslarla yeni belge düzenlenir.
 3. f) Tazeleme eğitiminde başarılı olamayan veya mesleki safahati esnasında sıhhiye nitelikli kadrolardaki görevi sona eren personelin kurs bitirme/yetki belgeleri iptal edilir ve iptal tutanakları şahsi dosyasında saklanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharip veya operasyonel sıhhiye personeli ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesi personelinden ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muharebe veya operasyonel cankurtaranı personeli 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri sadece görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya veya sağlık hizmeti ulaştırılıncaya kadar yapmaya yetkilidirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen personel yaptığı iş ve işlemleri en kısa sürede ve en uygun zamanda kayıt altına alır, kayıtların arşivlenmesinden, personelin mensubu olduğu ilgili bakanlık veya yetki vereceği ast birlik, birim ya da komutanlıklar sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlere personel tefrik eden bakanlık veya yetki vereceği ast birlik, birim ya da komutanlıklar, bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri icra edecek eğitim kurumlarının yükümlülükleri yerine getirmesine ilişkin hususlar yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inin başlığı ve aynı ekte yer alan Eğitim Programı Ders Tanımları tablosunun onbirinci satırındaki hedef kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL HAREKÂT SIHHİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

“Kursiyerlerin sıcak ya da soğuk, yüksek irtifa ile ilişkili yaralanmalarda ilkyardım uygulayabilmeleri ve bunun için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-2 ve EK-4’ünün başlıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL HAREKÂT SIHHİYESİ SİMÜLASYON EĞİTİM PROGRAMI

MUHARİP VEYA OPERASYONEL SIHHİYE PERSONELİ İLE POLİS ÖZEL HAREKÂT SIHHİYESİ PERSONELİNE YÖNELİK TAZELEME EĞİTİMİ PROGRAMI

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK-3, EK-5, EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-9 eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sının başlığı ve aynı ekte yer alan Eğitim Programı Ders Tanımları tablosunun beşinci satırındaki ders kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MUHAREBE VEYA OPERASYONEL CANKURTARANI PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMI

“5. Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon/Oksijen uygulaması, Airway Takılması ve Balon Maske ile Suni Solunum Yapılması.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’sinin başlığı ve aynı ekte yer alan tablonun 3 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MUHAREBE VEYA OPERASYONEL CANKURTARANI PERSONELİ SİMÜLASYON EĞİTİM PROGRAMI”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/3/2016 29661

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın