Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30188

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (gg) ve (ğğ) bentleri eklenmiş ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“i) Atık su enjeksiyonu: Atık suyun tatlı su kaynaklarından ya da tatlı su içeren formasyonlardan yeterli koruma sağlayan bir geçirimsiz tabaka ile ayrılmış tatlı su üretmeyen rezervuara basılmasını,”

“gg) Metan gazı: 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesine ait IV. Grup (b) bendinde belirtilen madenlerdeki gazı,”

“ğğ) Metan gazı işletme ruhsatı: 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesine ait IV. Grup (b) bendinde belirtilen madenlerdeki metan gazının üretimi için verilen izin belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-2, ek-4, ek-7 ve ek-8/A’daki,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-4, ek-7 ve ek-8/A’da,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvurular arasından uygun bulunarak ruhsat verilmesine karar verilen başvuru sahibi, Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince vermesi gereken yatırım teminatı ile Kanunun 22 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince vermesi gereken zarar ziyan teminatını, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe verir.

(2) Yatırım teminatı ve zarar ziyan teminatının belirtilen sürede verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda, başvuru sahibi talebinden vazgeçmiş sayılır. Genel Müdürlük aynı ruhsatı varsa bir sonraki sırada yer alan başvuru sahibine teklif edebilir. Kanunda Bakanlar Kurulunun yetkisine giren yerlerdeki başvurulara da aynı işlem uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilişine ilişkin kararlar,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) İşletme ruhsatının büyüklüğü 1/25.000 ölçekli paftalarda devlet ve bölge sınırları haricinde doğu-batı, kuzey-güney yönlü dörtkenardan oluşacak şekilde petrollü arazinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. İşletme ruhsatı dışında kalan alan, süresinin sonuna kadar arama ruhsatı olarak devam eder. Arama ruhsatının süresinin bitiminde bu alan Kanunda belirtilen ruhsatlandırma usullerine göre yeniden arama ruhsatına konu edilir. İşletme ruhsatı başvurusu yapılan petrollü yapının aynı arama ruhsatı içerisindeki 1/25.000 ölçekli paftaya komşu diğer paftaların içerisinde de devam ettiğinin ispatlanması durumunda ve talep edilmesi halinde, bu paftalar keşif şartı aranmaksızın süresi ve şartları Genel Müdürlükçe belirlenmek üzere işletme ruhsatına konu edilebilir.”

“(4) İşletme ruhsatı; sahanın rezerv, ekonomik ömrü, üretim programı ve verilecek iş ve yatırım programı dikkate alınarak yirmi yıla kadar verilir. Ancak yirmi yıldan az süre verilmesi durumunda, petrol hakkı sahibi tarafından yeterli rezerv, üretim ve yatırım programının sunulması ile geri kalan sürenin verilmesi talebi yeniden değerlendirilir.  İşletmecinin ruhsat alanında üretimini mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak sürdürmesi esastır. Aksi takdirde Kanunun 24 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.”

“(8) Aynı rezervuarın birden fazla ruhsatta yer alması veya ihtilaf olması durumunda öncelikle ruhsat sahiplerinin aralarında anlaşması istenir. Rezervuarın ruhsatlardaki uzanımının belirlenmesi, tarafların üzerinde uzlaşacağı uzman bir kuruluş tarafından yapılır. Elde edilen sonuca uygun olarak, Genel Müdürlüğün bilgisi dâhilinde rezervin paylaşımı belirlenir. İhtilafın giderilemediği durumlarda Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde ihtilafın çözüm süreci yürütülür.”

“(9) Maden Kanununun 2 nci maddesine ait IV. Grup (b) bendinde belirtilen madenlerden metan gazı üretilmesi için metan gazı işletme ruhsatı almak isteyen maden ruhsatı sahibi bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Dilekçe ekinde;

 1. a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yürürlükte olan maden ruhsat belgesini,
 2. b) Maden işletme ruhsat sınırları içerisinde kalan madenden, ton başına en az beş metreküp metan gazı tespit edildiğine ilişkin ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yurtiçi veya yurtdışı akredite olmuş laboratuvarlardan alınan belgeyi,
 3. c) İşletme ruhsat sahasında tespit edilen toplam maden ve metan gazı rezervini, metan gazı üretim ve yatırım programını, üretim yapılacak derinlik ve sınırlarını

Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, işletme ruhsatı talebini inceleyip gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra işletme ruhsatı verebilir. Verilen metan gazı işletme ruhsatı, maden sahibine ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Maden sahibine yapılan bildirim tarihi, metan gazı işletme ruhsatının yürürlük tarihi olarak kabul edilir.

(10) Metan gazı işletme ruhsatı, maden işletme ruhsat alanı ile sınırlı olmak üzere 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesine ait IV. Grup (b) bendinde belirtilen madenlerin bulunduğu en alt seviyeden yeryüzüne kadar verilir. Metan gazı işletme ruhsat sahibi, ruhsatı dışında gaz üretemez. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde metan gazı işletme ruhsatı sahibinin sunduğu program ve verilerde revize isteyebilir ve yerinde tetkik yapabilir. Metan gazı işletme ruhsatı dâhilinde yeni metan gazı rezervlerinin bulunması durumunda, gerekli revize programlarla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulur.  Bu rezervin mevcut ruhsatla birlikte değerlendirilmesine ilişkin kararı Genel Müdürlük verir.

(11) Metan gazı üretimi için talep edilecek metan gazı işletme ruhsatının sınırlarının belirlenmesinde, bu maddenin ikinci fıkrasındaki ölçek ve şekil şartları aranmaz. Bununla birlikte;

 1. a) Petrol işletme ruhsatlarında ve petrol keşif tescili yapılmış arama ruhsatlarında, maden ruhsatı sahibi tarafından metan gazı üretimi için metan gazı işletme ruhsatı talebinde bulunulamaz.
 2. b) Maden ruhsatı sahibine metan gazı üretmek amacıyla metan gazı işletme ruhsatı olarak verilen seviyenin altında olmak kaydıyla, aynı alanda petrol işletme ruhsat sahibi petrol veya doğal gaz üretimi yapabilir.
 3. c) Petrol işletme ruhsatı sahibi ile metan gazı işletme ruhsatı sahibi birbirlerinin haklarına riayet etmekle yükümlüdürler. Metan gazı işletme ruhsatı sahibi ile petrol işletme ruhsatı sahibi arasında çıkan ihtilaflar ruhsat sahiplerinin hak ve yükümlülükleri çerçevesinde, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İhtilaf rezervuarın paylaşılmasına ilişkin ise bu maddenin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca işlem tesis olunur.

ç) Metan gazı işletme ruhsatı sahibi, üretmiş olduğu metan gazını en yakın iletim hattına veya satış noktasına iletmek için boru hattı inşa izni talebinde bulunabilir.

(12) Metan gazı işletme ruhsat süresi, maden işletme ruhsat süresinin bitiminde sona erer. Mevzuatın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3213 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir nedenle maden işletme ruhsatının hükümden düşmesi halinde metan gazı işletme ruhsatı da sona erer. Maden işletme ruhsatının devri halinde buna bağlı olarak alınmış metan gazı işletme ruhsatı, devirden itibaren otuz gün içerisinde talep edilmesi halinde yeni maden işletme ruhsat sahibine devredilir. Maden işletme ruhsatını devralan tarafından, otuz günlük süre içerisinde talepte bulunulmaması halinde metan gazı işletme ruhsatı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. Üzerinde metan gazı işletme ruhsatı bulunan maden işletme ruhsatının süresinin sona ermesi, herhangi bir nedenle hükümden düşmesi veya ruhsat hak sahipliğinin değişmesi durumunda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe otuz gün içerisinde bilgi verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bildirime ilişkin yazı veya eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması halinde, aslına uygunluğunu beyan ettiği Türkçe çevirisine de yer verilir. Çevirinin her sayfasında petrol hakkı sahibi şirketin kaşesi ve yetkilisinin imzası aranır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Kuyu programı ve sondaj başlama bildirimi: Petrol hakkı sahibi şirketler, açacakları veya yeniden giriş yapacakları her kuyu için operasyonların başlamasından en geç on iş günü öncesinden, ek-32’de yer alan forma uygun şekilde hazırlayacağı sondaj programını Genel Müdürlüğe gönderir. Sondaja ancak, Genel Müdürlüğün yazılı izni alındıktan sonra başlanır. Sondaja başlanacağına dair bildirim, en az beş iş günü öncesinden Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) İş ve yatırım programı, öncelikle petrol hakkı sahibinin ek-8/B’de yer alan formda vermiş olduğu bilgilere göre değerlendirilir.”

“ç) İş ve yatırım programında taahhüt edilmeyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda, bu faaliyetler için yapılan yatırımlar iş ve yatırım programı karşılığında alınan teminatların irat kaydedilmesinde veya iade edilmesinde değerlendirilmeye alınmaz. Taahhüt edilen faaliyetler fiili olarak başlamış ancak yıl içerisinde tamamlanamamış ise teminat değerlendirmesine esas olması ve bu faaliyetlerin tamamlanabilmesine imkân sağlanması için altı aya kadar ek süre verilebilir. Verilen yıllık iş ve yatırım programlarında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi durumunda, talep edilmesi halinde yıllık sürelerin dolması beklenmeden alınan teminat iade edilebilir.

 1. d) Arama ruhsatlarının yıllık sürelerinin bitimini takip eden bir ay içerisinde, o yıl için ruhsat üzerinde yapılan ofis ve saha çalışmaları,bu çalışmalardan üretilen her türlü harita, jeolojik, jeofizik, jeokimya, sondaj ve yatırım bilgileri Ek-8/B’ye uygun şekilde Genel Müdürlüğe verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Petrol işlemlerinde kullanılacak petrol için petrol hakkı sahibi tarafından Genel Müdürlüğe önceden başvuru yapılır ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlar için başvuru, operatör şirket tarafından yapılır.”

“(7) Petrol hakkı sahibi, Devlet hissesi beyannamesini üretimin gerçekleştiği ayı takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe verir. Beyannamenin verilmesi üzerine Genel Müdürlükçe tahakkuk fişi düzenlenerek Devlet hissesi tahakkuk ettirilir. Petrol hakkı sahibinin vermesi gereken beyannameyi, yirminci günü mesai bitimine kadar vermemesi durumunda Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(8) Beyan üzerine yapılan Devlet hissesi tahakkukundan sonra eksik beyan edildiği tespit edilen Devlet hissesi ile süresinde beyan edilmeyen Devlet hissesi artırılarak tarh edilir ve ilgilisine tebliğ edilir. Artırılarak tarh edilen Devlet hissesi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Bu tarhiyatın tebliği üzerine ilgililer Bakana itiraz edebilirler. İtiraz, uyuşmazlığa konu olan tutarın tahsilini durdurmaz. Bakan, otuz gün içinde itirazı haklı bulursa yapılan işlemi düzelttirir.

(9) Devlet hissesi, petrol hakkı sahibinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir defada ödenir. Ödemeye ilişkin belgenin aslı, ödemeyi takiben Genel Müdürlüğe ulaştırılır.”

“(13) Petrol hakkı sahibi, üretim sahasındaki bilgileri Genel Müdürlüğün elektronik ortamda izleyebileceği şekilde gerekli otomasyon sistemini, fizibilite koşullarını dikkate alarak kurmak ve işletmekle yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yedinci” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sonra gelen fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğe başvurarak transfer edilebilecek sermayesini aşan net kıymetlerini cari yıl içerisinde üçer aylık dönemler itibariyle transfer edebilir. Süresi içinde yapılmayan transfer talepleri bir sonraki beyan döneminde yapılabilir. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilişini takiben vereceği nihai transfer beyannamesi Genel Müdürlükçe incelenerek üçer aylık dönemlerde cari yıl içinde yapmış olduğu transferlerden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutarlar gelecek dönemlerde yapılacak transferlerden mahsup edilir. Mahsuplaşma yapılamadığı takdirde fazla transfer edilen miktar geri getirilir. Mahsuplaşma tarihi, nihai transfer beyannamesinin son gününü takip eden bir aylık süredir. Petrol hakkı sahibi; sermaye ve sermayesini aşan net kıymetlerinin transferinin mahsuplaşmasına ilişkin taahhütnameyi ilk transfer müracaatı esnasında Genel Müdürlüğe sunar.”

“(8) Getirilen nakdi fonların nemalanması, malzeme satışı, personel kiralanması, yüklenicilik hizmetleri, kur farkından elde edilen gelirler ve kur farkından kaynaklanan giderler gibi petrol işlemi haricinde elde edilen mevcutlar, ayrı bir hesaba aktarılır. Petrol işleminde kullanılması halinde, sermaye mevcutlarına dâhil edilir. Elde edilen gelirler ve harcamalar ek-41’e uygun olarak her ayın ilk on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sonra gelen fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemlerinde kullanacağı malzemelerin ithali için ek-42’de yer alan başvuru dilekçesi ile Genel Müdürlüğe başvurur. Petrol hakkı sahibinin, Genel Müdürlükçe onaylanmış yüklenicisinin ithal edeceği malzemeler için ise üzerinde petrol hakkı sahibinin onayı bulunan ve ek-43’te yer alan başvuru dilekçesi ile Genel Müdürlüğe başvurulur. Ayrıca bu başvuru, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemi üzerinden de elektronik ortamda yapılır. Başvuru dilekçelerine, ithali istenen malzemeye ait fatura ve onaylı tercümesi eklenir. İthal edilecek malzemenin kullanım yerinin arama veya üretim amaçlı olacağı açıkça belirtilir.

(2) Petrol hakkı sahibinin veya Genel Müdürlükçe onaylanmış yüklenicisinin petrol işlemleri yapılmak üzere ithal etmek istediği malzemelerin, vergiye tabi olup olmadığı Kanun Hükmünde Kararname eki listeye göre Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Petrol işlemi için gerekli görülmeyen malzemenin ithali ise genel hükümlere göre yapılır. Genel Müdürlük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak iletilen başvuruyu inceledikten sonra elektronik ortamda onay işlemi yaparak gerçekleştirir.

(3) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithali talep edilen kullanılmış veya yenileştirilmiş malzemenin ithali Genel Müdürlükçe takdir edilir. Bu tür malzemeler için Genel Müdürlükten ön müsaade alınmadan ithalat işlemleri başlatılamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Petrol hakkı sahibi veya yüklenicisi tarafından, petrol işlemlerinde kullanılmak üzere muaf olarak ithal edilen ve hurda, ihtiyaç fazlası haline gelen malzemenin bu Kanun kapsamındaki muafiyetten yararlanmayan gerçek ve tüzel kişilere satışı veya devredilmesi istenirse, Genel Müdürlük Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki koşulları dikkate alarak bu devre ve kullanmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi üzerinden izin verebilir. Durumu bir yazı ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirir.

(4) Devir işlemleri ilgili gümrük müdürlüklerinde sonuçlandırıldıktan sonra söz konusu işlem taraflarca altmış gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “otuz”, “bir hafta” ibaresi “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İçme ve kullanma suyu havzalarına ve koruma alanlarına, akarsulara, barajlara, drenaj sistem ve çukurlarına, kuru ve akar dere yataklarına, nehirlere, göllere ve sair yüzey suları ile yeraltı sularına, yol ve yol kenarlarına atılamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Karalardaki bir ruhsatta açılan kuyunun hedef seviyedeki ve kuyunun son derinliğindeki koordinatlarının yüzeye iz düşümü komşu ruhsat sınırına ham petrol hedefli ise 300 metre, doğal gaz hedefli ise 1.000 metre mesafeden yakın olamaz. Bu mesafeden daha az mesafede kuyu açılabilmesi iki şirket arasındaki muvafakatname imzalanmasını müteakip Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Denizlerde ise mesafeler yapıya göre Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu mesafe tahditlerinin altında planlanan kuyu için komşu ruhsat sahibi ile yapılmış olan muvafakatnamenin Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Muvafakatname alınamamış ise teknik gerekçeler göz önüne alınarak konuya ilişkin nihai değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılır. Kuyunun uygun bulunduğuna dair Genel Müdürlük yazısı elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak talep sahibine ulaşıncaya kadar sondaj ile ilgili yol ve lokasyon yeri hazırlığı dâhil, fiili olarak herhangi bir saha faaliyetine kesinlikle başlanılamaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yabancı personel çalıştırılması

EK MADDE 1 – (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek ikamet izni ile özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın en fazla altı ay süre ile çalıştırabilir. Çalışma süresinin altı aydan fazla olması hâlinde 6735 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınır. Petrol hakkı sahibi, ülkemizde gerçekleştireceği petrol işlemlerinde çalıştıracağı yabancı personel ve işin kapsamı ile ilgili aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur.

 1. a) Yabancı personelin ülkemizde çalışması planlanan zaman aralığı,
 2. b) Petrol hakkı sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme içeriğinde; işin amacı, çalışacak personelin niteliği, sayısı ve çalışma süresi ile ilgili bilgiler,
 3. c) İl, mevki gibi petrol işleminin yapılacağı yer,

ç) Yabancı personel pasaport bilgileri,

 1. d) Yabancı personele ait; diploma, mezuniyet belgesi, teknik mesleki belge gibi yeterlilik belgeleri.

(2) Genel Müdürlük, petrol hakkı sahibinin yabancı personelinin çalışma izni ile ilgili başvuru talebini inceler. Talebin uygun görülmesi halinde verilen izin, petrol hakkı sahibi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ek-8” ibaresi “ek-8/A” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 –  Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-8 numaralı form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-8/A ve Ek-8/B numaralı formlar eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-6, Ek-16, Ek-17, Ek-18, Ek-20, Ek-24, Ek-26, Ek-27, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32, Ek-33, Ek-34, Ek-38, Ek-40, Ek-41, Ek-42, Ek-43, Ek-44, Ek-45 ve Ek-50 numaralı formlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/1/2014 28890

Ekler için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın