tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 55)

26 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30990

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 55

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “veya” ibaresi “ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 235 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu şekilde istihdam edilen personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.”

“(7) Başkanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre KOBİ Uzmanı ve KOBİ Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.”

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 236 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı

MADDE 441/A- (1) Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasına uygun olarak, sivil havacılık alanındaki tüm hizmet sağlayıcıların denetim ve gözetimi hususları dâhil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon konularını kapsayan Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu program Bakan tarafından onaylanır ve yürütülür.

(2) Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasında yer alan arama ve kurtarma, havacılık haritaları, hava aracı telsiz sistemi ruhsatları, havacılık meteorolojisi hizmetleri, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyon, Genel Müdürlük ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında imzalanacak protokoller ile sağlanır.”

MADDE 5- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Genel Müdür 1 1
TOPLAM 1

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 4
TOPLAM 4