Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

02 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30258

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin denetiminin Bakanlık tarafından yapılması veya yaptırılması, denetim konularının belirlenmesi, denetim heyeti, denetim personeli, denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin (j) bendine ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

d) Denetim: Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her türlü; izleme, kontrol, inceleme, ölçme, değerlendirme, raporlama ve benzeri faaliyetlerini,

e) Denetim heyeti: Şirketlerin denetlenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş heyeti,

f) Denetim heyeti başkanı: Denetim faaliyetinin koordinasyonu ile yürütülmesinden sorumlu denetim heyeti üyesini,

g) Denetim personeli: Denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere oluşturulan heyette yer alan her bir kişiyi,

ğ) Denetim raporu: Denetim heyetinin denetim faaliyeti ve sonuçlarına ilişkin belirli formatta hazırladığı raporu,

h) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik kapsamındaki denetim konularına ilişkin sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş şirketi,

ı) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili şirketlere verilecek belgeyi,

i ) İlgili mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim, Denetim Konuları, Denetim Yetkisi ve Denetim Heyeti

Denetim

MADDE 5 – (1) Şirketlerin periyodik olarak denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır.

(2) Gerek görülmesi durumlarında veya başvuru üzerine kısmi denetimler yapılabilir.

(3) Şirketlerden denetime esas olmak ve yapılacak ön incelemelerde kullanılmak üzere ilgili her türlü bilgi ve belge istenebilir. Gerek görülmesi durumunda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alınabilir. Bu kapsamdaki taleplerinin ilgililerce ivedilikle karşılanması esastır.

Denetim konuları

MADDE 6 – (1) Şirketlerin denetimine ilişkin konular aşağıdaki iş ve işlemlerden oluşur:

a) Yatırım faaliyetleri; yatırımların yerindelik ve önceliği, yatırım planlarına ve projelerine uygunluğu ve bu yatırımlara ilişkin kamulaştırma işlemleri, fiziki, mali, elektriksel gerçekleşmeler, yayımlanmış yönetmelik, şartnamelere uygunluk, yatırım ihalelerine ilişkin işlemler,

b) Kullanıcılar ile ilgili faaliyetler; tüketici hizmetlerine ilişkin uygulamalar ve tüketici şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemler,

c) İşletme ve bakım faaliyetleri; işletme ve bakım faaliyetleri ve bu kapsamda işletme ve bakım çalışmaları ile bunlara ilişkin kayıtların tutulması gibi iş ve işlemler,

ç) Genel aydınlatma faaliyetleri; genel aydınlatmaya ilişkin iş ve işlemler ile bu kapsamda dağıtım bölgelerinde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin uygulamalar,

d) Mali konular; kullanıcılardan tahsil edilen her türlü bedel ve tarife kapsamında yapılan uygulamalar ile gelir, gider hesapları, yatırım hesapları, yükümlü olunan fon, pay ve benzeri kesintilerle ilgili hesaplar ve sigorta uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler,

e) Satınalma ve satış işlemleri ile ilgili faaliyetler; yapılan her türlü mal ve hizmet alımlarının veya satışlarının ve yatırım ihalelerine ilişkin iş ve işlemler,

f) Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; alt yapı bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve yedeklenmesine ilişkin iş ve işlemler,

g) Hizmet kalitesi; EPDK tarafından belirlenen tedarik sürekliliği, teknik ve ticari hizmet kalitesinin sağlanması ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kesintilerin sayısı ve süresi ile tüketici hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş ve işlemler,

ğ) Hukuki süreçler; şirketlerin uygulamalarından dolayı lisans sahibi tüzel kişiler, müşteriler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile oluşan hukuki süreçlerin durumları ve konuların tespiti,

h) Lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler,

ı) Gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi gereken diğer hususlar.

(2) Şirketlerin ilgili yıla ait yatırım planı, EPDK’ya sunulmadan önce yerindelik ve öncelik bakımından Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından incelenir.

Denetim yetkisi

MADDE 7 – (1) Şirketlerin denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.

(2) Bakanlığın denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapması durumunda, denetim heyeti Bakanlık tarafından; Bakanlık temsilcisinin başkanlığında bakanlık personeli ve ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personelden oluşturulur.

Denetim heyeti

MADDE 8 – (1) Şirketlerin periyodik ve kısmi denetimini gerçekleştirecek denetim heyeti; en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yüksekokullardan mezun olan yeterli sayıda teknik ve idari personelden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde; saha incelemesi, tespit yapılması, ölçüm gerçekleştirilmesi ve benzeri iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere mezuniyet şartı aranmaksızın diğer teknik ve idari personel denetim heyetlerinde görevlendirilebilir.

(2) Denetimlerin Bakanlık ile ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapılması halinde, Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır.

(3) Denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabilir. Böyle bir durumda denetim raporu, raporlamadan sorumlu personel tarafından tanzim edilerek, denetim heyeti başkanı ile birlikte imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetlenen Şirketin Yükümlülükleri ve Hakları,

Denetim Heyetinin ve Denetim Personelinin Yükümlülükleri

Denetlenen şirketlerin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi de dâhil olmak üzere, kısmi veya periyodik denetim kapsamında aşağıda belirtilen hususları, eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Denetim heyetine, denetimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kolaylığı göstermek, çalışmalarına elverişli bir mekânı sağlamak, talep edilmesi halinde teknik cihazları sağlamak, denetim konularıyla ilgili yardımcı personel vermek, tüm yasal defter, belge, kayıtlar ile gerekli belgeleri ibraz etmek,

b) Denetim personeli tarafından denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi, belge, kayıt, pafta, harita, proje, doküman ve defterin aslı ve/veya örneklerini bildirilen sürede vermek,

c) Denetim personeli tarafından talep edilmesi durumunda, verilerin doğrudan kaynağından alınması amacıyla, sistem yetkilisi refakatinde, kullanılan yazılım ve/veya veri tabanına erişimi anlık ve\veya çevrim içi sağlamak,

ç) Denetim Personeli tarafından, anlık ve/veya çevrimiçi izleme talep ettikleri her türlü uygulama yazılımlarına erişim için gerekli iş ve işlemleri, istenen sürede ve istenen yöntemle yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

d) Belirtilen sürede istenilen hususlar ile ilgili yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, düzenlenen tutanaklara varsa görüşlerini de ekleyerek imzalamak, bildirilen bulgular ile ilgili cevaplarını vermek,

e) Denetim personelinin bilgisine ihtiyaç duyduğu yetkili personel ile görüşülmesini ivedilikle sağlamak,

f) Denetim faaliyetinin gerektirdiği çalışma ortamını, araç, gereç, bilgi ve belgeler ile ilgili personelin görevlendirilmesi ve denetim personeline refakatini sağlamak.

(2) Şirketler, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgeler ile elektronik verilerini, bildirilen sürede ve formatta sunarlar. Ayrıca talep edilmesi halinde, belirlenen yönteme ve formata uygun olarak, sistemlerinin anlık ve/veya çevrimiçi izlenebilmesi için gerekli veri akışının sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(3) Denetlenen şirketler ile bunların her türlü alt yüklenicisi veya mal ve hizmet aldıkları gerçek ve tüzel kişiler de dâhil olmak üzere, gerekli hallerde kendi adına iş yapan her türlü alt yüklenici veya hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin denetim konusuyla ilgili şirket uhdesinde bulunan sözleşme, hak ediş, faturalar ile talep edilen diğer her türlü belge ve bilgiyi sağlamakla yükümlüdür.

(4) Denetlenen şirketler, denetlenen hususlara ilişkin olarak, teknik imkânsızlık, gizlilik, sır saklama, faaliyetlerinin bir kısmını mal ve hizmet satın alma yoluyla yaptırma gibi gerekçeleri ileri sürerek bilgi ve belge vermek/tedarik etmekten, her türlü elektronik bilgi kayıt sistemine erişim hakkı tanımaktan imtina edemez.

Denetlenen şirketlerin hakları

MADDE 10 – (1) Yapılacak periyodik denetim tarihi şirkete önceden bildirilir. Diğer denetimlerin önceden bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

(2) Denetim personeli şirkete ait evrak ve belgeleri üzerinde düzeltme yapmadan iade eder, şirkete ait bilgileri gizli tutar, tarafsız davranır ve şirketin faaliyetlerine müdahale edemez.

(3) Denetimler sırasında tespit edilen bulgular, belirtilen sürede görüşleri alınmak üzere şirkete verilir.

(4) Tamamlanan denetim raporunun bir nüshası ilgili şirkete gönderilir.

Denetim heyeti ile personelinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Denetim heyeti; şirketlerin kısmi veya periyodik denetimini lisans hükümleri, ilgili mevzuat ve şartnameler kapsamında gerçekleştirmek, her türlü belge ve bulguları değerlendirmek ve sonucuna ilişkin belirli formata uygun rapor hazırlamakla yükümlüdür.

a) Denetim heyeti;

1) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,

2) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek,

3) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen ve titizliği göstermek,

4) Denetim sırasında sistemin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden ya da ilgili mevzuata açıkça aykırılık teşkil eden hususların tespit edilmesi halinde, sonuçlanmasını beklemeksizin Bakanlığı veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını derhal bilgilendirmek,

hususunda sorumludur.

b) Denetim görevini yerine getirirken; fiziki inceleme, dijital inceleme, tespit, doğrulama, bilgi toplama, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelenmesi, analitik inceleme, örnekleme, sağlama, teyit alma ve benzeri tekniklerin hepsini ya da bir kısmını kullanarak hazırlayacağı raporu, gerektiğinde yeterli sayıda dijital fotoğraf ve/veya dijital video çekimleriyle birlikte sunar.

c) Daha önce gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin hâlihazır durumun tespitini ve değerlendirmesini yapar.

ç) Denetim raporuna esas olacak inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları hazırlar.

d) Gerektiğinde konunun üçüncü taraflarıyla da görüşmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Raporunun Hazırlanması, Sunulması ve Sonuçlandırılması

Denetim raporunun hazırlanması

MADDE 12 – (1) Denetim heyeti tarafından denetim faaliyeti sonucunda, hazırlanan raporda asgari olarak;

a) Denetlenen şirkete ilişkin genel bilgiler,

b) Daha önceki denetimlerde tespit edilmiş hususların güncel durumları,

c) İnceleme ve denetime tabi hususlar ve bunlara ilişkin Bulgu Formları, (Ek-1)

ç) Bulguların ilgili mevzuata olan aykırılıkları,

d) Bulguların taşıdığı riskler,

e) Bulgulara ilişkin değerlendirmeler,

f) Bulgulara ilişkin şirket görüşleri,

g) Bulguların oluşturduğu mali tablolar,

yer alır.

(2) Denetim heyeti hazırladığı rapora esas bilgi, belge, kayıt, tutanak ve benzeri dokümanlar ile inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları rapor ekinde bulundurur.

(3) Denetim raporunda ilgili üye görevli olduğu bölümün tanzim ve imzasına iştirak eder. Raporun tanzimini ve imzalanması sürecini heyet başkanı yürütür.

Denetim raporunun sunulması

MADDE 13 – (1) Denetim tamamlanma tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde denetim raporu hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.

(2) Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, gerekli gördüğü hususlara ilişkin denetim heyetinden ilave denetim talep edebilir veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(3) Bakanlık, denetim raporunu EPDK’ya gönderir.

Denetim raporunun sonuçlandırılması

MADDE 14 – (1) Denetim raporu EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkili Şirketlerin Nitelikleri, Seçimi, Hak ve Yükümlülükleri

Yetkili şirketlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik denetimi için gerekli görülen, inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hususlarda, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet alınarak gerçekleştirilebilir.

(2) Hizmet alınacak yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri, hizmet ile ilgili diğer usul ve esaslar hazırlanacak şartnameler içerisinde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarafların sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması denetlenen şirketin sorumluluğundadır. Ancak denetim personeli, denetimin planlama ve uygulama aşamasında, mevzuata aykırılık, hata ve hile durumunda olası bir aykırılığı sorgulayacak bir yaklaşım göstermek zorundadır.

(2) Denetim faaliyeti sırasında ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlemlerin, hata ve hilelerin tespit edilmesi durumunda, bu husus denetim heyeti başkanı tarafından ivedilikle Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Adli yargıya intikali gerekli olan veya suç teşkil eden hallerin de Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

(3) Denetim işlemini ilgilendiren tüm bilgi ve belgelerin şirket tarafından denetim heyetine verilmemesi halinde, durum ivedilikle Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

(4) Bakanlığın denetim yükümlülüğüyle ilgili olarak yetki devrettiği kamu kurum ve kuruluşları, denetim elemanlarının ilgili mevzuatı sürekli olarak takip etmelerini ve bilgilerini güncelleştirmelerini sağlarlar.

Yasaklar

MADDE 17 – (1) Şirketlerin denetimi faaliyetlerinde bulunan denetim heyetinde yer alan kişiler aşağıdaki hükümlere uymak zorundadırlar:

a) Denetim yaptıkları dönem ve dönemin bitimini takip eden iki yıl boyunca, denetlenen şirket ve denetlenen şirketin bağlı bulunduğu sermaye grubu veya iştirakleri nezdinde bedelli veya bedelsiz olarak;

1) Yapım işi ile mal ve hizmet alım-satımı,

2) Yönetim, danışmanlık, belge düzenleme ve rapor hazırlama,

3) Borç-alacak ve ortaklık,

faaliyetlerinde bulunamazlar, hiçbir şekilde görev alamazlar.

b) Meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

c) Üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) sıhri hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya şirketin benzeri isimler altında faaliyet gösteren birimlerinin müdürü bulundukları firmalarda denetleme faaliyetinde bulunamazlar.

ç) Denetim faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklayamaz ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi ya da başkası yararına kullanamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın