2017/10542 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

06 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30146

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10542

Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 22/6/2017 tarihli ve 17304 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(d) 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre %40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %10 oranında, %25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %25 oranında kesinti yapılır.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki taksit tutarları, ilave kesinti oranları çerçevesinde hesaplanacak tutardan düşükse taksit tutarı kadar kesinti yapılır.

c) Bu fıkra kapsamında yapılacak ilave kesintilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına, kalan tutarlar ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu bent hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında herhangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanır.”

MADDE 3″ Aynı Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) ve (d) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her iki bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.”

MADDE 4- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) 7020 sayılı Kanun kapsamında borcu yapılandırılan kuruluşlar adına 31/3/2017 ile 30/6/2017 tarihleri arasında genel bütçe vergi gelir paylarından yapılan kesinti tutarları, öncelikli olarak bu kuruluşların borçlarının yapılandırıldığı tarihten sonraki vadesi geçmiş borçlarına, bu tarihten sonra vadesi geçmiş borcu bulunmaması halinde ise vergi gelir payından kesinti yapılan kuruluşların uzlaşma borçlarına mahsup edilir.”

MADDE 5- Bu Esaslar 30/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın