Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30291

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alım ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan mal ve hizmet alım ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alım: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan mal ve hizmetlerin teminini,

b) Birim: Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ve Genel Müdüre veya Genel Müdür yardımcılarına doğrudan bağlı şube müdürlüklerini; taşra teşkilatında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ve taşra şube müdürlüklerini,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: İdarece fiyat ve fiyat dışındaki işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kârlılık, kalite, teknik değer, yer ve süre koşulları ile benzeri etkenler dikkate alınarak uygun bulunan teklifi,

ç) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

d) Hizmet: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi tutulan hizmetleri,

e) İdare: TMO’nun Merkez ve taşra teşkilatında ihale yapmaya yetkili birimlerini,

f) İdari şartname: Alımla ilgili usul ve esasları gösteren belgeleri,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında ihaleye ilişkin usul ve esasları içeren idari şartname, teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İKN: İhale kayıt numarasını,

i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

j) Komisyon: İhale komisyonlarını,

k) Mal: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi tutulan taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

l) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatını,

m) Opsiyon: Tekliflerin geçerlilik süresini,

n) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

o) Taşıma: Ürün ve malların bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,

ö) Taşra teşkilatı: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ile taşra şube müdürlüklerini,

p) Teklif: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

r) Teknik şartname: Alıma esas mal veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,

s) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,

ş) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

t) Ürün: TMO’nun faaliyet alanına giren tarımsal ürünleri ve bunlardan elde edilen mamulleri,

u) Yetki limiti: İhale yetkilileri için belirlenen parasal limitleri,

ü) Yönetim Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

v) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları bir arada ihale edilemez.

(3) Niteliği itibarıyla bütünlük arz eden işler kısımlara bölünemez.

(4) İhale yetkililerinin ve komisyonlarının yetki limitleri TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilir. Buna ilişkin hususlar genelge ile merkez ve taşra teşkilatına duyurulur; TMO’nun internet sayfasında yayımlanır.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

İhale için izin alınması ve ihale kaydının yapılması

MADDE 6 – (1) İhale konusu iş için TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilen ihale izin makamından ihale izni ve ihale yetkilisinden onay alınır. İhale dokümanının hazırlanmasından önce Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale kaydı yapılır. Kaydı yapılan her ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. İhale onayı iptal edildiğinde İKN de iptal edilir.

İhale komisyonlarının teşkili

MADDE 7 – (1) İhale komisyonu, başkan dâhil en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

(2) Merkezde veya taşra teşkilatında yapılacak ihaleler için diğer birimlerden komisyona üye alınabilir.

(3) Merkez ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:

a) Birinci İhale Komisyonu:

1) Başkan: Konuyla ilgili genel müdür yardımcısı.

2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.

3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanı.

4) Üye: Talep sahibi birim amiri.

5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.

b) İkinci İhale Komisyonu:

1) Başkan: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.

2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.

3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü.

4) Üye: Talep sahibi birimden ilgili şube müdürü.

5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili personel veya konuyla ilgili personel.

(4) Taşra teşkilatı ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:

a) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu:

1) Başkan: İşletme Müdür Yardımcısı.

2) Üye: Malzeme Satınalma ve Depolama Şube Müdürü.

3) Üye: Muhasebe Şube Müdürü.

4) Üye: Üretim Şube Müdürü.

5) Üye: Konuyla ilgili şube müdürü veya ilgili personel.

b) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu:

1) Başkan: İlgili şube müdür yardımcısı.

2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan servisin şefi.

3) Üye: Muhasebe servisi şefi.

4) Üye: Talep sahibi servisin veya konuyla ilgili servisin şefi.

5) Üye: Konuyla ilgili diğer personel.

(5) Merkezde yapılan ihalelerde birim amirinin aynı anda birinci ihale komisyonunun üyesi olması durumunda ikinci ihale komisyonuna ilgili şube müdürü başkanlık eder.

Komisyonların çalışma esasları

MADDE 8 – (1) İhale onayı alındıktan sonra gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere ihale dokümanının bir örneği yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla ihale komisyonu üyelerine gönderilir. Komisyon, tekliflerin son verilme gün ve saatinde, önceden belirlenen yerde toplanır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin isimleri ile görev unvanları belirtilerek yazılır ve imzalanır. Komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Bedel içeren teklif mektupları komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır veya paraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dokümanının Hazırlanması

Şartnameler ve sözleşme taslakları

MADDE 9 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre teknik şartname ihtiyaç sahibi birim, idari şartname ve sözleşme taslakları ise ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanır. Teknik şartnamenin hazırlanması sırasında gerektiğinde diğer birimlerden yardım alınır veya bu amaçla çalışma yapmak üzere ilgili personelin katılımıyla bir heyet oluşturulur. Hazırlanan teknik şartname taslağının gerektiğinde ilgili birimler tarafından incelenmesi sağlanır ve alınan görüşlere göre son şekli verilir.

(2) İdari şartname ve sözleşme taslakları Merkezde Hukuk Müşavirliği, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce; Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde avukat ve Muhasebe Şube Müdürlüğü, AAF İşletme Müdürlüğünde avukat bulunmaması durumunda Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü avukatı tarafından, taşra teşkilatı şube müdürlüklerinde ise avukat ve muhasebe servisi şefliğince incelenir. Taslaklar, Hukuk Müşavirliğine ve hukuk bürolarına diğer birimlerin görüşü ile birlikte gönderilir.

(3) İlgili birimlerce incelenen ve genel esaslarıyla tip hale gelen şartname ve sözleşme taslakları, sonraki iş ve işlemlerde yeniden görüş alınmaksızın kullanılabilir.

(4) İhale konusu işin özelliğine göre idari ve/veya teknik konular için tek şartname düzenlenebilir.

(5) İhale ilanından veya davetten sonra ihale dokümanında yapılabilecek değişiklikler daha önce doküman alan isteklilere bildirilir. Söz konusu doküman ihale dokümanlarına eklenir.

Şartname genel esasları

MADDE 10 – (1) Teknik şartname, rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanır.

(2) İhale konusu mal veya hizmetin tek bir firmada bulunduğunun anlaşılması durumunda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanır.

(3) İdari şartnamelerde yer alması gereken konulara teknik şartnamede yer verilmez.

(4) Gerekli hallerde teknik şartnameler konu hakkında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.

Şartnamelerde yer alması gereken konular

MADDE 11 – (1) Şartnamelerde, işin özelliğine göre belirlenen özel ve teknik şartlar ile aşağıda belirtilen hususlardan gerekli görülenler yer alır:

a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı, yapılma yeri, zamanı.

b) İhalenin usulü, yapılma yeri, zamanı, teklif zarflarının teslim edilmesi ve idarece teslim alınması ile ilgili hususlar.

c) Opsiyon.

ç) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.

d) Uluslararası katılıma açık ihalelerde teklif mektubu ve eklerinde hangi dilin geçerli olacağı.

e) Şartname ve sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenip düzenlenemeyeceği, yabancı dilde düzenlenmesi durumunda hangi metnin geçerli olacağı.

f) Teklif mektubunun yazılı olması, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun şekilde açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, teklif sahibinin ismi veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, firma bilgilerini içermesi, gerekli görüldüğünde teklifin başlıklı kâğıda yazılması ve benzeri hususlar.

g) Vergi, resim, harç, sigorta, ulaşım, sosyal güvenlik primi, fon ve oluşabilecek diğer masrafların kim tarafından ve nasıl ödeneceği.

ğ) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği, en düşük fiyatın esas alınıp alınmayacağı veya fiyat dışı unsurların da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı, fiyat dışı unsurlara göre değerlendirme yapılması durumunda bu esasların neler olduğu.

h) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici ve kesin teminat tutarı veya oranı, teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi.

ı) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.

i) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai müeyyideler.

j) Gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.

k) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

l) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

m) TMO tarafından istenmesi halinde ihale miktarında, şartname ve sözleşmesinde yer alacak oranda iş artışı veya eksilişlerinin yüklenici tarafından kabul edileceği.

n) Yüklenicilerden istenen belgelerin neler olduğu ve bunlara ilişkin şartlar.

o) İhale konusu mal veya hizmet alımının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun istisna kapsamında olduğu, TMO’nun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı.

ö) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.

p) Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse verilme şartları ve tutarı.

r) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.

s) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

ş) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği.

t) Alternatif teklif ve/veya kısmi teklif verilip verilmeyeceği.

u) İhale saatinden sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı.

ü) Gerek görülmesi halinde açık eksiltme ihaleleri için açılış fiyatı.

v) Diğer gerekli hususlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İlanları

Yurt içi ihale ilanları

MADDE 12 – (1) Mal veya hizmet alımına ilişkin ihale, gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve şartnameler tamamlandıktan sonra ilan yoluyla duyurulur.

(2) İlanlar ihale tarihinden en az on iş günü önce yapılır. Bu süre acil hallerde ihale yetkilisinin onayı ile üç iş gününe kadar indirilebilir. İlanlar;

a) İdarenin bulunduğu yerleşim yerinde veya ihale konusu işin duyurulma önceliğinin bulunduğu yerde yayımlanan günlük gazetelerin birinde,

b) Türkiye genelinde çıkan günlük gazetelerin birinde,

c) Resmî Gazete’de,

ç) Kamu İhale Bülteninde,

yayımlanır.

(3) İhalelerde ilan seçeneklerinden biri uygulanır. Ancak işin önemine ve özelliğine göre ikinci fıkrada belirtilen ilan yöntemlerinden birkaçı birlikte kullanılabilir. İhale ilanları TMO’nun internet sayfasında yayımlanabilir.

(4) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ilanlar, aynı süre içinde, idarenin kendi imkânları veya o yerdeki belediye yayın araçlarından ya da varsa gerektiğinde mahalli radyo ve televizyonlardan yararlanılarak yapılabilir.

(5) Gerek görülmesi halinde ihale konusu işle ilgili meslek kuruluşlarına ve yeterliği tespit edilmiş firmalara duyuru yapılabilir.

Yurt dışı ihale ilanları

MADDE 13 – (1) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihaleleri, idare tarafından doğrudan, mümkün olması halinde ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı olarak veya diğer haberleşme araçları kullanılarak duyurulur.

İlanlarda bulunması gerekli konular

MADDE 14 – (1) İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre ilanlarda aşağıdaki hususların tamamı ile gerek görülen diğer konulara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Gerektiğinde açık eksiltme ihaleleri için açılış fiyatı.

ç) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, opsiyon.

d) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz olarak temin edileceği yerler.

e) Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları.

f) Tekliflerin verileceği yer ile hangi tarih ve saate kadar verileceği.

g) İhale konusu işin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında olduğu, TMO’nun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.

İlan gerektirmeyen durumlar

MADDE 15 – (1) Pazarlık ve teklif isteme usulleriyle yapılacak ihalelerde ilana çıkılmayabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 16 – (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında ibraz etmeleri gerekir:

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve noter tasdikli imza beyannamesi.

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Fiyat teklif mektubu.

ç) Geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İhale dokümanının bedelli olması halinde ihale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) İstenecek diğer belgeler.

(2) Ürün ithalatı ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde fiyat teklif mektubu dışındaki belgeler istenmeyebilir.

(3) Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde fiyat teklif mektubu istenmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminatlar

Geçici teminat

MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden ihale öncesinde, şartnamesinde belirtilen ve teklif edilecek bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. İhale bedeli belli olmayan işlerde teminat tutarı maktu olarak belirlenir.

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, geçici teminat mektubunun süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az otuz gün fazla süreli olması gerekir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektubunun süresi de aynı süre kadar uzatılır.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale kararı verildikten sonra iade edilir.

(4) Açık eksiltme usulüne göre yapılan ihalelerde ihaleden çekilenlerin teminatları ihale kararından önce de iade edilebilir.

(5) Kısmi teklife açık ihalelerde toplam ihale miktarı üzerinden verilen tek teminatın gelir kaydedilmesinin söz konusu olduğu durumlarda teminatın kısmi teklife ait tutarı esas alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminat

MADDE 18 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında, ihale bedeli belli olmayan işlerde ise geçici teminatın bir kat fazlasından az olmamak üzere kesin teminat alınır. Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektubunun süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İşin süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Munzam teminat

MADDE 19 – (1) Gerekli görülen işlerde, yüklenicinin hata ve kusurlu davranışları sonucu TMO’ya vereceği zararların giderilmesi amacıyla tahakkuk edecek istihkaklardan kesinti yapılarak munzam teminat alınır. Munzam teminatın alınma şekli, oranı ve iadesine ilişkin hükümlere şartname ve sözleşmede yer verilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 20 – (1) Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisiüzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ihalelerde, yayımlanan en son Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen teminat mektubu formları kullanılır.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgelerden nominaldeğere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Teminat zorunluluğu olmayan ihaleler

MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda kısmen veya tamamen geçici ve/veya kesin teminat aranmayabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda.

b) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde.

c) İşin, sözleşme yapma süresi içerisinde, bir defada teslim ve yerine getirilme imkânının bulunduğu ve garanti süresinin olmadığı ihalelerde.

Avans verilmesi

MADDE 22 – (1) İşin niteliği sebebiyle zorunluluk arz eden durumlarda, ihale dokümanında usul ve esasları ile mahsubunun nasıl yapılacağı belirtilmek kaydıyla süresi idarece belirlenecek avans teminat mektubuna karşılık ihale yetkilisinin onayıyla yüklenicilere avans verilebilir. Mahsup süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale usulleri

MADDE 23 – (1) Mal ve hizmet alım ihalelerinde işin özelliğine göre aşağıda belirtilen usullerden biri veya birkaçı birlikte uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

1) Kapalı zarfla teklif alma usulü.

2) Açık eksiltme usulü.

b) Teklif isteme usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) Uygulanacak ihale usulü ihale şartnamesinde belirtilir.

(3) İhaleler, ihale şartnamesinde belirtilen usulle yapılır.

(4) İhalelerde, 26 ve 27 nci maddelerde belirtilen hususlar hariç olmak üzere açık ihale usulünün uygulanması esastır.

Kapalı zarfla teklif alma usulü

MADDE 24 – (1) Kapalı zarfla teklif alma usulü, tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.

Açık eksiltme usulü

MADDE 25 – (1) İlan yoluyla duyurulan gün, saat ve yerde toplanan ihale komisyonunun huzurunda bir araya gelen isteklilerin, teklif edilen fiyatları duyarak sırasıyla ihale açılış fiyatına ve kendisinden önce teklif edilen fiyata karşı daha düşük teklif sunabildikleri usuldür.

(2) Eksiltme başlamadan önce ihaleye katılmaları uygun görülen isteklilerin bir listesi yapılır. Listede ismi bulunmayan istekliler eksiltmeye alınmazlar.

(3) İdare tarafından belirlenen açılış fiyatı üzerinden eksiltme açılır. İstekliler açılış fiyatından ve en son teklif edilen fiyattan daha yukarı teklif veremezler. Aksi halde ihaleden çekilmiş sayılırlar.

(4) İhaleden çekilenler o iş için yeniden teklifte bulunamazlar.

(5) İhale usullerinden biri veya birkaçının birlikte uygulandığı ihalelerde açık eksiltme yapılması durumunda, alınan en düşük fiyat üzerinden eksiltme yapılır.

Teklif isteme usulü

MADDE 26 – (1) İhale konusu iş ile ilgili faaliyette bulunan en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin istendiği usuldür.

Pazarlık usulü

MADDE 27 – (1) Pazarlık usulü, idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklifler, işin nitelik ve gereğine göre elden veya faks ve benzeri haberleşme araçları ile yazılı olarak istenir. Pazarlık, ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile değerlendirme sonuçları pazarlık tutanağında ve/veya komisyon kararında gösterilir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Diğer ihale usulleriyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin kabul edilecek düzeyde olmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Bir mal veya hizmetin yalnız bir kişi ya da firmanın elinde bulunması.

ç) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı ve uzman kişi ve/veya kuruluşlara yaptırılacak estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin etüt ve proje işlerinde.

d) İhale konusu işin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretimi yapılmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması sebebiyle teknik ve mali özelliklerinin tam olarak belirlenememesi.

f) Bir sözleşmenin feshi üzerine o sözleşme konusu işin tamamlanması gerektiğinde.

g) İthalat ve ihracata yönelik taşımalar ile acil ve zorunlu yurt içi ürün taşımalarında.

ğ) Ürün ithalatı ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde.

(3) İlan yapılmayan hallerde ihale duyurusu veya daveti, konu ile ilgili faaliyette bulunan en az üç firma, kuruluş ya da kişiye bildirilir.

(4) İkinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihalelerinde verilen teklifler üzerine komisyonca gerekli görüldüğünde pazarlık devam ettirilir. Kaç defa yazılı veya sözlü fiyat teklifi alınacağı komisyonca belirlenir. İstekliler, her teklif aşamasında verdikleri teklif ile bağlıdırlar. İsteklilerden bir önceki fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonlandırılır.

(5) İkinci fıkranın (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Tekliflerden sonra görüşme yapılması

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle yapılan ihalelerde, tekliflerin teknik yönden değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra gerekliliği komisyonca açıkça belirlenmek kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile komisyon tarafından görüşme ve pazarlık yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenilen tüm belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, İKN veya teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idarenin ihale şartnamesinde belirtilen birimine verilir. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Teklifler, alan birim tarafından tutanağa bağlanır ve süresinde ilgili komisyona imza karşılığında teslim edilir.

Teklif zarflarının açılması

MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve gecikilmeksizin ihaleye başlanır. İhale komisyonu, tekliflere ait zarfları alınış sırasına göre hazır bulunanlar önünde açar ve öncelikle ibraz edilen belgeleri uygun olup olmadıkları yönüyle inceler. Belgeleri eksik ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca gecikilmeksizin değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Teklif mektubu ve teminat dışındaki belgelerde ihaleyi ve ihalenin esasını etkilemeyecek mahiyetteki belge ve bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca belirlenecek sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirmesine geçilir. İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde bu fıkranın uygulanıp uygulanmaması hususunda idare yetkilidir.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Tekliflerin eşit çıkması hali

MADDE 32 – (1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, koşullar ve sağlanmak istenen yararlarda eşitlik bulunduğu takdirde bu istekliler yazılı olarak açık eksiltmeye davet edilir. İhale bu istekliler arasında yapılarak sonuçlandırılır. İhale komisyonunun ilk veya müteakip toplantılarında hazır bulunmayanlar, ihalenin yürütülme şekline ve komisyon kararlarına itiraz edemezler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılacak Alımlar

Doğrudan temin

MADDE 33 – (1) İlgili mevzuata göre ihale komisyonu kurulmadan yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler TMO’nun diğer iç mevzuatında yer alan parasal limitler ve esaslar kapsamında yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM

İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşme Yapılması ve Uygulanması

İhalenin karara bağlanması

MADDE 34 – (1) İhale sonucu, ihale komisyonu gerekçeli kararını verir ve karar komisyon üyelerince imzalanır. İhaleyi yapan birim tarafından ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ikinci sıradaki uygun teklif sahibinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir, buna ilişkin belge komisyon kararına eklenerek karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, komisyon karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması veya iptal edilmesi ile komisyonun görevi sona erer.

İhale kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 35 – (1) İhale kesinleştikten sonra sonucu, şartnamesinde belirtilen süre içerisinde ihalenin üzerinde kaldığı istekliye bildirilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine sözleşme yapılması için süre verilir. Bu süre on iş gününü geçemez. Bu süre yabancı istekliler için beş gün uzatılabilir. Bu bildirim ile yüklenici şartnamede yazılı süre içinde kesin teminatını vermeye ve ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzalamaya çağrılır. Yüklenici, şartnamedeki süre içinde idareye başvurarak kesin teminatı vermez ve/veya sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle pazarlık yapmakta ve sözleşme imzalamakta serbesttir. İkinci sıradaki teklif sahibinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(3) Mal alımlarında, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde yer alan parasal limitin iki katını geçmemek kaydıyla garanti süresi söz konusu olmadığı durumlarda sözleşme yapmaya çağrılan yüklenici sözleşme yapma süresi içinde malı teslim ederse sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(5) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(6) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin notere onaylattırılması zorunlu değildir.

(7) İhale sonucu, sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

(8) Sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilen ve şartnamesinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur.

Sözleşmenin uygulanması

MADDE 36 – (1) Garanti süresi aranmayan mal alımlarında sözleşme yapma süresi içinde malın teslim edilmesi durumu hariç olmak üzere yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme konusu iş ve işlemler idare tarafından veya işin özelliğine göre önceden belirlenmek kaydıyla ilgili birimlerce yürütülür ve izlenir.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliğine göre aşağıdaki hususlardan gerekli olanlar yer alır:

a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı ve hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin unvanı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve tutarı.

f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne şekilde hesaplanacağı ve ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

ğ) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek veya teknik hizmetlerle ilgili şartlar.

h) Kesin teminat miktarı ve türü ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.

ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ya da gecikme olması halinde yapılacak işlemler ve uygulanacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

l) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limiti geçmemek kaydıyla iş artışı yapılması ve iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.

n) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

o) Sigorta ile ilgili şartlar.

ö) Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin şartlar.

p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

ş) Sözleşmenin dili, ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.

t) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

u) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.

ü) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

v) Gerek görülen diğer konular.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 38 – (1) Mal ve hizmet alımlarında, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde, fiyat ve/veya diğer şartlar yönünden fayda görülmesi halinde ihale bedelinin %20’sine kadar iş artışı yapılabilir. Yapılacak iş artışı ile birlikte oluşacak toplam maliyet 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen limiti geçemez.

(2) Birden fazla mal veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde iş artışının kalem bazında veya sözleşme bedeli üzerinden uygulanması hususunda idare yetkilidir.

(3) İdarece yurt içi ürün taşımalarında piyasa durumu ve işin aciliyeti dikkate alınarak birinci fıkrada yer alan artış oranına ilave olarak sözleşme bedelinin % 50’si oranında artış yapılabilir.

(4) Ürün taşımaları ile ilgili iş artışı işlemlerindeki yetki durumu TMO’nun yetki devri mevzuatında düzenlenir.

(5) İdare, iş artışı ve eksilişi ile ilgili hususlara ihale dokümanında yer verir.

Fiyat farkı verilebilmesi

MADDE 39 – (1) Fiyat farkı verilmesinin gerektiği durumlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemeler de dikkate alınarak fiyat farkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar,  şartnamede belirtilir. Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılamaz.

Mücbir sebepler

MADDE 40 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde TMO tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için yükleniciden kaynaklanmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günden başlamak üzere yirmi gün içerisinde yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirmesi, taahhüdün tamamlanmasına yirmi gün veya daha az süre kaldığı durumlarda bu süre bitmeden bildirilmesi ve mücbir sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebebin idarece uygun görülmesi halinde ek süre verilmesi de dâhil, yüklenicinin işe devam etmesine, uygun görülmemesi halinde sözleşmenin feshine karar verilir.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 41 – (1) Teslim edilen mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ilgili birim tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır ve/veya alınacak hizmetin bu Yönetmelik kapsamındaki işlerden olması kaydıyla gözetmen veya denetmen firmalara yaptırılır. İlgili mevzuatın, muayene ve denetim yetkisini münhasıran belirli kamu kuruluşlarına verdiği haller saklıdır.

(2) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

(3) Ürün taşıma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinde muayene ve kabul komisyonu kurulmaz.

Teminatların geri verilmesi

MADDE 42 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; alınan mal veya hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Teminat iadelerinin her aşamasında yüklenici tarafından prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesi ile vergi dairesinden alınacak vergi borcu bulunmadığına dair belgenin idareye ibrazı gerekir.

(3) Yüklenicinin, sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) İşin konusunun piyasada hazır halde alınıp satılan mal olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Munzam teminattan kesinti sonucu kalan tutar, şartname ve sözleşmedeki ödeme koşullarına ilişkin maddelerde belirtilen hususların sağlanması şartıyla ilişiksizlik belgesi aranmaksızın iade edilir.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 43 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde gelir kaydedilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 44 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla işin yapılma veya teslim yeri ile iş artışı ya da iş eksilişine bağlı olarak işin süresi ve bu süreye uygun ödeme şartları konularında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma işlerinde sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve ihale yetkilisinin onayı ile sözleşmenin gerekli görülen hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 45 – (1) Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacak gerçek ve tüzel kişilerde ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza ve İhalelerden Yasaklama

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ceza ve ihalelerden yasaklama bakımından 4734 sayılı Kanuna tabidir.

(2) Kasıtlı durumları veya yetersizlikleri tespit edilenler ile sözleşme imzalamasına rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale yetkilisinin onayıyla TMO tarafından daha sonra yapılacak ihalelere bir yıl süreyle katılamazlar. TMO ihalelerinden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar idare tarafından tüm teşkilata duyurulur.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 47 – (1) İdare, tebligatları aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilir:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

ç) Faksla.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Uygulanmayacak mevzuat hükümleri

MADDE 48 – (1) 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği, bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler için uygulanmaz.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurulmuş veya ilan edilmiş ihaleler ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın