tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30188

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Gıda katkı maddeleri, EK-II’de özellikle belirtilmedikçe, bebekler ve küçük çocuklar için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar da dâhil olmak üzere, bebeklere ve küçük çocuklara yönelik özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin mevzuat kapsamındaki bebek formülleri, devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında kullanılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler, aksi belirtilmedikçe bebeklere ve küçük çocuklara yönelik özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin mevzuat kapsamındaki bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ve bebeklere ve küçük çocuklara yönelik özel tıbbi amaçlı diyet gıdalara uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  1. a) Bölüm A’da;

1) “Giriş” başlığı altında yer alan ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- gıda katkı maddesinin adı ve E kodu (adı geçen gıda katkı maddeleri belirli bir gıdaya ilave edilmiş ise 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte listelenen daha spesifik E kodları ve isimleri (eşanlamlısı hariç) alternatif olarak kullanılabilir),”

2) “Listelerde yer alan gıda katkı maddeleri ve kullanım koşullarına ilişkin genel hükümler” başlığı altında yer alan (1) ve (5) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Sadece BÖLÜM B’de listelenen maddeler, Bölüm E’de daha spesifik olarak belirtilmedikçe, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılabilir.”

“5.  E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173 ve E 180 kodlu renklendiriciler ve bunların karışımları son tüketiciye doğrudan satılamaz.”

3) “Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan taşınma prensibinin sonucu olarak katkı maddesi bulunmasına izin verilmeyen gıdalar” başlıklı Tablo 1’de yer alan (1) numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (11) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

1 Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanmış olan işlenmemiş gıdalar (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan hazırlanmış et karışımları hariç)

 “

12 Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde yer alan bebek ve küçük çocuklar için gıdalar ve Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde yer alan bebekler ve küçük çocuklar özel tıbbi amaçlı gıdalar

4) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan taşınma prensibinin sonucu olarak renklendirici bulunmasına izin verilmeyen gıdalar” başlıklı Tablo 2’nin (29) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29 Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde yer alan bebek ve küçük çocuklar için gıdalar ve Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde yer alan bebekler ve küçük çocuklar özel tıbbi amaçlı gıdalar

5) “Lakların hazırlanmasında kullanılabilecek renklendiriciler” başlıklı Tablo 3’e (E 100) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesi eklenmiştir.

E 101 Riboflavinler

  1. b) Bölüm B – Tüm Katkı Maddelerinin Listesi başlığı altında yer alan, “Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri” başlıklı tabloya numara sırasına göre aşağıdaki katkı maddeleri eklenmiş ve(E 912) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmıştır.

 “

  E 534 Demir tartarat
     E 641 L-lösin
     E 1209  Polivinil alkol-polietilen glikol-aşılı-kopolimer

  1. c) Bölüm C – Katkı Maddelerinin Gruplarının Belirlenmesi başlığı altında yer alan Grup I tablosunda yer alan (E 425) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

 E 425 Konjak

(i)      Konjak gam

(ii)     Konjak glukomannan

10g/kg, tek başına veya birlikte (1) (2) (3)

ç) Bölüm D – Gıda Kategorileri başlıklı tabloda yer alan;

1) (0.) numaralı kategori başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  0. Tüm gıda kategorileri (özellikle belirtilmedikçe, bebek ve küçük çocuklar için gıdalar hariç)

2) (01.8) numaralı kategoriden sonra gelmek üzere aşağıdaki kategori eklenmiştir.

01.9 Yenilebilir kazeinatlar

3) “Et” başlıklı (08.) numaralı kategoriye ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08. Et
08.1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan çiğ et (hazırlanmış et karışımları hariç)
08.2 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan hazırlanmış et karışımları
08.3 Et ürünleri
08.3.1 Isıl işlem görmemiş et ürünleri
08.3.2 Isıl işlem görmüş et ürünleri
08.3.3 Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar
08.3.4 Nitrit ve nitratlarla ilgili özel hükümler içeren geleneksel kürlenmiş et ürünleri
08.3.4.1 Daldırma yöntemi ile kürlenmiş geleneksel ürünler (Nitrit ve/veya nitrat, tuz ve diğer bileşenleri içeren bir kürleme çözeltisine daldırılarak kürlenmiş et ürünleri)
08.3.4.2 Geleneksel kuru kürlenmiş ürünler (Kuru kürleme işlemi; nitrit ve/veya nitrat, tuz ve diğer bileşenleri içeren kür karışımının et yüzeyine kuru olarak uygulanmasının ardından, stabilizasyon/olgunlaştırma periyodu ile devam eder)
08.3.4.3 Diğer geleneksel kürlenmiş ürünler (Daldırma ve kuru kürleme işlemlerinin birlikte uygulandığı veya nitrit ve/veya nitratın bileşik bir ürün içerisinde yer aldığı veya kürleme çözeltisinin pişirme öncesinde ürünün içine enjekte edildiği ürünler)

4) (12.3) numaralı kategoriye ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12.3 Sirkeler ve seyreltik asetik asit (hacmen %4-30 oranında su ile seyreltilmiş)

5) (13.1.4) numaralı kategoriden sonra gelmek üzere aşağıdaki kategoriler eklenmiş, diğer kategori numaraları (13.3) ve (13.4) olarak teselsül ettirilmiştir.

(13.1.5) Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan bebekler ve küçük çocuklar için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar/ Bebekler için özel formüller
(13.1.5.1) Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve bebekler için özel formüller
(13.1.5.2) Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan bebekler ve küçük çocuklar için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
(13.2) Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar (13.1.5) numaralı kategoride belirtilenler hariç)

  1. d) Bölüm E – Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tabloda;

1) “Tüm gıda kategorilerinde kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddeleri” başlıklı (0.) numaralı kategori aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

0. Tüm gıda kategorileri (özellikle belirtilmedikçe, bebek ve küçük çocuklar için gıdalar hariç)
E 290 Karbon dioksit quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.

 

E 338-452 Fosforik asit—fosfatlar—di-,tri-ve polifosfatlar 10 000 (1) (4) (57) Sadece kurutulmuş toz formdaki gıdalar (üretim prosesi sırasında kurutulmuş gıdalar ve bunların karışımları) (EK II Bölüm A Tablo 1’ de listelenen gıdalar hariç)

 

E 459 Beta-siklodekstrin quantum satis Sadece tablet ve kaplanmış tablet formundaki gıdalar (EK II Bölüm A Tablo 1’de listelenen gıdalar hariç)
E 551-553 Silikon dioksit — silikatlar 10 000 (1) (57) Sadece kurutulmuş toz formdaki gıdalar (üretim prosesi sırasında kurutulmuş gıdalar ve bunların karışımları), (EK II Bölüm A Tablo 1’ de listelenen gıdalar hariç)
E 551-553 Silikon dioksit — silikatlar quantum satis (1) Sadece tablet ve kaplanmış tablet formundaki gıdalar (EK II Bölüm A Tablo 1’de listelenen gıdalar hariç)
E 938 Argon quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.
E 939 Helyum quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.
E 941 Azot quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.
E 942 Azot oksit quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.
E 948 Oksijen quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.
E 949 Hidrojen quantum satis Bebek ve küçük çocuklar için olan gıdalarda kullanılabilir.

2) “Olgunlaştırılmış peynir” başlıklı (01.7.2) numaralı kategoride yer alan (E 120), (E 141) kodlu katkı maddelerine ait satırlar, (E 160b) kodlu katkı maddesine ait ilk satır ile (E 160c) ve  (E 235) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoride yer alan (8) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve aynı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

E 120 Koşineal, Karminik asit, Karminler 125 (83) sadece red marbled cheese ve red pesto cheese

E 141 Klorofillerin ve klorofilinlerin bakır kompleksleri quantum satis sadece sage Derby cheese, green and red pesto cheese, wasabi cheese ve green marbled herb cheese

E 160b Anatto, Biksin, Norbiksin 15 sadece olgunlaştırılmış turuncu, sarı ve kırık beyaz renkte peynir ve green and red pesto cheese

 

E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin quantum satis sadece olgunlaştırılmış turuncu, sarı ve kırık beyaz renkte peynir ve red pesto cheese

E 235 Natamisin 1 mg/dm2’lik yüzeyde (5 mm’lik derinlikte bulunmayacak)

 

sadece kabuklu peynirler

 

 

“(83): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 3,2 mg/kg’dır.”

3) “Yenilebilir peynir kabuğu” başlıklı (01.7.3) numaralı kategoride yer alan (67) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(67) : E 120 koşineal, karminik asit, karminler ve E 180 Litolrubin BK adlı renklendiricilerden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 10 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

4) “İşlenmiş peynir” başlıklı (01.7.5) numaralı kategoride yer alan (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış, (66) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(66) : E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

5) “Peynir ürünleri (kategori 16 kapsamındaki ürünler hariç)” başlıklı (01.7.6) numaralı kategoride yer alan (E 235) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 235 Natamisin 1 mg/dm2’lik yüzeyde (5 mm’lik derinlikte bulunmayacak) Sadece kesilmemiş/dilimlenmemiş sert, yarı-sert ve yarı-yumuşak peynirlerin yüzey uygulamaları

6) “Süt analogları, içecek beyazlatıcıları dahil” başlıklı (01.8) numaralı kategoriden sonra gelmek üzere (01.9) numaralı kategoriye ait aşağıdaki tablo eklenmiştir.

01.9 Yenilebilir kazeinatlar
E 170 Kalsiyum karbonat quantum satis
E 331 Sodyum sitratlar quantum satis
E 332 Potasyum sitratlar quantum satis
E 333 Kalsiyum sitratlar quantum satis
E 380 Triamonyum sitrat quantum satis
E 500 Sodyum karbonates quantum satis
E 501 Potassium karbonatlar quantum satis
E 503 Amonyum karbonatlar quantum satis
E 504 Magnezyum karbonatlar quantum satis
E 524 Sodyum hidroksit quantum satis
E 525 Potasyum hidroksit quantum satis
E 526 Kalsiyum hidroksit quantum satis
E 527 Amonyum hidroksit quantum satis
E 528 Magnezyum hidroksit quantum satis

7) “Temel olarak susuz katı ve sıvı yağlar (sade yağ hariç)” başlıklı (02.1) numaralı kategoride yer alan E 270, E 300, E 472c kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 E 270 Laktik asit quantum satis Sadece pişirme ve/veya kızartma amaçlı veya sos/gravy (genellikle et suları ile hazırlanan sos) hazırlama amaçlı yağlar/

 

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde tanımlanan zeytinyağları hariç

 

E 300 Askorbik asit quantum satis Sadece pişirme ve/veya kızartma amaçlı veya sos/gravy (genellikle et suları ile hazırlanan sos) hazırlama amaçlı yağlar/

 

TGK Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliğinde tanımlanan zeytinyağları hariç

 

 E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri quantum satis Sadece pişirme ve/veya kızartma amaçlı veya sos/gravy (genellikle et suları ile hazırlanan sos) hazırlama amaçlı yağlar/

 

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde tanımlanan zeytinyağları hariç

 

8) “Türk Gıda Kodeksi Sürülebilir Yağlar / Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği’nde tanımlanan sürülebilir yağlar dahil olmak üzere diğer katı ve sıvı yağ emülsiyonları – Sıvı emülsiyonlar” başlıklı (02.2.2)  numaralı kategoriye (E 385) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile  (4) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

E 392 Biberiye ekstraktları 100 (41) (46) Sadece yağ içeriği %80’in altında olan sürülebilir yağlar

 

“(41): Yağ üzerinden ifade edilir.”

“(46): Toplam karnosol ve karnosik asit cinsinden”

9) “Bütün haldeki taze meyve ve sebzeler” başlıklı (04.1.1) numaralı kategoride yer alan (E 912) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmıştır.

10) “Soyulmuş, kesilmiş ve dilimlenmiş meyve ve sebzeler” başlıklı (04.1.2) numaralı kategoriye (E 333) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

E 401 Sodyum aljinat 2400 (82) Sadece son tüketiciye sunulmak üzere; hazır ambalajlı tüketime hazır soğutulmuş işlenmemiş meyve ve sebzeler

 

 

“(82): Sadece parlatıcı olarak E 302 ile birlikte kullanılabilir ve bu durumda son üründe E 302’nin maksimum miktarı 800 mg/kg olmalıdır.”

11) “Kurutulmuş meyve ve sebzeler” başlıklı (04.2.1) numaralı kategorideki (E 124) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmıştır.

12) “Sirke, yağ, veya salamura içindeki meyve ve sebzeler” başlıklı (04.2.2) numaralı kategorideki (E 124) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmıştır.

13) “Teneke veya cam ambalajdaki meyve ve sebzeler” başlıklı (04.2.3) numaralı kategoride yer alan (E 124) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmış, aynı kategoride yer alan  (E 220-228) kodlu katkı maddesine ait ilk satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 220-228 Kükürt dioksit—sülfitler 50 (3) Sadece beyaz sebzeler; baklagiller ve işlenmiş mantar dahil

14) “Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)” başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategoride yer alan (E 124) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır yürürlükten kaldırılmış, (E 200-203) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

E 200-203

 

Sorbik asit—sorbatlar

 

1000

 

(1)(2)

 

Sadece salça, domates püresi ve biber püresi (teneke veya cam ambalajdakiler hariç)

Uygulama süresi: 31/12/2017 tarihine kadar

15) ““Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği”nde tanımlanan reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi” başlıklı (04.2.5.2) numaralı kategoride yer alan (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı kategoride yer alan (66) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(66): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

16) “Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri” başlıklı (04.2.5.3) numaralı kategoride yer alan (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış,  (E 951), (E 961) ve (E 962) kodlu tatlandırıcılara ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 951 Aspartam 1 000 Sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

 

E 961 Neotam 32 Sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler
E 962 Aspartam-Asesülfam tuzu 1 000 (11)b (49) (50) Sadece enerjisi azaltılmış sürülebilir meyve veya sebze ürünleri ve enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı sürülebilir ürünler

17) “İşlenmiş patates ürünleri” başlıklı (04.2.6) numaralı kategoriye (E 100) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş, aynı kategoride yer alan (E 338-452) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

E 101 Riboflavinler quantum satis Sadece kurutulmuş patates granülleri ve gevrekleri
E 160a Karotenler quantum satis Sadece kurutulmuş patates granülleri ve gevrekleri

E 338-452 Fosforik asit—fosfatlar—di-,tri- ve polifosfatlar 5000 (1) (4) Ön kızartma işlemi yapılarak dondurulmuş ve derin-dondurulmuş patatesler de dâhil

18) “Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dahil” başlıklı (05.2) numaralı kategoride yer alan (E 960) kodlu katkı maddesine ait üçüncü, dördüncü ve beşinci satırlar ile (E 961) kodlu katkı maddesine ait beşinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      “

E 960 Steviol glikozitler 350 (60) Sadece şeker ilavesiz şekerlemeler

Sadece enerjisi azaltılmış sert şekerlemeler (sert şekerler ve lolipoplar)

Sadece enerjisi azaltılmış yumuşak şekerlemeler (çiğnenen şekerler, meyveli yumuşak şekerler ve marshmallowlar)

Sadece enerjisi azaltılmış meyan şekeri/meyan kökü şekeri

Sadece enerjisi azaltılmış nuga

Sadece enerjsi azaltılmış marzipan/badem ezmesi

       “

E 960 Steviol glikozitler 670 (60) Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yoğun aromalandırılmış tazeleyici/ferahlatıcı boğaz pastilleri

“    E 960 Steviol glikozitler 2000 (60) Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz nefes tazeleyici mikro şekerlemeler

E 961 Neotam 3 Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler, aroma artırıcı olarak

   ”

19) “Sakız” başlıklı (05.3)  numaralı kategoriye (E 951) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesine ait satır eklenmiş, aynı kategoride yer alan (12) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 955 Sukraloz 1200 (12) Sadece şeker veya poliol ilaveli ürünler, aroma artırıcı olarak

“(12): E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 ve E 961 kodlu gıda katkı maddelerinin sakızlarda birlikte kullanılması halinde, herbirinin maksimum kullanım miktarı oransal olarak azaltılır.”

20) “Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç” başlıklı (05.4) numaralı kategoriye (E 951) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere (E 952) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır eklenmiş, aynı kategoride yer alan (E 961) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

 E 961 Neotam 3 Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler, aroma artırıcı olarak

  “

E 952 Siklamik asit ve sodyum ve kalsiyum tuzları 250 (51) Sadece teneke kutuda enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz aromalandırılmış sprey kremşanti

 

21) “Patates Gnocchi (fırınlanmış patates, yumurta, un ve çeşitli soslarla yapılan geleneksel bir İtalyan yemeği)” başlıklı (06.4.4) numaralı kategoride yer alan Grup I’e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye (E 200-203) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Grup I Katkı maddeleri Taze soğutulmuş patates gnocchi hariç

 

E 270 Laktik asit quantum satis Sadece soğutulmuş taze patates gnocchi
E 304 Askorbik asidin yağ asidi esterleri quantum satis Sadece soğutulmuş taze patates gnocchi
E 330 Sitrik asit quantum satis Sadece soğutulmuş taze patates gnocchi
E 334 Tartarik asit (L(+)-) quantum satis Sadece soğutulmuş taze patates gnocchi
E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri quantum satis Sadece soğutulmuş taze patates gnocchi

22) “Ekmek ve ekmek çeşitleri” başlıklı (07.1) numaralı kategoride yer alan  (E 280-283) kodlu (Propiyonik asit- propiyonatlar) adlı katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye (E 338-452) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

E 280-283 Propiyonik asit—propiyonatlar 3 000 (1) (6) Sadece hazır ambalajlı dilimli ekmek ve çavdar ekmeği
E 280-283 Propiyonik asit—propiyonatlar 2 000 (1) (6) Sadece enerjisi azaltılmış ekmek, kısmen pişirilmiş hazır ambalajlı ekmek, hazır ambalajlı sandviç ekmeği, tortilla ve pide ve hazır ambalajlı pølsebrødboller ve dansk flutes
E 280-283 Propiyonik asit—propiyonatlar 1 000 (1) (6) Sadece hazır ambalajlı ekmek

E 450 Difosfatlar 12000 (4) Sadece pizza, kiş, tart ve benzeri ürünler için baz olarak kullanılan hazır ambalajlı dondurulmuş mayalı hamurlar

 

23)      “İşlenmemiş et” başlıklı (08.1) numaralı kategoriye ait satır yürürlükten kaldırılmıştır.

24)    (08.1.1) numaralı kategori başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan çiğ et (hazırlanmış et karışımları hariç)

25)      (08.1.2) numaralı kategorinin kategori başlığı ve  (E 120), (E 150a-d), (E 261), (E 262), (E 300), (E 301), (E 302), (E 325), (E 326), (E 330), (E 331), (E 332), (E 333) ve (E 338-452) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye numara sırasına göre aşağıdaki satırlar ile aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

08.2 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında tanımlanan hazırlanmış et karışımları

      ”

E 120 Koşineal, Karminik asit, Karminler 100  (66) Sadece kahvaltılık sosisler (breakfast sausages ), tahıl içeriği en az %6 ve

burger eti (burger meat), sebze ve/veya tahıl içeriği etin içine karışmış halde en az %4;

(Bu ürünlerde et; kas ve yağ doku tamamen dağılacak şekilde kıyılır. Böylece lifler, yağ ile emülsiyon oluşturarak bu ürünlere kendine has görünümünü kazandırır), merguez tipi ürünler, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici ve pljeskavice

E 150a-d Karameller quantum satis Sadece kahvaltılık sosisler (breakfast sausages ), tahıl içeriği en az %6 ve

burger eti (burger meat), sebze ve/veya tahıl içeriği etin içine karışmış halde en az %4;

(Bu ürünlerde et; kas ve yağ doku tamamen dağılacak şekilde kıyılır. Böylece lifler, yağ ile emülsiyon oluşturarak bu ürünlere kendine has görünümünü kazandırır), merguez tipi ürünler, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca ve chorizo fresco

E 261 Potasyum asetatlar quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 262 Sodyum asetatlar quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 300 Askorbik asit quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 301 Sodyum askorbat quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 302 Kalsiyum askorbat quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 325 Sodyum laktat quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 326 Potasyum laktat quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 330 Sitrik asit quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 331 Sodyum sitratlar quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 332 Potasyum sitratlar quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 333 Kalsiyum sitratlar quantum satis Sadece gehakt;

Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları

E 338-452 Fosforik asit — fosfatlar — di — tri — ve polifosfatlar 5 000 (1) (4) Sadece kahvaltılık sosisler (breakfast sausages): Bu ürünlerde et; kas ve yağ doku tamamen dağılacak şekilde kıyılır. Böylece lifler, yağ ile emülsiyon oluşturarak bu ürünlere kendine has görünümünü kazandırır; en az %4 oranında sebze ve/veya tahıl içeriği etin içine karışmış halde olan “Finnish grey salted Cristmas ham burger meat (Finlandiyaya özgü geleneksel bir ürün)”, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkkahjupraadBílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása ve Syrová klobása

 

”    “

E 100 Kurkumin 20 Sadece merguez tipi ürünler, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca ve chorizo fresco
E 160c Paprika ekstraktı 10 Sadece merguez tipi ürünler, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukaki ve kebap
E 162 Pancar kökü kırmızısı quantum satis Sadece merguez tipi ürünler, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca ve chorizo fresco
E 249-250 Nitritler 150 (7)

 

 

Sadece lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, ve tatar wołowy (danie tatarskie) ve golonka peklowana
E 260 Asetik asit quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 263 Kalsiyum asetat quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 270 Laktik asit quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 327 Kalsiyum laktat quantum satis Sadece hazır ambalajlı, kıymadan elde edilen hazırlanmış et karışımları ve katkı maddeleri veya tuz dışında diğer bileşenlerin eklendiği hazırlanmış et karışımları
E 401 Sodyum aljinat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap gyros ve souvlaki hariç

E 402 Potasyum aljinat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap gyros ve souvlaki hariç

E 403 Amonyum aljinat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap gyros ve souvlaki hariç

E 404 Kalsiyum aljinat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 407 Karragenan quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 407a İşlenmiş eucheuma deniz yosunu quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 410 Locust bean gum/ Keçiboynuzu gamı quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 412 Guar gam quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 413 Tragacanth / Kitre gamı quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 415 Ksantan gam quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

Bifteki, soutzoukaki, kebap,

gyros ve souvlaki hariç

E 500 Sodyum karbonatlar quantum satis Sadece hazırlanmış kanatlı eti karışımları, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčići ve pljeskavice
E 1414 Asetillendirilmiş dinişasta fosfat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap ve seftalia

E 1442 Hidroksi propil dinişasta fosfat quantum satis Sadece bileşenlerin içerisine enjekte edildiği karışımlar; farklı şekilde işlenen et parçalarından oluşan et karışımları (kıyılan, dilimlenen veya işlem gören ve bunların birleştirildiği karışımlar)

gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebap ve seftalia

“(7): Üretim sırasında eklenebilecek maksimum miktar, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

“(66): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

26) (08.2) numaralı kategoriye ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3    Et ürünleri

27) (08.2.1) numaralı kategorinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoride yer alan (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar, (E 315) kodlu katkı maddesine ait ilk satır ve (E 316) kodlu katkı maddesine ait ilk satır yürürlükten kaldırılmış,  (7) ve (66) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3.1 Isıl işlem görmemiş et ürünleri

“(7): Üretim sırasında eklenebilecek maksimum miktar, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

“(66): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

28) (08.2.2) numaralı kategorinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoride yer alan  (E 316) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere (E 310-320) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır eklenmiş, (7) ve (66) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (9) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere (13) numaralı aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

08.3.2 Isıl işlem görmüş et ürünleri

E 310-320

 

Gallatlar, TBHQ ve BHA 200 (1) (13) Sadece kurutulmuş et

 “(7): Üretim sırasında eklenebilecek maksimum miktar, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

“(66): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

“(13): Maksimum miktar yağ cinsinden ifade edilir.”

29) (08.2.3) numaralı kategorinin başlığı, aynı kategoride yer alan (E 339) kodlu katkı maddesine ait satır ve (78) numaralı dipnot ile (80) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3.3 Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar

E 339 Sodyum fosfatlar 12 600 (4) (89) Sadece sosisler için kullanılan doğal kılıflar

“(78): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 10mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

“(89): Son üründe taşınma yoluyla gelen miktar 250mg/kg’ ı geçemez.”

30) (08.2.4) numaralı kategori ile (08.2.4.1) numaralı kategorinin başlıkları ve aynı kategoride yer alan (7) ve (39) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3.4 Nitrit ve nitratlarla ilgili özel hükümler içeren geleneksel kürlenmiş et ürünleri

08.3.4.1 Daldırma yöntemi ile kürlenmiş geleneksel ürünler (Nitrit ve/veya nitrat, tuz ve diğer bileşenleri içeren bir kürleme çözeltisine daldırılarak kürlenmiş et ürünleri)

“(7): Üretim sırasında eklenebilecek maksimum miktar, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

“(39): Maksimum kalıntı miktarı, üretim prosesinin sonundaki kalıntı seviyesi, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

31) (08.2.4.2) numaralı kategorinin başlığı ile aynı kategoride yer alan (E 249-250) kodlu katkı maddesine ait üçüncü satır ve (39) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3.4.2 Geleneksel kuru kürlenmiş ürünler (Kuru kürleme işlemi; nitrit ve/veya nitrat, tuz ve diğer bileşenleri içeren kür karışımının et yüzeyine kuru olarak uygulanmasının ardından, stabilizasyon/olgunlaştırma periyodu ile devam eder)

E 249-250 Nitritler 100 (39) sadece presunto, presunto da pa ve paio do lombo ve benzeri ürünler: 10 – 15 gün süren kuru kürleme işleminin ardından 30 – 45 gün stabilizasyon periyodu ve en az 2 aylık olgunlaşma periyodu uygulanır;

jamón curado, paleta curada, lomo embuchado ve cecina ve benzeri ürünler: En az 10 gün kuru kürleme ile birlikte stabilizasyon ve 45 günden fazla süren olgunlaşma periyodu uygulanır.

 

“(39): Maksimum kalıntı miktarı, üretim prosesinin sonundaki kalıntı seviyesi, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

32) (08.2.4.3) numaralı kategorinin başlığı ile aynı kategoride yer alan (7) ve (39) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

08.3.4.3 Diğer geleneksel kürlenmiş ürünler (Daldırma ve kuru kürleme işlemlerinin birlikte uygulandığı veya nitrit ve/veya nitratın bileşik bir ürün içerisinde yer aldığı veya kürleme çözeltisinin pişirme öncesinde ürünün içine enjekte edildiği ürünler)

“(7): Üretim sırasında eklenebilecek maksimum miktar, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

“(39): Maksimum kalıntı miktarı, üretim prosesinin sonundaki kalıntı seviyesi, NaNO2 veya NaNO3 cinsinden ifade edilir.”

33) “İşlenmemiş yumuşakçalar ve kabuklular” başlıklı (09.1.2) numaralı kategoride yer alan (E 220-228) ve (E 586) kodlu katkı maddesine ait satırlar ile (42) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 220-228 Kükürt dioksit—sülfitler 150 (3) (10) Sadece taze, dondurulmuş ve derin dondurulmuş kabuklular ve kafadanbacaklılar; 80 adet/kg’a kadar Penaeidae, Solenoceridae

ve Aristaeidae familyasının kabukluları

 

E 220-228 Kükürt dioksit—sülfitler 200 (3) (10) Sadece 80-120 adet/kg arası Penaeidae, Solenoceridae ve Aristaeidae familyasının kabukluları

 

E 220-228 Kükürt dioksit—sülfitler 300 (3) (10) Sadece 120 adet/kg üzeri Penaeidae, Solenoceridae ve  Aristaeidae familyasının kabukluları

E 586 4-Heksilresorsinol 2 (90) Sadece taze, dondurulmuş veya derin dondurulmuş kabuklular

 

“(90): Ette kalıntı olarak”

34) “İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil” başlıklı (09.2) numaralı kategoride yer alan Grup III’e ait satır, (E 120) kodlu katkı maddesine ait ilk satır, (E 171) kodlu katkı maddesine ait üçüncü satır,  (E 172) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır,            (E 200-213) kodlu katkı maddelerine ait üçüncü satır, (E 220-228) kodlu katkı maddelerine ait ikinci, üçüncü ve beşinci satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (E 104) kodlu katkı maddesine ait birinci satır, (E 110) kodlu katkı maddesine ait ikinci ve üçüncü satırlar ve (E 124) kodlu katkı maddesine ait ikinci, üçüncü ve dördüncü satırlar yürürlükten kaldırılmış olup aynı kategoriye (E 210-213) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 500 (84) Sadece surimi ve benzeri ürünler ve somon ikameleri

E 120 Koşineal, Karminik asit, Karminler 100 (35) (85) Sadece balık ezmesi ve kabuklu ezmesi

E 171 Titanyum dioksit quantum satis Sadece tütsülenmiş balık

 ”

E 172 Demir oksitler ve hidroksitler quantum satis Sadece tütsülenmiş balık

E 200-213 Sorbik asit —  sorbatlar; Benzoik asit —benzoatlar 6 000 (1) (2) Sadece pişmiş Crangon crangon ve Crangon vulgaris

E 220-228 Kükürt dioksit — sülfitler 135 (3) (10) Sadece 80 adet/kg’a kadar Penaeidae, Solenoceridae

ve Aris­taeidae familyasının pişmiş kabukluları

E 220-228 Kükürt dioksit — sülfitler 180 (3) (10) Sadece 80-120 adet/kg arası Penaeidae, Solenoceridae

ve Aristaeidae familyasının pişmiş kabukluları

 

E 220-228 Kükürt dioksit — sülfitler 270 (3) (10) Sadece 120 adet/kg üzeri Penaeidae, Solenoceridae

ve Aristaeidae familyasının pişmiş kabukluları

E 210-213 Benzoik asit — benzoatlar 1 500 (1) (2) Sadece pişmiş salamura karides

“(84): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 4 mg/kg’dır. Bu hükme istisna olarak, sadece somon ikamelerinde maksimum miktar 5,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

“(85): Sadece balık ezmelerinde, E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 2 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

 35) “Balık yumurtası” başlıklı (09.3) numaralı kategoride yer alan Grup III,  E 104, E 110 ve E 124 kodlu katkı maddelerine ait satırlar ile  (68) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kategoriye (86) numaralı dipnot eklenmiştir.

Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 300 (86) Mersin balığı yumurtası (Havyar) hariç

    ”

E 104 Kinolin sarısı 200 (61) Mersin balığı yumurtası (Havyar) hariç

E 110 Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S 200 (61) Mersin balığı yumurtası (Havyar) hariç

E 124 Ponceau 4R, Koşineal Red A 200 (61) Mersin balığı yumurtası (Havyar) hariç

 “(68): E 123 amarant adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 10mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

“(86): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 3 mg/kg’dır. Bu hükme istisna olarak, sadece pastörize ürünler için maksimum miktar 50 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

36) “İşlenmiş yumurta ve yumurta ürünleri” başlıklı (10.2) numaralı kategoride yer alan (E 1505) kodlu katkı maddesine ait ilk satır yürürlükten kaldırılmış, (E 1505) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 1505

 

Trietil sitrat quantum satis Sadece kurutulmuş yumurta beyazı

37) “Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar” başlıklı (11.4.3) numaralı kategoriye (E 640) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

E 641 L-lösin 50 000

38) “Tuz” başlıklı (12.1.1) numaralı kategoride yer alan (E 530) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile (92) numaralı aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

E 534 Demir tartarat 110 (92)

“(92): Kuru madde üzerinden ifade edilir.”

39) “Tuz ikameleri” başlıklı (12.1.2) numaralı kategoriye (E 338-452) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile aşağıdaki (92) numaralı dipnot eklenmiştir.

E 534 Demir tartarat 110 (92)

“(92): Kuru madde üzerinden ifade edilir.”

40) “Sirkeler” başlıklı (12.3) numaralı kategorinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12.3 Sirkeler ve seyreltik asetik asit (hacmen %4-30 oranında su ile seyreltilmiş)

41) “Hardal” başlıklı (12.4)  numaralı kategoriye (E 959) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ile (46) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki (60) numaralı dipnot eklenmiştir.

E 960 Steviol glikozitler 120 (60)

“(60): Steviol eşdeğerleri olarak ifade edilir.”

42) “Soslar” başlıklı (12.6) numaralı kategoriye (60) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“(64):  (E 104), (E 110) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen maksimum miktarı geçemez.”

43) “Küçük çocuklar için diğer gıdalar” başlıklı (13.1.4) numaralı kategoriden sonra gelmek üzere aşağıdaki tablo eklenmiş, mevcut (13.2) ve (13.3) kategori numaraları (13.3) ve (13.4) olarak teselsül ettirilmiştir.

 “

Kategori Numarası E-kodu Adı Maksimum miktar (mg/lt veya mg/kg) Dipnotlar Sınırlamalar/İstisnalar
13.1.5 Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan bebekler ve küçük çocuklar için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar/ Bebekler için özel formüller
13.1.5.1 Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve bebekler için özel formüller
13.1.1 ve 13.1.2 numaralı kategorilerde izin verilen katkı maddeleri kullanılabilir.
E 170 Kalsiyum karbonat quantum satis
E 304(i) L-askorbil palmitat 100
E 331 Sodyum sitratlar quantum satis
E 332 Potasyum sitratlar quantum satis
E 333 Kalsiyum  sitratlar quantum satis
E 338 Fosforik asit 1 000 (1) (4) Sadece pH ayarlaması için
E 339 Sodyum fosfatlar 1 000 (1) (4) (20)
E 340 Potasyum fosfatlar 1 000 (1) (4) (20)
E 341 Kalsiyum fosfatlar 1 000 (1) (4) (20)
E 401 Sodyum aljinat 1 000 4. aydan itibaren kullanılabilen, metabolik bozukluklar ve tüple beslenme için gereksinim duyulan uyarlanmış kompozisyona sahip özel gıda ürünlerinde
E 405 Propan-1, 2-diol aljinat 200 12. aydan itibaren kullanılabilen, inek sütü intoleransı olan veya doğuştan gelen metabolizma bozukluklukları olan küçük çocuklar için amaçlanan özel diyetlerde
E 410 Locust bean gum / Keçiboynuzu gamı 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, mide özofagus reflünün azalması için amaçlanan ürünlerde
E 412 Guar gam

 

10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, hidrolize protein, peptid veya aminoasit içeren sıvı formüle sahip ürünlerde
E 415 Ksanthan gum 1 200 Doğuştan itibaren kullanılabilen, gastrointestinal sistem bozukluğu olan, protein emiliminde bozukluk olan veya doğuştan metabolizma bozukluğu olan hastalar için kullanılan aminoasit veya peptid bazlı ürünlerde
E 440 Pektinler 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, gastro-intestinal bozukluk durumlarında kullanılan ürünlerde
E 466 Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, metabolik bozukluklarda diyet yönetimine yönelik üretilen ürünlerde
E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri 5 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen özel diyetlerde, özellikle proteinden yoksun diyetler için
E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 7 500 Doğuştan itibaren kullanılabilen, sadece toz formunda satılan gıdalarda
E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 9 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, sadece sıvı formda satılan gıdalarda
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri 120 Sadece hidrolize protein, peptid veya aminoasit içeren ürünlerde
E 500 Sodyum karbonatlar quantum satis Sadece kabartma ajanı olarak
E 501 Potasyum karbonatlar quantum satis Sadece kabartma ajanı olarak
E 507 Hidroklorik asit quantum satis Sadece kabartma ajanı olarak
E 524 Sodyum hidroksit quantum satis Sadece pH ayarlaması için
E 525 Potasyum hidroksit quantum satis Sadece pH ayarlaması için
E 526 Kalsiyum hidroksit quantum satis Sadece pH ayarlaması için
E 1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat 20 000 Sadece bebek formüllerinde ve devam formüllerinde
(1):          Katkı maddeleri tek başına veya birlikte kullanılabilir.
(4):          Maksimum miktar P2O5 cinsinden ifade edilir.
(20): E 339, E 340 ve E 341 adlı katkı maddelerinin tek başına veya birlikte kullanılmasına izin verilir.
13.1.5.2 Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan bebekler ve küçük çocuklar için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
E 270, E 333, E 341 hariç; 13.1.2 ve 13.1.3 numaralı kategorilerde izin verilen katkı maddeleri kullanılabilir.
E 401 Sodyum aljinat 1 000 4. aydan itibaren kullanılabilen, metabolik bozukluklar ve tüple beslenme için gereksinim duyulan uyarlanmış kompozisyona sahip özel gıda ürünlerinde
E 405 Propan-1, 2-diol aljinat 200 12. aydan itibaren kullanılabilen, inek sütü intoleransı olan veya doğuştan gelen metabolizma bozukluklukları olan küçük çocuklar için amaçlanan özel diyetlerde
E 410 Locust bean gum / Keçiboynuzu gamı 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, mide özofagus reflünün azalması için amaçlanan ürünlerde
E 412 Guar gam 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, hidrolize protein, peptid veya aminoasit içeren sıvı formüle sahip ürünlerde
E 415 Ksanthan gam 1 200 Doğuştan itibaren kullanılabilen, gastrointestinal sistem bozukluğu olan, protein emiliminde bozukluk olan veya doğuştan metabolizma bozukluğu olan hastalar için kullanılan aminoasit veya peptid bazlı ürünlerde
E 440 Pektinler 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, gastro-intestinal bozukluk durumlarında kullanılan ürünlerde
E 466 Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam 10 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, metabolik bozukluklarda diyet yönetimine yönelik üretilen ürünlerde
E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri 5 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen özel diyetlerde, özellikle proteinden yoksun diyetler için
E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 7 500 Doğuştan itibaren kullanılabilen, sadece toz formunda satılan gıdalarda
E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 9 000 Doğuştan itibaren kullanılabilen, sadece sıvı formda satılan gıdalarda
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri 120 Sadece hidrolize protein, peptid veya aminoasit içeren ürünlerde
E 1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat 20 000
13.2 Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde tanımlanan özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar (13.1.5) numaralı kategoride belirtilenler hariç)
Bu kategoride bulunan ürünler, ilgili gıda kategorilerinde izin verilen katkı maddelerini de içerebilir.
Grup I Katkı maddeleri
Grup II Quantum satis prensibine göre kullanımına izin verilen gıda renklendiricileri quantum satis
Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 50 (88)
Grup IV Polioller quantum satis
E 104 Kinolin sarısı 10 (61)
E 110 Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S 10 (61)
E 124 Ponzo 4R, Koşineal Red A 10 (61)
E 160d Likopen 30
E 200-213 Sorbik asit—  sorbatlar; Benzoik asit—benzoatlar 1 500 (1) (2)
E 338-452 Fosforik asit — fosfatlar — di-, tri- ve polifosfatlar 5 000 (1) (4)
E 405 Propan-1,2-diol aljinat 1 200
E 406 Agar quantum satis Sadece tablet ve kaplanmış tablet formundaki gıdalarda
E 432-436 Polisorbatlar 1 000 (1)
E 473-474 Yağ asirlerinin sukrozesterleri— sukrogliseritler 5 000 (1)
E 475 Yağ asitlerinin poligliserol esterleri 5 000
E 477 Yağ asitlerinin propan-1,2-diol esterleri 1 000
E 481-482 Stearol-2-laktilatlar 2 000 (1)
E 491-495 Sorbitan esterler 5 000 (1)
E 950 Asesulfam K 450
E 951 Aspartam 1 000
E 952 Siklamik asit ve sodyum ve kalsiyum tuzları 400 (51)
E 954 Sakkarin ve sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları 200 (52)
E 955 Sukraloz 400
E 959 Neohesperidin DC 100
E 960 Steviol glikozitler 330 (60)
E 961 Neotam 32
E 962 Aspartam-Asesülfam tuzu 450 (11)a (49) (50)
E 960 Advantam 10
(1): Katkı maddeleri tek başına veya birlikte kullanılabilir.
(2): Maksimum miktar, bu maddelerin toplamı için geçerlidir ve bu miktarlar serbest asit cinsinden ifade edilir.
(4): Maksimum miktar P2O5 cinsinden ifade edilir.
(11): Limitler (a) asesülfam K eşdeğeri veya (b) Aspartam eşdeğeri olarak ifade edilir.
(49): Aspartam- asesülfam tuzu için maksimum kullanım miktarı, bunun ana bileşenleri olan Aspartam (E 951) ve asesülfam-K (E 950)’nın maksimum kullanım miktarlarına göre belirlenir.
(50): Hem E 951 hem de E 950 ’nin miktarları, Aspartam- asesülfam tuzunun tek başına veya E 951 ve E 950 ile birlikte kullanım miktarından fazla olamaz.
(51): Maksimum kullanım miktarları serbest asit cinsinden ifade edilir.
(52): Maksimum kullanım miktarları serbest imid cinsinden ifade edilir.
(60): Steviol eşdeğerleri olarak ifade edilir.
(61): (E 104), (E 110), (E 124) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen maksimum miktarı geçemez.
(88): Sadece ısıl işlem görmüş sıvı gıdalarda; E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 3mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.

44) “Aromalandırılmış içecekler” başlıklı (14.1.3) numaralı kategoride yer alan Grup I’ e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye (E 962) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere (E 968) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır eklenmiştir.

Grup I Katkı maddeleri E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 ve E 967 kullanılamaz.

Bu gıda kategorisi altında özellikle belirtilmedikçe, E 968 kullanılamaz.

E 968 Eritritol 16 000 Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler, sadece aroma artırıcı olarak

45) “Diğerleri” başlıklı (14.1.4.2) numaralı kategoriye (E 491-495) kodlu katkı maddelerine ait satırdan sonra gelmek üzere (E 960) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satırlar ile (60) ve (93) aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

E 960 Steviol glikozitler 30 (60) (93) Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kahve, çay ve bitkisel infüzyon içecekleri

 

E 960 Steviol glikozitler 30 (60) (93) Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz aromalandırılmış hazır kahve ve hazır cappuccino ürünleri

 

E 960 Steviol glikozitler 20 (60) (93) Sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz malt bazlı ve çikolata/cappuccino aromalı içecekler

 

“(60): Steviol eşdeğerleri olarak ifade edilir.”

“(93) : Maksimum miktar içime hazır ürünlere (tenekedeki içecekler gibi) ve bunların karışımlarına ve hazırlandıktan sonra konsantrelere ve tüketime hazır ürünlere uygulanır. “

46) “Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler / Alkolsüz şarap benzeri ürünler” başlıklı (14.2.2) numaralı kategoride (E 220-228) kodlu katkı maddesine ait dördüncü satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 220 – 228

 

Kükürt dioksit — sülfitler 200 Sadece beyaz ve roze şarap (şeker oranı 5g/L’ den az olanlar)

47) “Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde tanımlanan distile alkollü içkiler” başlıklı (14.2.6) numaralı kategoride yer alan Grup II, Grup III, E 104, E 110, E 123, E 124 ve E 150a-d’ye ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Grup II Quantum satis prensibine göre kullanımına izin verilen gıda renklendiricileri quantum satis Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 200 (87) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

E 104 Kinolin sarısı 180 (61) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

E 110 Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S 100 (61) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

E 123 Amarant 30 Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

E 124 Ponzo 4R, Koşineal Red A 170 (61) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde yer alan Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri başlıklı EK-1’de tanımlanan;

Rom, Viski / whisky / whiskey, Tahıl distilat içkisi, Şarap distilatı, Brendi / Brandy / Weinbrand, Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi, Meyve cibresi distilat içkisi, Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy, Meyve brendisi, Elma şarabı distilat içkisi/cider spirit-armut şarabı distilat içkisi/perry spirit, Bal Distilat İçkisi, Hefebrand veya tortu distile içkisi, Bierbrand veya eau de vie de biere, Topinambur veya Jerusalem artichoke distile içkisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç

E 150a-d Karameller quantum satis Meyve brendisi, Meyve alkola içkileri, Geist  (kullanılan hammadde veya meyvenin ismi ile), London Cin, Sambuca, Maraschino veya Marrasquino, Mistra hariç.

Viski, whisky, whiskey sadece E 150a içerebilir.

“(87): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

48) “Aromatize şaraplar” başlıklı (14.2.7.1) numaralı kategoride yer alan Grup II’ye ait satır, Grup III’e ait satır, (E 104) kodlu katkı maddesine ait ikinci satır, (E 110) kodlu katkı maddesine ait birinci satır,  (E 124) kodlu katkı maddesine ait birinci satır ve (E 160d) kodlu katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmış, aynı kategoride yer alan (E 120) ve (E 150a-d) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kategoriye (E 160d) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere (E 163) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır ile aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

E 120 Koşineal, Karminik asit, Karminler 100 (26) (27) (87) Sadece americano, bitter vino

E 150a-d Karameller quantum satis

E 163 Antosiyaninler quantum satis Sadece americano

“(87): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

49) “Aromatize şarap bazlı içkiler” başlıklı (14.2.7.2) numaralı kategoride yer alan Grup II, Grup III ve (E 160d) kodlu katkı maddesine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı kategoride yer alan (E 104), (E 110), (E 120), (E 124), (E 150a-d) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

E 104 Kinolin sarısı 50 (61) Sadece bitter soda

 E 110 Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S 50 (61) Sadece bitter soda

E 120 Koşineal, Karminik asit, Karminler 100 (28) (87) Sadece bitter soda

 “

 E 124 Ponceau 4R, Koşineal Red A 50 (61) Sadece bitter soda

 E 150a-d Karameller quantum satis sangria, clarea, zürra hariç

“(87): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

50) “Aromatize şarap bazlı kokteyller” başlıklı (14.2.7.3) numaralı kategoride  yer alan Grup III’e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiştir. “

Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 200 (87)

  ”

“(87): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

51) “Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve   %15’ten az alkol içeren distile alkollü içkiler” başlıklı (14.2.8) numaralı kategoride yer alan Grup III’e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Grup III Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri 200 (87) sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler ve nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ve aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

“(87): E 120 koşineal, karminik asit, karminler adlı renklendiriciden hazırlanan alüminyum laklardan gelen alüminyum için maksimum miktar 1,5 mg/kg’dır. Diğer alüminyum laklar kullanılamaz.”

52) “Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç” başlıklı (17.1) numaralı kategoride yer alan (E 900) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kategoriye (E 1208) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, (79) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 900 Dimetil polisiloksan 10 (91) Sadece efervesan tablet formundaki takviye edici gıdalar

 “

E 1209 Polivinil alkol-polietilen glikol-aşılı-kopolimer

 

100 000

“(91): Maksimum miktar, 200 ml suyla çözüldükten sonra tüketime hazır olan çözünmüş takviye edici gıdalara uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III’ün;

  1. a) Bölüm 2 – Gıda katkı maddelerinde kullanılan taşıyıcılar dışındaki gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1)          (E 551) kodlu katkı maddesine ait ilk satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

E 551 Silikon dioksit Preparatlarda 30 000 mg/kg Biberiye ekstraktlarının (E 392) kuru toz formu

2)      (E 551) kodlu katkı maddesine ait üçüncü satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

E 551 Silikon dioksit Preparatlarda 5 000  mg/kg E 1209 Polivinil alkol-polietilen glikol-aşılı-kopolimer

    ”

3) (E 903) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

E 943a Bütan Son üründe 1 mg/kg EK-II Bölüm C’de yer alan Grup II ve Grup III’ teki renklendirici preparatları

(sadece profesyonel kullanımlar için)

E 943b İzobütan Son üründe 1 mg/kg EK-II Bölüm C’de yer alan Grup II ve Grup III’ teki renklendirici preparatları

(sadece profesyonel kullanımlar için)

E 944 Propan Son üründe 1 mg/kg EK-II Bölüm C’de yer alan Grup II ve Grup III’ teki renklendirici preparatları

(sadece profesyonel kullanımlar için)

  1. b) Bölüm 4 – Gıda aroma vericilerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda (E 423) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 423 Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit 03: ‘Yenilebilir buzlar ve Dondurma’,

07.2: ‘Hafif Fırıncılık Ürünleri’,

08.3: ‘İşlenmiş et, sadece işlenmiş kanatlı ürünleri’,

09.2: ‘İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil’,

16: ‘Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında yer alan ürünler hariç’

kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Son üründe 500 mg/kg
14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi kapsamında bulunan sadece meyve suyu içermeyen aromalandırılmış içecekler ve meyve suyu içeren gazlı aromalandırılmış içeceklerde ve

14.2: ‘Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük alkollü içkiler dahil’ kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Son üründe 220 mg/kg
05.1: ‘“Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği” kapsamında yer alan kakao ve çikolata ürünleri’ ;

05.2: ‘Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dahil’;

05.4: ‘Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, (4.2.4) numaralı kategori kapsamında yer alan meyve bazlı dolgular hariç’;

06.3: ‘Kahvaltılık tahıllar’;

kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Son üründe 300 mg/kg
01.7.5: ‘İşlenmiş peynir’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında Son üründe 120 mg/kg
05.3: ‘Sakız’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında Son üründe 60 mg/kg
01.8: ‘Süt analogları, içecek beyazlatıcıları dahil’;

04.2.5: ‘Reçel, jöle ve marmelatlar ve benzer ürünler’;

04.2.5.4: ‘Sert kabuklu meyvelerin ezmeleri ve sürülebilir ürünleri’;

08.3: ‘İşlenmiş et’;

12.5: ‘Çorbalar ve et suları’,

14.1.4.2: ‘Diğerleri’, kategorisi kapsamında yer alan sadece instant kahve ve çay ve tahıl bazlı tüketime hazır yemeklerde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Son üründe 240 mg/kg
10.2: ‘İşlenmiş yumurta ve yumurta ürünleri’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında Son üründe 140 mg/kg
12.6: ‘Soslar’ kategorisi kapsamında yer alan tatlı soslar ve genellikle et suları ile hazırlanan soslar

14.1.2: ‘Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’nde tanımlanan meyve nektarları ve benzeri ürünler, Sebze nektarları ve benzeri ürünler’

14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi kapsamında bulunan sadece meyve suyu içeren gazsız aromalandırılmış içecekler kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında

Son üründe 400 mg/kg
15 : ‘Tüketime hazır tuzlu / baharatlı hafif yiyecekler ve atıştırmalıklar’ kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında Son üründe 440 mg/kg

  1. c) “Besin öğelerinde kullanılan gıda katkı maddeleri” başlıklı Bölüm 5’in “Ek II Bölüm E’nin 13.1’inde bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması amaçlanan besin öğelerine eklenen gıda katkı maddeleri” başlıklı Kısım B adlı tablosuna (E 440) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

E 466 Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam Besin öğesi preparatlarında kullanımında, Ek II Bölüm E’ nin 13.1’inde yer alan gıdalardaki maksimum miktarı aşmamak koşuluyla Tüm besin öğeleri Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar  Tebliğinde tanımlanan bebek ve küçük çocuklar için özel beslenme amaçlı gıdalarda

ç) Bölüm 6’da yer alan Aljinik asit—aljinatlar başlıklı Tablo 7’de yer alan (E 403) kodlu katkı maddesine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesi eklenmiştir.

E 404 Kalsiyum aljinat

MADDE 5–  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1/7/2017” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyarlar.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31/12/2017 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 31/12/2018 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2013 28693
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğim Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/11/2014 29185

16/7/2016

29772