Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm 2017/29)

06 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30146

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Bilgi sistemi: Teknik servis faaliyetleri için Bakanlık tarafından oluşturulan yazılım altyapısını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teknik servisler yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yüklenici laboratuvar kullanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Firmanın Bilgi Sisteminde tanımlanabilmesi için, firmaya dair işlemleri takip etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir form ile Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa başvuru yapılır.”

 1. b) Maddenin ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler Bilgi Sisteminde yer almalıdır. Başvuruya dair talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasına dair zorunluluklar Bilgi Sisteminde yer alır:”

 1. c) Maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kuruluş bünyesindeki laboratuvar ve teçhizat durumu ile fiziki yerleşim durumunu gösteren kroki veya plan,”

 1. d) Maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kayıtlı elektronik posta (Kep) adresi.”

 1. e) Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde yapılmayan başvuru, Bakanlık tarafından reddedilir.

(4) Teknik Servis olma amaçlı başvurular ile Teknik Servis faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülür.”

 1. f) Maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun başvurusu, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında yer alan gerekçelerle reddedilebilir.”

 1. b) Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru, birinci fıkra hükmüne göre reddedilmediği durumda, 4 üncü maddenin yedinci fıkrası ile 6 ncımadde hükümleri kapsamında incelenir.”

 1. c) Maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvurunun tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılır. Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılır.”

ç) Maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetim sonucunda Bakanlık tarafından denetim raporu hazırlanır ve teknik servise bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği raporlama işlemlerine ilişkin faaliyetleri Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütmek.”

 1. b) Maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yetkili” ibaresi “Teknik” olarak değiştirilmiştir.
 2. c) Maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevlendirme ile birlikte hazırlayacağı raporların Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak düzenlenmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.”

 1. b) Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri ilgili mevzuat kapsamında askıya alınır ve firmaya düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili mevzuat kapsamında teknik servis statüsü iptal edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mevcut teknik servisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik servislerin protokolleri 1/8/2019 tarihinde sona erer.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Yüklenici/imalatçı laboratuvarları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yüklenici veya imalatçı laboratuvarların listesi Bilgi Sisteminde yer alır.

(2) Yüklenici veya imalatçı laboratuvar olarak kullanılmak istenen laboratuvarlar teknik servis aracılığıyla Bakanlığa bildirilir. Bildirilen laboratuvar, ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunması halinde Bakanlık tarafından Bilgi Sistemindeki laboratuvar listesine eklenir.

(3) Bildirilen yüklenici veya imalatçı laboratuvarın, ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunmaması halinde, teknik servis bu laboratuvarlar için Bakanlığın onayını alır. Söz konusu laboratuvarların Bilgi Sistemindeki laboratuvar listesinde yer almasına dair nihai kararı Bakanlık verir. Bakanlık gerekli görmesi halinde bu işlem için denetim yapabilir.

Akreditasyon

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen akreditasyon sertifikalarına sahip olma şartı 1/8/2019tarihine kadar ihtiyari, anılan tarihten sonra zorunlu olarak uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğin;

 1. a) 1 inci, 3 üncü, çerçeve 9 uncu madde ile düzenlenen geçici 3 üncü madde ve 10 uncu maddeleri ile 6ncımaddesinin (a) ve (c) bentleri ve 7nci maddesinin (a) bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
 2. b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/8/2016

29793

Bu Yazıyı Paylaşın