Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

20 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

İçerik
Tekdüzen hesap planı yapısıDÖNEN DEĞERLER010                          KASA011                         EFEKTİF DEPOSU012                         YOLDAKİ PARALAR – T.P.01201                     YURTDIŞI HAVALELER01703                     BONOLARKREDİLER12600                     AÇIK14600                     AÇIK15040                     İHTİSAS KREDİLERİ15410                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ15540                     İHTİSAS KREDİLERİ15800                     T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI24306                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI24404                     HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER24408                     GELİRE BAĞLI SENETLER24600                     İŞTİRAKLER27001                     KIRTASİYE29620                     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI30000                     SABİT FAİZLİ34400                     KISA VADELİ350060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER350061                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER35106                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI351060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER36199                     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI39005                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR390050             ALINAN TEMİNATLAR39105                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR391050             ALINAN TEMİNATLAR39301                     KASA FAZLALIKLARI414041                   GAYRİMENKULLER415040                   MENKULLER415044                   İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI50000                     İSKONTO SENETLERİNDEN50002                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN50003                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN50009                     DİĞER60801                     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) – DEĞİŞKEN75202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN752030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN75209                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN75302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75309                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN75402                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75403                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75409                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN75502                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75503                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN75509                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN8200300                                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER8200301                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER8210300                                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER8210301                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER84005                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI86202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN86203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN86209                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN86302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN86303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN86309                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN87202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN87203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN872030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN87302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN87303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN91000                     AÇIK KREDİ96610                     SWAP ALIM VE SATIM İŞLEMLERİDÖNEN DEĞERLERKREDİLERYATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLERMEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLARÖZKAYNAKLARFAİZ GELİRLERİFAİZ GİDERLERİFAİZ DIŞI GELİRLERFAİZ DIŞI GİDERLERFİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

Sayı: 30186 (Mükerrer)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama,finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

  1. a) Banka:Kanunun3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
  2. b) Kanun: 5411 sayılıBankacılık Kanununu,
  3. c) Karşılık Yönetmeliği: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananKredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

ç) Katılım bankası: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

  1. d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
  2. e)Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
  3. f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS):  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumutarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 4- (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

0   DÖNEN DEĞERLER

1   KREDİLER

2   YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3   MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4   ÖZKAYNAKLAR

5   FAİZ GELİRLERİ

6   FAİZ GİDERLERİ

7   FAİZ DIŞI GELİRLER

8   FAİZ DIŞI GİDERLER

9   FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 5- (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiştir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, bankaların yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

(3) Dövize endeksli finansal varlıklar Türk parası hesaplarda, dövize endeksli gayri nakdi krediler ise yabancı para hesaplarda izlenir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 6- (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2   3   4   5  6

A  B   C  D  E  F

A                – Grup numarasını tanımlar,

BC             – Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE             – Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                – Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik ve muhasebe hatalarının düzeltilmesi

MADDE 7- (1) Tekdüzen Hesap Planında yer verilen bütün hesapların açılması zorunludur.

(2) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açılabilir.

(3) Bankalar yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

(4) Bankalar bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

(5) İlgili TMS çerçevesinde hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesinin gerekmesi halinde hatalı kayıtların iptali ters kayıtla gerçekleştirilir. Hatalı kayıtların muhasebe sisteminden silinmek suretiyle düzeltilmesinin gerekmesi halinde, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’de yer alan yetki ve denetim izine ilişkin usûl ve esaslar dikkate alınır.

 

 

Tekdüzen hesap planı

MADDE 8- (1) Tekdüzen Hesap Planı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0
DÖNEN DEĞERLER

 

010                          KASA

 

011                         EFEKTİF DEPOSU

 

012                         YOLDAKİ PARALAR – T.P.

 

01200                     YURTİÇİ HAVALELER

01201                     YURTDIŞI HAVALELER

01202                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204                     GRUP NAKİLLERİ

 

013                         YOLDAKİ PARALAR – Y.P.

 

01300                     YURTİÇİ HAVALELER

01301                     YURTDIŞI HAVALELER

01302                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304                     GRUP NAKİLLERİ

 

015                         SATIN ALINAN ÇEKLER – Y.P.

 

01500                     ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501                     DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

01509                     DİĞER

 

016                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

01600                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01601                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01602                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01603                     BONOLAR

01609                     DİĞER

 

017                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

01700                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01701                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01702                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01703                     BONOLAR

01709                     DİĞER

 

019                         KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

01900                     KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000                   ALTIN DEPOSU

019009                   DİĞER KIYMETLİ MADENLER

 

01901                     KIYMETLİ MADENLER

019010                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

 

020                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – T.P.

 

02000                     VADESİZ SERBEST HESAP

02001                     VADELİ SERBEST HESAP

02002                     VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02003                     BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

021                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – Y.P.

 

02100                     VADESİZ SERBEST HESAP

02101                     VADELİ SERBEST HESAP

02102                      VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02103                      BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

022                         YURTİÇİ BANKALAR – T.P.

 

02200                     VADESİZ HESAP

022000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004                   KATILIM BANKALARI

022005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02201                     VADELİ HESAP

022010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014                   KATILIM BANKALARI

022015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

023                         YURTİÇİ BANKALAR – Y.P.

 

02300                     VADESİZ HESAP

023000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004                   KATILIM BANKALARI

023005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02301                     VADELİ HESAP

023010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014                   KATILIM BANKALARI

023015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024                         YURTDIŞI BANKALAR – T.P.

 

02400                     VADESİZ HESAP

024000                   SERBEST HESAP

024001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02401                     VADELİ HESAP

024010                   SERBEST HESAP

0240100                 KISA VADELİ

0240101                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

024011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110                 KISA VADELİ

0240111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

025                         YURTDIŞI BANKALAR – Y.P.

 

02500                     VADESİZ HESAP

025000                   SERBEST HESAP

025001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02501                     VADELİ HESAP

025010                   SERBEST HESAP

0250100                 KISA VADELİ

0250101                 ORTA VE UZUN VADELİ

025011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110                  KISA VADELİ

0250111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

026                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.

 

02600                     VADESİZ HESAP

026000                   SERBEST HESAP

026001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02601                     VADELİ HESAP

026010                   SERBEST HESAP

026011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.

 

02700                     VADESİZ HESAP

027000                   SERBEST HESAP

027001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02701                     VADELİ HESAP

027010                   SERBEST HESAP

027011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03000                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0300000                 BONO

0300001                 TAHVİL

0300002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0300010                 BONO

0300011                 TAHVİL

0300012                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0300020                 BONO

0300021                 TAHVİL

0300022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0300030                 BONO

0300031                 TAHVİL

0300032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030009                   DİĞER

0300090                 BONO

0300091                 TAHVİL

0300092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03002               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

030021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

030022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0300220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0300230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030025                   DİĞER TAHVİLLER

030026                   HAZİNE BONOLARI

030027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

030029                   DİĞER BONOLAR

 

03003                     HİSSE SENETLERİ

030030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03004                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

030040                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

030041                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

030042                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03005                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03006                     GELİRE BAĞLI SENETLER

030060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

030061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

030062                   KİRA SERTİFİKALARI

030069                   DİĞER

03007                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03008                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030080                   HİSSE SENETLERİ

030081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

030089                   DİĞER

 

03009                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

030090                   DEVLET TAHVİLİ

030091                   HAZİNE BONOSU

030092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

030094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

030099                   DİĞER

 

03010                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

030100                   DEVLET TAHVİLİ

030101                   HAZİNE BONOSU

030109                   DİĞER

 

03011                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

030110                   DEVLET TAHVİLİ

030111                   HAZİNE BONOSU

030119                   DİĞER

 

03012                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

03018                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03019                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190                   HİSSE SENETLERİ

030191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03020                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030200                  DEVLET TAHVİLİ

030201                  HAZİNE BONOSU

030202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03021                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030210                  MALİ KURULUŞLAR

030211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03022                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030220                  HİSSE SENETLERİ

030221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030229                  DİĞER

 

03028                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER

 

03029                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030290                  HİSSE SENETLERİ

030291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030299                  DİĞER

 

031                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03100                     BONOLAR

03101                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

031010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

031011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03102                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03103                     HİSSE SENETLERİ

031030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03104                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

031040                   TAHVİL KUPONLARI

031041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03105                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03106                     GELİRE BAĞLI SENETLER

031060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

031061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

031062                   KİRA SERTİFİKALARI

031069                   DİĞER

 

03107                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

 

03108                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031080                   HİSSE SENETLERİ

031081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

031089                   DİĞER

 

03109                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

031090                   DEVLET TAHVİLİ

031091                   HAZİNE BONOSU

031092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

031094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

031099                   DİĞER

 

03110                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

031100                   DEVLET TAHVİLİ

031101                   HAZİNE BONOSU

031109                   DİĞER

 

03111                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

031110                   DEVLET TAHVİLİ

031111                   HAZİNE BONOSU

031119                   DİĞER

 

03118                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03119                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190                   HİSSE SENETLERİ

031191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03120                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031200                  DEVLET TAHVİLİ

031201                  HAZİNE BONOSU

031202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03121                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031210                  MALİ KURULUŞLAR

031211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03122                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031220                  HİSSE SENETLERİ

031221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031229                  DİĞER

 

03128                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER

 

03129                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031290                  HİSSE SENETLERİ

031291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031299                  DİĞER

 

032                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

03200                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

032000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0320000                 BONO

0320001                 TAHVİL

0320002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0320010                 BONO

0320011                 TAHVİL

0320012                  KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0320020                 BONO

0320021                 TAHVİL

0320022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0320030                 BONO

0320031                 TAHVİL

0320032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03202               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİL

032020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

032021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

032022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0320220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0320230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032025                   DİĞER TAHVİLLER

032026                   HAZİNE BONOLARI

032027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

032029                   DİĞER BONOLAR

 

03212                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

032009                   DİĞER

0320090                 BONO

0320091                 TAHVİL

0320092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03220                     HİSSE SENETLERİ

032200                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0322000                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322001                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

032201                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0322010                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322011                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03230                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

032300                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

032301                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

032302                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

03240                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03250                     GELİRE BAĞLI SENETLER

032500                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

032501                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

032502                   KİRA SERTİFİKALARI

032509                   DİĞER

 

03260                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03270                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

032700                   HİSSE SENETLERİ

032701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

032709                   DİĞER

 

03280                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

032800                   DEVLET TAHVİLİ

032801                   HAZİNE BONOSU

032802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

032804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

032809                   DİĞER

 

03281                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

032810                   DEVLET TAHVİLİ

032811                   HAZİNE BONOSU

032819                   DİĞER

 

03282                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

032820                   DEVLET TAHVİLİ

032821                   HAZİNE BONOSU

032829                   DİĞER

 

03290                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900                   HİSSE SENETLERİ

032901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03299                     DİĞER

 

033                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

03300                     BONOLAR

 

03301                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

033010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

033011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03302                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03303                     HİSSE SENETLERİ

033030                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0330300                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330301                  BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

033031                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0330310                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330311                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03304                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

033040                   TAHVİL KUPONLARI

033041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03306                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03307                     GELİRE BAĞLI SENETLER

033070                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

033071                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

033072                   KİRA SERTİFİKALARI

033079                   DİĞER

 

03350                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03370                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

033700                   HİSSE SENETLERİ

033701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

033709                   DİĞER

 

03380                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

033800                   DEVLET TAHVİLİ

033801                   HAZİNE BONOSU

033802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

033804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

033809                   DİĞER

 

03381                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

033810                   DEVLET TAHVİLİ

033811                   HAZİNE BONOSU

033819                   DİĞER

 

03382                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

033820                   DEVLET TAHVİLİ

033821                   HAZİNE BONOSU

033829                   DİĞER

 

03390                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900                   HİSSE SENETLERİ

033901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033902                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03399                     DİĞER

 

038                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

03800                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038000                   DEVLET TAHVİLİ

038001                   HAZİNE BONOSU

038002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038003                   HİSSE SENETLERİ

038004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038009                   DİĞER

 

03801                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038010                   DEVLET TAHVİLİ

038011                   HAZİNE BONOSU

038012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038013                   HİSSE SENETLERİ

038014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038019                   DİĞER

 

039                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

03900                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039000                   DEVLET TAHVİLİ

039001                   HAZİNE BONOSU

039002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039003                   HİSSE SENETLERİ

039004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039009                   DİĞER

 

03901                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039010                   DEVLET TAHVİLİ

039011                   HAZİNE BONOSU

039012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039013                   HİSSE SENETLERİ

039014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039019                   DİĞER

 

040                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

04001                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04002                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04003                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

041                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

04101                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04102                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04103                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

050                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

05000                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

050000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

050001                   BANKALAR

050002                   ARACI KURUMLAR

050003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05001                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN                          

050010                   MERKEZ BANKALARI

050011                   BANKALAR

050012                   ARACI KURUMLAR

050013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050015                   GERÇEK KİŞİLER

 

051                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

05100                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN                            

051000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

051001                   BANKALAR

051002                   ARACI KURUMLAR

051003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05101                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

051010                   MERKEZ BANKALARI

051011                   BANKALAR

051012                   ARACI KURUMLAR

051013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051015                   GERÇEK KİŞİLER

 

 

 

1
KREDİLER

 

100                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – T.P.

 

10000                     İSKONTO SENETLERİ

 

100000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100008                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000080                 KAMU İDARELERİ

1000081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100009                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10001                     İŞTİRA SENETLERİ

 

100010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100018                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000180                 KAMU İDARELERİ

1000181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100019                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10002                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

100020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100028    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000280  KAMU İDARELERİ

1000281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100029    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10003                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

100030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1000301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

100038    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1000380  KAMU İDARELERİ

1000381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100039    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10009                     DİĞER

 

101                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

10100                     İSKONTO SENETLERİ

 

101000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101008                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010080                 KAMU İDARELERİ

1010081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101009                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10101                     İŞTİRA SENETLERİ

 

101010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101018                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010180                 KAMU İDARELERİ

1010181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101019                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10102                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

101020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101028    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010280  KAMU İDARELERİ

1010281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101029    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10103                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

101030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1010301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

101038    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1010380  KAMU İDARELERİ

1010381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101039    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

10109                     DİĞER

 

 

102                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) –T.P.

 

10200                     İSKONTO SENETLERİNDEN

10201                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

10202                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

10203                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

10209                     DİĞER

 

 

103                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – Y. P.

 

10300                     İSKONTO SENETLERİNDEN

10301                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

10302                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

10303                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

10309                     DİĞER

 

104                          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

10400                     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

10401                     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

105                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

10500                     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

10501                     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

110                         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ – T.P.

 

11000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

110001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11010                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

110100                   KAMU İDARELERİ

110101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11011                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

111                         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ – Y.P.

 

11100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

111001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11110                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

111100                   KAMU İDARELERİ

111101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11111                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

112                         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ – T.P.

 

11200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

112001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11202                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

112021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11203                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11210                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

112100                   KAMU İDARELERİ

112101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11211                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

113                         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ – Y.P.

 

11300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

113001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11302                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

113021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11303                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11310                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

113100                   KAMU İDARELERİ

113101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11311                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

114                         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ – T.P.

 

11400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

114001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11402                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

114021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11403                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11410                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

114100                   KAMU İDARELERİ

114101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11411                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

115                         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ – Y.P.

 

11500                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

115001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11502                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

115021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11503                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11510                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

115100                   KAMU İDARELERİ

115101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11511                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

116                         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER – T.P.

 

11600                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

116001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11601                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11610                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

116100                   KAMU İDARELERİ

116101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11611                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

11620                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

116200                    KONUT KREDİLERİ

116201                    TAŞIT KREDİLERİ

116202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11621                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

116210                   TAKSİTLİ

116211                   TAKSİTSİZ

 

11630                     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

116300                    İŞYERİ KREDİLERİ

116301                    TAŞIT KREDİLERİ

116302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

11631                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

116310                   TAKSİTLİ

116311                   TAKSİTSİZ

 

11640                      PERSONEL KREDİLERİ

116400                    KONUT KREDİLERİ

116401                    TAŞIT KREDİLERİ

116402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

11641                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

116410                   TAKSİTLİ

116411                   TAKSİTSİZ

 

11642                      KREDİLİ MEVDUAT HESABI

116420                    GERÇEK KİŞİ

116421                    TÜZEL KİŞİ

 

117                         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

11700                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

117001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11701                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11710                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

117100                   KAMU İDARELERİ

117101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11711                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

11720                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

117200                    KONUT KREDİLERİ

117201                    TAŞIT KREDİLERİ

117202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11721                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

117210                   TAKSİTLİ

117211                   TAKSİTSİZ

 

11730                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

117300                    İŞYERİ KREDİLERİ

117301                    TAŞIT KREDİLERİ

117302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

11731                     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

117310                   TAKSİTLİ

117311                   TAKSİTSİZ

11740                      PERSONEL KREDİLERİ

117400                    KONUT KREDİLERİ

117401                    TAŞIT KREDİLERİ

117402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

11741                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

117410                   TAKSİTLİ

117411                   TAKSİTSİZ

 

11742                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

117420                    GERÇEK KİŞİ

117421                    TÜZEL KİŞİ

 

118                         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER – T.P.

 

11800                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

118001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11801                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11802                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

118021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11803                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11810                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

118100                   KAMU İDARELERİ

118101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11811                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

11814                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11820                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

118200                    KONUT KREDİLERİ

118201                    TAŞIT KREDİLERİ

118202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1182030                  TAŞIT KREDİLERİ

1182031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

118204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11821                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

118210                   TAKSİTLİ

118211                   TAKSİTSİZ

 

11830                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

118300                    İŞYERİ KREDİLERİ

118301                    TAŞIT KREDİLERİ

118302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

                    

11831                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

118310                   TAKSİTLİ

118311                    TAKSİTSİZ

 

11840                      PERSONEL KREDİLERİ

118400                    KONUT KREDİLERİ

118401                    TAŞIT KREDİLERİ

118402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118403                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1184030                 TAŞIT KREDİLERİ

1184031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

118404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11841                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

118410                   TAKSİTLİ

118411                   TAKSİTSİZ

 

11842                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

118420                    GERÇEK KİŞİ

118421                    TÜZEL KİŞİ

 

119                         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

11900                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

119001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11901                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

11902                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

119021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11903                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

11910                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

119100                   KAMU İDARELERİ

119101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11911                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

11914                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11920                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

119200                    KONUT KREDİLERİ

119201                    TAŞIT KREDİLERİ

119202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1192030                  TAŞIT KREDİLERİ

1192031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

119204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11921                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

119210                   TAKSİTLİ

119211                   TAKSİTSİZ

 

11930                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

119300                    İŞYERİ KREDİLERİ

119301                    TAŞIT KREDİLERİ

119302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

11931                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

119310                    TAKSİTLİ

119311                    TAKSİTSİZ

 

11940                      PERSONEL KREDİLERİ

119400                    KONUT KREDİLERİ

119401                    TAŞIT KREDİLERİ

119402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119403                    KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1194030                  TAŞIT KREDİLERİ

1194031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

119404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11941                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

119410                    TAKSİTLİ

119411                    TAKSİTSİZ

 

11942                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

119420                    GERÇEK KİŞİ

119421                    TÜZEL KİŞİ

 

120                         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – T.P.

 

12000                     KAMU

12001                     ÖZEL

 

121                         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – Y.P.

 

12100                     KAMU

12101                     ÖZEL

 

123                         KIYMETLİ MADEN KREDİSİ – Y.P.

 

12300                     YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123000                   BANKALAR

123001                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123009                   DİĞER

 

12301                     YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123010                   BANKALAR

123011                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123019                   DİĞER

 

12310                     YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123100                   BANKALAR

123101                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123109                   DİĞER

 

12311                     YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123110                   BANKALAR

123111                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123119                   DİĞER

 

124                         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – T.P.

 

12400                     KAMU

12401                     ÖZEL

 

125                         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – Y.P.

 

12500                     KAMU

12501                     ÖZEL

 

126                         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – T.P.

 

12600                     AÇIK

126000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126005                   KATILIM BANKALARI

126006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12601                     TEMİNATLI

126010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126015                   KATILIM BANKALARI

126016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

126019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

127                         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

12700                     AÇIK

127000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127005                   KATILIM BANKALARI

127006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12701                     TEMİNATLI

127010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127015                   KATILIM BANKALARI

127016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

127019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

128                         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER – T.P.

 

12800                     BANKALAR

128000                   AÇIK

128001                   TEMİNATLI

 

12801                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

128010                   AÇIK

128011                   TEMİNATLI

 

12802                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12808                     ÜLKE KREDİLERİ

128080                   AÇIK

128081                   TEMİNATLI

 

12809                     DİĞER

128090                   AÇIK

128091                   TEMİNATLI

 

129                         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

12900                     BANKALAR

129000                   AÇIK

129001                   TEMİNATLI

 

12901                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

129010                   AÇIK

129011                   TEMİNATLI

 

12902                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12908                     ÜLKE KREDİLERİ

129080                   AÇIK

129081                   TEMİNATLI

 

12909                     DİĞER

129090                   AÇIK

129091                   TEMİNATLI

 

130                          ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR. YAT.KRED. – T.P.

 

13000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

130001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13010                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

130100                   KAMU İDARELERİ

130101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13011                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

131                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR.YAT.KRED. – Y.P.

 

13100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

131001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13110                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

131100                   KAMU İDARELERİ

131101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13111                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

132                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. – T.P.

 

13200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

132001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13202                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

132021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13203                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

13210                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

132100                   KAMU İDARELERİ

132101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13211                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

133                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. – Y.P.

 

13300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

133001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13302                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

133021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13303                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

13310                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

133100                   KAMU İDARELERİ

133101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13311                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

134                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. – T.P.

 

13400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

134001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13410                      DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

134100                   KAMU İDARELERİ

134101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13411                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

135                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. – Y.P.

 

13500                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

135001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13510                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

135100                   KAMU İDARELERİ

135101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13511                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

136                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. – T.P.

 

13600                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

136001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13601                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13602                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

136021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13603                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

13610                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

136100                   KAMU İDARELERİ

136101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13611                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

137                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. – Y.P.

 

13700                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

137001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13701                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13702                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

137021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13703                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

13710                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

137100                   KAMU İDARELERİ

137101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13711                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

138                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER                    KREDİLER – T.P.

 

13800                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

138001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13801                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

13810                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

138100                   KAMU İDARELERİ

138101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13811                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

13820                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

138200                    KONUT KREDİLERİ

138201                    TAŞIT KREDİLERİ

138202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

13821                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

138210                   TAKSİTLİ

138211                   TAKSİTSİZ

 

13830                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

138300                    İŞYERİ KREDİLERİ

138301                    TAŞIT KREDİLERİ

138302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

                           

13831                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

138310                    TAKSİTLİ

138311                    TAKSİTSİZ

 

13840                      PERSONEL KREDİLERİ

138400                    KONUT KREDİLERİ

138401                    TAŞIT KREDİLERİ

138402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

13841                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

138410                    TAKSİTLİ

138411                    TAKSİTSİZ

 

13850                      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

138500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1385000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)

138502                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1385020                  KAMU İDARELERİ

1385021                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385022                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138503                    DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)

 

139                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

13900                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

139001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13901                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

13910                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

139100                   KAMU İDARELERİ

139101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

13911                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

13920                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

139200                    KONUT KREDİLERİ

139201                    TAŞIT KREDİLERİ

139202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

13921                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

139210                   TAKSİTLİ

139211                   TAKSİTSİZ

 

13930                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

139300                    İŞYERİ KREDİLERİ

139301                    TAŞIT KREDİLERİ

139302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

13931                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

139310                    TAKSİTLİ

139311                    TAKSİTSİZ

 

13940                      PERSONEL KREDİLERİ

139400                    KONUT KREDİLERİ

139401                    TAŞIT KREDİLERİ

139402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

13941                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

139410                    TAKSİTLİ

139411                    TAKSİTSİZ

 

13950                      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

139500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1395000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

139502                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1395020                  KAMU İDARELERİ

1395021                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395022                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139503                    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

140                                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – T.P.

 

14000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

140001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

14002                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

140021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14003                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE (ÖZEL)

 

14010                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

140100                   KAMU İDARELERİ

140101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14011                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

14014                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14020                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

140200                    KONUT KREDİLERİ

140201                    TAŞIT KREDİLERİ

140202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140203                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1402030                 TAŞIT KREDİLERİ

1402031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

140204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

14021                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

140210                   TAKSİTLİ

140211                   TAKSİTSİZ

 

14030                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

140300                    İŞYERİ KREDİLERİ

140301                    TAŞIT KREDİLERİ

140302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

14031                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

140310                    TAKSİTLİ

140311                    TAKSİTSİZ

 

14040                      PERSONEL KREDİLERİ

140400                    KONUT KREDİLERİ

140401                    TAŞIT KREDİLERİ

140402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140403                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1404030                 TAŞIT KREDİLERİ

1404031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

140404                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

14041                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

140410                    TAKSİTLİ

140411                    TAKSİTSİZ

 

14050                     ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

140500                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI OTAKLIKLAR – (KAMU)

1405000                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405001                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140501                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

140502                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1405020                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405021                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140503                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

140504                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1405040                 KAMU İDARELERİ

1405041                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405042                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140505                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

141                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE                     DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

14100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

141001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

14102                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

141021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14103                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

14110                     DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

141100                   KAMU İDARELERİ

141101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14111                     DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

14114                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14120                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

141200                    KONUT KREDİLERİ

141201                    TAŞIT KREDİLERİ

141202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1412030                  TAŞIT KREDİLERİ

1412031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

141204                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

14121                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

141210                   TAKSİTLİ

141211                   TAKSİTSİZ

 

14130                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

141300                    İŞYERİ KREDİLERİ

141301                    TAŞIT KREDİLERİ

141302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

14131                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

141310                    TAKSİTLİ

141311                    TAKSİTSİZ

 

14140                      PERSONEL KREDİLERİ

141400                    KONUT KREDİLERİ

141401                    TAŞIT KREDİLERİ

141402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141403                    KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1414030                  TAŞIT KREDİLERİ

1414031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

141404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

14141                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

141410                    TAKSİTLİ

141411                    TAKSİTSİZ

 

14150                      ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

141500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1415000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

141502                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1415020                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415021                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141503                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

141504                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1415040                  KAMU İDARELERİ

1415041                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415042                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141505                    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

142                         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – T.P.

 

14200                     KAMU

14201                     ÖZEL

 

143                         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – Y.P.

 

14300                     KAMU

14301                     ÖZEL

 

144                         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – T.P.

 

14400                     KAMU

14401                     ÖZEL

 

145                         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – Y.P.

 

14500                     KAMU

14501                     ÖZEL

 

146                                         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

14600                     AÇIK

146000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146005                   KATILIM BANKALARI

146006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14601                     TEMİNATLI

146010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146015                   KATILIM BANKALARI

146016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

146019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14602                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

146020                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146021                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146022                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146023                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146024                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146025                   KATILIM BANKALARI

146026                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146029                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

147                                         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

14700                     AÇIK

147000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147005                   KATILIM BANKALARI

147006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14701                     TEMİNATLI

147010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147015                   KATILIM BANKALARI

147016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

147019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14702                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

147020                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147021                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147022                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147023                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147024                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147025                   KATILIM BANKALARI

147026                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147029                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

148                         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

14800                     BANKALAR

148000                   AÇIK

148001                   TEMİNATLI

 

14801                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

148010                   AÇIK

148011                   TEMİNATLI

 

14802                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

148020                   AÇIK

148021                   TEMİNATLI

 

14804                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14808                     ÜLKE KREDİLERİ

148080                   AÇIK

148081                   TEMİNATLI

 

14809                     DİĞER

148090                   AÇIK

148091                   TEMİNATLI

 

149                         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

14900                     BANKALAR

149000                   AÇIK

149001                   TEMİNATLI

 

14901                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

149010                   AÇIK

149011                   TEMİNATLI

 

14902                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

149020                   AÇIK

149021                   TEMİNATLI

 

14904                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14908                     ÜLKE KREDİLERİ

149080                   AÇIK

149081                   TEMİNATLI

 

14909                     DİĞER

149090                   AÇIK

149091                   TEMİNATLI

 

150                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – T. P.

 

15000                     İSKONTO SENETLERİ

150000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

150001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

150004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

150005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15001                     İŞTİRA SENETLERİ

150010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

150011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

150014                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

150015                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15002                     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15010                     İHRACAT KREDİLERİ

150100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

150101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  – (ÖZEL)

150104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

150105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15040                     İHTİSAS KREDİLERİ

15050                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15060                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15070                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15080                     DİĞER KREDİLER

150800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

150801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

150804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

150805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15090                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

150900                   KONUT KREDİLERİ

150901                   TAŞIT KREDİLERİ

150902                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

150904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15091                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15092                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15093                     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15094                     PERSONEL KREDİLERİ

150940                   KONUT KREDİLERİ

150941                   TAŞIT KREDİLERİ

150942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

150944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15095                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15096                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

151                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – Y. P.

 

15100                     İSKONTO SENETLERİ

151000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

151001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

151004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

151005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15101                     İŞTİRA SENETLERİ

151010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

151011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

151014                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

151015                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15102                     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15110                     İHRACAT KREDİLERİ

151100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

151101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

151104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

151105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15140                     İHTİSAS KREDİLERİ

15150                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15160                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15170                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15180                     DİĞER KREDİLER

151800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  – (KAMU)

151801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  – (ÖZEL)

151804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

151805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15190                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

151900                   KONUT KREDİLERİ

151901                   TAŞIT KREDİLERİ

151902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

151904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15191                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15192                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15193                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15194                      PERSONEL KREDİLERİ

151940                   KONUT KREDİLERİ

151941                   TAŞIT KREDİLERİ

151942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

151944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15195                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15196                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

152                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ  KREDİLER – T. P.

 

15210                     İHRACAT KREDİLERİ

152100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

152101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

152102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

152103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

152104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

152105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15220                     İTHALAT KREDİLERİ

152200                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

152201                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

152202                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

152203                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

152204                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

152205                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15240                     İHTİSAS KREDİLERİ

15250                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15260                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15270                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15280                     DİĞER KREDİLER

152800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

152801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

152802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

152803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

152804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

152805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

152806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15290                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

152900                   KONUT KREDİLERİ

152901                   TAŞIT KREDİLERİ

152902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

152903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1529030                 TAŞIT KREDİLERİ

1529031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

152904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15291                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15292                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15293                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15294                      PERSONEL KREDİLERİ

152940                   KONUT KREDİLERİ

152941                   TAŞIT KREDİLERİ

152942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

152943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1529430                 TAŞIT KREDİLERİ

1529431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

152944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15295                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15296                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

153                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ  KREDİLER – Y. P.

 

15310                     İHRACAT KREDİLERİ

153100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

153101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

153102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

153103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

153104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

153105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15320                     İTHALAT KREDİLERİ

153200                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

153201                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

153202                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

153203                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

153204                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

153205                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15340                     İHTİSAS KREDİLERİ

15350                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15360                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15370                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15380                     DİĞER KREDİLER

153800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

153801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

153802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

153803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

153804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

153805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

153806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15390                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

153900                   KONUT KREDİLERİ

153901                   TAŞIT KREDİLERİ

153902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

153903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1539030                 TAŞIT KREDİLERİ

1539031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

153904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15391                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15392                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15393                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15394                      PERSONEL KREDİLERİ

153940                   KONUT KREDİLERİ

153941                   TAŞIT KREDİLERİ

153942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

153943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1539430                 TAŞIT KREDİLERİ

1539431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

153944                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15395                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15396                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

154                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

15400                     İHRACAT KREDİLERİ

154000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15410                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

154100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15430                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

154300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154304                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154305                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15440                     İHTİSAS KREDİLERİ

15450                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15460                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15470                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15480                     İŞLETME KREDİLERİ

154800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15490                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

154900                   KONUT KREDİLERİ

154901                   TAŞIT KREDİLERİ

154902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

154904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15491                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15492                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15493                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15494                      PERSONEL KREDİLERİ

154940                   KONUT KREDİLERİ

154941                   TAŞIT KREDİLERİ

154942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

154944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15495                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

155                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER  – Y. P.

 

15500                     İHRACAT KREDİLERİ

155000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15510                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

155100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15530                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

155300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155304                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155305                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15540                     İHTİSAS KREDİLERİ

15550                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15560                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15570                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15580                     İŞLETME KREDİLERİ

155800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15590                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

155900                   KONUT KREDİLERİ

155901                   TAŞIT KREDİLERİ

155902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

155904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15591                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15592                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15593                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15594                      PERSONEL KREDİLERİ

155940                   KONUT KREDİLERİ

155941                   TAŞIT KREDİLERİ

155942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

155944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15595                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

156                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ  KREDİLER – T.P.

 

15600                     İHRACAT KREDİLERİ

156000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156002                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156003                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15610                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

156100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15630                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

156300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156302                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156303                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156304                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156305                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15640                     İHTİSAS KREDİLERİ

15650                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15660                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15670                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15680                     İŞLETME KREDİLERİ

156800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

156806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15690                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

156900                   KONUT KREDİLERİ

156901                   TAŞIT KREDİLERİ

156902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

156903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1569030                 TAŞIT KREDİLERİ

1569031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

156904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15691                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15692                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15693                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15694                      PERSONEL KREDİLERİ

156940                   KONUT KREDİLERİ

156941                   TAŞIT KREDİLERİ

156942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

156943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1569430                 TAŞIT KREDİLERİ

1569431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

156944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15695                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15696                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

157                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

15700                     İHRACAT KREDİLERİ

157000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157002                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157003                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15710                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

157100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157104                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157105                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15730                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

157300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157302                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157303                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157304                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157305                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15740                     İHTİSAS KREDİLERİ

15750                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15760                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15770                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15780                     İŞLETME KREDİLERİ

157800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157804                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157805                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

157806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15790                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

157900                   KONUT KREDİLERİ

157901                   TAŞIT KREDİLERİ

157902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

157903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1579030                 TAŞIT KREDİLERİ

1579031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

157904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15791                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15792                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15793                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15794                      PERSONEL KREDİLERİ

157940                   KONUT KREDİLERİ

157941                   TAŞIT KREDİLERİ

157942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

157943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1579430                 TAŞIT KREDİLERİ

1579431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

157944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15795                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15796                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

158                          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – T.P.

 

15800                     T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15810                     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15820                     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15830                     AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15835                     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15837                     KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ

15840                     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

159                          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – Y.P.

 

15900                     Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15910                     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15920                     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15930                     AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15935                     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15940                     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

160                          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

                                TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – T. P.

 

161                          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – Y. P.

 

170                          ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – T. P.

 

17000                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17001                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

171                          ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – Y. P.

 

17100                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17101                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

172                          DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – T. P.

 

17200                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17201                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

173                          DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – Y. P.

 

17300                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17301                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

176                          BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -T.P.

 

17600                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17601                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

177                          BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -Y.P.

 

17700                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17701                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

180                          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.

 

18000                     ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

18001                     DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

18002                     BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

 

181                          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.

 

18100                     ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

18101                     DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

18102                     BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

 

182                          TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – T.P.

 

18200                     BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18201                     İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ  ARTIŞ)

18203                     ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

183                          TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – Y.P.

 

18300                     BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18301                     İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ  ARTIŞ)

18303                     ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

184                          GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENEN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

18400                     KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

18401                     DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

 

185                          GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENEN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

18500                     KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

18501                     DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

 

 

 

2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

 

202                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

20200                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20201                     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20202                     DİĞER

 

203                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

20300                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20301                     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20302                     DİĞER

 

204                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) – T.P.

 

205                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) – Y.P

 

210                          ZORUNLU KARŞILIKLAR – T.P.

 

211                          ZORUNLU KARŞILIKLAR – Y.P.

 

220                          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – T.P.

 

22000                     FAİZ TAHAKKUKLARI

22001                     FAİZ REESKONTLARI

22002                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22003                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22004                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

22005                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22006                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

22007                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

221                          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – Y.P.

 

22100                     FAİZ TAHAKKUKLARI

22101                     FAİZ REESKONTLARI

22102                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22103                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22106                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILANKREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

22107                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

222                          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – T.P.

 

22201                     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222010                   ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2220100                 MENKUL DEĞERLER

2220101                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220102                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220103                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

222011                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLERİN

 

222012    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2220120 MENKUL DEĞERLER

2220121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220123                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

2220124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

222013                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN MENKUL DEĞERLER

2220130                 MENKUL DEĞERLER

2220131                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220132                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220133                 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22203                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22205                     ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

22208                     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22210                     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

222100                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN

222101                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222102                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN MENKUL DEĞERLER

 

22299                     DİĞER

 

223                          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – Y.P.

 

22301                     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223010                   ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2230100                 MENKUL DEĞERLER

2230101                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230102                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230103                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223011                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLERİN

 

223012    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2230120 MENKUL DEĞERLER

2230121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230123 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

2230124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223013                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

2230130                 MENKUL DEĞERLER

2230131                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230132                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230133                 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22303                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI 22305                       ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

 

22308                     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22399                     DİĞER

 

224                          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – T.P.

 

22400                     ALIM SATIM AMAÇLI

224001                   VADELİ İŞLEMLER

224002                   SWAP İŞLEMLERİ

224003                   FUTURES İŞLEMLERİ

224004                   OPSİYONLAR

224009                   DİĞER

 

22401                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224011                   VADELİ İŞLEMLER

224012                   SWAP İŞLEMLERİ

224013                   FUTURES İŞLEMLERİ

224014                   OPSİYONLAR

224019                   DİĞER

 

22402                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224021                   VADELİ İŞLEMLER

224022                   SWAP İŞLEMLERİ

224023                   FUTURES İŞLEMLERİ

224024                   OPSİYONLAR

224029                   DİĞER

 

22403                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224031                   VADELİ İŞLEMLER

224032                   SWAP İŞLEMLERİ

224033                   FUTURES İŞLEMLERİ

224034                   OPSİYONLAR

224039                   DİĞER

 

225                          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – Y.P.

 

22500                     ALIM SATIM AMAÇLI

225001                   VADELİ İŞLEMLER

225002                   SWAP İŞLEMLERİ

225003                   FUTURES İŞLEMLERİ

225004                   OPSİYONLAR

225009                   DİĞER

 

22501                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225011                   VADELİ İŞLEMLER

225012                   SWAP İŞLEMLERİ

225013                   FUTURES İŞLEMLERİ

225014                   OPSİYONLAR

225019                   DİĞER

 

22502                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225021                   VADELİ İŞLEMLER

225022                   SWAP İŞLEMLERİ

225023                   FUTURES İŞLEMLERİ

225024                   OPSİYONLAR

225029                   DİĞER

 

22503                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225031                   VADELİ İŞLEMLER

225032                   SWAP İŞLEMLERİ

225033                    FUTURES İŞLEMLERİ

225034                   OPSİYONLAR

225039                   DİĞER

 

238                          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P

 

23800                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000                   MENKULLER

238001                   GAYRİMENKULLER

238002                   İŞTİRAKLER

238003                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238005                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009                   DİĞER

 

23801                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010                   MENKULLER

238011                   GAYRİMENKULLER

238012                   İŞTİRAKLER

238013                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238015                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019                   DİĞER

 

239                          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

23900                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000                   MENKULLER

239001                   GAYRİMENKULLER

239002                   İŞTİRAKLER

239003                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239005                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009                   DİĞER

 

23901                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010                   MENKULLER

239011                   GAYRİMENKULLER

239012                   İŞTİRAKLER

239013                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239015                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019                   DİĞER

 

240                          İŞTİRAKLER – T.P.

 

24000                     BANKALAR

240000                   MALİYET

240001                   BEDELSİZ HİSSELER

240002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24001                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

240010                   MALİYET

240011                   BEDELSİZ HİSSELER

240012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24002                     İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

240020                   MALİYET

240021                   BEDELSİZ HİSSELER

240022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24003                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

240030                   MALİYET

240031                   BEDELSİZ HİSSELER

240032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24004                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

240040                   MALİYET

240041                   BEDELSİZ HİSSELER

240042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24005                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

240050                   MALİYET

240051                   BEDELSİZ HİSSELER

240052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24006                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

240060                   MALİYET

240061                   BEDELSİZ HİSSELER

240062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24007                     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

240070                   MALİYET

240071                   BEDELSİZ HİSSELER

240072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24008                     TURİZM ORTAKLIKLARI

240080                   MALİYET

240081                   BEDELSİZ HİSSELER

240082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24009                     TARIMSAL İŞLETMELER

240090                   MALİYET

240091                   BEDELSİZ HİSSELER

240092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24010                     ORMAN İŞLETMELERİ

240100                   MALİYET

240101                   BEDELSİZ HİSSELER

240102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24011                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

240110                   MALİYET

240111                   BEDELSİZ HİSSELER

240112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24099                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

240990                   MALİYET

240991                   BEDELSİZ HİSSELER

240992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

241                          İŞTİRAKLER – Y.P.

 

24100                     BANKALAR

241000                   MALİYET BEDELİ

241001                   BEDELSİZ HİSSELER

241002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24101                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

241010                   MALİYET BEDELİ

241011                   BEDELSİZ HİSSELER

241012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24102                     İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

241020                   MALİYET BEDELİ

241021                   BEDELSİZ HİSSELER

241022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24103                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

241030                   MALİYET BEDELİ

241031                   BEDELSİZ HİSSELER

241032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24104                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

241040                   MALİYET BEDELİ

241041                   BEDELSİZ HİSSELER

241042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24105                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

241050                   MALİYET BEDELİ

241051                   BEDELSİZ HİSSELER

241052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24106                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

241060                   MALİYET BEDELİ

241061                   BEDELSİZ HİSSELER

241062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24107                     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

241070                   MALİYET BEDELİ

241071                   BEDELSİZ HİSSELER

241072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24108                     TURİZM ORTAKLIKLARI

241080                   MALİYET BEDELİ

241081                   BEDELSİZ HİSSELER

241082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24109                     TARIMSAL İŞLETMELER

241090                   MALİYET BEDELİ

241091                   BEDELSİZ HİSSELER

241092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24110                     ORMAN İŞLETMELERİ

241100                   MALİYET BEDELİ

241101                   BEDELSİZ HİSSELER

241102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24111                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

241110                   MALİYET BEDELİ

241111                   BEDELSİZ HİSSELER

241112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24199                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

241990                   MALİYET BEDELİ

241991                   BEDELSİZ HİSSELER

241992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

242                          BAĞLI ORTAKLIKLAR – T.P.

 

24200                     BANKALAR

242000                   MALİYET BEDELİ

242001                   BEDELSİZ HİSSELER

242002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24201                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

242010                   MALİYET BEDELİ

242011                   BEDELSİZ HİSSELER

242012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24202                     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

242020                   MALİYET BEDELİ

242021                   BEDELSİZ HİSSELER

242022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24203                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

242030                   MALİYET BEDELİ

242031                   BEDELSİZ HİSSELER

242032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24204                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

242040                   MALİYET BEDELİ

242041                   BEDELSİZ HİSSELER

242042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24205                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

242050                   MALİYET BEDELİ

242051                   BEDELSİZ HİSSELER

242052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24206                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

242060                   MALİYET BEDELİ

242061                   BEDELSİZ HİSSELER

242062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24207                     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

242070                   MALİYET BEDELİ

242071                   BEDELSİZ HİSSELER

242072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24208                     TURİZM ORTAKLIKLARI

242080                   MALİYET BEDELİ

242081                   BEDELSİZ HİSSELER

242082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24209                     TARIMSAL İŞLETMELER

242090                   MALİYET BEDELİ

242091                   BEDELSİZ HİSSELER

242092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24210                     ORMAN İŞLETMELERİ

242100                   MALİYET BEDELİ

242101                   BEDELSİZ HİSSELER

242102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24211                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

242110                   MALİYET BEDELİ

242111                   BEDELSİZ HİSSELER

242112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24299                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

242990                   MALİYET BEDELİ

242991                   BEDELSİZ HİSSELER

242992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

243                          BAĞLI ORTAKLIKLAR – Y.P.

 

24300                     BANKALAR

243000                   MALİYET BEDELİ

243001                   BEDELSİZ HİSSELER

243002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24301                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

243010                   MALİYET BEDELİ

243011                   BEDELSİZ HİSSELER

243012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24302                     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

243020                   MALİYET BEDELİ

243021                   BEDELSİZ HİSSELER

243022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24303                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

243030                   MALİYET BEDELİ

243031                   BEDELSİZ HİSSELER

243032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24304                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

243040                   MALİYET BEDELİ

243041                   BEDELSİZ HİSSELER

243042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24305                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

243050                   MALİYET BEDELİ

243051                   BEDELSİZ HİSSELER

243052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24306                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

243060                   MALİYET BEDELİ

243061                   BEDELSİZ HİSSELER

243062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24307                     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

243070                   MALİYET BEDELİ

243071                   BEDELSİZ HİSSELER

243072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24308                     TURİZM ORTAKLIKLARI

243080                   MALİYET BEDELİ

243081                   BEDELSİZ HİSSELER

243082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24309                     TARIMSAL İŞLETMELER

243090                   MALİYET BEDELİ

243091                   BEDELSİZ HİSSELER

243092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24310                     ORMAN İŞLETMELERİ

243100                   MALİYET BEDELİ

243101                   BEDELSİZ HİSSELER

243102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24311                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

243110                   MALİYET BEDELİ

243111                   BEDELSİZ HİSSELER

243112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24399                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

243990                   MALİYET BEDELİ

243991                   BEDELSİZ HİSSELER

243992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

244                          İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

24400                     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24401                     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

244010                   HAZİNE BONOLARI

244019                   DİĞER

 

24402                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

244020                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

244021                    DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24403                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

244030                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244039                   DİĞER TAHVİLLER

 

24404                     HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24405                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24406                     KUPONLAR

244060                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244061                   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

244062                   DİĞER KUPONLAR

 

24407                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24408                     GELİRE BAĞLI SENETLER

244080                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

244081                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

244082                   KİRA SERTİFİKALARI

244089                   DİĞER

 

24409                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

24410                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

244100                   BONOLAR

244101                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

244109                   DİĞER

 

24450                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN  MENKUL DEĞERLER

244500                   DEVLET TAHVİLİ

244501                   HAZİNE BONOSU

244502                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

244503                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

244504                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

244509                   DİĞER

 

24451                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

244510                   DEVLET TAHVİLİ

244511                   HAZİNE BONOSU

244519                   DİĞER

 

24452                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

244520                   DEVLET TAHVİLİ

244521                   HAZİNE BONOSU

244529                   DİĞER

 

24455                     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

244550                   DEVLET TAHVİLİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244551                   HAZİNE BONOSU – DÖVİZE ENDEKSLİ

244552                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244553                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR – DÖVİZE ENDEKSLİ

244554                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER – DÖVİZE ENDEKSLİ

244559                   DİĞER – DÖVİZE ENDEKSLİ

 

24499                     DİĞER

 

245                          İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

24500                     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24501                     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

245010                   HAZİNE BONOLARI

245019                   DİĞER

 

24502                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

245020                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

245021    DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24503                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

245030                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245039                   DİĞER TAHVİLLER

 

24504                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24505                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24506                     KUPONLAR

245060                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245061                   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

245062                   DİĞER KUPONLAR

 

24507                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24508                     GELİRE BAĞLI SENETLER

245080                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

245081                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

245082                   KİRA SERTİFİKALARI

245089                   DİĞER

 

24510                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

245100                   BONOLAR

245101                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

245109                   DİĞER

 

24550                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN  MENKUL DEĞERLER

245500                   DEVLET TAHVİLİ

245501                   HAZİNE BONOSU

245502                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245503                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245504                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245509                   DİĞER

 

24551                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

245510                   DEVLET TAHVİLİ

245511                   HAZİNE BONOSU

245519                   DİĞER

 

24552                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

245520                   DEVLET TAHVİLİ

245521                   HAZİNE BONOSU

245529                   DİĞER

 

24555                     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

245550                   DEVLET TAHVİLİ

245551                   HAZİNE BONOSU

245552                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245553                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245554                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245555                   HİSSE SENETLERİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLER

245556                   KIYMETLİ MADENLER

245559                   DİĞER

 

24599                     DİĞER

 

246                          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

24600                     İŞTİRAKLER

24601                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24603                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

247                          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR  DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

24700                     İŞTİRAKLER

24701                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24703                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

248                          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR – T.P.

 

24800                     İŞ ORTAKLIKLARI

248000                   MALİYET

248001                   BEDELSİZ HİSSELER

248002                   DEĞERLEME ARTIŞI

24801                     ADİ ORTAKLIKLAR

248010                   MALİYET

248011                   BEDELSİZ HİSSELER

248012                   DEĞERLEME ARTIŞI

24809                     DİĞER

248090                   MALİYET

248091                   BEDELSİZ HİSSELER

248092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

249                          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR – Y.P.

 

24900                     İŞ ORTAKLIKLARI

249000                   MALİYET

249001                   BEDELSİZ HİSSELER

249002                   DEĞERLEME ARTIŞI

24901                     ADİ ORTAKLIKLAR

249010                   MALİYET

249011                   BEDELSİZ HİSSELER

249012                   DEĞERLEME ARTIŞI

24909                     DİĞER

249090                   MALİYET

249091                   BEDELSİZ HİSSELER

249092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

250                          MENKULLER – T.P.

 

25000                     KASALAR

25001                     BÜRO MAKİNALARI

25002                     MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003                     NAKİL VASITALARI

25004                     DİĞER MENKULLER

25010                     STOK MENKULLER

25020                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021                     FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

 

251                          MENKULLER – Y.P.

 

252                          GAYRİMENKULLER – T.P.

 

25200                     BANKANIN KULLANIMI İÇİN

252000                   BİNALAR

252001                   ARSALAR

252002                   ARAZİ

252009                   DİĞER GAYRİMENKULLER

 

25201                     DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

 

25204                     İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

 

25220                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200                   BİNALAR

252201                   ARSALAR

252202                   ARAZİ

 

25221                     FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

 

253                          GAYRİMENKULLER – Y.P.

 

254                          FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255                          FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

256                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) – T.P.

 

25600                     MENKULLER AMORTİSMANI

25601                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602                                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25603                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606                      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607                     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

25609                      ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

256090                    EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

256091                   ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

257                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) – Y.P.

 

25700                     MENKULLER AMORTİSMANI

25701                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702                                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25703                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706                      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707                     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

258                          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – T.P.

 

25800                     ŞEREFİYE

25801                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802                     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

259                          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

25900                     ŞEREFİYE

25901                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902                     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

260                          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER – T.P.

 

26000                     GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001                     TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26002                     TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI

26003                     İNDİRİLECEK KDV

 

261                          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER – Y.P.

 

262                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

 

26200                     MALİ ZARARLARDAN

26201                     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202                     AMORTİSMANLARDAN

26203                     FAİZ REESKONTLARINDAN

26204                     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26205                     KARŞILIKLARDAN

26209                     DİĞER

 

263                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

 

26300                     MALİ ZARARLARDAN

26301                     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302                     AMORTİSMANLARDAN

26303                     FAİZ REESKONTLARINDAN

26304                     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26305                     KARŞILIKLARDAN

26309                     DİĞER

 

264                          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

26400                     MADDİ DURAN VARLIKLAR

26401                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

264010                   ŞEREFİYE

264019                   DİĞER

26402                     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

26403                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

264030                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2640300                 MENKULLER

2640301 GAYRİMENKULLER

2640302 İŞTİRAKLER

2640303 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640305                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640309 DİĞER

 

264031                   DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2640310 MENKULLER

2640311 GAYRİMENKULLER

2640312 İŞTİRAKLER

2640313 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640315                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640319                 DİĞER

 

265                          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

26500                     MADDİ DURAN VARLIKLAR

26501                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

265010                   ŞEREFİYE

265019                   DİĞER

26503                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

265030                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2650300                 MENKULLER

2650301 GAYRİMENKULLER

2650302 İŞTİRAKLER

2650303 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650305                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650309 DİĞER

 

265031                   DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2650310 MENKULLER

2650311 GAYRİMENKULLER

2650312 İŞTİRAKLER

2650313 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650315                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650319                 DİĞER

 

270                          AYNİYAT MEVCUDU – T.P.

 

27000                     BASILI KAĞIT

27001                     KIRTASİYE

27002                     ÇEK KARNELERİ

27003                     DAMGA PULU

27004                     POSTA PULU

27099                     DİĞER STOKLAR

 

271                          AYNİYAT MEVCUDU – Y.P.

 

272                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – T.P.

 

273                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

 

274                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – T.P.

 

275                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-)– Y.P.

 

278                          MUHTELİF ALACAKLAR – T.P.

 

27800                     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27801                     PERSONELDEN ALACAKLAR

27802                     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27803                     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278030                   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

278031                   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278032                   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278033                   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

278034                   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAKLAR

278035                   T.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

278036                   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALACAKLAR

278039                   DİĞER

 

27805                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

278050                   VERİLEN TEMİNATLAR

278059                   DİĞER

 

27806                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI

27807                     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27890                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27899                     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

279                          MUHTELİF ALACAKLAR – Y.P.

 

27900                     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27901                     PERSONELDEN ALACAKLAR

27902                     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27903                     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279030                   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

279031                   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279032                   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279033                   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

279034                   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRET.ALACAKLAR

279035                   Y.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

279039                   DİĞER

 

27905                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

279050                   VERİLEN TEMİNATLAR

279059                   DİĞER

 

27906                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR

27907                     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27990                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27999                     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

280                          BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR – T.P.

 

28000                     AVANSLAR

280000                   İDARİ İŞLER

280001                   HARCIRAHLAR

280009                   DİĞER

 

28001                     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

280010                   KİRALAR

280011                   SİGORTA MASRAFLARI

280012                   REKLÂM GİDERLERİ

280013                   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

280019                   DİĞER

 

28002                     KASA NOKSANI

28003                     TAKAS HESABI

28004                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28005                     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

28006                     GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER

28008                     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28099                     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

281                          BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR – Y.P.

 

28100                     AVANSLAR

281000                   İDARİ İŞLER

281001                   HARCIRAHLAR

281009                   DİĞER

 

28101                     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

281010                   KİRALAR

281011                   SİGORTA MASRAFLARI

281012                   REKLÂM GİDERLERİ

281013                   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

281019                   DİĞER

 

28102                     KASA NOKSANI

28103                     TAKAS HESABI

28104                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28108                     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28199                     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

282                          BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI – T.P.

 

284                          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

285                          KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ – Y.P.

 

288                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

28800                     HİSSE SENETLERİ

28801                     İŞTİRAKLER

28802                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

28803                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

28804                     MENKULLER

28805                     GAYRİMENKULLER

28807                     BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

288070                   MENKULLER AMORTİSMANI

288071                   GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

288073                   İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

288074                   ŞEREFİYE AMORTİSMANI

288075                   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

288076                   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

288077                   GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

288078                   FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

288079                   ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

28808                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

28809                     AYNİYAT MEVCUDU

28810                     BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

28811                     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

28812                     DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI

288120                    HİSSE SENETLERİ

288121                    İŞTİRAKLER

288122                    BAĞLI ORTAKLIKLAR

288123                    BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

288124                    MENKULLER

288125                    GAYRİMENKULLER

288128                    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

288129                    AYNİYAT MEVCUDU

288130                    BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

288131                    ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

288139                   DİĞER

28899                     DİĞER

 

290                          ŞUBELER CARİ HESABI – T.P.

 

291                          ŞUBELER CARİ HESABI – Y.P.

 

292                          EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

293                          EFEKTİF VAZİYETİ – Y.P.

 

294                          DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

295                          DÖVİZ VAZİYETİ – Y.P.

 

296                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

29600                     HAZİNE CARİ HESABI

29610                     EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI

29620                     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI

29630                     TASFİYE EDİLEN BANKALARDAN ALACAKLARI

29640                     DİĞER (KAMU) KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR

 

297                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

298                          ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER – T.P.

 

29800                     EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

29801                     ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

 

3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

300                          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) – VADESİZ

 

30000                     SABİT FAİZLİ

30001                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

301                          DÖVİZ TEVDİAT HESABI – VADESİZ

 

30100                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301000                   SABİT FAİZLİ

301001                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30103                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301030                   SABİT FAİZLİ

301031                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30110                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301100                   SABİT FAİZLİ

301101                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30112                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301120                   SABİT FAİZLİ

301121                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

302                          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y. GERÇEK KİŞİLER) – VADESİZ

 

30200                     SABİT FAİZLİ

30201                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

304                          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR. MEV. (Y.İ.Y.) – VADESİZ

 

                                RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30400                                     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

30401                     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

30402                     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

30403                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

30404                     YEREL YÖNETİMLER

30405                                     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HÂKİMLİKLERİ

 

TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30420                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304200                   SABİT FAİZLİ

304201                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30421                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

304210                   SABİT FAİZLİ

304211                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30422                     KOOPERATİFLER

304220                   SABİT FAİZLİ

304221                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30423                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

304230                   SABİT FAİZLİ

304231                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30424                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

304240                   SABİT FAİZLİ

304241                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30425                     VAKIF, DERNEK, SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

304250                   SABİT FAİZLİ

304251                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30426                     KAMU İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

304260                   SABİT FAİZLİ

304261                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30427                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304270                   SABİT FAİZLİ

304271                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30428                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

304280                   SABİT FAİZLİ

304281                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

                                DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30440                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİK VE SENDİKALAR

304400                   SABİT FAİZLİ

304401                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30441                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

304410                   SABİT FAİZLİ

304411                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30442                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

304420                   SABİT FAİZLİ

304421                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30444                     MAH.SAV.İCR.İFL.D.TER.HAK.NEZ.PA.NOTER. HES.

304440                   SABİT FAİZLİ

304441                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30445                     MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR

304450                   SABİT FAİZLİ

304451                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30446                     ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.T.BÜR.VE TEMSİLCİLİKLERİ

304460                   SABİT FAİZLİ

304461                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30447                     FONLAR

304470                   SABİT FAİZLİ

304471                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30448                     DEVLET MEMURLARI İŞÇİLER EMEK. KONUT ED.YARD.HESABI

 

 

30459                     DİĞER

304590                   SABİT FAİZLİ

304591                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

305                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – VADESİZ – Y.P.

 

30500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30503                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305030                   BANKALAR

305031                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305039                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

30510                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30512                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

305120                   BANKALAR

305121                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305129                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

306                          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) – VADESİZ

 

30600                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

306000                   SABİT FAİZLİ

306001                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30601                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

306010                   SABİT FAİZLİ

306011                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30699                     DİĞER KURULUŞLAR

306990                   SABİT FAİZLİ

306991                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

308                          BANKALAR MEVDUATI – VADESİZ – T.P.

 

30800                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30801                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30802                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30803                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30804                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30805                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30806                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30807                     KATILIM BANKALARI

30808                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

 

309                          BANKALAR MEVDUATI – VADESİZ – Y.P.

 

30900                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30901                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30902                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30903                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30904                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30905                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30906                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30907                     KATILIM BANKALARI

30908                     ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR

 

310                          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. GERÇEK KİŞİLER) – VADELİ

 

31000                     SABİT FAİZLİ

310000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

310001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31001                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

310010                   BİR AYA KADAR VADELİ (BİR AY DAHİL)

310011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310018                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ-YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

311                          DÖVİZ TEVDİAT HESABI – VADELİ

 

31100                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

311000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311008                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31101                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

311010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311018                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31103                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

311030                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311031                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311032                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311033                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311034                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311035                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311036                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311037                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311038                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311039                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31104                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

311040                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311041                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311042                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311043                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311044                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311045                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311046                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311047                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311048                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311049                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31110                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

311100                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311101                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311102                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311103                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311104                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311105                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311106                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311107                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311108                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311109                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31111                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

311110                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311111                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311112                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311113                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311114                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311115                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311116                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311117                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311118                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311119                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31112                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

311120                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311121                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311122                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311123                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311124                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311125                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311126                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311127                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311128                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311129                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31113                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

311130                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311131                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311132                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311133                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311134                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311135                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311136                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311137                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311138                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311139                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

312                          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) – VADELİ

 

31200                     SABİT FAİZLİ

312000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

312002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31201                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

312010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

312012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312018                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

314                          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV. (Y.İ.Y.) – VADELİ

 

RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI – SABİT

 

31400                     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

314000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31401                     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

314010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( ÜÇ AY DAHİL)

314012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31402                     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

314020                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314021                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314022                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314023                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314024                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31403                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

314030                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314031                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314032                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314033                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314034                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31404                     YEREL YÖNETİMLER

314040                   BİR AYA KADAR VADELİ ( 1 AY DAHİL)

314041                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314042                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ ( 6 AY DAHİL)

314043                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314044                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31405                     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA.İFLAS.DAİRELERİ, TEREKE

HAKİMLİKLERİ

314050                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314051                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314052                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314053                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314054                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31420                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – SABİT

314200                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314201                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314202                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314203                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314204                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314205                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314206                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314207                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314208                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314209                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31421                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) – SABİT

314210                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314211                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314212                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314213                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314214                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314215                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314216                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314217                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314218                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314219                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31422                     KOOPERATİFLER

314220                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314221                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314222                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314223                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314224                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314225                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314226                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314227                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314228                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314229                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31423                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR – SABİT

314230                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314231                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314232                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314233                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314234                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314235                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314236                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314237                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314238                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314239                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31424                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ – SABİT

314240                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314241                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314242                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314243                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314244                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314245                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314246                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314247                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314248                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314249                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31425                     VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL. – SABİT

314250                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314251                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314252                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314253                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314254                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314255                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314256                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314257                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314258                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314259                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31426                     KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK. – SABİT

314260                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314261                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ(3 AY DAHİL)

314262                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314263                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314264                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314265                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314266                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314267                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314268                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314269                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31427                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – SABİT

314270                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314271                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314272                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314273                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314274                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314275                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314276                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314277                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314278                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314279                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31428                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM-SABİT

314280                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DÂHİL)

314281                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314282                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314283                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314284                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314285                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314286                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314287                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314288                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314289                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31429                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – DEĞİŞKEN

314290                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314291                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314292                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314293                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314294                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314295                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314296                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314297                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314298                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314299                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31430                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)-DEĞİŞKEN

314300                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314301                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314302                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314303                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314304                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314305                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314306                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314307                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314308                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314309                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31431                     KOOPERATİFLER – DEĞİŞKEN

314310                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314311                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314312                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314313                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314314                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314315                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314316                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314317                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314318                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314319                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31432                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR – DEĞİŞKEN

314320                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314321                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314322                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314323                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314324                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314325                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314326                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314327                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314328                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314329                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31433                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ- DEĞİŞKEN

314330                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314331                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314332                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314333                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314334                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314335                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314336                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314337                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314338                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314339                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31434                     VAK.DER.SEND.BİRL. VE MESLEKİ KUR.KURDUKLARI VEYA

                               KAT.TİC.İŞ. – DEĞİŞKEN

314340                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314341                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314342                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314343                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314344                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314345                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314346                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314347                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314348                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314349                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31435                     K.İ.T.İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTK. – DEĞİŞKEN

314350                   BİR AYA KADAR VADELİ ( BİR AY DAHİL)

314351                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314352                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314353                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314354                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314355                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314356                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314357                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314358                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314359                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31436                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – DEĞİŞKEN

314360                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314361                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314362                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314363                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314364                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314365                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314366                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314367                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314368                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314369                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31437                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM – DEĞİŞKEN

314370                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314371                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314372                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314373                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314374                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314375                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314376                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314377                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314378                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314379                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31440                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER, VE SENDİKALAR – SABİT

314400                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314401                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314402                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314403                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314404                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314405                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314406                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314407                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314408                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314409                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31441                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI – SABİT

314410                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314411                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314412                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314413                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314414                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314415                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314416                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314417                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314418                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314419                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31442                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI – SABİT

314420                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314421                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314422                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314423                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314424                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314425                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314426                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314427                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314428                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314429                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31444                     MAH.SAV.İCR.VE İF.D.VE TER.HK.NEZ.P.V.NOT.HESAP. – SABİT

314440                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314441                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314442                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314443                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314444                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314445                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314446                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314447                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314448                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314449                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31445                     MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR – SABİT

314450                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314451                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314452                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314453                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314454                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314455                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314456                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314457                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314458                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314459                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31446                     ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.TÜRK.BÜR.VE TEMSİLCİLİK. – SABİT

314460                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314461                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314462                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314463                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314464                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314465                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314466                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314467                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314468                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314469                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31447                     FONLAR – SABİT

314470                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314471                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314472                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314473                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314474                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314475                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314476                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314477                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314478                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314479                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31448                     DEVLET MEMUR.İŞÇİ.VE EMEK.KONUT ED.YAR.HESABI – SABİT

314480                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314481                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314482                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314483                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314484                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314485                    BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314486                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314487                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314488                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314489                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31459                     DİĞER – SABİT

314590                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314591                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314592                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314593                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314594                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314595                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314596                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314597                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314598                   BİR YILDAN UZUN VADELİ -YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314599                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31460                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR – DEĞİŞKEN

314600                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314601                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314602                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314603                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314604                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314605                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314606                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314607                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314608                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314609                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31461                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI – DEĞİŞKEN

314610                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314611                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314612                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314613                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314614                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314615                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314616                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314617                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314618                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314619                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31462                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI – DEĞİŞKEN

314620                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314621                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314622                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314623                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314624                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314625                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314626                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314627                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314628                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314629                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31464                     MAHKEMELER, SAVCILIKLAR., İCRA VE İFLAS DAİRELERİ T. HAK.

                               NEZD.P.NOT.HES.- DEĞİŞKEN

314640                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314641                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314642                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314643                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314644                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314645                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314646                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314647                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314648                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314649                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31465                     MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖST.ÜZERE YATIRILAN PARALAR –

                               DEĞİŞKEN

314650                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314651                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314652                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314653                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314654                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314655                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314656                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314657                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314658                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314659                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31466                     ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN

                               TÜRKİYEDEKİ.BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ – DEĞİŞKEN

314660                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314661                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314662                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314663                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314664                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314665                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314666                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314667                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314668                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314669                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31467                     FONLAR – DEĞİŞKEN

314670                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314671                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314672                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314673                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314674                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314675                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314676                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314677                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314678                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314679                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31468                     DEVLET MEMUR., İŞÇİ. VE EMEK.KONUT EDİN. YARD.HES. –

                               DEĞİŞKEN

314680                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314681                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314682                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314683                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314684                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314685                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314686                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314687                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314688                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314689                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31470                     DİĞER – DEĞİŞKEN

314700                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314701                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314702                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314703                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314704                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314705                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314706                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314707                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314708                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314709                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

315                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – VADELİ – Y.P.

 

31500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

 

31501                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31503                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

315030                   BANKALAR

315031                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315039                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31504                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

315040                   BANKALAR

315041                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315049                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

 

31510                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

 

31511                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31512                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – SABİT FAİZLİ

315120                   BANKALAR

315121                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315129                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31513                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER – DEĞİŞKEN FAİZLİ

315130                   BANKALAR

315131                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315139                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

316                          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) – VADELİ

 

31600                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – SABİT

316000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31601                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR – SABİT

316010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316018                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31609                     DİĞER KURULUŞLAR – SABİT

316090                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316091                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316092                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316093                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316094                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316095                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316096                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316097                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316098                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316099                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31610                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ – DEĞİŞKEN

316100                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316101                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316102                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316103                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316104                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316105                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316106                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316107                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316108                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316109                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31611                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR – DEĞİŞKEN

316110                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316111                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316112                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316113                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316114                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316115                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316116                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316117                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316118                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316119                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31619                     DİĞER KURULUŞLAR – DEĞİŞKEN

316190                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316191                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316192                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316193                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316194                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316195                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316196                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316197                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316198                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316199                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

318                          BANKALAR MEVDUATI – VADELİ – T.P.

 

31800                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31801                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31802                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31803                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31804                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31805                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31806                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31807                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31808                     KATILIM BANKALARI

 

319                          BANKALAR MEVDUATI – VADELİ – Y.P.

 

31900                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31901                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31902                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31903                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31904                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31905                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31906                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31907                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31908                     KATILIM BANKALARI

 

320                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – T.P.

 

32000                      YURTİÇİ YERLEŞİK

320000                    MÜSTAKRİZLERİN

320001                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320002                    BANKALARIN

 

32001                      YURTDIŞI YERLEŞİK

320010                    MÜSTAKRİZLERİN

320011                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320012                    BANKALARIN

 

321                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – Y.P.

 

32100                      YURTİÇİ YERLEŞİK

321000                    MÜSTAKRİZLERİN

321001                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321002                    BANKALARIN

 

32101                      YURTDIŞI YERLEŞİK

321010                    MÜSTAKRİZLERİN

321011                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321012                    BANKALARIN

 

323                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

324                          7 GÜN İHBARLI MEVDUAT

 

32400                     TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

32401                      TASARRUF MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

 

32402                      TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324020                   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324021                   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

324022                   KOOPERATİFLER

324023                   DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

324024                   SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

324025                   VAKIF, DER.SEN.BİRL.VE MESLEKİ KUR.K.VEYA KATIL. TİC. İŞLETME.

324026                   K.İ.T. İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

324027                   YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324028                    BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

 

32403                      DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324030                   VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR

324031                   APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

324032                   TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

324033                   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

324034                   MAHKEME.SAVC.İCRA VE İF.DAİ. VE TER.HAK. NEZD. P.NOT.HESAP.

324035                   MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR

324036                   ELÇİLİK VE KONS.İLE ULUSL.KURL.TÜRKİYE’DEKİ BÜRO VE TEMSİL

324037                   FONLAR

324039                   DİĞER

 

32404                      TİC. VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)

324040                   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324041                   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

324042                   DİĞER KURULUŞLAR

 

325                          7 GÜN İHBARLI DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

32500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32501                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

32502                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32503                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

328                          PARA PİYASALARINA BORÇLAR – T.P.

 

32801                     BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32802                     TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

32803                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

 

329                          PARA PİYASALARINA BORÇLAR – Y.P.

 

32901                     BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32902                     TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

32903                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

 

332                          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – T.P.

 

33200                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

332000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332001                   BANKALAR

332002                   ARACI KURUMLAR

332003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332005                   GERÇEK KİŞİLER

 

33201                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

332010                   MERKEZ BANKALARI

332011                   BANKALAR

332012                    ARACI KURUMLAR

332013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332015                   GERÇEK KİŞİLER

 

33202                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTİÇİNDEN

332020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332021                   BANKALAR

332022                   ARACI KURUMLAR

332023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332025                   GERÇEK KİŞİLER

 

33203                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR – YURTDIŞINDAN

332030                   MERKEZ BANKALARI

332031                   BANKALAR

332032                   ARACI KURUMLAR

332033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332035                   GERÇEK KİŞİLER

 

333                          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – Y.P.

 

33300                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

333000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333001                   BANKALAR

333002                   ARACI KURUMLAR

333003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333005                   GERÇEK KİŞİLER

 

33301                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN          

333010                   MERKEZ BANKALARI

333011                   BANKALAR

333012                   ARACI KURUMLAR

333013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333015                   GERÇEK KİŞİLER

 

33302                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR- YURTİÇİNDEN

333020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333021                   BANKALAR

333022                   ARACI KURUMLAR

333023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333025                   GERÇEK KİŞİLER

 

33303                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTDIŞINDAN   

333030                   MERKEZ BANKALARI

333031                   BANKALAR

333032                   ARACI KURUMLAR

333033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333035                   GERÇEK KİŞİLER

 

334                         MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- T.P.

 

335                         MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- Y.P.

 

336                                         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

 

33600                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33601                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

337                                         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

 

33700                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33701                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

340                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ – T.P.

 

341                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ – Y.P.

 

342                          YURTİÇİ BANKALARDAN KULANILAN KREDİLER – T.P.

 

34200                     KISA VADELİ

34210                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

343                          YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER – Y.P.

 

34300                     KISA VADELİ

34310                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

344                          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER – T.P

 

34400                     KISA VADELİ

34410                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

345                          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

 

34500                     KISA VADELİ

34510                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

346                          SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – T.P.

 

34600                     İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA                  ARAÇLARI

346000                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460000  YURTİÇİ BANKALARDAN

3460001  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460002  YURTDIŞI BANKALARDAN

3460003  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346001                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34601                                     KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

346010                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460100  YURTİÇİ BANKALARDAN

3460101  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460102  YURTDIŞI BANKALARDAN

3460103  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346011                    SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

347                          SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – Y.P.

 

34700                                     İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347000                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470000  YURTİÇİ BANKALARDAN

3470001  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470002  YURTDIŞI BANKALARDAN

3470003  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347001                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34701                                     KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347010                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470100  YURTİÇİ BANKALARDAN

3470101  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470102  YURTDIŞI BANKALARDAN

3470103  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347011                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

 

348                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER – T.P.

 

34800                     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

348000                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348001                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348009                   DİĞER

34801                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

348010                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348011                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348019                   DİĞER

34802                     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

348020                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348021                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348029                   DİĞER

34810                     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348100                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348101                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348109                   DİĞER

34811                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348110                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348111                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348119                   DİĞER

34812                     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

348120                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348121                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348129                   DİĞER

 

349                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER – Y.P.

 

34900                     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

349000                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349001                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349009                   DİĞER

34901                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

349010                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349011                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349019                   DİĞER

34902                     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

349020                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349021                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349029                   DİĞER

34910                     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349100                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349101                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349109                   DİĞER

34911                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349110                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349111                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349119                   DİĞER

34912                     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349120                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349121                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349129                   DİĞER

 

350                          KARŞILIKLAR – T.P.

 

35000                     GENEL KARŞILIKLAR

350000                   BİRİNCİ GRUP KREDİLER

350001                   İKİNCİ GRUP KREDİLER

350002                   GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3500020                 BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3500021 İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

 

350009                   DİĞER

 

35001                     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

35002                     BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

35003                     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35004                     VERGİ KARŞILIKLARI

350040                   KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041                   GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

 

 

35005                      DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050                   BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

350051                   BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

350052                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

350059                   DİĞER

 

35006                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
350061                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35009                     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35020                     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35030                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35099                     DİĞER KARŞILIKLAR

 

 

351                          KARŞILIKLAR – Y.P.

 

35100                     GENEL KARŞILIKLAR

351000                   BİRİNCİ GRUP KREDİLER

351001                   İKİNCİ GRUP KREDİLER

351002                   GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3510020                 BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3510021 İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

351009                   DİĞER

 

35103                     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35104                     VERGİ KARŞILIKLARI

 

35106                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
351060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351061                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35109                     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35120                     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35130                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

 

35199                     DİĞER KARŞILIKLAR

 

352                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

35200                     FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35201                     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35202                     DİĞER

 

353                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

35300                     FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35301                     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35302                     DİĞER

 

354                          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P.

 

355                          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P.

 

356                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

357                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

359                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – Y.P.

 

35900                     YURTDIŞI BANKALARDAN – KISA VADELİ

35901                     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – KISA VADELİ

35910                     YURTDIŞI BANKALARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

35911                     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

 

360                          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI – T.P.

 

36000                     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36001                     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36002                     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36006                     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36008                     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36009                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36099                     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

361                          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI – Y.P.

 

36100                     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36101                     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36102                     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36106                     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36108                     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36109              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36199                     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

364                          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – T.P.

 

36400                     ALIM SATIM AMAÇLI

364001                   VADELİ İŞLEMLER

364002                   SWAP İŞLEMLERİ

364003                   FUTURES İŞLEMLERİ

364004                   OPSİYONLAR

364009                   DİĞER

 

36401                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364011                   VADELİ İŞLEMLER

364012                   SWAP İŞLEMLERİ

364013                   FUTURES İŞLEMLERİ

364014                   OPSİYONLAR

364019                   DİĞER

 

36402                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364021                   VADELİ İŞLEMLER

364022                   SWAP İŞLEMLERİ

364023                   FUTURES İŞLEMLERİ

364024                   OPSİYONLAR

364029                   DİĞER

 

36403                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364031                   VADELİ İŞLEMLER

364032                   SWAP İŞLEMLERİ

364033                   FUTURES İŞLEMLERİ

364034                   OPSİYONLAR

364039                   DİĞER

 

365                          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – Y.P.

 

36500                     ALIM SATIM AMAÇLI

365001                   VADELİ İŞLEMLER

365002                   SWAP İŞLEMLERİ

365003                   FUTURES İŞLEMLERİ

365004                   OPSİYONLAR

365009                   DİĞER

 

36501                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365011                   VADELİ İŞLEMLER

365012                   SWAP İŞLEMLERİ

365013                   FUTURES İŞLEMLERİ

365014                   OPSİYONLAR

365019                   DİĞER

 

36502                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365021                   VADELİ İŞLEMLER

365022                   SWAP İŞLEMLERİ

365023                   FUTURES İŞLEMLERİ

365024                   OPSİYONLAR

365029                   DİĞER

 

36503                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365031                   VADELİ İŞLEMLER

365032                   SWAP İŞLEMLERİ

365033                   FUTURES İŞLEMLERİ

365034                   OPSİYONLAR

365039                   DİĞER

 

366                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.

 

36600                     VADESİZ HESAP

36601                     VADELİ HESAP

 

367                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.

 

36700                     VADESİZ HESAP

36701                     VADELİ HESAP

 

368                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

36800                     ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

36809                     DİĞER

 

370                          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ – T.P.

 

37000                     BANKAMIZ POZİSYONUYLA İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ

370000                   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370001                   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370002                   MAL MUKABİL İTHALAT İŞLEMLERİ

370003                   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370004                   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

370009                   DİĞER

 

371                          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ – Y.P.

 

37100                     TRANSFER EMİRLERİ

371000                   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371001                   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371002                   MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371003                   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371004                   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

371009                   DİĞER

 

376                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER – T.P.

 

37600                     TAHVİLLERİMİZ

37601                     BONOLARIMIZ

37602                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

377                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER – Y.P.

 

37700                     TAHVİLLERİMİZ

37701                     BONOLARIMIZ

37702                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

378                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) – T.P.

 

37800                     TAHVİLLERİMİZ

37801                     BONOLARIMIZ

37802                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

379                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) – Y.P.

 

37900                     TAHVİLLERİMİZ

37901                     BONOLARIMIZ

37902                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

380                          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER – T.P.

 

38000                     ÖDENECEK VERGİLER

380000                   ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380001                   SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GELİR VERGİSİ

380002                   MENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380003                   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380004                   DAR MÜKELLEF KURUMLAR VERGİSİ

380005                   BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

380006                   KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİSİ

380007                   MAKBUZ MUKABİLİ ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380008                   İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

380009                   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

380010                   ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

380011                   ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

380012                   ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

380013                   İNŞAAT VE ONARIM ÖDEMELERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380014                   ZİRAİ MAHSULLER GELİR VERGİSİ

380019                   DİĞER VERGİLER

 

38020                     ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

 

38040                     ÖDENECEK PRİMLER

380400                   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ – PERSONEL

380401                   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ – İŞVEREN

380402                   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ – PERSONEL

380403                   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ – İŞVEREN

380404                   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI – PERSONEL

380405                   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI – İŞVEREN

380406                   İŞSİZLİK SİGORTASI – PERSONEL

380407                   İŞSİZLİK SİGORTASI – İŞVEREN

380408                   BAĞKUR PRİMLERİ

380409                   DİĞER

 

38050                     ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI

 

38060                     YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU

 

381                          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER – Y.P.

 

384                          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR – T.P.

 

38400                     KISA VADELİ

38420                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

385                          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR – Y.P.

 

386                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI- T.P.

 

38600                     AMORTİSMANLARDAN

38601                     FAİZ REESKONTLARINDAN

38609                     DİĞER

 

387                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.

 

38700                     AMORTİSMANLARDAN

38701                     FAİZ REESKONTLARINDAN

38709                     DİĞER

 

388                          FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI – T.P.

 

390                          MUHTELİF BORÇLAR – T.P.

 

39000                     ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

390000                   TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUPLARI

390001                   HARİCİ GARANTİLER VE KABUL KREDİLERİ

390002                   KİRALIK KASALAR

390003                   MÜTEAHHİTLERDEN ALINAN

390004                   NAKDİ KREDİLER

390009                   DİĞER

 

39005                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

390050             ALINAN TEMİNATLAR

390059                   DİĞER

 

39006                     ELEKTRONİK PARA FONLARI

390060                   ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

390061                   BANKALAR

 

39007                     ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

39008                                     SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM AMAÇLI TEVDİ EDİLEN PARALAR

 

39010                     ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

390100                   TÜRK LİRASI TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON KARŞILIKLARI

390101                   İTHALAT KABUL KREDİLERİ KOMİSYON MASRAFLARI KARŞILIKLARI

390102                   YURTDIŞI MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390103                   YURTİÇİ MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390104                   SENET PROTESTO VE MASRAF KARŞILIKLARI

390105                   NAKDİ KREDİLER

390109                   DİĞER KARŞILIKLAR

 

39020                     ÖDENECEK HİSSEDARLAR KÂR PAYLARI

39021                     YATIRILACAK KUR FARKLARI

39022                     KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA DEVR.KESİNTİ.

39024                     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMEL.

39025                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI

39026                     DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU

39027                     AKARYAKIT İSTİKRAR FONU

39028                     SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU

39039                     DİĞER FONLAR

39040                     ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39041                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANK.ÖDENE.CEZAİ FAİZLER

 

39050                     BLOKE PARALAR

390500                   SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI EMRİNE

390501                   KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ

390502                   İSTİMLAK BEDELLERİ

390503                   KARŞILIĞI BLOKE EDİLEN BANKAMIZ ÇEKLERİ

390509                   DİĞER

 

39060                     TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39061                     ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39062                     POSTADAN ALINAN HAVALELER

39063                     YURTDIŞI BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

39064                     YURTİÇİ BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

 

39070                     KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

39080                     SATICILARA BORÇLAR

39090                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

390900                   TAKSİTLİ

390901                   TAKSİTSİZ

390909                   DİĞER

 

39099                     DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

391                          MUHTELİF BORÇLAR – Y.P.

 

39100                     ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

 

39105                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

391050             ALINAN TEMİNATLAR

391059                   DİĞER

 

39106                     ELEKTRONİK PARA FONLARI

391060                   ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

391061                   BANKALAR

 

39107                     ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

39108                                     SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM AMAÇLI TEVDİ EDİLEN PARALAR

 

39110                     ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

39120                     ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI

39122                      KAYNAK KULLANIMI DESTEK. FONUNA DEVREDİLECEK KESİNTİLER

39124                     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER

39125                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI

39140                     ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39150                     BLOKE PARALAR

39160                     TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39161                     ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39170                     KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

39180                     SATICILARA BORÇLAR

39190                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

391900                   TAKSİTLİ

391901                   TAKSİTSİZ

391909                   DİĞER

 

39199                     DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

392                          ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – T.P.

 

39200                     TAKAS HESABI

39201                     KASA FAZLALIKLARI

 

39202                     KAZANILMAMIŞ GELİRLER

392022                   GECİKME FAİZLERİ VE DİĞER KARŞILIKLAR

392023                   PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

392029                   DİĞER

 

39203                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

 

39205                     VERİLEN PROVİZYONLAR

392050                   ŞUBELERE VERİLEN

392051                   BANKALARA VERİLEN

 

39299                     DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

393                          ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – Y.P.

 

39300                     TAKAS HESABI

39301                     KASA FAZLALIKLARI

 

39302                     KAZANILMAMIŞ GELİRLER

393023                   PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

393029                   DİĞER

 

39303                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

 

39305                     VERİLEN PROVİZYONLAR

393050                   ŞUBELERE VERİLEN

393051                   BANKALARA VERİLEN

 

39399                     DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

394                          ÖDEME EMİRLERİ – T.P.

 

39400                     ÖDENECEK ÇEKLER

39401                     ÖDENECEK HAVALELER

39499                     DİĞER

 

395                          ÖDEME EMİRLERİ – Y.P.

 

39500                     ÖDENECEK ÇEKLER

39501                     ÖDENECEK HAVALELER

39599                     DİĞER

 

396                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR – T.P.

 

39600                     HAZİNE CARİ HESABI

39610                     EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI

39620                     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI

39630                     TASFİYE EDİLEN BANKALAR BORÇLARI

39640                     DİĞER KAMU KURULUŞLARINA BORÇLAR

 

397                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR – Y.P.

 

398                          YÜKLENİCİLER HESABI – T.P.

 

 4
ÖZKAYNAKLAR

 

410                          SERMAYE – T.P.

 

41000                      ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41001                      İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41002                      DİĞER

 

412                          SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.

 

413                          SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.

 

414                          SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.

 

41400                     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

41402                      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41403                     MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

414030                                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

414031                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

41404                      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

414040                   MENKULLER

414041                   GAYRİMENKULLER

414044                                   İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

414045                    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

41405                      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARBEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41406                      RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

 

41407                      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

 

41408                     KUR FARKLARI

414080                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

414082                   MENKULLER

414083                   GAYRİMENKULLER

414084                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

414089                   DİĞER

 

41409                      TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM KAZANÇLARI/KAYIPLARI

 

41410                      KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI

 

41411                     FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

 

41419                     DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

415                          SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.

 

41500                     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

41502                      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41503                     MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

415030                                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

 

415031                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

41504                      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

415040                   MENKULLER

415041                   GAYRİMENKULLER

415044                   İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

415045                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

41505                      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARBEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41506                      RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

 

41507                                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

 

41509                      TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM KAZANÇLARI/KAYIPLARI

 

41510                     KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI

 

41511                     FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

 

41519                     DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ  

 

 

420                          KÂR YEDEKLERİ – T.P.

 

42000                     YASAL YEDEKLER

420001                   KANUNİ YEDEK AKÇELER

420003                   ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER

 

42001                     STATÜ YEDEKLERİ

 

42002                     OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

420020                   GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

420021                   DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR

420022                   BİRİKMİŞ ZARARLAR

420023                   YABANCI SERMAYE KUR FARKLARI

 

42009                     DİĞER KÂR YEDEKLERİ

 

421                          KÂR YEDEKLERİ – Y.P.

 

440                          KÂR VE ZARAR – T.P.

 

44001                     KÂR

44002                     ZARAR

 

442                          GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI – T.P.

 

44201                     GEÇMİŞ YILLAR KÂRI

44202                     GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

 

448                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

44801                     SERMAYE

44802                     SERMAYE YEDEKLERİ

44803                     KÂR YEDEKLERİ

44804                     GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI

44809                     DİĞER

 

 

 

5 FAİZ GELİRLERİ

 

500                          İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

50000                     İSKONTO SENETLERİNDEN

50001                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

50002                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

50003                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

50009                     DİĞER

 

501                          İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

50100                     İSKONTO SENETLERİNDEN

50101                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

50102                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

50103                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

50109                     DİĞER

 

502                         FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

503                         FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

504                          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

505                          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

510                          KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

51000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51002                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51003                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51010                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

51011                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

511                          KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

51100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51102                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51103                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51110                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

51111                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

512                          KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

51200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51202                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51203                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51210                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

51211                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

513                          KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

51300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51302                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51303                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51310                     DİĞER MÜŞTERİLERDE – (KAMU)

51311                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

514                          KISA VADELİ DİĞER KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

51400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51402                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51403                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51410                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

51411                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

51414                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

51420                     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

51421                     KREDİ KARTLARINDAN

51422                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

51423                      PERSONEL KREDİLERİ

51424                      KREDİLİ MEVDUAT

 

515                          KISA VADELİ DİĞER KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

51500                     İŞTİRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

51501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

51502                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

51503                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

51510                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

51511                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

51514                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

51520                     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

51521                     KREDİ KARTLARINDAN

51522                     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

51523                     PERSONEL KREDİLERİ

51524                     KREDİLİ MEVDUAT

 

516                          KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

517                          KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

518                          KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

519                          KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

520                          MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-T.P.

 

52000                     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

52001                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

52002                     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

52003                     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52004                     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52005                     KATILIM BANKALARINDAN

52006                     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

52007                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52009                     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

521                          MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

52100                     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

52101                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

52102                     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

52103                     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52104                     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

52105                     KATILIM BANKALARINDAN

52106                     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

52107                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52109                     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

522                          YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

52200                     BANKALARDAN

52201                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

52202                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52209                     DİĞER

 

523                          YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

52300                     BANKALARDAN

52301                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

52302                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

52309                     DİĞER

 

530                          ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.

                                ALIN.FAİZ. – T.P.

 

53000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53002                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53003                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK.  KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53010                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53011                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

531                          ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARAN. YATIRIM KRED.

                                ALIN.FAİZ. – Y.P.

 

53100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53102                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIKB KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53103                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53110                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53111                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

532                          ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ. YAT. KRED. ALI. FAİZ. – T.P.

 

53200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53202                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53203                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53210                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53211                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

533                          ORTA VE UZUN VADELİ DİĞ. YAT.KRED. ALI. FAİZ. – Y.P.

 

53300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53302                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53303                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53310                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53311                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

 

534                          ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

53400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53402                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53403                      İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53410                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53411                      DİĞER – (ÖZEL)

53414                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

53420                     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

53421                     KREDİ KARTLARINDAN

53422                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53423                      PERSONEL KREDİLERİ

53424                      ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

535                          ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

53500                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (KAMU)

53501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN – (ÖZEL)

53502                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (KAMU)

53503                     İŞTİRAK. VE BAĞLI ORTAKLIK. KEFALETİYLE VERİLENDEN – (ÖZEL)

53510                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (KAMU)

53511                     DİĞER MÜŞTERİLERDEN – (ÖZEL)

53514                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

53520                     TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

53521                     KREDİ KARTLARINDAN

53522                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53523                      PERSONEL KREDİLERİ

53524                      ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

536                          ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KRED. ALI.FAİZ – T.P.

 

537                          ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KRED. ALI.FAİZ – Y.P.

 

538                          ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAK. KRED.ALI.FAİZ – T.P.

 

539                          ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAK. KRED.ALI.FAİZ – Y.P.

 

540                          MALİ KESİME VER. ORTA UZ. VAD.KRED.ALI.FAİZ – T.P.

 

54000                     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

54001                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

54002                     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

54003                     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54004                     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54005                     KATILIM BANKALARINDAN

54006                     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

54007                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54009                     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

541                          MALİ KESİME VER. ORTA UZ.VAD. KRED. ALI. FAİZ – Y.P.

 

54100                     KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN

54101                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN

54102                     YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN

54103                     KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54104                     ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN

54105                     KATILIM BANKALARINDAN

54106                     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

54107                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54109                     DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN

 

542                          YURTDIŞI ORTA UZUN VAD. KRED. ALI. FAİZ – T.P.

 

54200                     BANKALARDAN

54201                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN

54202                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

54204                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54208                     ÜLKE KREDİLERİNDEN

54209                     DİĞER

 

543                          YURTDIŞI ORTA UZUN VAD. KRED.ALI.FAİZ – Y.P.

 

54300                     BANKALARDAN

54301                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN

54302                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN

54304                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

54308                     ÜLKE KREDİLERİNDEN

54309                     DİĞER

 

546                          YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

54600                     CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

54601                     DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

547                          YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

54700                     CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

54701                     DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

548                          DONUK ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

549                          DONUK ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

550                          KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN PRİMLER – T.P.

 

560                          ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

561                          ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

570                          BANKALARDAN ALINAN FAİZLER -T.P.

 

57000                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

570000                   VADESİZ HESAPLARDAN

570001                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57001                     YURTİÇİ BANKALARDAN

570010                   VADESİZ HESAPLARDAN

570011                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57002                     YURTDIŞI BANKALARDAN

570020                   VADESİZ HESAPLARDAN

570021                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57003                     YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

570030                   VADESİZ HESAPLARDAN

570031                   VADELİ HESAPLARDAN

 

571                          BANKALARDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

57100                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

571000                   VADESİZ HESAPLARDAN

571001                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57101                     YURTİÇİ BANKALARDAN

571010                   VADESİZ HESAPLARDAN

571011                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57102                     YURTDIŞI BANKALARDAN

571020                   VADESİZ HESAPLARDAN

571021                   VADELİ HESAPLARDAN

 

57103                     YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

571030                   VADESİZ HESAPLARDAN

571031                   VADELİ HESAPLARDAN

 

572                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

57200                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN

57201                     TAKASBANK PİYASASINDAN

57299                     DİĞER

 

573                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

57300                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN

57301                     TAKASBANK PİYASASINDAN

57399                     DİĞER

 

576                          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

57600                     DEVLET TAHVİLİ

57601                     HAZİNE BONOSU

57602                     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

57603                     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

57604                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

57605                     DİĞER

 

577                          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

57700                     DEVLET TAHVİLİ

57701                     HAZİNE BONOSU

57702                     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

57703                     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

57704                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

57705                     DİĞER

 

578                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

580                          MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

58000                                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN

580000                   BONOLARDAN

580001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580003                   KUPONLARDAN

580009                   DİĞER

 

58001                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLERDEN

580010                   BONOLARDAN

580011                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580012                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580013                   KUPONLARDAN

580019                   DİĞER

 

58002                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

580020                   BONOLARDAN

580021                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580022                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580023                   KUPONLARDAN

580029                   DİĞER

 

58003                     İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN

580030                   BONOLARDAN

580031                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580032                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

580033                   HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN

580034                   KUPONLARDAN

580039                   DİĞER

 

581                          MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

58100                                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN

581000                   BONOLARDAN

581001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581003                   KUPONLARDAN

581009                   DİĞER

 

58101                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLERDEN

581010                   BONOLARDAN

581011                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581012                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581013                   KUPONLARDAN

581019                   DİĞER

 

58102                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

581020                   BONOLARDAN

581021                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581022                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581023                   KUPONLARDAN

581029                    DİĞER

 

58103                     İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDENDEN

581030                   BONOLARDAN

581031                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581032                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

581033                   HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN

581034                   KUPONLARDAN

581039                    DİĞER

 

582                         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

 

583                         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – Y.P.

 

592                          ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

 

593                          ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

598                          DİĞER ALINAN FAİZLER – T.P.

 

59800                     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59809                     DİĞER FAİZ GELİRLERİ

 

599                          DİĞER ALINAN FAİZLER – Y.P.

 

59900                     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59909                     DİĞER FAİZ GELİRLERİ

 

 

6 FAİZ GİDERLERİ

 

608                          TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.D.Y.K.)

 

60800                     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) – SABİT

608000                   VADESİZ

608001                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608002                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608003                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608004                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608008                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608009                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60801                     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) – DEĞİŞKEN

608010                   VADESİZ

608011                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608012                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608013                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608014                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608018                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608019                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60810                     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

608100                   GERÇEK KİŞİLER

608101                   TÜZEL KİŞİLER

 

60820                     TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA – SABİT

608200                   VADESİZ

608201                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608202                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608203                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608204                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608205                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608206                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608207                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608208                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608209                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60821                     TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA – DEĞİŞKEN

608210                   VADESİZ

608211                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

608212                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

608213                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

608214                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

608215                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

608216                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608217                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608218                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

608219                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

60830                     BANKALAR MEVDUATINA

608300                   VADESİZ

608301                   VADELİ

 

610                          TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.İ.Y.K)

 

61000                     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) – SABİT

610000                   VADESİZ

610001                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610002                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610003                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610004                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610008                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610009                   BİR YILDAN UZUN VADELİ -YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61001                     TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER) – DEĞİŞKEN

610010                   VADESİZ

610011                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610012                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610013                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610014                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610018                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610019                    BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61010                     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

610100                   GERÇEK KİŞİLER

610101                   TÜZEL KİŞİLER

 

61020                     RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATINA – SABİT

610200                   VADESİZ

610201                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610202                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610203                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610204                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610205                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

61021                     TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA – SABİT

610210                   VADESİZ

610211                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610212                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610213                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610214                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610215                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610216                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610217                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610218                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610219                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61022                     TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA – DEĞİŞKEN

610220                   VADESİZ

610221                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610222                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610223                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610224                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610225                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610226                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610227                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610228                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610229                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61023                     DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA – SABİT

610230                   VADESİZ

610231                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610232                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610233                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610234                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610235                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610236                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610237                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610238                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610239                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61024                     DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA – DEĞİŞKEN

610240                   VADESİZ

610241                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

610242                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

610243                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

610244                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

610245                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

610246                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610247                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610248                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

610249                   BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

 

61040                     BANKALAR MEVDUATINA

610400                   VADESİZ

610401                   VADELİ

 

611                          Y.P. MEVDUATA VERİLEN FAİZLER

 

61100                     DÖVİZ TEVDİAT HESABINA

611000                   VADESİZ

611001                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

611002                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

611003                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

611004                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

611005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

61101                     BANKALAR MEVDUATINA

61102                     7 GÜN İHBARLI MEVDUATA

 

614                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

615                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

616                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

617                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

620                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. FAİZ. – T.P.

 

621                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. FAİZ. – Y.P.

 

622                          YURTİÇİNDEN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ. – T.P.

 

62200                     YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62201                     YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

623                          YURTİÇİNDEN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ. – Y.P.

 

62300                     YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62301                     YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

624                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ. – T.P.

 

62400                     YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62401                     YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62402                     YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

625                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KRED. VER. FAİZ. – Y.P.

 

62500                     YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62501                     YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

62502                     YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

626                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – T.P

 

62600                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

62601                     TAKASBANK PİYASASINA

62699                     DİĞER

 

627                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – Y.P

 

62700                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

62701                     TAKASBANK PİYASASINA

62799                     DİĞER

 

628                          REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

62800                     DEVLET TAHVİLİ

62801                     HAZİNE BONOSU

62802                     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

62803                     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

62804                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

62805                     DİĞER

 

629                          REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

62900                     DEVLET TAHVİLİ

62901                     HAZİNE BONOSU

62902                     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

62903                     BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

62904                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

62905                     DİĞER

 

630                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

631                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

640                          FONLARA VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

641                          FONLARA VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

642                          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

643                          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

644                          FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P.

 

645                          FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P.

 

650                          ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

651                          ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

652                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – T.P.

 

653                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – Y.P.

 

678                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

698                          VERİLEN DİĞER FAİZLER – T.P.

 

69800                     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69809                     DİĞER FAİZ GİDERLERİ

 

699                          VERİLEN DİĞER FAİZLER – Y.P.

 

69900                     GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69909                     DİĞER FAİZ GİDERLERİ

 

 

 

7 FAİZ DIŞI GELİRLER

 

700                          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYON – T.P.

 

701                          İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYON -Y.P.

 

702                          FAKTORİNG ALACAKLARINDAN A. ÜCRET VE KOMİSYON – T.P.

 

703                          FAKTORİNG ALACAKLARINDAN A. ÜCRET VE KOMİSYON – Y.P.

 

710                          KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – T.P.

 

711                          KISA VADELİ İHRACAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – Y.P.

 

712                          KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – T.P.

 

713                          KISA VADELİ İTHALAT KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – Y.P.

 

714                          KISA VADELİ DİĞER KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON. – T.P.

 

715                          KISA VADELİ DİĞER KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – Y.P.

 

716                          KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON.-.T.P.

 

717                          KISA VADELİ İHTİSAS KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – Y.P.

 

718                          KISA VADE. FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON. -T.P.

 

719                          KISA VADE. FON KAYNAKLI KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON. -Y.P.

 

720                          MALİ KESİM VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. -T.P.

 

721                          MALİ KESİM VER.KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET KOMİSYON. – Y.P.

 

722                          YURTDIŞI KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON. – T.P.

 

723                          YURTDIŞI KISA VAD.KRED.ALI.ÜCRET. KOMİSYON. – Y.P.

 

730                          ORT.VE UZ.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-T.P.

 

731                          ORT.VE UZ.VAD.İHR.GAR.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON.-Y.P.

 

732                          ORT.VE UZ.VAD.DİĞ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

733                          ORT.VE UZ.VAD.DİĞ.YAT.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON – Y.P.

 

734                          ORT.VE UZ.VAD.İŞLE. İHR. VE DİĞ, KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

735                          ORT.VE UZ.VAD.İŞLE. İHR. VE DİĞ. KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – Y.P.

 

736                          ORT.VE UZ.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

737                          ORT.VE UZ.VAD.İHTİSAS KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – Y.P.

 

738                          ORT.VE UZ.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

739                          ORT.VE UZ.VAD.FON KAY.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – Y.P.

 

740                          MALİ KESİME VER. ORT.UZ.VAD.KRED.ALI.ÜCR. KOMİSYON. – T.P.

 

741                          MALİ KESİME VER. ORT.UZ.VAD.KRED.ALI.ÜCR.KOMİSYON. –

                                Y.P.

 

742                          YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN

                                ÜCRET VE KOMİSYON – T.P.

 

743                          YURTDIŞI ORTA.VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN

                                ÜCRET VE KOMİSYON – Y.P.

 

744                          YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

745                          YENİDEN YAPILANDIRILAN  KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

746                          DONUK ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

747                          DONUK  ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

748                          NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

74800                     T.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

748000                   GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748001                   KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748002                   AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748003                   İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI.

748004                   GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74801                     Y.P. TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

74802                     GARANTİ KOMİSYONLARI

74803                     KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74804                     İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74809                     DİĞER KOMİSYONLAR

 

749                          NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

74900                     Y.P.TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

749000                   GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749001                   KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749002                   AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749003                   İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI

749004                   GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74902                     GARANTİ KOMİSYONLARI

74903                     KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74904                     İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74909                     DİĞER KOMİSYONLAR

 

750                          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI – T.P.

 

75000                     MENKUL DEĞERLER ALIM / SATIM KÂRI

750000                   BONOLARDAN

750001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

750002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

750003                   HİSSE SENETLERİNDEN

750004                   KUPONLARDAN

750009                   DİĞER

 

75001                     TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

750010                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

750011                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

750012                   HİSSE SENETLERİ

 

75003                     DEĞERLEME KAZANCI

75004                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75005                      KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75006                     GELİRE BAĞLI SENETLER

750060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

750061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

750062                   KİRA SERTİFİKALARI

750069                   DİĞER

 

 

 

751                          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI – Y.P.

 

75100                     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM KÂRI

751000                   BONOLARDAN

751001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

751002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

751003                   HİSSE SENETLERİNDEN

751004                   KUPONLARDAN

751009                   DİĞER

 

75101                     TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

751010                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

751011                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

751012                   HİSSE SENETLERİ

 

75103                     DEĞERLEME KAZANCI

75104                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75105                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75106                     GELİRE BAĞLI SENETLER

751060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

751061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

751062                   KİRA SERTİFİKALARI

751069                   DİĞER

 

752                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75200                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75201                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75209                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

753                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75300                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75301                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75309                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

754                                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75400                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75401                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75402                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75403                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75409                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

755                                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75500                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755002                    VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75501                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75502                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75503                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75509                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

760                          BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ – T.P.

 

76000                     İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

760000                   TEYİTLİ

760001                   TEYİTSİZ

 

76001                     MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76002                     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76003                     TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

76004                     ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76005                     HAVALE KOMİSYONLARI

76006                     EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76007                     SİGORTA KOMİSYONLARI

76008                     TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76009                     KİRALIK KASA GELİRLERİ

76010                     TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYON

76011                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76012                     TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76013                     ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76014                     MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76015                     SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76016                     İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76017                     EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76018                     İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

76019                     KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76020                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

76021                     ÇEK İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76022                     KREDİ ERKEN KAPAMA TAZMİNATLARI

76099                     ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

761                          BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ – Y.P.

 

76100                     İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

761000                   TEYİTLİ

761001                   TEYİTSİZ

 

76101                     MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76102                     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76103                     TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

76104                     ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76105                     HAVALE KOMİSYONLARI

76106                     EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76107                     SİGORTA KOMİSYONLARI

76108                     TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76109                     KİRALIK KASA GELİRLERİ

76110                     TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

76111                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76112                     TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76113                     ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76114                     MUHABİRLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR

76115                     SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76116                     İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76117                     EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76118                     İHRACAT AKREDİTİFLERİ KOMİSYONLARI

76119                     KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76120                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

76121                     ÇEK İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76122                     KREDİ ERKEN KAPAMA TAZMİNATLAR

76199                     ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

771                          KAMBİYO KÂRLARI – Y.P.

 

77100                     ARBİTRAJ KÂRLARI

77101                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

77110                     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

77111                                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77112                     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77199                     DİĞER

 

774                          BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.

 

775                          BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.

 

778                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

780                          ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

78000                     BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78001                     İŞTİRAKLERDEN

78002                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78003                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78004                     DİĞER YATIRIMLARDAN

 

781                          ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

78100                     BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78101                     İŞTİRAKLERDEN

78102                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78103                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78104                     DİĞER YATIRIMLARDAN

 

790                          DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P.

 

79000                     DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

79001                     HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

790010                   POSTA GELİRLERİ

790011                   TELGRAF GELİRLERİ

790012                   TELEFON GELİRLERİ

790013                   TELEKS GELİRLERİ

790014                   VERİ HATTI GELİRLERİ

790015                   ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

790016                   DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79002                     DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79003                     PUL BEYİYELERİ

79004                     EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

79005                     AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790050                    İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790051                   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790052                   MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790053                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

790059                   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79007                     GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79009                     ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79010                     KİRALAMA GELİRLERİ

790100                   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

790109                   DİĞER

 

79099                     DİĞER GELİRLER

 

791                          DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER-Y.P.

 

79100                     DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

79101                     HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

791010                   POSTA GELİRLERİ

791011                   TELGRAF GELİRLERİ

791012                   TELEFON GELİRLERİ

791013                   TELEKS GELİRLERİ

791014                   VERİ HATTI GELİRLERİ

791015                   ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

791016                   DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79102                     DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79103                     PUL BEYİYELERİ

79104                     EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

79105                     AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791050                    İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791051                   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791052                   MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791053                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

791059                   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79107                     GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79109                     ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79110                     KİRALAMA GELİRLERİ

791100                   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

791109                   DİĞER

 

79199                     DİĞER GELİRLER

 

792                          OLAĞANÜSTÜ GELİRLER – T.P.

 

793                          OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.

 

794                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.

 

795                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.

 

796                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

 

797                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.

 

798                          PARASAL POZİSYON KÂRI – T.P.

 

79800                     FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAPLARI

79801                     SONUÇ HESAPLARI

 

 

 

 

8 FAİZ DIŞI GİDERLER

 

810                          PERSONEL GİDERLERİ – T.P.

 

81000                     MAAŞ VE ÜCRETLER

81001                     SOSYAL YARDIMLAR

81002                     SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81003                     ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

81004                     ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81005                     KÂR PAYI VE İKRAMİYELER

81006                     SAĞLIK GİDERLERİ

81007                     KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81008                     TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81009                     FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81010                     HARCIRAH GİDERLERİ

81011                     EĞİTİM GİDERLERİ

81012                     İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81099                     DİĞER

 

811                          PERSONEL GİDERLERİ – YP

 

81100                     MAAŞ VE ÜCRETLER

81101                     SOSYAL YARDIMLAR

81102                     SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81103                     ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

81104                     ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81105                     KÂR PAYLAŞIMI VE İKRAMİYELER

81106                     SAĞLIK GİDERLERİ

81107                     KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81108                     TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81109                     FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81110                     HARCIRAH GİDERLERİ

81111                     EĞİTİM GİDERLERİ

81112                     İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81199                     DİĞER

 

820                          KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – T.P.

 

82000                     ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

820000                   ÜÇÜNCÜ GRUP KREDİLER

820001                   DÖRDÜNCÜ GRUP KREDİLER

820002                   BEŞİNCİ GRUP KREDİLER

 

82001                     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI – (DÖNEM SONUNDA HES.EDİLEN)

82002                     VERGİ KARŞILIĞI

 

82003                     DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

820030                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8200300                                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
8200301                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

820031                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8200310                 İŞTİRAKLER

8200311                 BAĞLI ORTAKLIKLAR

8200312                 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

820032                   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI GİDERLERİ

820033                   KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

820034                   GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

 

820039                   DİĞER

 

82004                      TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

820040                    BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

820041                    İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

820043                    ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

 

82005                      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

820050                   MADDİ DURAN VARLIKLAR

820051                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

8200510                 ŞEREFİYE

8200519                 DİĞER

 

820052                   ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

820053                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

82006                      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

821                          KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – Y.P.

 

82100                     ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

821000                   ÜÇÜNCÜ GRUP KREDİLER

821001                   DÖRDÜNCÜ GRUP KREDİLER

821002                   BEŞİNCİ GRUP KREDİLER

 

82101                     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)

82102                     VERGİ GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

82103                     DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

821030                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8210300                                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
8210301                 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

821031                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

8210310                 İŞTİRAKLER

8210311                 BAĞLI ORTAKLIKLAR

8210312                 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

821033                   KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

821034                   GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

821039                   DİĞER

 

82104                      TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

821040                   BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

821041                   İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

821043                   ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

 

82105                      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

821050                   MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

821051                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

8210510                 ŞEREFİYE

8210519                 DİĞER

 

821053                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

82106                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

830                          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – T.P.

 

83000                     BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

83001                     EMLAK VERGİLERİ

83002                     TAŞIT VERGİSİ

 

83003                     BELEDİYE HARÇ VE RESİMLERİ

830030                   İLAN VE REKLAM VERGİSİ

830031                   BELEDİYE HARÇLARI

830032                   ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

83004                     DAMGA VERGİSİ

83005                     NOTER HARÇ VE TESCİL MASRAFLARI

83006                     MAHKEME HARÇLARI

83007                     İCRA HARÇ VE RESİMLERİ

83008                     VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI

83009                     GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MAD. A.8 VE A.15 NOLU BENTLERİ

                               UYARINCA YAPILAN TEVKİFATLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR

83010                     YURTDIŞI KREDİLERDEN ÖDENEN KKDF

83011                     FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI

83012                     TAPU HARÇLARI

83099                     DİĞER VERGİLER

 

831                          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – Y.P.

 

840                          VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – T.P.

 

84000                     KULLANILAN KREDİLERE

840000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

840001                   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840002                   YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840003                   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840004                   YURTDIŞI KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER

840005                   YURTDIŞI FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

84001                     TAHVİLLERİMİZE

 

84002                     BANKALARA

840020                   İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI

840021                   TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

840022                   TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

840023                   YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

840024                   HAVALE KOMİSYONLARI

840025                   KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840026                   TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840027                   EFT İÇİN VERİLEN  KOMİSYON VE ÜCRETLER

840028                   SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840029                   DİĞER

 

84003                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84004                     FAKTORİNG BORÇLARINA

84005                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

 

84099                     DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

841                          VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – Y.P.

 

84100                     KULLANILAN KREDİLERE

841000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

841001                   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841002                   YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841003                   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841004                   YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841005                   FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

 

84101                     TAHVİLLERİMİZE

 

84102                     BANKALARA

841020                   İŞTİRA SENEDİ KOMİSYONLARI

841021                   TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI

841022                   TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

841023                   YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

841024                   HAVALE KOMİSYONLARI

841025                   KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841026                   TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841027                   EFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841028                   SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841029                   DİĞER

 

84103                     BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84104                     FAKTORİNG BORÇLARINA

84105                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI

 

84199                     DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

850                          AMORTİSMAN GİDERİ – T.P.

 

85000                     MENKULLER AMORTİSMANI

85001                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85002                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

85003                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85005                     FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85006                      FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85007                     GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85008                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

85009                     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

 

851                          AMORTİSMAN GİDERİ – Y.P.

 

85100                     MENKULLER AMORTİSMANI

85101                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85102                                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

85103                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85105                     FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85106                      FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85107                     GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85108                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

861                          KAMBİYO ZARARLARI – Y.P.

 

86100                     ARBİTRAJ ZARARLARI

86101                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM VE SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

86110                     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

86111                                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

861110                   BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

861111                   BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

861112                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

861119                                   DİĞER

86112                     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86199                     DİĞER

 

862                                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

 

86200                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86201                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862019                    DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86209                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

863                                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

86300                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86301                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86309                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

870                          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – T.P.

 

87000                     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

870000                   BONOLARDAN

870001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

870002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

870003                   HİSSE SENETLERİNDEN

870004                   KUPONLARDAN

870009                   DİĞER

 

87002                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87003                     MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

 

871                          SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – Y.P.

 

87100                     MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

871000                   BONOLARDAN

871001                   MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

871002                   MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN

871003                   HİSSE SENETLERİNDEN

871004                   KUPONLARDAN

871009                   DİĞER

 

87102                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87103                     MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

 

872                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

 

87200                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87201                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87202                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87203                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87209                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

873                                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

87300                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873000                   VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873001                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873002                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873003                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873009                   DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87301                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873010                   SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873011                   SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873012                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873013                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873014                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873015                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873019                   DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87302                     FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873020                   FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873021                   FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873022                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873023                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873029                   DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87303                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873030                   PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873031                   FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873032                   MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873033                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873039                   DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87309                     DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

874                          BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.

 

875                          BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.

 

876                          YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – T.P.

 

877                          YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – Y.P.

 

878                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

880                          DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – T.P.

 

88000                     KİRALAMA GİDERLERİ

880000                   FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ

880009                   DİĞER

 

88001                     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

880010                   MENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880011                   GAYRİMENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880012                   KİRALANAN BİNALAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880019                   DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

 

88002                     TAŞIT ARACI GİDERLERİ

880020                   HİZMET ARABALARI GİDERLERİ

880021                   GENEL TAŞIMA ARACI GİDERLERİ

 

88003                     SİGORTA GİDERLERİ

880030                   MENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880031                   GAYRİMENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880032                   GRUP SİGORTASI GİDERLERİ

880039                   DİĞER SİGORTA GİDERLERİ

 

88004                     ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

880040                   ISITMA GİDERLERİ

880041                   AYDINLATMA GİDERLERİ

880042                   SU GİDERLERİ

 

88005                     HABERLEŞME GİDERLERİ

880050                   POSTA GİDERLERİ

880051                   TELGRAF GİDERLERİ

880052                   TELEFON GİDERLERİ

880053                   TELEKS GİDERLERİ

880054                   VERİ HATTI GİDERLERİ

880055                   ON-LINE BİLGİ GİDERLERİ

880059                   DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ

 

88006                     BASILI KÂĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

880060                   GAZETE, DERGİ VE KİTAP GİDERLERİ

880061                   MATBUA GİDERLERİ

880062                   KIRTASİYE GİDERLERİ

880063                   FOTOKOPİ GİDERLERİ

880064                   KREDİ KARTLARI

880065                   ÇEK KARNESİ

880066                   HİSSE SENETLERİ

880067                   DİĞER

 

88007                     REKLÂM VE İLAN GİDERLERİ

880070                   TV.YOLUYLA YAPILAN REKLAM VE İLAN GİDERLERİ

880071                   DİĞER YOLLARLA YAPILAN REKLÂM GİDERLERİ

880072                   DİĞER YOLLARLA YAPILAN İLAN GİDERLERİ

88008                     KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88009                     BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88010                     AİDATLAR

88011                     YARDIM VE BAĞIŞLAR

88012                     TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88013                     KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88014                     NAKLİYE VE HAMALİYE GİDERLERİ

88015                     DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88016                     TEMİZLİK GİDERLERİ

88017                     ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88018                     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88019                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88099                     DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

881                          DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.

 

88100                     KİRA GİDERLERİ

88101                     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88102                     TAŞIT ARACI GİDERLERİ

88103                     SİGORTA GİDERLERİ

88104                     ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

88105                     HABERLEŞME GİDERLERİ

88106                     BASILI KÂĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

88107                     REKLÂM VE İLAN GİDERLERİ

88108                     KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88109                     BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88110                     AİDATLAR

88111                     YARDIM VE BAĞIŞLAR

88112                     TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88113                     KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88114                     NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ

88115                     DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88116                     TEMİZLİK GİDERLERİ

88117                     ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88118                     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88119                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88199                     DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

882                          DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – T.P.

 

88200                     AKTİFLERİN SATIŞINDAN ZARARLAR

882000                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE  DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ZARARLAR

882001                   GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882002                   MENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882009                   DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR

 

88202                     ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

88203                     TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

88204                     SİVİL SAVUNMA FONU

88205                     DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ

88206                     T. BANKALAR BİRLİĞİ MASRAF PAYI

88207                     GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88208                     BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KATILIM PAYI

 

88299                     DİĞER

 

883                          DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.

 

890                          OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – T.P.

 

891                          OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – Y.P.

 

894                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.

 

895                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.

 

896                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.

 

897                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.

 

898                          PARASAL POZİSYON ZARARI – T.P.

 

89800                     FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAPLARI

89801                      SONUÇ HESAPLARI

 

 


9
FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

 

910                          T.P.TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91000                     AÇIK KREDİ

910000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910001                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91010                     NAKİT KARŞILIĞI

910100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910101                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91011                     KEFALET KARŞILIĞI

910110                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910111                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91012                     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

910120                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910121                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91013                     YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

910130                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910131                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91014                     YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

910140                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910141                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91015                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

911                          Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91100                     AÇIK KREDİ

911000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911001                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91110                     NAKİT KARŞILIĞI

911100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911101                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91111                     KEFALET KARŞILIĞI

911110                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911111                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91112                     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

911120                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911121                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91113                     YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

911130                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911131                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91114                     YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

911140                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911141                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

91115                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

 

912                          T.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91200                     LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEM.MEK.İNŞAAT MÜHENDİSLİK İŞLERİ

91201                     LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞ.

91202                     LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91203                     LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91210                     LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞLE.

91211                     LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91212                     LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91213                     LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91220                     LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEND.İŞL.

91221                     LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91222                     LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91223                     LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91230                     LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ.DÜZ.TEMİNAT.MEK –

İNŞ.MÜH.İŞ.

91231                     LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ. DÜZ.TEMİNAT.MEK.

-İNŞ.MÜH.İŞ

91232                     LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK –

DİĞER

91233                     LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK –

DİĞER

91240                     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91241                     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91250                     PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91260                     YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91270                     NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

MEKTUPLARI

91280                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91290                     DİĞER

 

913                          Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91300                     GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91301                     GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91310                     KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91311                     KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91320                     AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91321                     AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91330                     İST.İŞV.YAP.KES.MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -İNŞ.MÜH.İŞ.

91331                     İST.İŞV.YAP.KES. MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -İNŞ.MÜH.İŞ.

91340                     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91341                     GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91350                     PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91360                     YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91370                     NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

MEKTUPLARI

91380                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91390                     DİĞER

 

920                          KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

92000                     AÇIK KREDİ

920000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920001                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92010                     NAKİT KARŞILIĞI

920100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920101                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92011                     KEFALET KARŞILIĞI

920110                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920111                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92012                     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

920120                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920121                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92013                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

921                          KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

92100                     AÇIK KREDİ

921000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921001                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92110                     NAKİT KARŞILIĞI

921100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921101                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92111                     KEFALET KARŞILIĞI

921110                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921111                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92112                     DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

921120                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921121                   DİĞER MÜŞTERİLER

 

92113                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

922                          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

92200                     KABUL KREDİLERİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

922000                   AVAL VERİLENLER

922001                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92202                     MAL MUKABİLİ İTHALAT

922020                   AVAL VERİLENLER

922021                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92204                     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT

922040                   AVAL VERİLENLER

922041                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92206                     DİĞER BANKA KABULLERİ

922060                   AVAL VERİLENLER

922061                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92220                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

923                          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

92300                     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

923000                   AVAL VERİLENLER

923001                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92302                     MAL MUKABİLİ İTHALAT

923020                   AVAL VERİLENLER

923021                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92304                     VESAİK MUKABİLİ İTHALAT

923040                   AVAL VERİLENLER

923041                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92306                     DİĞER BANKA KABULLERİ

923060                   AVAL VERİLENLER

923061                   AVAL VERİLMEYENLER

 

92320                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

930                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR – T.P.

 

93000                     AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93002                     TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93010                     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93020                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

931                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

93100                     AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93102                     TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ

93110                     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93120                     ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

932                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR – T.P.

 

93200                     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932000                   TEYİTLİ

932001                   TEYİTSİZ

 

93203                     VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932030                   TEYİTLİ

932031                   TEYİTSİZ

 

93204                     VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

932040                   TEYİTLİ

932041                   TEYİTSİZ

 

93210                     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93220                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

93290                     DİĞER AKREDİTİFLER

932900                   GARANTİ AKREDİTİFLERİ

932901                   DİĞER

 

933                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR – Y.P.

 

93300                     KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933000                   TEYİTLİ

933001                   TEYİTSİZ

93303                     VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933030                   TEYİTLİ

933031                   TEYİTSİZ

 

93304                     VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ

933040                   TEYİTLİ

933041                   TEYİTSİZ

 

93310                     TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ

93320                     ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

 

93390                     DİĞER AKREDİTİFLER

933900                   GARANTİ AKREDİTİFLERİ

933901                   DİĞER

 

934                          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDENALACAKLAR – T.P.

 

93420                      FUTURES PARA İŞLEMLERİ

934200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

934201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93430                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

934301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93431                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

934311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93432                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

934321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93439                      DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

934390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

934391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93440                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

934401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

934402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

934405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

934406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

934407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

934411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

934413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

934415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

934418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

934419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

934420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

934421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93499                     DİĞER

934990                   ALIM İŞLEMLERİ

934991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

935                          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

93520                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

935200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

935201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93530                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

935301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93531                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

935311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93532                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

935321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93539                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

935390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

935391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93540                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

935401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

935402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

935405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

935406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

935407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

935411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

935413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

935415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

935418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

935419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

935420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

935421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93599                     DİĞER

935990                   ALIM İŞLEMLERİ

935991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

936               MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

93620                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

936200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

936201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93630                     FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

936300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

936301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93631                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

936311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93632                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

936321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93639                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

936390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

936391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93640                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

936401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

936402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

936405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

936406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

936407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

936411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

936413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

936415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

936418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

936419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

936420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

936421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93699                     DİĞER

936990                   ALIM İŞLEMLERİ

936991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

937                          MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDENBORÇLAR – Y.P.

 

93720                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

937200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

937201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

93730                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

937301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

93731                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

937311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

93732                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

937321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

93739                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

937390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

937391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

93740                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                               SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

937401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

937402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

937405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

937406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

937407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                               SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                               ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

937411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

937413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

937415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

937418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

937419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

ALICI (LEHDAR) TARAF

 

937420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

937421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

93799                     DİĞER

937990                   ALIM İŞLEMLERİ

937991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

940                          CİRANTALARIMIZ – T.P.

 

941                          CİRANTALARIMIZ – Y.P.

 

942                          CİROLARIMIZ – T.P.

 

943                          CİROLARIMIZ – Y.P.

 

944                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

94400                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944002                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944003                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944004                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944005                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944006                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944007                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944020                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944021                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944022                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944023                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944024                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944025                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944026                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944027                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944028                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944029                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944030                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944031                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944038                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944039                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944040                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944041                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944042                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944043                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944044                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944045                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944046                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944047                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944058                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944059                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944060                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944061                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944062                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944063                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944064                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944065                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944066                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944067                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944068                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944069                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944070                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944071                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944072                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944073                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944074                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944075                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944086                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944087                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944088                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944089                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944098                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944099                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94410                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944100                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944101                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944102                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944103                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944104                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944105                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944106                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944107                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944118                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944119                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944120                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944121                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944122                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944123                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944124                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944125                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944126                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944127                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944128                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944129                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944130                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944131                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944138                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944139                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944140                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944141                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944142                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944143                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944144                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944145                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944146                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944147                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944158                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944159                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944160                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944161                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944162                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944163                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944164                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944165                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944166                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944167                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944168                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944169                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944170                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944171                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944172                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944173                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944174                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944175                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944186                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944187                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944188                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944189                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944198                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944199                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94420                                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

944200                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

944201                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

944202                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

944203                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

944204                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944205                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944206                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944207                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944218                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

944219                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

944220                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

944221                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

944222                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944223                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944224                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944225                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944226                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944227                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944228                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

944229                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

944230                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944231                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944238                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944239                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

944240                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

944241                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

944242                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

944243                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

944244                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

944245                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

944246                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

944247                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

944258                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944259                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

944260                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944261                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944262                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944263                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944264                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944265                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944266                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944267                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944268                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944269                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944270                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944271                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944272                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944273                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944274                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944275                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944286                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944287                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

944288                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

944289                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

944298                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

944299                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

945                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

94500                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945002                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945003                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945004                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945005                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945006                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945007                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945020                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945021                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945022                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945023                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945024                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945025                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945026                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945027                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945028                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945029                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945030                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945031                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945038                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945039                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945040                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945041                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945042                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945043                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945044                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945045                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945046                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945047                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945058                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945059                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945060                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945061                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945062                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945063                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945064                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945065                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945066                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945067                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945068                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945069                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945070                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945071                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945072                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945073                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945074                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945075                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945086                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945087                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945088                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945089                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945098                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945099                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94510                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945100                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945101                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945102                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945103                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945104                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945105                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945106                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945107                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945118                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945119                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945120                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945121                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945122                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945123                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945124                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945125                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945126                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945127                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945128                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945129                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945130                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945131                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945138                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945139                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945140                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945141                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945142                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945143                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945144                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945145                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945146                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945147                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945158                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945159                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945160                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945161                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945162                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945163                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945164                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945165                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945166                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945167                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945168                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945169                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945170                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945171                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945172                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945173                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945174                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945175                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945186                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945187                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945188                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945189                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945198                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945199                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94520                                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

945200                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

945201                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

945202                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

945203                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

945204                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945205                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945206                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945207                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945218                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

945219                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

945220                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

945221                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

945222                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945223                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945224                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945225                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945226                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945227                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945228                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

945229                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

945230                    SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945231                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945238                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945239                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

945240                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

945241                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

945242                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

945243                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

945244                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

945245                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

945246                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

945247                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

945258                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945259                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

945260                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945261                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945262                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945263                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945264                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945265                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945266                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945267                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945268                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945269                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945270                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945271                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945272                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945273                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945274                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945275                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945286                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945287                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

945288                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

945289                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

945298                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

945299                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

946                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

 

94600                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946002                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946003                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946004                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946005                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946006                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946007                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946020                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946021                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946022                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946023                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946024                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946025                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946026                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946027                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946028                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946029                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946030                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946031                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946038                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946039                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946040                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946041                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946042                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946043                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946044                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946045                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946046                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946047                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946058                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946059                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946060                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946061                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946062                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946063                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946064                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946065                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946066                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946067                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946068                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946069                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946070                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946071                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946072                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946073                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946074                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946075                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946086                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946087                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946088                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946089                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946098                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946099                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94610                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946100                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946101                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946102                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946103                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946104                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946105                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946106                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946107                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946118                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946119                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946120                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946121                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946122                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946123                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946124                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946125                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946126                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946127                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946128                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946129                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946130                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946131                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946138                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946139                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946140                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946141                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946142                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946143                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946144                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946145                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946146                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946147                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946158                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946159                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946160                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946161                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946162                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946163                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946164                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946165                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946166                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946167                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946168                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946169                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946170                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946171                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946172                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946173                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946174                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946175                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946186                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946187                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946188                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946189                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946198                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946199                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94620                                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

946200                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

946201                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

946202                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

946203                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

946204                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946205                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946206                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946207                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946218                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

946219                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

946220                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

946221                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

946222                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946223                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946224                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946225                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946226                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946227                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946228                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

946229                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

946230                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946231                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946238                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946239                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

946240                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

946241                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

946242                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

946243                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

946244                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

946245                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

946246                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

946247                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

946258                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946259                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

946260                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946261                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946262                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946263                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946264                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946265                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946266                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946267                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946268                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946269                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946270                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946271                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946272                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946273                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946274                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946275                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946286                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946287                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

946288                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

946289                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

946298                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

946299                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

947                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

94700                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947002                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947003                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947004                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947005                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947006                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947007                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947020                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947021                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947022                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947023                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947024                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947025                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947026                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947027                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947028                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947029                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947030                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947031                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947038                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947039                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947040                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947041                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947042                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947043                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947044                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947045                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947046                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947047                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947058                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947059                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947060                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947061                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947062                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947063                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947064                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947065                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947066                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947067                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947068                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947069                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947070                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947071                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947072                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947073                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947074                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947075                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947086                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947087                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947088                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947089                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947098                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947099                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94710                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947100                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947101                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947102                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947103                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947104                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947105                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947106                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947107                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947118                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947119                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947120                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947121                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947122                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947123                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947124                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947125                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947126                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947127                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947128                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947129                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947130                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947131                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947138                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947139                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947140                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947141                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947142                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947143                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947144                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947145                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947146                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947147                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947158                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947159                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947160                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947161                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947162                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947163                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947164                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947165                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947166                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947167                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947168                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947169                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947170                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947171                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947172                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947173                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947174                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947175                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947186                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947187                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947188                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947189                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947198                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947199                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

94720                                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

 

947200                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

947201                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

947202                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

947203                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

947204                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947205                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947206                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947207                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947218                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

947219                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

947220                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

947221                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

947222                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947223                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947224                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947225                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947226                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947227                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947228                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

947229                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

947230                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947231                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947238                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947239                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

947240                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

947241                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

947242                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

947243                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

947244                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

947245                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

947246                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

947247                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

947258                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947259                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

947260                   PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947261                   PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947262                   PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947263                   PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947264                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947265                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947266                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947267                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947268                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947269                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947270                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947271                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947272                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947273                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947274                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947275                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947286                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947287                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

947288                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

947289                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)

 

947298                   DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ

947299                   DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ

 

950                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR – T.P.

 

951                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

952                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR – T.P.

 

953                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR – Y.P.

 

954                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

955                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

956                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

957                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

960                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR – T.P

 

961                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR – Y.P

 

962                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – T.P.

 

96200                     TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN

96201                      RİSKİ BANKAYA RÜCU EDİLEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

96202                     KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

962020                   NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

962029                   DİĞER

 

96299                     DİĞER

962990                   GARANTİLERİMİZDEN

962991                   KEFALETLERİMİZDEN

 

963                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – Y.P.

 

96300                     TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN

96301                      RİSKİ BANKAYA RÜCU EDEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

96302                     KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

963020                    NAKDİ KREDİLER İÇİN VERİLENLER

963029                    DİĞER

 

96399                     DİĞER

963990                   GARANTİLERİMİZDEN

963991                   KEFALETLERİMİZDEN

 

964                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

96400                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

964001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

964004                    VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

964005                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

964006                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964007                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

964008                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964009                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

964018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

964019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96410                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964100                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

964101                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

964102                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

964103                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

964108                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964109                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

964110                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

964111                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

964112                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

964113                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

964114                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964115                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

964118                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

964119                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96420                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

964200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

964201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96430                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

964301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96431                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

964311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96432                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

964321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96439                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

964390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

964391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96440                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

964401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

964402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

964403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

964405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

964406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

964407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

964409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

964411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

964413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

964415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

964418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

964419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

964420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

964421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96499                     DİĞER

964990                   ALIM İŞLEMLERİ

964991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

965                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

96500                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ-DÖVİZ – TL.

965001                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ-DÖVİZ – DÖVİZ

965002                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – TL.

965003                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965004                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

965005                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

965006                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965007                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

965008                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965009                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

965018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

965019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96510                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965100                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ  – DÖVİZ – TL.

965101                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965102                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – TL.

965103                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965104                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – TL.

965105                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965106                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – TL

965107                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ – DÖVİZ

965108                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965109                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

965110                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

965111                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

965112                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

965113                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

965114                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965115                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

965118                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

965119                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96520                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

965200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

965201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96530                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

965301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96531                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

965311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96532                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

965321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96539                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

965390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

965391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96540                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

965401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

965402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

965403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF=

 

965404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

965405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

965406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

965407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

965409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

965411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

965413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

965415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

965418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

965419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

965420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

965421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96599                     DİĞER

965990                   ALIM İŞLEMLERİ

965991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

966                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

 

96600                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

966001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

966004                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

966005                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

966006                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966007                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

966008                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966009                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

966018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

966019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96610                     SWAP ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ

966100                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ

966101                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ

966102                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

966103                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

966108                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966109                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

966110                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

966111                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

966112                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

966113                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

966114                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966115                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

966118                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

966119                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96620                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

966200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

966201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96630                     FUTURES FAİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

966300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

966301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96631                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

966311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96632                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

966321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96639                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

966390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

966391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96640                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

966401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

966402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

966403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

966405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

966406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

966407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

966409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

966411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

966413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

966415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

966418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

966419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

966420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

966421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96699                     DİĞER

966990                   ALIM İŞLEMLERİ

966991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

967                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

96700                     VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967000                   VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ

967001                   VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ

967004                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ

967005                   VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ

967006                   VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967007                   VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

967008                   VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967009                   VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

967018                   DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ

967019                   DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96710                     SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967100                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-TL

967101                   SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-DÖVİZ

967102                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-TL

967103                   SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-DÖVİZ

967104                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-TL

967105                   SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-DÖVİZ

967106                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-TL

967107                   SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ – DÖVİZ-DÖVİZ

967108                   SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967109                   SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

967110                   KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ

967111                   KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ

967112                   TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ

967113                   TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ

967114                   SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967115                   SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

967118                   DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ

967119                   DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ

 

96720                     FUTURES PARA İŞLEMLERİ

967200                   FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ

967201                   FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ

 

96730                     FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967300                   FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ

967301                   FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ

 

96731                     FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967310                   FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ

967311                   FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ

 

96732                     FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967320                   FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ

967321                   FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ

 

96739                     DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ

967390                   DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

967391                   DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

 

96740                     OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967400                   PARA ALIM OPSİYONLARI

967401                   PARA SATIM OPSİYONLARI

967402                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

967403                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967404                   PARA ALIM OPSİYONLARI

967405                   PARA SATIM OPSİYONLARI

967406                   FAİZ ALIM OPSİYONLARI

967407                   FAİZ SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967408                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

967409                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967410                   MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI

967411                   MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967412                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

967413                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967414                   KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI

967415                   KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI

 

                                SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

 

967418                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

967419                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

                                ALICI (LEHDAR) TARAF

 

967420                   DİĞER ALIM OPSİYONLARI

967421                   DİĞER SATIM OPSİYONLARI

 

96799                     DİĞER

967990                   ALIM İŞLEMLERİ

967991                   SATIM İŞLEMLERİ

 

970                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK. – T.P.

 

97000                     BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR

97001                     MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNAN.KRED.ALACAKLAR

 

971                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.ALACAK. – Y.P.

 

97100                     BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KRED.ALACAKLAR

97101                     MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNAN.KRED.ALACAKLAR

 

972                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR – T.P.

 

973                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KRED.BORÇLAR – Y.P.

 

975                          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

977                          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN BORÇLAR – Y.P.

 

978                          TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR – T.P.

 

979                          TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

980                          TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – T.P.

 

                                CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

 

98000                     VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

980000                   AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHÜTLERİMİZ

9800000                 MENKUL DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ

9800001                 DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİMİZ

9800009                 DİĞER

 

980001                   AKTİF DEĞERLER SATIM TAAHÜTLERİMİZ

9800010                 MENKUL DEĞERLER SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

9800011                 DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

9800019                 DİĞER

 

98001                     VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

98002                      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE DİĞER ORTAKLIKLAR SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ

98003                     KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ

98004                     MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ

 

98006                     ÇEKLER İÇİN ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ

 

98007                      İHRACAT TAAHHÜTLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ VE FON YÜKÜMLÜLÜKLERİ

98008                      KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİT TAAHHÜTLERİMİZ

 

98010                     KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ

98011                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

98020                     AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR

98030                     AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR

98049                     DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ

 

                                CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

 

98050                     CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ

98099                     DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ

 

981                          TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – Y.P.

 

                                CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

 

98100                     VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

981000                   AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHÜTLERİMİZ

9810000                 MENKUL DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ

9810001                 DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİMİZ

9810009                 DİĞER

 

981001                   AKTİF DEĞERLER SATIM TAAHÜTLERİMİZ

9810010                 MENKUL DEĞERLER SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

9810011                 DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

9810019                 DİĞER

 

98101                     VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

98102                      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLARVE DİĞER ORTAKLIKLAR SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ

98103                     KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ 

98104                     MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ

 

98108                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİT TAAHHÜTLERİMİZ

 

98110                     KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ

98111                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

98120                     AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR

98130                     AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR

98149                     DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ

 

                                CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

 

98150                     CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ

98199                     DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ

 

982                          EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER – T.P.

 

98200                     EMANET KIYMETLER

982000                   MÜŞTERİ ADINA İŞLETİLECEK FONLAR VE PORTFÖY MEVCUTLARI

982001                   EMANETE ALINAN MENKUL DEĞERLER

982002                   TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

982003                   TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

982004                   TAHSİLE ALINAN DİĞER KIYMETLER

982005                   İHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER

982007                   TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR İÇİN

982008                   DİĞER EMANET KIYMETLER

982009                   EMANET KIYMET ALANLAR

 

98210                     REHİNLİ KIYMETLER

982100                   MENKUL KIYMETLER

982101                   TEMİNAT SENETLERİ

982102                   EMTİA

982103                   VARANT

982104                   GAYRİMENKUL

982108                   DİĞER REHİNLİ KIYMETLER

982109                   REHİNLİ KIYMET ALANLAR

 

98211                     KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER VE GARANTİLER

 

983                          EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER – Y.P.

 

98300                     EMANET KIYMETLER

983000                   MÜŞTERİ ADINA İŞLETİLECEK FONLAR VE PORTFÖY MEVCUTLARI

983001                   EMANETE ALINAN MENKUL DEĞERLER

983002                   TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

983003                   TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

983004                   TAHSİLE ALINAN DİĞER KIYMETLER

983005                   İHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER

983007                   TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR İÇİN

983008                   DİĞER EMANET KIYMETLER

983009                   EMANET KIYMET ALANLAR

 

98310                     REHİNLİ KIYMETLER

983100                   MENKUL KIYMETLER

983101                   TEMİNAT SENETLERİ

983102                   EMTİA

983103                   VARANT

983104                   GAYRİMENKUL

983108                   DİĞER REHİNLİ KIYMETLER

983109                   REHİNLİ KIYMET ALANLAR

 

98311                     KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER VE GARANTİLER

 

984                          EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR – T.P.

 

985                          EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR – Y.P.

 

986                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – T.P.

 

98600                      REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

986000                   DEVLET TAHVİLİ

986001                   HAZİNE BONOSU

986002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

986003                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

986004                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

986005                   DİĞER

 

98601                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

986010                   DEVLET TAHVİLİ

986011                   HAZİNE BONOSU

986012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

986013                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

986014                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

986015                   DİĞER

 

987                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

98700                     REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

987000                   DEVLET TAHVİLİ

987001                   HAZİNE BONOSU

987002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

987003                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

987004                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

987005                   DİĞER

 

98701                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

987010                   DEVLET TAHVİLİ

987011                   HAZİNE BONOSU

987012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

987013                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

987014                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

987015                   DİĞER

 

988                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN BORÇLAR – T.P.

 

98800                     REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

988000    TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

988001    BANKALAR

988002    ARACI KURUMLAR

988003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

988004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

988005    GERÇEK KİŞİLER

 

98801                     REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

988010    MERKEZ BANKALARI

988011    BANKALAR

988012    ARACI KURUMLAR

988013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

988014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

988015    GERÇEK KİŞİLER

 

98802                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

988020    TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

988021    BANKALAR

988022    ARACI KURUMLAR

988023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

988024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

988025    GERÇEK KİŞİLER

 

98803                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

988030    MERKEZ BANKALARI

988031    BANKALAR

988032    ARACI KURUMLAR

988033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

988034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

988035    GERÇEK KİŞİLER

 

989                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN BORÇLAR – Y.P.

 

98900                     REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – YURTİÇİ İŞLEMLERDEN   

989000    TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

989001    BANKALAR

989002    ARACI KURUMLAR

989003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

989004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

989005    GERÇEK KİŞİLER

 

98901                     REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

989010    MERKEZ BANKALARI

989011    BANKALAR

989012    ARACI KURUMLAR

989013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

989014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

989015    GERÇEK KİŞİLER

 

98902                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

989020    TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

989021    BANKALAR

989022    ARACI KURUMLAR

989023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

989024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

989025    GERÇEK KİŞİLER

 

98903                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR–YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

989030    MERKEZ BANKALARI

989031    BANKALAR

989032    ARACI KURUMLAR

989033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

989034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

989035    GERÇEK KİŞİLER

 

992                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR – T.P.

 

993                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

994                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR – T.P.

 

995                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR – Y.P.

 

996                          DİĞER FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – T.P.

 

997                          DİĞER FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

998                          DİĞER FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – T.P.

 

999                          DİĞER FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesi

 

Tekdüzen hesap planı izahnamesi

MADDE 9- (1) Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan hesaplar, gruplar, defteri kebir ve gerekli görüldüğü hallerde yardımcı ve alt hesaplar bazında açıklanır. Türk parası hesapların açıklamaları, yabancı paranın esas alınması kaydıyla yabancı para hesaplar için de geçerlidir.

 

(2) Sözkonusu açıklamalar, ilgili hesapların işleyişini daha iyi anlamaya yönelik olup, muhasebe ve finansal tablo ilkeleri ile muhasebe standartlarına aykırılık teşkil etmez.

 

(3) Tekdüzen hesap planı izahnamesi aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

0

DÖNEN DEĞERLER

 

010                         KASA

 

Ülkemizde tedavülde bulunan banknot ve madeni paraların bankaya yatırılmasından veya çekilmesinden kaynaklanan işlemlerin kaydedildiği bir hesaptır. Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi Türk parası mevcudunu gösterir.

 

011                         EFEKTİF DEPOSU

 

Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektif türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere borç, satışı yapılan veya çekilen efektifler de türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalışır ve dönem sonlarında değerleme işleminden geçirilerek bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.

 

012                          YOLDAKİ PARALAR – TÜRK PARASI

 

Banka şubelerinin, gerek genel müdürlük ile gerekse kendi aralarında yaptıkları grup nakilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri havaleler ile posta çekleri kullanmak suretiyle çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen bu hesap aktif nitelikli olup, grubu çıkaran şubece kullanılır.

 

013                         YOLDAKİ PARALAR – YABANCI PARA

 

                012 Yoldaki Paralar – T.P. hesabı için yapılan açıklama, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, bu hesap için de geçerlidir. Kıymetli maden cinsinden grup nakilleri de bu hesapta izlenir.

 

015                          SATIN ALINAN ÇEKLER – YABANCI PARA

 

                Bankalarca satın alınan döviz üzerinden düzenlenmiş çekler sabit fiyat üzerinden bu defteri kebir hesabının yardımcı hesaplarına borç, 295 Döviz Vaziyeti – Y.P. hesabına alacak kaydedilir.

 

 

016                          VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI

 

Menkul değer hesaplarında bulunan borçlanma senetleri ile borçlanma senetleri ve hisse senetleri kuponlarından vadesi gelmiş bulunanlar, ilgili hesaplardan bu hesaba aktarılmak suretiyle tahsil edilir. Üçüncü şahıslar tarafından bankaya ibraz edilen vadesi gelmiş (itfa edilenler dâhil) borçlanma senetleri ve kuponlar da bu hesabın borcu ile ödenir.

 

03030 Kuponlar (Vadesi Gelmemiş) yardımcı hesabında kayıtlı kuponların vadesi hitamında, kuponların tahsil edilen bedellerinin bu hesaba alacak kaydedilmesinden sonra, alış tutarına oranla ortaya çıkan fark bu hesabın borcuna karşılık ilgili gelir hesabının alacağına kaydolunmak suretiyle hesap tasfiye olunur.

 

019                          KIYMETLİ MADENLER – YABANCI PARA

 

Kıymetli maden depo hesapları açılması ve kıymetli maden kredisi temini suretiyle bankaya kıymetli maden girişleri ve kıymetli maden kredilerinin kıymetli maden olarak geri ödenmesi ile ilgili olarak bankaların mevzuat ile belirlenen standartta kabul etmiş olduğu altınlar ve diğer kıymetli madenler gram olarak 01900 Kıymetli Maden Deposu yardımcı hesabına kaydedilir.

 

Bankalarca edinilen basılı ve külçe halindeki kıymetli madenler gram olarak 01901 Kıymetli Madenler yardımcı hesabında izlenir ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değer farkları bu hesaba karşılık 771 Kambiyo Kârları – Y.P. ya da 861 Kambiyo Zararları – Y.P. hesabına alınır. Sözkonusu varlıkların satışından doğan kâr/zarar da aynı hesaplarda izlenir.

 

020                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – TÜRK PARASI

 

Bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacaklarının kaydedildiği bir hesaptır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki serbestçe kullanılabilecek para mevcudu 02000 Vadesiz Serbest Hesap ve 02001 Vadeli Serbest Hesap yardımcı hesaplarında, bloke olarak tutulan vadeli mevduatlar ve elektronik para fonları sırasıyla 02002 Vadeli Serbest Olmayan Hesap ve 02003 Bloke Elektronik Para Fonları yardımcı hesaplarında izlenir.

 

                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayınlanan düzenlemeler uyarınca zorunlu karşılıkların ortalama olarak tesis edilen kısmı 02000 Vadesiz Serbest Hesapta, zorunlu karşılıkların eksik tesis edilmesi nedeniyle bloke ve faizsiz olarak tutulan mevduatlar ise 02002 Vadeli Serbest Olmayan Hesapta izlenir.

 

                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanır. Mutabakatta amaç, hesap özeti farklarının tesbiti, nedenlerinin araştırılması, niteliği belirlenen farkların ve varsa hataların ilgili hesaplara nakledilmek suretiyle düzeltilmesidir. Niteliği tespit edilemeyen farklar için bakiye eşitliğinin sağlanması amacıyla aracı ve geçici hesaplar kullanılmamalıdır.

 

022                          YURTİÇİ BANKALAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların diğer bankalara, katılım bankalarına ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü bir hesaptır. Aktif nitelikli bu hesap, vadesiz ve vadeli oluşuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluşur ve her banka şubesinin hesapları ayrı yardımcı föylerde izlenir. Diğer bankalar, katılım bankaları ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşlardan ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir. Mutabakat işlemi 020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – T.P. hesabında belirtildiği gibi yapılır. Hesap bakiyesi bankanın diğer bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlar nezdindeki mevcut Türk parası mevduatının miktarını gösterir.

 

024                          YURTDIŞI BANKALAR – TÜRK PARASI

 

Hesaba yurtdışındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz işlemler kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi bankanın yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası alacağını gösterir. Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası mevcutlar, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde bankanın tamamen serbest tasarrufunda bulunma durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir. 020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – T.P. hesabında belirtilen mutabakat gerekliliği bu hesap için de geçerlidir.

 

025                          YURTDIŞI BANKALAR – YABANCI PARA

 

Banka ile yabancı ülkelerdeki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar arasındaki işlemleri gösteren efektif ve dövizler, kambiyo, çek ve havale bedelleri, iştira edilen çek ve senet bedelleri ile akreditif bedellerinin kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Bakiyesi bankanın yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki döviz alacağını gösterir.

 

Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardan gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir.

 

026                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – TÜRK PARASI

 

Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışındaki şubelerinden ve şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı bankaların ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerinden olan Türk parası alacaklarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türkiye’de şube şeklinde faaliyet gösteren bankaların yurtdışındaki merkez ve diğer şubeleri nezdindeki Türk parası mevcutları, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde bankanın tamamen serbest tasarrufunda bulunma durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir.

 

030                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılması seçeneği kullanılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesaptır.

 

Menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür ve nominal değerleri üzerinden de finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenir.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler 03000’dan 03019’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir. Alım satım amaçlı menkul değerlerin ilgili menkul değerin türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre izleneceği hesaplara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtirmektedir.

 

03000                      MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

 

Bankalar ile diğer mali kuruluşların ihraç ettiği alım satım amaçlı bono ve tahviller bu hesapta izlenir. “Diğer” alt hesabı, kooperatifleri, sosyal güvenlik kurumlarını, sigorta şirketlerini ve toplu tasarruf kuruluşlarını içerir.

 

03002                      MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

 

Bankalar ve diğer mali kuruluşlar dışında kalan ve nitelikleri itibarıyla mali olmayan kuruluşların ihraç ettiği bono ve tahvillerden alım satım amaçlı olarak elde tutulanların izlendiği bir hesaptır. Aşağıdaki alt hesaplardan oluşur.

 

030020                    DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Hazine kefaletini haiz devlet borçlanma tahvillerinden alım satım amaçlı olarak elde tutulanların kaydedildiği bir hesaptır.

 

030021                    YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

Belediyelerce ihraç edilen tahvillerden, alım satım amaçlı olarak elde tutulanların izlendiği bir hesaptır.

 

030022                    İ.D.T. TAHVİLLERİ

 

Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri olarak tanımlanan İktisadi Devlet Teşekküllerinin ihraç ettiği tahvillerden alım satım amaçlı olarak elde tutulanların kaydına özgü bir hesaptır.

 

0300220                  MÜESSESELER TAHVİLLERİ

 

Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu şeklindeki müesseselerin ihraç ettiği alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahvillerin izlendiği bir hesaptır.

 

0300221                  BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

İktisadi devlet teşekkülleri ile bunların bağlı ortaklıkları tarafından çıkartılan alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahvillerin kaydedildiği bir hesaptır.

 

030023                    K.İ.K. TAHVİLLERİ

 

Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan Kamu İktisadi Kuruluşlarının çıkardığı alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahviller bu hesaba kaydedilir.

 

0300230                  MÜESSESELER TAHVİLLERİ

 

Sermayesinin tamamı bir iktisadi kamu kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu şeklindeki müesseselerin ihraç ettiği alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahvillerin izlendiği bir hesaptır.

 

0300231                  BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

Kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarının çıkardığı alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahvillerin kaydedildiği bir hesaptır.

 

030025                    DİĞER TAHVİLLER

 

Yukarıda sayılan mali olmayan kuruluşlar dışında kalan, mali olmayan diğer kuruluşların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç ettikleri alım satım amaçlı olarak elde tutulan tahviller bu hesapta izlenir.

 

030026                    HAZİNE BONOLARI

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve alım satım amaçlı olarak elde tutulan Hazine bonolarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

030027                    MÜTEAHHİT BONOLARI

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ve alım satım amaçlı olarak elde tutulan müteahhit bonolarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

030029                    DİĞER BONOLAR

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan mali olmayan diğer kuruluşların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç ettikleri alım satım amaçlı olarak elde tutulan bonolar bu hesapta yer alır.

 

03003                      HİSSE SENETLERİ

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulan  hisse senetlerinin kaydına özgü bir hesaptır. Sermaye Piyasası Kanunu hükmü gereğince borsaya kote edilen ve borsaya kote olmayan hisse senetleri olarak alt hesaplarda izlenir.

 

03004                      KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulankuponların kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesapta yer alacak olan kuponların henüz vadesinin gelmemiş olması gerekir. Vadesi gelen kuponlar 016 Vadesi Gelmiş Menkul Değerler – T.P. hesabına alınır.

 

03005                      KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulan kâr ve zarar ortaklığı belgeleri bu hesaba kaydedilir.

 

03006                      GELİRE BAĞLI SENETLER

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulan gelire bağlı senetler bu hesaba kaydedilir.

 

03007                      YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİ

 

Alım satım amaçlı olarak elde tutulanyatırım fonu katılma belgeleri bu hesaba kaydedilir.

 

03008                      TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

 

                Alım satım amaçlı olarak elde tutulanmenkul değerlerden teminata verilen veya bloke edilenler bu hesaba kaydedilir.

 

03009                      REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

 

                Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler bu hesapta izlenir. Repoya konu edilen menkul değerin gelir reeskontu ile repo işleminden sağlanan fonlar için gider reeskontu düzenli olarak hesaplanır.

 

Repo vadesinde ana para ve faizden oluşan toplam borç, müşteriye ilgili ödeme ve gider hesapları çalıştırılarak ödendikten sonra menkul değer daha önce bulunduğu hesap grubuna tekrar aktarılır.

 

03010                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

Menkul Kıymet Ödünç Piyasası’nda ödünç verme işlemlerine konu olan alım-satım amaçlı menkul değerler, bu hesabın borcuna ve ilgili alım satım amaçlı olarak elde tutulan  menkul değer yardımcı hesabının alacağına kaydedilir.

 

03011                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

 

Menkul Kıymet Ödünç Piyasası’nda ödünç alma işlemi için teminat olarak gösterilen alım satım amaçlı menkul değerler bu hesapta izlenir.

 

03018                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan alım satım amaçlı menkul değerler bu hesaba kaydedilir.

 

03019                      ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

 

Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri gibi sermayede payı temsil eden alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerlerinde, bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Sözkonusu menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her menkul kıymete ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılması seçeneği kullanılan  menkul değerler 03020’den 03029’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.

 

İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılması seçeneği kullanılan  sermayede payı temsil eden menkul değerlerin değer artışları 03029 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılması Seçeneği Kullanılan Menkul Değerler Değer Artış Hesabında izlenir. Değer artışları, 03019 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

032                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI

 

                İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerler bu hesapta izlenir. Bu hesap, menkul değerlerin türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre Tekdüzen Hesap Planı’nda gösterildiği şekilde yardımcı hesaplarda, nominal değerleri üzerinden de finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenir.

 

 

 

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer azalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

03281                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

Menkul Kıymet Ödünç Piyasası’nda ödünç verme işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerler bu hesapta izlenir.

 

038                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden düşük olması halinde 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır.

 

Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır. Değer artışı halinde önce sözkonusu kıymetin değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları ise 03019 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasına göre muhasebeleştirilir.

 

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin değer düşüklüğü kayıpları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı  çerçevesinde, bu hesabın alacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle giderleştirilir.

 

040                   PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Takasbank ve Borsa İstanbul aracılığıyla diğer bankalara verilen Türk Parası borç tutarları bu hesapta izlenir.

 

050                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Ters repo işlemlerinden kaynaklanan kısa vadeli türdeki alacaklar bu hesapta izlenir.

 

 

 

1

KREDİLER

 

İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR

 

Bankalar tarafından iskonto ve iştiraya kabul edilen Türk parası ve yabancı para senetlerin, yurda girecek olan yabancı para çeklerin ve/veya faturaların belirli oranlarda önceden ihracatçı veya döviz kazandırıcı işlem belgeli vb. kişiler lehine iskonto edilmesine yönelik kredi işlemleri 100, 101 İskontolu İşlemlerden Alacaklar – T.P.,Y.P. hesaplarında izlenir. Hesabın bakiyesi iskonto ve iştira edilen Türk parası ve yabancı para senetlerden henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edilmemiş olanların tutarı ile yabancı para çek ve/veya faturalara ilişkin sözkonusu işlemlere ait tahsil edilecek tutarı gösterir.

 

100, 101 İskontolu İşlemlerden Alacaklar – T.P.,Y.P. hesaplarında izlenen tutarlar ile müşteriye yapılan ödeme arasındaki fark 102, 103 İskontolu İşlemlerden Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler 102, 103 İskontolu İşlemlerden Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının borcuna ilgili faiz geliri hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

100, 101 İskontolu İşlemlerden Alacaklar – T.P.,Y.P. hesapları, 102, 103 İskontolu İşlemlerden Kazanılmamış Gelirler– T.P.,Y.P. hesapları ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

 

FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

Faktoring işlemleri sözleşmesi ile temellük edilen ve tahsili üstlenilen alacaklar karşılığında yapılan ödemeler 104, 105 Faktoring İşlemlerinden Alacaklar – T.P.,Y.P. hesaplarında izlenir.

 

Bu hesaptaki tutarların donuklaşması ve tahsilinde güçlükle karşılaşılması durumunda, bu tutarlar ilgili mevzuat uyarınca niteliğine uygun şekilde sınıflandırılarak ilgili hesaplara aktarılırlar.

 

TÜKETİCİ KREDİLERİ

 

Gerçek kişi tüketicilere, mesleki veya ticari faaliyetleriyle ilişkili olmayan amaçlarla, bir mal veya hizmet alımına yönelik olarak kullandırılan krediler, ilgili “Tüketici Kredileri” hesaplarında izlenir. Bu hesaplarda tüketici kredisi niteliğinde olmayan kredilere yer verilmez. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler “Konut Kredileri” hesabında, konut teminatı altında kullandırılan tüketici kredileri “Konut Teminatlı Tüketici Kredileri” hesabında, taşıt kredileri “Taşıt Kredileri” hesabında, gerçek kişilere konut dışındaki gayrimenkullerin alımı için kullandırılan krediler “Diğer Gayrimenkul Kredileri” hesabında, dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların finansmanı için kullandırılan diğer bütün tüketici kredileri “İhtiyaç Kredileri” alt hesabında izlenir.

 

Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasından doğan alacak tutarları ile müşterilerin menkul değer alımını finanse etmek amacıyla kullandırılan krediler bu hesaba kaydedilmez.

 

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

 

Ticari işletmelerin veya gerçek kişilerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili işyeri, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin kaydına özgü bir hesaptır. Bu Tebliğde açıkça başka bir yerde kaydedilmesi öngörülmemiş taşıt ve işyeri kredileri dışındaki, işletmenin muhtelif ihtiyaçlarının finansmanına yönelik taksitli ticari krediler “İhtiyaç Kredileri” hesabında izlenir.

 

KREDİ KARTLARI

 

Gerçek kişiler tarafından kredi kartları ile taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihten tahsile kadar geçen sürede ilgili “Bireysel Kredi Kartları” hesabında izlenir.

 

Ticari işletmeler adına açılan ve bunların temsilcileri tarafından kullanılan kurumsal kredi kartları ile taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihten bu miktarın tahsiline kadar geçen sürede ilgili “Kurumsal Kredi Kartları” hesabında izlenir.

 

KISA VADELİ KREDİLER

 

Bir yıldan kısa vadeli krediler 110’dan 129’a kadar olan defteri kebir hesaplarında izlenir. Vadenin uzatılması nedeniyle kalan vadesi bir yılın üstüne çıkan krediler orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin hesaplara aktarılır. Kısa vadeli krediler defteri kebir seviyesinde açık ve teminatlı olarak sınıflandırılmıştır.

 

Bankaların yurt dışında yerleşik kişilere kullandırdıkları kısa vadeli krediler ile yurtdışı şubelerinin bulundukları ülkelerde ya da diğer ülkelerde yerleşik kişilere kullandırdıkları kısa vadeli krediler 128, 129 Yurtdışı Kısa Vadeli Krediler – T.P., Y.P. hesaplarında, Türkiye’de yerleşik kişilere kullandırdıkları kısa vadeli krediler ise ilgili yurt içi kısa vadeli kredi hesaplarında izlenir.

 

İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE VERİLEN KREDİLER

 

İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen krediler ile iştirak ve bağlı ortaklıklar kefaletiyle verilen krediler ilgili yardımcı hesaplarda izlenir.

 

Tekdüzen Hesap Planında belirtilmemekle birlikte fon kaynaklı krediler “İhtisas” ve “Diğer” olarak iki yardımcı hesapta takip edilirler.

 

Her ihtisas bankasının kullandırdığı değişik türdeki ihtisas kredileri için ayrı defteri kebir hesapları açılmamıştır. “İhtisas Kredileri” hesabı ihtisas kredisi veren bankalarca kullanılır.

 

ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER

 

Bir yıldan uzun vadeli krediler 130’dan 149’a kadar olan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin defteri kebir hesaplarında izlenir. Orta ve uzun vadeli krediler defteri kebir seviyesinde açık, teminatlı ve sermaye benzeri krediler olarak sınıflandırılmıştır.

 

                Bankaların yurt dışında yerleşik kişilere kullandırdıkları orta ve uzun vadeli krediler ile yurtdışı şubelerinin bulundukları ülkelerde ya da diğer ülkelerde yerleşik kişilere kullandırdıkları orta ve uzun vadeli krediler 148, 149 Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler – T.P., Y.P. hesaplarında, Türkiye’de yerleşik kişilere kullandırdıkları orta ve uzun vadeli krediler ise ilgili yurt içi orta ve uzun vadeli kredi hesaplarında izlenir.

 

Bankaların kredi müşterileri tarafından kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dâhilinde keşide edilen çeklerin bloke edilerek verilmesi halinde, karşılığı krediden karşılanan ve bloke kaydıyla verilen çeklerin bankaya ibrazına kadar, kredi hesaplarında izlenmemesi, bu tutarların finansal durum tablosu dışı hesaplarda, cayılamaz taahhütler kalemi altında yer alan 98003, 98103 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütlerimiz alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Bununla beraber banka ile müşteri arasında yapılan sözleşmede, çekin ibrazına kadar sözkonusu meblağın kredi olarak kabulü ve bu meblağa faiz uygulanması yönünde bir hüküm bulunması durumunda, anılan tutarın ilgili kredi hesaplarında izlenilmesi gerekir.

 

Münhasıran Eximbank tarafından kullandırılan ülke kredileri de bu hesapta yer alan 14908 Ülke Kredileri yardımcı hesabında izlenir.

 

KANUN VE/VEYA KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER

 

Karşılık Yönetmeliğinin ilgili hükmünde belirtilen, riski aracı bankaya ait bulunmayan krediler ile özel görev hesaplarında izlenen özel görev alacak tutarları, ertelemeye ya da taksitlendirmeye konu olmaları halinde 160, 161 Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler – T.P.,Y.P. hesaplarına borç kaydedilerek izlenir.

 

123                   KIYMETLİ MADEN KREDİSİ – YABANCI PARA

 

Kıymetli maden depo hesapları açılmasına ve kıymetli maden kredisi kullandırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullandırılan kıymetli maden kredilerinin gram olarak kaydedildiği bir hesaptır.

 

CANLI KREDİLER

 

Canlı krediler, donuk alacak olarak sınıflandırılan krediler hariç diğer kredileri ifade eder. Karşılık Yönetmeliği uyarınca canlı kredi niteliği taşıyan krediler, yeniden yapılandırılanlar hariç olmak üzere, 100-149 numaralı hesaplarda izlenir. Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yeniden yapılandırma kapsamından çıkarılan alacaklar da bu hesaplarda izlenir.

 

YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLER

 

Karşılık Yönetmeliği uyarınca canlıyken yeniden yapılandırmaya konu edilen krediler “Canlı Alacaklardan Yeniden Yapılandırılan” krediler hesaplarında izlenir. Donuk olarak sınıflandırma sonrasında yeniden yapılandırmaya konu edilen ve bahse konu Yönetmelikte belirtilen koşulların sağlanması sonrasında canlı olarak sınıflandırılan krediler ise “Donuk Alacaklardan Yeniden Yapılandırılan” krediler hesaplarında izlenir.

 

Bu hesapta izlenen finansal kiralama alacaklarına ilişkin tutarlar, finansal tablolarda finansal kiralama alacakları içinde gösterilir.

 

DONUK ALACAKLAR

 

Karşılık Yönetmeliği uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılan krediler 170, 171, 172, 173, 176 ve 177 numaralı hesaplarda izlenir.

 

Yabancı para krediler, TFRS 9’a göre beklenen zarar karşılığı ayırmayanbankalarca ilgili takip hesaplarına intikal tarihindeki kurlar üzerinden çevrilerek Türk parası hesaplarda ya da sabit fiyat üzerinden yabancı para hesaplarda izlenebilir. TFRS 9’a göre beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca yabancı para hesaplarda izlenen sözkonusu donuk krediler ve diğer alacaklar bu hesaplara intikal tarihindeki kurlarla değerlenir. Sözkonusu yabancı para kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak haricen hesaplanacak kur farkı istatistikî amaçlarla kullanılan diğer finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenebilir.

 

TFRS 9’a göre beklenen zarar karşılığı ayıran  bankalar yabancı para kredileri yukarıda belirtilen hesaplarda ve bahse konu Standarda uygun olarak izler.

 

TAZMİN EDİLEN GAYRİ NAKDİ KREDİ BEDELLERİ

 

Gayrinakdi kredilerin tazmin edilen veya nakit krediye dönüşmüş bedelleri, tazmin veya nakit krediye dönüşme tarihinde 158, 159 Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri – T.P.,Y.P. hesaplarına borç kaydedilir. Sözkonusu bedeller, Karşılık Yönetmeliğinde belirtilen doksan günlük sürede tahsil edilememeleri halinde “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılır.

 

Tazmin edilen gayrinakdi kredi bedellerinden yabancı para hesaplarda izlenenler, sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutularak bakiyeleri Türk parasına dönüştürülür.

 

ÖZEL KARŞILIKLAR

 

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardı kapsamında beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca ayrılan özel karşılıklar bu hesapta izlenir. Krediler üzerinden bir indirim kalemi olarak dikkate alınan negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.

 

Yabancı para krediler için ayrılan özel karşılıklar tarihi kurlarla değerlenir.

 

TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir. Negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.

 

Karşılık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları (Üçüncü Aşama) özel karşılık niteliğindedir.

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENEN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

 

Krediler üzerinden bir indirim kalemi olarak dikkate alınan negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır. İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan veya yanısıtılması seçeneği kullanılan kredilere ilişkin değer düşüş karşılığı tutarları bu hesabın alacağına, 82006 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Krediler Değer Düşüş Karşılığı Giderleri hesabının borcuna; gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan kredilere ilişkin değer düşüş karşılığı tutarları ise bu hesabın alacağına, 41410 Krediler Değerleme Farkları hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir.

 

 

2

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

 

202                  KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Maddi duran varlıkların finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiraya konu edilmesi durumunda finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı ile faaliyet kiralamasının döneme isabet eden kısmı bu hesapta izlenir.

 

Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kısmı bu hesabın borcuna, 79010 Kiralama Gelirleri hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

204                   KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) – TÜRK PARASI

 

Finansal kiralama yönteminde, kiralamaya konu varlığın maliyeti ile sözleşmeye göre taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönemsellik ilkesi gereği finansal kiralama kira gelirleri bu hesabın borcuna, 582 Finansal Kiralama Gelirleri – T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

Finansal durum tablosunda, “Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri” kalemi “Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar” kaleminin altında bir indirim kalemi olarak yer alır ve bu iki kalem arasındaki fark net yatırım tutarını ifade eder.

 

210                  ZORUNLU KARŞILIKLAR – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Türk parası zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilen kısmının izlendiği aktif nitelikli bir hesap olup, genel müdürlükte hareket görür.

 

220                  KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – TÜRK PARASI

 

TFRS 9 kapsamında beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca, donuk alacaklar için faiz geliri kaydı hususunda Karşılık Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası esas alınır.

 

22000          FAİZ TAHAKKUKLARI

 

Kredilerin dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamış faizleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak verilmek üzere bu hesaba borç kaydedilir.

 

22001              FAİZ REESKONTLARI

 

                Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş tüm krediler için, o dönemi ilgilendiren faizlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.

 

 

22002              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

 

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamış komisyon ve diğer gelirleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak verilmek üzere bu hesaba borç kaydedilir.

 

22003              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

 

                Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş tüm krediler için, o dönemi ilgilendiren komisyon ve diğer gelirlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.

 

22004                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

 

Dövize endeksli kredilerde, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak verilmek üzere bu hesaba borç kaydedilir.

 

22005                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

 

Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli kredilerde değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.

 

22006                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan veya yansıtılması seçeneği kullanılan kredilere ilişkin değer artışları, bu hesaba borç ilgili kredi faiz geliri hesabına alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına yansıtılır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan veya yansıtılması seçeneği kullanılan krediler, “Krediler” hesap grubunda yer alan ilgili kredi hesaplarında izlenir.

 

22007                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan kredilere ilişkin değer artışları bu hesaba borç, “41410 Krediler Değerleme Farkları” hesabına alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına yansıtılır. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan krediler, “Krediler” hesap grubunda yer alan ilgili kredi hesaplarında izlenir.

 

222                          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – TÜRK PARASI

 

Dönem kârını ilgilendirdiği halde, henüz tahsil edilmemiş bulunan menkul değerler ve zorunlu karşılıklar faiz gelir reeskontları,  faktoring alacaklarına ilişkin reeskontlar ve diğer faiz ve gelir reeskontlarının döneme isabet eden bölümü bu hesaba borç kaydedilerek ilgili kâr/zarar hesabının alacağında gösterilir.

 

Yapısal pozisyon olarak tutulan menkul değerlerin faiz ve gelir reeskontları ise özkaynaklar altında ilgili oldukları fon hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer artışları bu hesapta izlenir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.

 

Değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde dövize endeksli menkul değerlerin defter değerinde meydana gelen artışlar bu hesabın borcuna ilgili kâr/zarar hesabının alacağına kaydedilir.

 

224                  TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – TÜRK PARASI

 

Finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

 

238                  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık olarak sınıflandırılan varlıklar bu hesapta izlenir.

 

240                  İŞTİRAKLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla birlikte, üzerlerinde önemli etkinliğe sahip oldukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Genel müdürlükte hareket gören bu hesap hisse alış bedeli ile tutulur. Bu hesapta izlenen hisse senetleri finansal durum tablosu dışı hesaplarda nominal değerleri ile de izlenir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

 

                Değerleme Artışı Hesabı: İştiraklerin değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan hesabına alacak yazılarak izlenir. İştirak hisselerinin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her iştirake ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

 

Bu şekilde değerlenen iştirakin satılması halinde, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

 

242                  BAĞLI ORTAKLIKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların, sermayesi veya yönetimi üzerinde kontrol gücüne sahip bulundukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Genel müdürlükte hareket gören bu hesap hisse alış bedeli ile tutulur. Bu hesapta izlenen hisse senetleri finansal durum tablosu dışı hesaplarda nominal değerleri ile de izlenir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

 

Değerleme Artışı Hesabı: Bağlı ortaklıklarınn değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan  hesabına alacak yazılarak izlenir. Bağlı ortaklığın sermaye paylarının değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her bağlı ortaklığın sermaye paylarına ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

 

Bu şekilde değerlenen bağlı ortaklığın sermaye paylarının satılması halinde 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

 

244                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen olarak sınıflandırılan menkul değerler bu hesapta izlenir.

 

Repo vadesinde anapara ve faizden oluşan toplam borç, müşteriye ilgili ödeme ve gider hesapları çalıştırılarak ödendikten sonra menkul değer daha önce bulunduğu hesap grubuna tekrar aktarılır.

 

24451                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PIYASASINDAN ALACAKLAR

 

Menkul Kıymet Ödünç Piyasası’nda ödünç verme işlemlerine konu olan itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul değerler bu hesapta izlenir.

 

246                          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)-TÜRK PARASI

 

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

Değer artışı halinde, önce değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları için ise 240, 242, 248 numaralı hesapların altında yer alan Yeniden Değerleme Artışı hesap açıklamasından yararlanılır.

 

248                  BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR – TÜRK PARASI

 

8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, iş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dâhil olmak üzere, ana ortaklık bankanın dâhil olduğu grubun bir ortaklık sözleşmesi çerçevesinde başka gruplarla birlikte kontrol ettiği ortaklıkları bu hesapta izlenir.

 

250                  MENKULLER – TÜRK PARASI

 

Bankalarca finansal kiralama yoluyla edinilen menkuller ile bankaların faaliyetlerini sürdürebilmek için satın aldıkları kullanma süreleri bir yıldan fazla olan kasalar, büro makineleri, mobilya, mefruşat, nakil vasıtaları ve diğer menkul eşya ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerimizde doğan değer artışları ve bankaca alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

 

Menkuller hesabında kayıtlı demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde amortismana tabi tutulur.

 

Amortisman süresi sonunda demirbaşlar halen kullanılır durumda iseler, “Menkuller” hesabında takip edilmeğe devam olunur. Menkuller hesabında kayıtlı demirbaşlar için “Demirbaş Eşya” ve “Amortisman Defterleri” tutulur. Demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre kayıtlardan çıkarılır.

 

Faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.

 

251                  MENKULLER – YABANCI PARA

 

Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı menkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

252                  GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların finansal kiralama yoluyla edindikleri gayrimenkullerin, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla satın aldıkları binaların, aynı amaç için satın aldıkları arsalar ve araziler ile bunlar üzerindeki inşa halindeki binalar için yatırdıkları paraların, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edindikleri gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

 

Kiracı durumunda olan bankalarca, finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde edinilen gayrimenkuller, 25220 Finansal Kiralamayla Edinilen Gayrimenkullerhesabından 25200 Bankanın Kullanımı İçin hesabına aktarılır.

 

252000 Binalar hesabında kayıtlı gayrimenkuller, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre amortismana tabi tutulur.

 

Faaliyet kiralamasına konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.

 

253                          GAYRİMENKULLER – YABANCI PARA

 

Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

254                          FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI

 

Geçmiş uygulamalarda özel maliyet bedelleri altında izlenen harcamalardan faaliyet kiralaması yoluyla kiralanmış olan gayrimenkulleri geliştirmek amacıyla yapılanlar da dâhil olmak üzere belirtilen kapsamdaki gayrimenkullere ilişkin geliştirme amaçlı harcamalar ilgili Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde bu hesapta izlenir. Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.

 

256                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) – TÜRK PARASI

 

Bir yıldan fazla kullanılan, yıpranan ve değer kaybına uğrayan menkul ve gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıkların itfa edilmelerini sağlamak üzere döneme ait amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve aktifteki azalmayı ifade eden negatif düzenleyici bir hesaptır.

 

258                          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankanın tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması ya da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu hesaba kaydedilir. Aktif nitelikli bir hesaptır. Yukarıda belirtilen giderlerin aktifleştirilmesi ve değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

 

Bankanın kiraladığı bir yerin şeref ve önemine karşılık, herhangi bir maddi varlık edinmeksizin, yapılan ödeme ile devir ve satın aldığı bir şirkete ödediği bedelin satın alınan şirketin özvarlığından fazla olan kısmıbu hesapta izlenir.

 

260                          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların, vergi mevzuatı gereği, menkul sermaye iradı, gelir vergisi ve fon payı, geçici vergi gibi peşin ödedikleri ve dönem sonlarında ödenecek vergilerden mahsup edecekleri vergiler bu hesapta izlenir.

 

262                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır.

 

Hesap, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. ve 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri– T.P. hesapları ile birlikte çalışır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplandığında bu hesabın borcuna, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Cari yıla ilişkin kurumlar vergisi, sonraki dönemlerde vergi varlığından indirilirken, 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklara ilişkin ertelenmiş vergi varlığı tutarları ise ilgili özkaynak hesabıyla ilişkilendirilir.

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca indirilebilir geçici fark teşkil eden beklenen zarar karşılıkları veya genel karşılıklar için muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi varlıkları 26205 Karşılıklardan hesabında izlenir.

 

Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

 

264                          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) –TÜRK PARASI

 

Duran varlıklardaki değer düşüşleri, 82005 Duran Varlıklar Değer Düşüş Gideri yardımcı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılarak kayıtlara yansıtılır. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların defter değerinin elde etme maliyetinin altına düşmesine yol açan değer düşüşleri de bu hesapta izlenir.

 

270                          AYNİYAT MEVCUDU – TÜRK PARASI

 

Hizmetlerin yürütülebilmesi için satın alınıp ihtiyaç halinde kullanılmak üzere stok olarak elde bulundurulan basılı kâğıt, kırtasiye ve büro levazımı, çek karneleri, damga pulu, posta pulu ve diğer kıymetlerin takibi için açılan bu hesap aktif niteliklidir.

 

272                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

İştirak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

 

Bankaların herhangi bir kredi alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu hesapta izlenir.

 

274                                         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – TÜRK PARASI

 

Bankaların iştirak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu hesabın borcuna, 79005 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

278                                         MUHTELİF ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaya kredi işlemleri dışında, kredi alacağının temlik edilmesi işlemleri dâhil olmak üzere, diğer işlem ve ilişkilerden dolayı borçlu duruma düşen, ancak banka nezdinde cari hesabı bulunmayan kişi ve kuruluşların borçları ile türev finansal araçlar için verilen teminatlar ile diğer alacakların takip edildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Banka ile menkul kıymetler yatırım fonu arasındaki Türk parası mali ilişkilerden doğan alacaklar 27806 Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Alacakları yardımcı hesabında izlenir.

 

280                         BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR – TÜRK PARASI

 

Aktifte başka bir hesaba geçmesi gerektiği halde, işlemin yapıldığı sırada zorunlu bir nedenle ait olduğu asıl hesaba alınamayan ve genellikle bankaların iç işlemleri ile ilgili geçici nitelikteki kayıtların gösterildiği bir hesaptır.

 

280013    PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Finansal yükümlülükler için peşin ödenen komisyon ve benzeri masraflar bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gider hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına yazılmak suretiyle dönem giderlerine yansıtılır.

 

282                         BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI – TÜRK PARASI

 

Bu hesap, İller Bankası’nın genel müdürlük ve bölge temsilcilikleri arasındaki işlemlerin kaydına mahsus çift nitelikli bir hesaptır.

 

284                         KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI – TÜRK PARASI

 

Bankalarca alınan veya satılan kıymetli madenlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

285                         KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ – YABANCI PARA

 

Alınan veya satılan kıymetli madenlerin gram üzerinden kaydedildiği bir hesaptır. Belli dönemler sonunda yapılan değerleme işlemi ile 284 Kıymetli Maden Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

 

288                         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

 

290                         ŞUBELER CARİ HESABI – TÜRK PARASI

 

Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yaptıkları Türk parası işlemlerin kaydına özgü çift nitelikli bir hesaptır. Hesabı ilk çalıştıran şubenin göndereceği dekonta istinaden karşı şubece yapılacak mahsup işlemi ile şubeler cari hesabının karşılıklı olarak kapatılması sağlanır. Şubeler cari hesabını çalıştıran her şube, belli dönemlerde tam mutabakat sağlamak zorundadır.

 

291                         ŞUBELER CARİ HESABI – YABANCI PARA

 

Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yabancı para cinsi ve kıymetli maden (gram) cinsi üzerinden yaptıkları işlemlerin kaydına özgü sabit fiyatla hareket gören çift nitelikli bir kambiyo hesabıdır. Hesabın çalışması 290 Şubeler Cari Hesabında açıklandığı gibidir.

 

292                         EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI – TÜRK PARASI

 

Bankalarca alınan veya satılan efektiflerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 293 Efektif Vaziyeti – Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Alınan efektifin Türk parası karşılığı 010 Kasa hesabının alacağı ile bu hesabın borcuna, alınan efektifin cinsine göre miktarı ise sabit fiyat üzerinden 293 Efektif Vaziyeti – Y.P. hesabının alacağı ile 011 Efektif Deposu hesabının borcuna kaydedilir. Efektif satışları ise yukarıdaki işlemin tersi kayıtlarla gerçekleştirilir.

 

293 Efektif Vaziyeti – Y.P. hesabının sabit fiyat üzerinden bakiyesi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabının Türk parası üzerinden bakiyesinin cari kurlara göre eşit olması gerekir. Kur değişmeleri nedeniyle bozulan denge belli dönemlerde evalüe edilerek denklik sağlanır. Farklar 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabının borç veya alacağı ile ilgili kâr/zarar hesaplarına intikal ettirilir.

 

293                         EFEKTİF VAZİYETİ – YABANCI PARA

 

Alınan veya satılan efektiflerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabı ile denklik sağlanır.

 

294                          DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI – TÜRK PARASI

 

Bankalarca alınan veya satılan dövizlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 295 Döviz Vaziyeti –Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Hesap isimleri değiştirilmek şartıyla 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabındaki açıklama bu hesap için de geçerlidir.

 

295                         DÖVİZ VAZİYETİ – YABANCI PARA

 

Alınan veya satılan dövizlerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu hesap genelde pasif karakterli olmakla beraber, alışı yapılmayan dövizin satışının yapılması durumunda borç bakiye de verebilir. Bu itibarla sözkonusu hesap çift (borç/alacak) karakterlidir.

 

Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi sonucunda 294 Döviz Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

 

Değerleme sonucu oluşan farklar 294 Döviz Alım/Satım – T.P. hesabının borç veya alacağı ile 77101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Kârları hesabının alacağına veya 86101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Zararları hesabının borcuna kaydedilir.

 

296                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların, çeşitli kanun, kararname ve özel anlaşmalarla üstlendiği kamu görevlerine ait işlemlerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

298                         ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER – TÜRK PARASI

 

Bankanın alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldığı ticari emtia ve gayrimenkullerle, ihtisas bankalarınca özel kanunlarına göre satılmak amacıyla inşa ettirilen gayrimenkullerin kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

 

Alacaklardan dolayı edinilen varlıklar hiçbir şekil ve suretle değerlemeye tabi tutulamaz.

 

 

 

3

MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

                Türk parası mevduat, “Tasarruf Mevduatı”, “Resmi Kuruluşlar Mevduatı”, “Ticari Kuruluşlar Mevduatı”, “Bankalar Mevduatı”, “Diğer Kuruluşlar Mevduatı” hesaplarında, yabancı para mevduat ise “Bankalar Mevduatı -Y.P.” ve “Döviz Tevdiat” hesaplarında izlenir.

 

İlgili düzenlemelerle belirlenen mevduat vadeleri, vadesiz ve vadeli olmak üzere bölümlenmiş olup, mevzuatta meydana gelecek değişikliklere paralel olarak vade ayrımında düzenleme yapılır.

 

Müşteri tarafından mevduat bakiyesinden fazla yapılan çekilişler bir kredi işlemi olarak kabul edilir ve ilgili kredi hesaplarının “Kredili Mevduat Hesabı” yardımcı hesaplarında izlenir.

 

Bankaların yurtdışı şubelerinde, bunların bulundukları ülkelerde ya da diğer ülkelerde yerleşik kişiler tarafından açılan mevduat hesapları ilgili yurtdışı mevduat hesaplarına, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından açılan mevduat hesapları ilgili yurt içi mevduat hesaplarına kaydedilir.

 

TASARRUF MEVDUATI

 

Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesapları tasarruf mevduatıdır. Tasarruf mevduatının vadesiz olanı 300 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y Gerçek Kişiler) – Vadesiz, vadeli olanı ise 310 Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y Gerçek Kişiler) – Vadelihesaplarında izlenir.

 

DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve buna ilişkin tebliğler uyarınca bankalar tarafından gerek Türkiye’de yerleşik, gerek yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına konvertibl dövizler üzerinden açılabilen “Döviz Tevdiat Hesabı” pasif nitelikli olup, sabit fiyat üzerinden hareket görür. Her dönem sonu, hesap bakiyesi değerleme işlemine tabi tutularak, Türk parasına dönüştürülür. Döviz tevdiat hesapları 301 Döviz Tevdiat Hesabı – Vadesiz ve 311Döviz Tevdiat Hesabı – Vadeli hesaplarında izlenir.

 

RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemesinde belirtilen resmi kuruluşlar mevduatı bu hesapta izlenir.

 

TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemesinde belirtilen ticari kuruluşlar mevduatı bu hesapta izlenir.

 

DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemesinde belirtilen diğer kuruluşlar mevduatı bu hesapta izlenir.

 

305                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – VADESİZ – YABANCI PARA

 

Kıymetli maden depo hesapları açılmasına ve kıymetli maden kredisi kullandırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre bankaların belirli standartlar üzerinden açmış olduğu kıymetli maden depo hesaplarının gram olarak kaydedildiği bir hesaptır.

 

315                         KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI VADELİ – YABANCI PARA

 

305 Kıymetli Maden Depo Hesapları – Vadesiz – Yabancı Para hesap açıklaması bu hesap için de geçerlidir.

 

BANKALAR MEVDUATI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemesinde belirtilen bankalar mevduatı bu hesapta izlenir.

 

320                         KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – TÜRK PARASI

 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 60 ıncı maddesi uygulamasına ilişkin 2/2/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı Genelgede belirtilen kapsamda müstakrizlerin fonları, bankanın kendi ortak ve ortaklıklarından toplanan fonlar ve bankalardan muhabirlik ilişkisi kapsamında toplanan vadeli ve vadesiz fonlar bu hesapta izlenir.

323                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

Türkiye’de kurulu bankalarının kalkınma ve yatırım bankaları nezdinde bulunan kıymetli madenleri bu hesapta izlenir.

 

328                          PARA PİYASALARINA BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Takasbank ve Borsa İstanbul aracılığıyla, diğer bir bankadan alınan  Türk parası borçlar bu hesapta izlenir.

 

332                          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR- TÜRK PARASI

 

Bankaların, repo işlemleri yoluyla temin ettiği kısa vadeli kaynaklar bu hesapta izlenir. Ters repo işlemi yapan bir banka, bu işlemlerle ilgili olarak yeniden repo işlemi yapması durumunda, 33202 Menkul Değerlerden Borçlar – Yurtiçinden veya 33203 Menkul Değerlerden Borçlar – Yurtdışından yardımcı hesaplarını kullanır.

 

334                          MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Menkul kıymet ödünç piyasasına borçların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bahse konu piyasadan ödünç alınan menkul değerler 030 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler – T.P. hesabının borcuna bu hesabın alacağına kaydedilir.

 

336                          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, satış amaçlı olarak sınıflandırılan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklarla ilgili yükümlülükler bu hesapta izlenir.

 

340                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ – TÜRK

                                PARASI

 

                Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan kullandıkları kredilerin izlenmesine mahsus hesaptır.

 

342                          YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların yurtiçi bankalardan aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

 

Bankaların temin etmiş oldukları kredilerden, bir sözleşmeye dayalı konsorsiyum ya da sendikasyon kredileri gibi, doğrudan banka yönetim kurulu ve genel müdürlük üst düzey yetkililerinin imzaları ile alınan krediler, diğer bir deyişle, banka genel müdürlüğünün doğrudan yükümlülüğünü oluşturan krediler genel müdürlük hesaplarına mal edilir ve genel müdürlük nezdinde izlenir. Bu sınırlama yurtiçi şubelerin kayıtlarında izlenilen dış ticaretin finansmanına yönelik olarak temin edilen kredileri kapsamaz. Genel müdürlüğün verdiği genel bir otorizasyona dayanılarak yurtdışı şube müdürlerinin yetkisi ve imzasıyla şube faaliyetleri gözetilerek piyasalardan doğrudan temin edilen kredilerin genel müdürlük hesaplarına mal edilip edilmemesi hususu genel müdürlük yetkisindedir.

 

344                          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve yurtiçi bankalar dışında kalan diğer kuruluşlardan Türk parası cinsinden aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

Bankaların temin etmiş oldukları kredilerden, bir sözleşmeye dayalı konsorsiyum ya da sendikasyon kredileri gibi, doğrudan banka yönetim kurulu ve genel müdürlük üst düzey yetkililerinin imzaları ile alınan krediler, diğer bir deyişle, banka genel müdürlüğünün doğrudan yükümlülüğünü oluşturan krediler genel müdürlük hesaplarına mal edilir ve genel müdürlük nezdinde izlenir. Bu sınırlama yurtiçi şubelerin kayıtlarında izlenilen dış ticaretin finansmanına yönelik olarak temin edilen kredileri kapsamaz. Genel müdürlüğün verdiği genel bir otorizasyona dayanılarak, yurtdışı şube müdürlerinin yetkisi ve imzasıyla şube faaliyetleri gözetilerek piyasalardan doğrudan temin edilen kredilerin genel müdürlük hesaplarına mal edilip edilmemesi hususu genel müdürlük yetkisindedir.

 

346                          SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – TÜRK PARASI

 

İlgili düzenleme kapsamında gerekli koşulları taşıyan sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma araçları Kurum izninin alınmasıyla birlikte bu hesapta izlenmeye başlanır.

 

348                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER- TÜRK PARASI

 

Bankaların yurtdışındaki banka, kuruluş ve fonlardan doğrudan sağladıkları kısa, orta ve uzun vadeli Türk parası krediler bu hesapta izlenir.

 

Bankaların temin etmiş oldukları bir sözleşmeye dayalı konsorsiyum ya da sendikasyon kredileri gibi kredilerin genel müdürlük veya ilgili şubeler nezdinde izlenmesi hususu genel müdürlük yetkisindedir.

İlgili ülkelerin ihracat kredi kuruluşları tarafından kullandırılan ve Türkiye’deki bankalarca ithalatın finansmanına yönelik olarak muhtelif biçimlerde aracılık edilmek üzere sağlanan GSM (ABD), Hermes, (Almanya), SACE (İtalya) ve benzeri krediler, düzenlenen kredi sözleşmesinde bankanın garantör konumunda bulunması veya kredinin kullandırılması aşamasında banka nezdinde bir nakit hareketi olmaması, nakit hareketi olması halinde ise nakdin kullanımının bankanın yetkisinde olmaması halinde finansal durum tablosu dışında ilgili hesaplarda, aksi durumda bu hesapta muhasebeleştirilir.

 

350                          KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI

 

35000                     GENEL KARŞILIKLAR

 

TFRS 9 kapsamında beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca Karşılık Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ayrılan  genel karşılıklar bu hesapta izlenir.

 

Yabancı para krediler  için ayrılan genel karşılıklar bankaların tercihine göre bu hesapta veya 351 Karşılıklar – Y.P. hesabının ilgili yardımcı hesabında izlenir.

 

35001                      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

 

Bankanın, çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kıdem tazminatından dönemsel olarak ayrılması gereken karşılığın izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

35002                      BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

 

Bankanın, çalışanlarına emeklilik yıllarında da ödeme yapabilmek için oluşturduğu sosyal yardım sandığı finansal tablolarında ortaya çıkan varlık açıkları için ayırdığı karşılığın izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu açıkları karşılamak bankanın sorumluluğunda ise bu hesap kullanılabilir.

 

35003                     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

Bankanın, çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına, 820033 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

 

35004                      VERGİ KARŞILIKLARI

 

Bankaların, kurumlar vergisi ve gelir vergisi için ayırmak zorunda olduğu karşılıkların kaydolunduğu hesaptır. Faaliyetler sonucu elde edilen vergiye tabi kâr üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinden muaf gelirlerle ilgili gelir vergisi stopajı için dönem ve yıl sonları itibarıyla hesaplanarak ayrılan karşılıklar, 35004 Vergi Karşılıkları yardımcı hesabının alt hesapları olan 350040 Kurumlar Vergisi Karşılığı veya 350041 Gelir Vergisi Karşılığı hesaplarına alacak ve 82002 Vergi Karşılığı hesabına borç olarak kaydedilir.

 

Bankaların, faaliyetleri sonucu elde ettiği vergiye tabi kâr üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinden muaf gelirlerle ilgili gelir vergisi stopajı için ayrılan karşılıklar;

 

-350040 Kurumlar Vergisi Karşılığı

-350041 Gelir Vergisi Karşılığı

 

hesaplarında izlenir ve ilgili yıla ait vergi beyannamelerinin düzenlenip kesinleşmesinden sonra tahakkuk eden meblağ bir defada ödenecek ise sözkonusu meblağın tamamı;

 

-380010 Ödenecek Kurumlar Vergisi

-380011 Ödenecek Gelir Vergisi

 

hesaplarına aktarılır. Ancak, vergi ödemelerinin takside bağlanması durumunda, her taksit tutarı ödeneceği döneme bağlı olarak 380010 Ödenecek Gelir Vergisi, 380011 Ödenecek Kurumlar Vergisi alt hesaplarına aktarılır.

 

35005                      DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

 

Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklarında, kurlarda meydana gelen düşüşler dolayısıyla anapara tutarında ortaya çıkan azalışların kaydedilmesine mahsus aktif düzenleyici pasif nitelikli bir hesaptır. Kur düşüşü dolayısıyla ortaya çıkan değer azalışı bu hesabın alacağına, 86111 Dövize Endeksli Krediler ve Finansal Kiralama Alacakları Anapara Kur Azalışları hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

 

İlgili kredi ve finansal kiralama hesabı, bu hesap ile netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

 

35006                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin, işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer düşüşleri bu hesapta izlenir.

 

Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.

 

35009                      TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

Karşılık Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmakla birlikte, henüz tazmin edilmeyen ya da nakde dönüştürülmeyen gayri nakdi krediler ve çek yaprakları için ayrılan özel karşılıkların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır.

 

35020                      YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

Yeniden yapılanma maliyetleri için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.

 

35030                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle bankanın ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, dönem sonları itibarıyla son on iki aylık süre içerisinde kullanılan tutarın, bu tutar ile 98011 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabının bakiyesinden oluşan toplam taahhüt tutarına oranı nispetinde hesaplanan kısmı, bu hesabın alacağına, 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Söz konusu tutarın geri kalan kısmı ise 98011 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabında izlenmeye devam edilir.

 

Kredi kartı hamillerinin kullandığı tutarlar ilgili ay içerisinde ayrılan karşılıklardan düşülür, kullanılan tutarların ayrılan karşılık tutarını aşması durumunda, aşım miktarı ortaya çıktığı ay içerisinde ilgili hesaplar kullanılarak 88019 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabına aktarılır.

 

35099                      DİĞER KARŞILIKLAR

 

Yukarıda yer alanlar dışında kalan diğer karşılıklar bu hesapta izlenir.

 

352                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiracı durumunda olan bankaca, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam borç tutarı ile faaliyet kiralaması borcunun döneme isabet eden tutarı bu hesapta izlenir.

 

Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kira giderleri bu hesabın alacağına, 880 Diğer İşletme Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.

 

354                          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslara göre ertelenmiş finansal kiralama giderleri bu hesapta izlenir.

 

                Dönemsellik ilkesi gereği ödenecek finansal kiralama giderleri bu hesabın alacağına, 644 Finansal Kiralama Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır. “Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri” kalemi finansal durum tablosunda “Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” kaleminin altında bir indirim kalemi olarak yer alır.

 

356                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Faktoring işlemlerinden kaynaklanan borçlar bu hesapta izlenir.

 

359                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – YABANCI PARA

 

Bankaların, kıymetli maden depo hesabı açılması, kıymetli maden kredisi kullandırılması ve yurtdışından kıymetli maden kredisi sağlanmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre, yurtdışındaki banka ve diğer kuruluşlardan kullandıkları kısa, orta ve uzun vadeli kıymetli maden kredilerinin gram olarak kaydedildiği bir hesaptır.

 

360                          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI- TÜRK PARASI

 

Dönem sonları itibarıyla, Türk parası cinsinden mevduat, alınan krediler, çıkarılan tahviller ve diğer faiz ve gider doğurucu pasif hesaplar ile finansal durum tablosu dışı hesaplarda kayıtlı diğer yükümlülükler üzerinden cari hesap dönemine ait olan faiz ve giderler, reeskonta tabi tutularak bu hesaba alacak ve ilgili gider hesaplarına borç kaydolunur.

 

364                          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – TÜRK PARASI

 

Finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve yükümlülük oluşturan farklar pasif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gider veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

 

366                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – TÜRK PARASI

 

Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı bankaların ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerine, Türkiye’de kurularak faaliyette bulunan bankaların diğer ülkelerdeki şubelerine olan Türk parası borçlarının kaydedildiği, aktifteki 026 Yurtdışı Merkez ve Şubeler – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışan bir hesaptır.

 

368                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Pasif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın alacağına, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

 

370                          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ – TÜRK PARASI

 

Kendi kaynaklarından veya diğer kaynaklardan yararlanarak ithalata aracılık eden bankaların ithalat transfer emirlerini izledikleri hesaplardır. İthalat bedeli nakden ve/veya ithalat kredisi yoluyla tahsil edildiğinde bu hesaba alacak verilir, 390 Muhtelif Borçlar hesabında izlenmez.

 

376                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER – TÜRK PARASI

 

Banka tarafından ihraç edilen ve üçüncü şahıslara satılan tahvillerin, bonoların ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin kaydına özgü pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın tasfiye işlemi, sözkonusu menkul kıymetlerin bedelleri itfa edildikçe hesaba borç verilerek yapılır. Bu hesap genel müdürlük nezdinde hareket görür ve izlenir.

 

378                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) – TÜRK PARASI

 

İskontolu olarak satılan menkul değerlere ilişkin ihraç farkları bu hesapta izlenir. Hesap, negatif pasif düzenleyici nitelikli olup, çıkarılan menkul kıymetlerin raporlama tarihindeki değerine indirgenmesinde 376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler hesabını düzenleyici hesap olarak kullanılır. Dönemsel olarak gerçekleşen faiz giderleri, bu hesaba alacak, ilgili faiz gideri hesabına borç yazmak kaydıyla dönem giderlerine yansıtılır.

 

380                         ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER – TÜRK PARASI

 

Bankanın kendi tüzel kişiliği, personeli ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere ait işlemler nedeniyle vergi sorumlusu veya vergi yükümlüsü olması halinde ödeyeceği vergi, resim, harç ve primlerin kaydolunduğu hesaptır.

 

384                         BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR – TÜRK PARASI

 

Bu hesap, bankalara, bütçeden, bakanlıklardan ve diğer kamu kaynaklarından yasa ve idari kararlarla tahsis edilen fonlar için kullanılır. Kanun ve kararnamelere istinaden kurulmuş olup, mevduat dışında her ne ad altında (kredi sözleşmesi dâhil) olursa olsun, bankacılık sistemi aracılığı ile üçüncü şahıslara kredi olarak kullandırmak veya bankacılık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla bankada tutulan, fon idaresince bankaya verilen talimatlar doğrultusunda karşılıklı veya karşılıksız, garantili veya garantisiz olarak üçüncü şahıslara kullandırılacak meblağlar ‘fon’ olarak tanımlanır ve kredi kullandırılana kadar bu hesapta izlenir.

 

                Sözkonusu fonlardan yapılacak karşılıksız (hibe, bağış, vs. şeklinde) ödemeler ters kayıtla pasif hesaptan düşülecektir.  Kredi şeklinde kullandırılan fonlardan ilgili TMS’nin finansal tablolara alma ve finansal tablo dışı bırakma hükümleri çerçevesinde finansal durum tablosuna alınması gerekenler aktifte vade yapısına göre 124 Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler veya 144 Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler hesaplarında takip edilecektir.

 

                Ne amaçla kullandırılırsa kullandırılsın mevduat faizi elde etmek veya bankacılık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla mevduat olarak tevdi edilen fonlar pasifte vadesine göre 304 veya 314 Resmi Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı ana, ‘Fonlar’ alt hesabında izlenecektir. Bu fonlardan karşılıksız ödemeler yine ters kayıtla düşülecek, kredi kullandırımlarından ilgili TMS uyarınca finansal durum tablosuna alınması gerekenler ise vade yapısına göre yine 124 Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler veya 144 Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler hesaplarında izlenecektir.

 

                Adında fon ibaresi bulunsa dahi kamu otoritelerince yurtdışından belirli projelerin finansmanında kullandırılmak amacıyla doğrudan veya garanti verilmek suretiyle bağlanan ve ‘kredi devir anlaşmaları’ ile bankalara devredilen her türlü kaynak (Dünya Bankası, AKIF, KFW fonu vs.) fon tanımı ile irtibatlandırılmayıp ‘Krediler’ kapsamında değerlendirilecektir. Bu tür kredilerde, bankanın yurtiçindeki kamu otoritelerine sorumluluğu var ise “Yurtiçi Kredi”, dış kaynağa sorumluluğu var ise “Yurtdışı Kredi” kullanımı sözkonusudur. Bu tür krediler pasifte 344, 345 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler – T.P.-YP. veya 348, 349 Yurtdışından Kullanılan Krediler – T.P.-Y.P.hesaplarında, aktifte ise kullandırılan kredinin niteliğine göre uygun hesaplarda izlenir.

 

386                         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi borçlarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır. 896 Ertelenmiş Vergi Borcu Giderleri – T.P. ve 796 Ertelenmiş Vergi Borcu Gelirleri – Y.P. hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ertelenmiş vergi borcu tutarları ise özkaynaklarla ilişkilendirilir.

 

Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

 

388                         FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI – TÜRK

                               PARASI

 

Bu hesapta bankalara tahsis olunan ve 384 Bankamıza Tahsis Edilen Fonlar – T.P. hesabında izlenen fonlardan kredi olarak kullandırılan kısım bu hesaba aktarılır ve izlenir.

 

390                         MUHTELİF BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Bankalarda alacaklı veya borçlu cari hesabı bulunmayan müşteri veya üçüncü şahısların bankalardan olan alacakları ile bankalarca açılan nakdi ve gayrinakdi kredilerin nakdi teminatı olarak alınan paraların, türev finansal araçlar için alınan teminatlar ile diğer borçların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Veraset yoluyla devredilecek mevduat ile hacizli mevduat bu hesapta izlenemez. Ayrıca, banka ile menkul kıymetler yatırım fonu arasındaki Türk parası mali ilişkilerden doğan borçlar bu defteri kebir hesabındaki 39025 Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Borçları yardımcı hesabında izlenir.

 

Kredi kartı hamili tarafından taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihten üye işyerine ödemenin yapıldığı ana kadar geçen sürede, bu defteri kebir hesabındaki 39090 Kredi Kartı Ödemelerinden yardımcı hesabının ilgili alt hesabının alacağında izlenir. Satış belgesinin bankanın kontrolünde olmayan sebeplerle geç ulaşması halinde bankaya ulaştığı tarih düzenlendiği tarih olarak esas alınır.

 

39006                     ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik para kuruluşlarınca veya bankalar tarafından ihraç edilen elektronik para karşılığında toplanan fonlar bu hesapta izlenir.

 

39007                     ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer verilen ödeme fonları bu hesapta izlenir.

 

39008                                     SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM AMAÇLI TEVDİ EDİLEN PARALAR

 

Sermaye piyasası araçlarına yatırım amacıyla müşterilerden alınan paralar bu hesapta izlenir.

 

39070                     KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

 

Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere kredi müşterilerince borç bakiyesinden fazla yapılan ödemelerin sözleşmede mevduat olarak nitelendirilerek mevduat hesaplarında izleneceğine ilişkin bir hükmün veya müşterinin bu yönde bir irade beyanının bulunmaması halinde izleneceği hesaptır.

 

392                         ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – TÜRK PARASI

 

Mahsup yeri ve şekli önceden kesin olarak belli olmayan veya kısa sürede tediye olunacak veya ilgili hesaplara aktarılacak paralardan, banka için gerçek bir borç özelliği taşımayan ve genellikle bankanın iç işlemleri ile ilgili geçici durumda olanların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır.

 

392023    PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Kullandırılan krediler için peşin tahsil edilen komisyon ve benzeri masraflar tahsil edildiklerinde 392023 Peşin Tahsil Edilen Ücret ve Komisyonlar hesabına kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü 392023 Peşin Tahsil Edilen Ücret ve Komisyonlar hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına yazılmak suretiyle dönem gelirlerine yansıtılır.

 

394                         ÖDEME EMİRLERİ – TÜRK PARASI

 

Şube veya muhabirler tarafından keşide edilen çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

395                         ÖDEME EMİRLERİ – YABANCI PARA

 

Yurtdışındaki muhabirler tarafından, bankanın şubeleri üzerine çekilmiş yabancı para cinsinden çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

396                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların çeşitli kanun, kararname ve özel anlaşmalarla üstlendiği görevlere ait işlemlerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

398                         YÜKLENİCİLER HESABI

 

Bu hesap İller Bankası tarafından müteahhitlere yapılacak ödemelerin tahakkuku için kullanılır.

 

 

 

4

ÖZKAYNAKLAR

 

410                         SERMAYE – TÜRK PARASI

 

Esas sözleşmede Türk parası olarak belirtilen ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Bu hesap, pasif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde izlenir. Kayıtlı sermaye sistemine alınmış bulunan bankalarda esas sermaye yerine çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.

 

Sermaye karşılığı ihraç edilen hisse senedi türleri yardımcı hesaplarda izlenir.

 

412                         SERMAYE TAAHHÜTLERİ – TÜRK PARASI

 

Türk parası olarak taahhüt edilen sermayenin kaydedildiği bir hesaptır. Bakiyesi henüz tahsil olunmamış sermaye miktarını gösterir. Aktif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde tutulur.

 

414                         SERMAYE YEDEKLERİ – TÜRK PARASI

 

Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme farkları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve bankada bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.

 

41400                     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

 

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.

 

41402                     HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmının izlendiği hesaptır.

 

41403                     MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

 

032, 033 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler-T.P, Y.P  hesapları altında izlenen ve menkul değerler ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar portföyünde izlenen kıymetlerin değerleme farklarının muhasebeleştirildiği bir hesaptır. Hesap, 03290, 03390 Menkul Değerler Değer Artış Hesabı ile iştirakler, bağlı ortaklıklar hesapları altında izlenen “Değerleme Artışı” ile 038 Menkul Değer Değer Düşüş Karşılığı – T.P. ve 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesaplarıyla karşılıklı çalışır.

 

41404                                     MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri kapsamında, duran varlıkların değerleme farklarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklık hisseleri ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, bankaların yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.

 

41405                                     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca, kâr kaynaklı olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

41406                     RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

 

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazanç ve kayıplardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi gerekenler bu hesapta izlenir.

 

41407                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyetler kapsamında sınıflandırılan duran varlıklara ilişkin olarak özkaynaklarda gösterilen birikmiş değerleme farkları, sınıflandırma tarihi itibarıyla bu hesapta izlenmeye başlanır.

 

41408                     KUR FARKLARI

 

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca özkaynaklarda izlenmesi gereken yabancı para varlıklara ilişkin kur değişiminden kaynaklanan farklar bu hesapta izlenir.

 

41410                     KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılması gereken kredilere ilişkin değerleme farkları bu hesapta izlenir.

 

41411                     FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılması gereken finansal yükümlülüklere ilişkin değerleme farkları bu hesapta izlenir.

 

41419                     DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

Diğer sermaye yedekleri bu hesapta izlenir.

 

420                         KÂR YEDEKLERİ – TÜRK PARASI

 

Kanun ve esas sözleşme hükümleri ya da bankaların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da bankada alıkonulmuş özkaynak kalemleri bu hesap grubunda izlenir.

 

42000                     YASAL YEDEKLER        

 

Türk Ticaret Kanunu veya özel kanunlar uyarınca ayrılan yedek akçeler bu hesapta izlenir.

 

42001                     STATÜ YEDEKLERİ       

 

Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedek akçeler bu hesapta izlenir.

 

42002                     OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

 

Genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçeler bu hesaba kaydolunur. Genel kurulu bulunmayan bankalarda yönetim kurulu kararı ile 420020 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe alt hesabını aynı amaçla kullanabilir.

 

440                         KÂR VE ZARAR – TÜRK PARASI

 

Yıl sonlarında gider ve gelir hesaplarının bakiyelerinin devredildiği çift nitelikli bir hesaptır.

 

442                         GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI – TÜRK PARASI

 

Finansal tabloları yetkili organları tarafından henüz onaylanmamış bankaların geçmiş yıllar kâr ve zararı bu hesapta izlenir.

 

448                         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

 

 

5

FAİZ GELİRLERİ

 

500, 501                  İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI, YABANCI PARA

 

İskontolu işlemlerden alınan faizler bu hesaplarda izlenir. Türk parası iskontolu işlemlerden alınan Türk parası faizlerin cari dönem ile ilgili kısımlarının ve yabancı para iskontolu işlemlerden alınan yabancı para faizlerin cari dönem ile ilgili kısımlarının işlemin yapıldığı tarihteki kurdan Türk parası karşılıklarının kaydolunduğu hesaplardır.

 

502                          FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Faktoring alacaklarından alınan Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır.

 

504                          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Kıymetli maden kredilerinden alınan Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır.

 

505                          KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – YABANCI PARA

 

Kıymetli maden kredilerinden kıymetli maden veya döviz olarak alınan faizlerin işlem tarihindeki Türk parası karşılıklarının takip edildiği bir hesaptır.

 

KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER

 

Kısa vadeli kredilerden alınan faizler 510’dan 523’e, orta ve uzun vadeli kredilerden alınan faizler ise 530’dan 543’e kadar olan hesaplarda izlenir.

 

                Bu hesaplar, açık/teminatlı ayırımı hariç kredilerdeki tasnife paralel olarak düzenlenmiştir.

 

YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER

 

Bu hesaba, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 numaralı hesaplarda izlenen kredilerin Türk parası ve yabancı para faiz gelirleri kaydolunur. Yabancı para faizler işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir.

 

DONUK ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER

 

170, 171, 172, 173, 176, 177 numaralı hesaplarda izlenen kredilere ilişkin Türk parası ve yabancı para faizlerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

TFRS 9 kapsamında beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca, donuk alacaklar için faiz geliri kaydı hususunda Karşılık Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası esas alınır.

 

550                          KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN PRİMLER – TÜRK PARASI

 

İlgili mevzuat gereği, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan alınan primlerden yalnız banka hisselerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

560                          ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bloke olarak tesis edilen Türk parası zorunlu karşılıklardan alınan faizler bu hesaba kaydedilir.

 

570                          BANKALARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Yurtiçi ve yurtdışı bankalardan alınan Türk parası faizler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ortalama olarak tesis edilen Türk parası zorunlu karşılıklardan alınan faizler bu hesaba kaydedilir.

 

572                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Türkıye Cumhurıyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla diğer bir bankaya verilen borç karşılığında alınan Türk parası faizler bu hesaba kaydedilir.

 

576                          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Ters repo işlemlerinden elde edilen faiz gelirlerinin bu hesaba kaydedilir.

 

578                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Faiz geliri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna bu hesabın alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

 

580                          MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan ve itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen Türk parası menkul değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun değeri ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak bu hesaba kaydedilir. Ancak, menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetininüzerinde olması halinde, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki olumlu fark 750 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları – T.P. hesabına gelir olarak yazılır. Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinin altında olması halinde ise itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki olumsuz fark 870 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları – T.P. hesabına gider olarak yazılır.

 

582                          FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – TÜRK PARASI

 

Finansal kiralama işlemlerinden sağlanan Türk parası faiz gelirleri bu hesapta izlenir. Bu hesap, 204 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

592                          ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Bu hesaba, şubelerin karşılıklı işleyen hesapları üzerinden genel müdürlükçe tahakkuk ettirilerek belgesi düzenlenen Türk parası faizler kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 650 Şubelere Verilen Faizler – T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.

 

598                          DİĞER ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Bu hesaba, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemler sonucu elde edilen Türk parası faiz gelirleri kaydedilir.

 

Geçmiş yıllarda herhangi bir nedenle gider yazılan ve cari dönemde tahsil edilmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken faiz gelirleri 59800 Geçmiş Yıllar Faiz Giderlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.

 

 

6

FAİZ GİDERLERİ

 

                Bankaların sağladığı yabancı kaynaklara ödedikleri faizler ile yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ödediği faizler bu gruptaki hesaplarda yer alır.

 

610                          TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.İ.Y.K)

 

Tasarruf mevduatı ile bunlar dışında kalan diğer mevduat hesaplarına ödenen Türk parası faizler, bu hesaplar için açılmış bulunan yardımcı hesaplara borç kaydolunur.

 

614                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Kıymetli maden depo hesaplarına verilen faizlerin Türk parası olarak takip edildiği hesaptır.

 

615                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER – YABANCI PARA

 

Kıymetli maden depo hesaplarına kıymetli maden veya döviz olarak verilen faizlerin işlem tarihindeki Türk parası karşılıklarının takip edildiği bir hesaptır.

 

616                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Bankaların, yurtdışındaki banka ve diğer kuruluşlardan kullandıkları kısa, orta ve uzun vadeli kıymetli maden kredilerine verdikleri Türk parası faizlerin izlendiği bir hesaptır.

 

617                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER- YABANCI PARA

 

Bankaların, yurtdışındaki banka ve diğer kuruluşlardan kullandıkları kısa, orta ve uzun vadeli kıymetli maden kredilerine kıymetli maden veya döviz olarak verdikleri faizlerin işlem tarihindeki Türk parası karşılıklarının izlendiği bir hesaptır.  

 

620                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİNE

                                VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından reeskont veya avans işlemiyle sağlanan kredilere ilişkin Türk parası faizler bu hesapta izlenir.

 

622                          YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER –

                                TÜRK PARASI

 

Bankanın, yurtiçindeki bankalar ile diğer kuruluşlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler, bu hesapta izlenir.

 

 

 

624                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER –

                                TÜRK PARASI

 

Bankanın yurtdışındaki banka, kuruluş ve fonlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler, bu hesapta izlenir.

 

626                          PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla diğer bir bankadan alınan borç karşılığında verilen Türk parası faizler bu hesaba kaydedilir.

 

628                          REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

                Bankaların repo işlemleri dolayısıyla ödediği faiz giderleri bu hesaba borç kaydedilir.

 

630                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Banka tarafından üçüncü kişilere Türk parası üzerinden satılarak ihraç edilen menkul kıymetlere verilen Türk parası faizler, bu hesaba kaydedilir.

 

640                         FONLARA VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Bankanın, bütçeden ve diğer kamu kaynaklarından yasa veya idari kararlarla Türk parası üzerinden sağlamış olduğu fonlara ödediği Türk parası faizler bu hesaba kaydedilir.

 

642                                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Faktoring borçlarına verilen Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır.

 

644                         FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ –  TÜRK PARASI

 

                Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar için yapılan Türk parası ödemeler bu hesaba kaydedilir.

 

650                         ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

“Alacaklı Şubeler” hesabına genel müdürlükce tahakkuk ettirilen Türk parası faizler bu hesaba kaydolunur. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 592 Şubelerden Alınan Faizler – T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.

 

652                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Yurtdışı merkez ve şubelere verilen Türk parası faizler bu hesapta izlenir.

 

678                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Faiz gideri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

 

698                         VERİLEN DİĞER FAİZLER – TÜRK PARASI

 

Eksik tesis olunan zorunlu karşılıklar ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintilerinin zamanında ve tam olarak yatırılmaması nedenleriyle tahakkuk eden cezai faizler ile diğer Türk parası faiz tahakkukları bu hesapta izlenir.

 

                Geçmiş yıllarda gelir yazılan ve cari dönemde hesaben düzeltilmesi gereken faiz giderleri 69800 Geçmiş Yıllar Faiz Gelirlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.

 

 

 

 

7

FAİZ DIŞI GELİRLER

 

İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

 

Bankanın iskonto ve iştiraya kabul ettiği Türk parası ve yabancı para üzerinden düzenlenmiş senetlerden aldığı komisyonlar 700, 701 İskonto ve İştira Senetlerinden Alınan Komisyonlar – T.P., Y.P. defteri kebir hesaplarında izlenir.

 

FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Faktoring alacaklarından alınan Türk parası ve yabancı para komisyon ve ücretler 702, 703 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyon – T.P., Y.P. hesaplarında izlenir.

 

KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Kredilerden alınan Türk parası ve yabancı para komisyon ve ücretler, 710’dan 743’e kadar olan hesaplarda izlenir.

 

YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Yeniden yapılandırılan kredilerden alınan Türk parası ve yabancı para ücret ve komisyonların kaydedildiği bir hesaptır.

 

DONUK ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

 

Donuk alacaklardan tahsil olunan Türk parası ve yabancı para ücret ve komisyonların kaydedildiği bir hesaptır.

 

TFRS 9 kapsamında beklenen zarar karşılığı ayırmayan bankalarca, donuk alacaklar için gelir kaydı hususunda Karşılık Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası esas alınır.

 

748                                         NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI

 

Bankanın, üçüncü kişi ve kuruluşlara hitaben, müşterileri lehine verdiği teminat mektubu, garantiler, kabul kredisi, aval ve ciroları ile benzeri nakdi olmayan krediler için ilgili müşterilerden tahsil ettiği Türk parası ücret ve komisyonların kaydına özgü bir hesaptır. İthal garantisi komisyonları ile prefinansman kredisi komisyonları 74802 Garanti Komisyonları yardımcı hesabında izlenir.

 

750                         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI – TÜRK PARASI

 

Türk parası menkul değerlerin satışından doğan kârlar ile menkul değerlerin alım-satımı ile ilgili komisyon bedellerinin kaydedildiği bir hesaptır.

 

Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesabına kaydedilirken, satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetin üzerinde olması durumunda, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumlu fark bu hesaba gelir olarak yazılır.

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerleme farkları 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesap açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

75003 Değerleme Kazancı hesabı, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerlerin değer artış hesapları ile karşılıklı çalışır.

 

752                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – TÜRK PARASI

 

Alım satım amaçlı türev finansal araçlardan doğan kârlar bu hesapta izlenir.

 

754                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – TÜRK PARASI

 

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazançlardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde kâr yazılması gerekenler bu hesapta izlenir.

 

760                         BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ – TÜRK PARASI

 

Herhangi bir kredi işlemine bağlı olmayıp, başlı başına bankanın yaptığı hizmetler karşılığında alınan Türk parası ücret ve komisyonların kaydına özgü bir hesaptır.

 

Şubelerden alınan komisyon ve ücret gelirleri, aynı tutardaki şubelere verilen komisyon ve ücret giderleri ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.

 

771                         KAMBİYO KÂRLARI – YABANCI PARA

 

Kambiyo hesapları kapsamında efektif, döviz ve kıymetli maden alım-satımı ve değerlemesi ile arbitraj işleminden elde edilen kârlar gibi çeşitli kambiyo kârlarının Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

77100                     ARBİTRAJ KÂRLARI

 

Bankanın mevcut dövizlerinden bir bölümünün ihtiyaç duyulan başka cins dövize dönüştürülmesi sırasında bankanın kurlarına nazaran iki borsa fiyatı arasında meydana gelen lehte farkların Türk parası karşılıkları bu hesapta izlenir.

 

77101                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

 

Efektif ve döviz alış ve satış kurları arasında banka lehine oluşan farkın ve değerleme kârının izlendiği bir hesaptır.

 

77110                     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

 

Kıymetli maden alış fiyatıyla satış fiyatı arasında banka lehine oluşan farkın ve değerleme kârının izlendiği bir hesaptır.

 

77199                     DİĞER

 

Yukarıdaki yardımcı hesaplar içinde yer almayan diğer kambiyo kârları bu hesapta izlenir.

 

774                         BİRLEŞME GELİRLERİ – TÜRK PARASI

 

Birleşme ve devir işlemlerinden sağlanan gelirler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.

 

778                         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Faiz dışı gelir hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

 

780                         ALINAN KÂR PAYLARI – TÜRK PARASI

 

Bankanın Türk parası iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve birlikte kontrol ettiği ortaklıklarının faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârdan sermaye payı olarak dağıtılan Türk parası temettülerin banka payına düşen miktarı ile gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerler ve gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerden elde edilen kâr paylarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca kâr kaynaklı içsel kaynakların sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.

 

790                         DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – TÜRK PARASI

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer faiz dışı gelirlerin kaydedildiği bir hesaptır. Aşağıda yer alan yardımcı ve alt hesaplarda izlenir.

 

79000                     DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

Emtia karşılığında açılan krediler dolayısıyla bankaya rehin olarak bırakılan emtia için, bankaca yapılan her türlü harcamayı karşılamak üzere tahsil edilen paraların kaydına özgü bir hesaptır.

 

79001                     HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

Müşteriler nam ve hesabına yapılan işlemler nedeniyle yapılan haberleşme harcamaları karşılığı olarak tahsil edilen bedellerin kaydedildiği bir hesaptır.

 

79002                     DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

 

Müşteriler nam ve hesabına yapılan işlemler nedeniyle damga vergisi karşılığı olarak müşterilerden tahsil edilen bedellerin izlendiği bir hesaptır.

 

79003                     PUL BEYİYELERİ

 

Banka şubelerinin, bayilik ruhsatına sahip bulunmaları nedeniyle, Maliye Bakanlığı’ndan tahsil ettikleri pul beyiyeleri bu hesaba kaydedilir.

 

79004                     EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

Banka müşterilerine gönderilen ekstreler için yapılan masraflar karşılığı tahsil ettikleri tutarlar bu hesaba kaydedilir.

 

79005                     AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

Kullanılmasına gerek kalmayan duran varlıklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, yatırım amaçlı menkul kıymetler ile Kanunun 57 nci maddesinde belirtilen hususları da kapsayacak biçimde gayrimenkullerin defter değerini aşan bir bedelle satılmasından elde edilen karlar bu hesaba kaydedilir.

 

79007                     GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

 

Geçmiş yıllarda herhangi bir nedenle gider yazılan ve cari dönemde, tahsil edilmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken Türk paralarının kaydına özgü bir hesaptır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda yapılan karşılık giderlerine ilişkin düzeltmeler de bu hesapta izlenir.

 

79009                     ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

 

Bankaların keşide edilmek üzere müşterilerine verdikleri çek karneleri masrafları karşılığı tahsil ettikleri tutarlar bu hesapta izlenir.

 

79010                     KİRALAMA GELİRLERİ

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde bankaların kiralayan sıfatıyla elde ettikleri ilgili döneme isabet eden finansal kiralama dışında faaliyet kiralaması ve diğer kiralamalardan elde edilen gelirler bu hesapta izlenir.

 

79099                     DİĞER GELİRLER

 

Yukarıda izah edilenler dışında kalan diğer faiz dışı gelirlerin izlendiği bir hesaptır.

 

792                         OLAĞANÜSTÜ GELİRLER – TÜRK PARASI

 

Bankanın normal bankacılık faaliyetlerinin dışında tekrar olma olasılığı düşük olan işlemlerden ve/veya olaylardan elde ettiği, cari yıl kârını veya zararını önemli ölçülerde etkileyen Türk parası gelirlerin kaydolunduğu bir hesaptır. Dikkat edilmesi gereken husus, hesabın muhasebe hataları ve geçmiş yıllara ait gelir hesaplarının değiştirilmesi sonucu doğacak işlemler için kullanılmayacağıdır.

 

794                         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlıkları 262 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı – T.P.’nin borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir.

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

 

796                         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

 

Sonraki dönemlere ilişkin kurumlar vergisi tutarı, ilgili dönemde 386 Ertelenmiş Vergi Borcu – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır ve 35004 Vergi Karşılıkları ve 380 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler – T.P. hesaplarının açıklamasında belirtildiği şekilde cari dönem vergisi olarak kaydedilir.

 

798                         PARASAL POZİSYON KÂRI – TÜRK PARASI

 

Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar “288 Enflasyona Göre Düzeltme Farkları – T.P.” hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir.

 

Faiz gideri ve faiz dışı gider hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın alacağına ilgili “Enflasyona Göre Düzeltme Farkları” hesabının borcuna kaydedilir.

 

 

 

8

FAİZ DIŞI GİDERLER

 

                Banka faaliyetlerinin yürütülmesi için raporlama dönemi içinde yapılan personel giderleri, karşılık giderleri, yatırılan vergi ve harçlar ile çeşitli Türk parası işlemlerden dolayı verilen ücret ve komisyonlar, ayrılan amortismanlar, kambiyo işlemleri ile ilgili zararlar, sermaye piyasası zararları ve diğer işletme giderleri “Faiz Dışı Giderler” bölümünün aşağıda gösterilen defteri kebir hesaplarında izlenir.

 

810                          PERSONEL GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

Bankada çalışan bütün personele ödenen aylık ve ücretler, ödenek ve tazminatlar, yapılan sosyal yardımlar, yolluk ve sigorta primleri gibi çalışanların haklarınının ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde kaydına özgü bir hesaptır.

 

811                          PERSONEL GİDERLERİ – YABANCI PARA

 

Yurtdışında görevli personele yabancı para üzerinden ödenen aylık ve ücretler, ödenek ve tazminatlar ve yapılan sosyal yardım, yolluk ve sigorta primleri gibi hakların ödeme tarihi itibarıyla Türk parası karşılıklarının kaydına özgü bir hesaptır.

 

820                          KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

82000                      ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

 

TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca Karşılık Yönetmeliği hükümleri uyarınca ayrılan özel karşılıklar bu hesaba borç, 180 Özel Karşılıklar – T.P. hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

82001                      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI – DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN

 

Dönem sonları itibarıyla hesaplanan yükümlülük tutarları 35001 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına alacak, bu hesaba borç verilerek gider yazılır.

 

82002                      VERGİ KARŞILIĞI

 

Bankanın yurtiçi faaliyetleri sonucu elde ettiği vergiye tabi dönem kârı üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ile gelirleri üzerinden ödenecek gelir vergisinin döneme isabet eden kısmı için ayrılan karşılıkların kaydedildiği hesaptır. Bu hesap 35004 Vergi Karşılıkları pasif hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

82003                      DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

 

820030                    MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

 

Türk parası menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının maliyet bedellerinin altına düşmesi sonucu doğan değer düşüklüğü tutarları 032 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler – T.P. ve 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesaplarının açıklamaları çerçevesinde, bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.

 

820031                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

 

Türk parası iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte control edilen ortaklıkların maliyet bedellerinde veya değerlenmiş bedellerinde değer düşüklüğü meydana gelmesi halinde, değer düşüklüğü tutarı 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesabına alacak ve bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.

 

820032                    BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

Banka çalışanlarına emeklilik yıllarında da ödeme yapabilmek için oluşturulan sosyal yardım sandığının finansal tablolarında ortaya çıkan Türk parası varlık açıkları için ayrılan karşılık, 35002 Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı hesabına alacak ve bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.

 

820033                   KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

Hesap, bankaların çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıkların kaydedilmesine mahsustur. Bu hesap, 35003 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı yardımcı hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.

 

820034                    GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

 

                Hesap, TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankaların Karşılık Yönetmeliği uyarınca ayırdıkları genel karşılıkların kaydedilmesine mahsustur. Bu hesap, 35000 Genel Karşılıklar yardımcı hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.

 

820039                    DİĞER

 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer karşılıklarla ilgili giderler bu hesaba kaydedilir.

 

82004                      TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

 

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap, 182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

82005                      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

 

Türk parası duran varlıklarda değer düşüşleri olduğunda, 264 Duran Varlıklar Değer Düşüş Karşılığı –(-) T.P. hesabına alacak, bu hesaba borç verilerek değer düşüklüğü tutarı zarar yazılır.

 

830                          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – TÜRK PARASI

 

Menkul ve gayrimenkullere ilişkin her türlü vergi yükümlülükleri ile faaliyetler nedeniyle ödenecek çeşitli vergi, resim, harç ve fonların kaydedildiği bir hesaptır.

 

831                          VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – YABANCI PARA

 

Bankanın yurtdışındaki ülkelere ödediği yabancı para vergi, resim, harçlar ile yurtdışı kredilerden ödenen kaynak kullanımını destekleme fonunun Türk parası üzerinden kaydedildiği bir hesaptır.

 

840                          VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER- TÜRK PARASI

 

Bankanın diğer ortaklık ve kuruluşlardan sağladığı Türk parası yabancı kaynaklar ile faktoring borçları ve diğer işlemler nedeniyle ödediği komisyon ve ücretlerin izlendiği bir hesaptır.

 

841                         VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – YABANCI PARA

 

Bankanın diğer ortaklık ve kuruluşlardan sağladığı yabancı para cinsi dövizler karşılığı kaynaklar ile yabancı para üzerinden yapılan işlemler nedeniyle yabancı para olarak ödediği komisyon ve ücretlerin Türk parası karşılıklarının izlendiği bir hesaptır.

 

850                         AMORTİSMAN GİDERİ – TÜRK PARASI

 

Menkuller, gayrimenkuller ve gayri maddi haklar ile ilk tesis ve taazzuv giderlerinin itfa edilmelerini teminen ilgili raporlama döneminde ayrılan amortismanlar bu hesapta izlenir.

 

861                         KAMBİYO ZARARLARI- YABANCI PARA

 

Efektif, döviz ve kıymetli maden alım/satımı ve değerlemesi ile arbitraj işlemlerinden kaynaklanan zararlar bu hesapta izlenir.

 

86100                     ARBİTRAJ ZARARLARI

 

Mevcut dövizlerden bir kısmının ihtiyaç duyulan başka bir döviz cinsine dönüştürülmesi sırasında bankanın kurlarına nazaran iki borsa fiyatı arasında meydana gelen aleyhte farkların Türk parası karşılıkları bu hesapta izlenir.

 

86101                     EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

 

Efektif ve döviz alış kurları ile satış kurları arasında banka aleyhine oluşan farkın ve değerleme zararının izlendiği bir hesaptır.

 

86110                     KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

 

Kıymetli maden alış fiyatıyla satış fiyatı arasında banka aleyhine oluşan farkın ve değerleme zararının izlendiği bir hesaptır.

 

86199                     DİĞER

 

Yukarıdaki yardımcı hesaplara alınmayan diğer kambiyo zararlarının takibi de bu hesapta yapılır.

 

862                                         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – TÜRK PARASI

 

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kayıplardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde zarar yazılması gerekenler bu hesapta izlenir.

 

870                         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – TÜRK PARASI

 

Türk parası menkul değerlerin satışından doğan zararların kaydedildiği bir hesaptır.

 

Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesabına kaydedilirken, satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetin altında olması durumunda, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumsuz fark bu hesaba gider olarak yazılır.

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerleme farkları 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesap açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

872                                         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – TÜRK PARASI

 

Alım satım amaçlı türev finansal araçlardan doğan zararlar bu hesaba kaydedilir.

 

874                         BİRLEŞME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

Birleşme ve devir işlemleri için yapılan giderler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.

 

876                         YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

Banka yönetimi tarafından planlanan ve kontrol edilen, bankanın faaliyet alanında ve faaliyetlerinin yürütülme yöntemlerinde önemli ölçüde değişiklikler getiren bir programın maliyeti için ayrılan karşılık giderleri ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir. Bu hesap 35020 Yeniden Yapılanma Karşılığı pasif hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

878                         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

 

Faiz dışı gider hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna, 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

 

880                         DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

Bankanın faaliyetlerini yürütebilmesi için raporlama dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu hesaba kaydedilir.

 

882                         DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – TÜRK PARASI

 

Bankanın faaliyetlerini yürütebilmesi için raporlama dönemi içinde yaptığı, işletme giderleri haricindeki diğer gider ve zararlar bu hesaba kaydedilir.

 

Geçmiş yıllarda gelir yazılan ve cari dönemde, geri ödenmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken paralar 88207 Geçmiş Yıllar Gelirlerine Ait Düzeltme Hesabında izlenir.

 

890                         OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – TÜRK PARASI

 

Bankanın normal bankacılık faaliyetlerinin dışında tekrar olma olasılığı düşük olan işlemlerden ve/veya olaylardan elde ettiği, cari yıl kârını veya zararını önemli ölçülerde etkileyen, Türk parası giderlerin kaydolunduğu bir hesaptır. Dikkat edilmesi gereken husus bu hesabın muhasebe hataları ve geçmiş yıllara ait gider hesaplarının değiştirilmesi sonucu doğacak işlemler için kullanılmamasıdır.

 

894                         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

Cari yıla ilişkin kurumlar vergisi, sonraki dönemlerde ertelenmiş vergilere ilişkin düzenlemeler kapsamında oluşturulan ertelenmiş vergi varlığından indirilirken, bu hesabın borcuna 262 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

 

896                         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – TÜRK PARASI

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında oluşturulan ertelenmiş vergi borçları bu hesabın borcuna 386 Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek gider yazılır.

 

898                         PARASAL POZİSYON ZARARI – TÜRK PARASI

 

Pasif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın borcuna, ilgili “Enflasyona Göre Düzeltme Farkları” hesabının alacağına kaydedilir.

 

Faiz geliri ve faiz dışı gelir hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna, ilgili “Enflasyona Göre Düzeltme Farkları” hesabının alacağına kaydedilir.

 

 

 

9

FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

 

912                          TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

Herhangi bir kişi ya da kuruluşa hitaben, belirli bir işin saptanan koşullara uygun olarak belli bir süre içinde yapılacağını, aksi takdirde işi yapmakla yükümlü olan tarafın işi veren tarafa ödemesi gereken Türk parası tutarının banka tarafından ödeneceğine dair verilen teminat mektuplarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

Bu hesapta “Geçici”, “Kesin”, “Avans” ve “İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin Müteahhite Ödenmesi İçin Düzenlenen” teminat mektupları “Limit İçi” ve “Limit Dışı” olarak izlenirler. Gümrük mevzuatına göre verilecek olan teminat mektupları ise “Gümrük” teminat mektupları hesabında gösterilir.

 

Bu hesap 910 Teminat Mektuplarından Alacaklar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır. 910 Türk Parası Teminat Mektuplarından Alacaklar hesabında teminat mektupları teminat türlerine göre yardımcı hesaplarda, bankanın kefil olduğu kişi ya da kuruluşların niteliğine göre de ‘İştirakler ve Diğer Müşteriler’ alt hesaplarında izlenir.

 

Nakit temini amacıyla verilen teminat mektupları 91270 Nakdi Kredilerin Teminatı İçin Verilen Teminat Mektupları hesabında izlenir.

 

922                          KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Yabancı ihracatçıların keşide ettikleri Türk parası poliçelerin banka tarafından kabulü veya aval sıfatı ile imzalanması veya yurtdışındaki muhabirlere banka adına verecekleri kabul kredileri için tevdi edilecek garantiler bu hesaba kaydedilir.

 

İthalatın yapılması ve mal bedellerinin vadesinde transferi halinde ters bir kayıtla ilgili hesaplardaki bakiyeler tasfiye edilir.

 

Kabul kredili ithalatta, bir akreditif işlemi sözkonusu ise bu tür işlemler 92300 Kabul Kredili İthalat Akreditifleri yardımcı hesabında, eğer sadece poliçelere aval verme işlemi sözkonusu ise ithalatın cinsine göre (mal veya vesaik mukabili ithalat) 92302 Mal Mukabili İthalat ve 92304 Vesaik Mukabili İthalat yardımcı hesaplarında izlenir.

 

Bu hesap 920 Kabul Kredilerinden Alacaklar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır. Bu hesapta kabul kredileri, yardımcı hesaplar düzeyinde teminat cinslerine göre, alt hesaplar düzeyinde ise verilen kişilerin niteliğine göre “İştirakler ve Diğer Müşteriler” alt hesaplarında izlenir.

 

932                          AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Banka tarafından açtırılan “Kabul Kredili İthalat Akreditifleri”, “Vesaik İbrazında Ödenecek İthalat Akreditifleri”, “Vadeli İthalat Akredifleri”, “Teyitli İhracat Akreditifleri” ile “Garanti Akreditifleri” bu hesabın ilgili yardımcı hesaplarında izlenir. Bu hesap 930 Akreditif Taahhütlerimizden Alacaklar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

 

934                         MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaların, müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan alacaklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, 936 Müşteri Adına Yapılan Türev Finansal Araç Alım Satım işlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

942                          CİROLARIMIZ – TÜRK PARASI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına reeskonta veya teminata verilen Türk parası kıymetlerle, bankanın diğer bankalara ciro ettiği veya ciranta sıfatıyla imza ettiği Türk parası kıymetlerinin izlendiği bir hesaptır. Bu hesap 940 Cirantalarımız – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

944                          RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar bu hesapta izlenir. Bu finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ise ilgili finansal durum tablosu hesabı ile ilgisine göre ilgili kâr/zarar veya özkaynak hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

952                          MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN

                                BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

                Bankanın ihracına aracılık yaptığı menkul kıymetlerin belirlenen sürede satılmaması halinde verdiği satın alma garantilerinin izlendiği bir hesaptır.

 

Bu hesap, 950 Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden Alacaklar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

954                          FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Faktoring işlemleri sözleşmesi ile alıcılar adına verilen ve satıcıya rücu edilemeyen ödeme garantileri bu hesapta izlenir. Hesap, 956 Faktoring Garantilerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Tazmin edilen faktoring garantileri 158 Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri – T.P. hesabında izlenir.

 

962                          DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Bankanın aktifindeki bir değerin üçüncü kişilere satışında, bu kişilerin bu muameleden doğabilecek risklerinin banka tarafından karşılanmasına olanak sağlayan işlemler 96201 Riski Bankaya Rücu Edebilen Bankamız Aktif Değerleri İle İlgili Satış İşlemlerinden yardımcı hesabında izlenir. Bunlar dışında kalan, ancak bankanın bir garanti veya kefalet akdine taraf olduğu işlemler 96299 Diğer yardımcı hesabının 962990 Garantilerimizden veya 962991 Kefaletlerimizden alt hesaplarında izlenir.

 

96202                      KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER

 

Bu hesap, bankalarca aracılık yapılarak temin edilen kredilere teminat mektubu düzenlenmeksizin verilen garantilerin izlenmesine özgü bir hesaptır.

 

966                          ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Alım satım amaçlı türev finansal araçlar aşağıda belirtilen yardımcı hesaplarda izlenirken, bunların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ilgili finansal durum tablosu hesabı ile ilgili kâr/zarar hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir. Karma bir finansal aracın unsuru olan saklı türevler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde asıl finansal araçtan ayrıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

 

VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

Bankanın vadeli olarak aldığı veya sattığı dövizlerin, bankaca belirlenen vadeli kur üzerinden Türk parası karşılıklarının izlendiği bir hesaptır.

 

SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 

İleride bir tarihte ters işlemle satılan paranın geri alınması şartıyla, bir paranın başka bir para ile aynı gün içinde değişimi işlemleri para swapları hesaplarında izlenir. Aynı miktarda ve aynı vadedeki, ayrıca aynı geri ödeme miktarına sahip borcun faiz ödemelerinin veya bazen de geri ödeme taksitlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesi işlemi olan faiz swapları faiz swapları hesaplarında izlenir.

 

FUTURES PARA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 

Standart miktardaki yabancı paranın gelecekteki bir tarihte teslimi ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan işlemler bu hesapta izlenir. Sözleşmenin alındığı ya da satıldığı gündeki döviz kuru esas alınır.

 

FUTURES FAİZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 

Futures para işlemleri ile benzer niteliklere sahip olan ancak futures sözleşmelerinde teslimleri belirtilen menkul değerlerin (Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri) standartlaşmış miktarlarının faizi bu hesapta izlenir.

 

PARA VE FAİZ OPSİYONLARI

 

Bir finansal aracın gelecekte belirlenen bir tarihte veya bu tarihten daha evvel, önceden belirlenmiş bir fiyattan satılması veya satın alınması hakkını veren opsiyon sözleşmelerinin kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu opsiyon hesapları satıcı (keşideci) taraf ile alıcı (lehdar) tarafın sözleşmelerinin izlenmesi amacıyla iki bölüme ayrılmıştır.

 

DİĞER

 

Yukarıda açıklanan işlemler dışında kalan, limitli faiz işlemleri, futures hisse senedi endeksine ilişkin işlemler gibi faize ve dövize dayalı türev işlemler bu bölümde izlenir.

 

972                          TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNASMAN KREDİLERDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Bankanın teminat mektubu vermeksizin Türk parası prefinansman kredilerine verdiği garantilerin kaydına özgü bir hesaptır. Bu hesap 970 Teminat Mektupsuz Prefinansman Kredilerden Alacaklar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

975                          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA

 

Bankaların kullandırdıkları dövize endeksli kredi tutarlarının istatistikî amaçla izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır. Hesap bakiyesi, dövize endeksli kredilerin yabancı para tutarını gösterir.

 

980                          TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

 

Taahhütlerden borçlar bölümü “Cayılamaz Taahhütler” ve “Cayılabilir Taahhütler” olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır. Taahhütlerin ilgili yardımcı hesapları aşağıda açıklanmıştır.

 

98000                      VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

 

Belirli bir tarihte kredi, menkul değer veya diğer bir varlığın önceden kararlaştırılmış şartlarda yapılmış alım satım sözleşmeleri bu hesaba kaydolunur. Bu kapsamda, valörlü döviz ve menkul değer alım satım işlemleri bu hesapta izlenir.

 

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca finansal varlıkların elde edilmesinde bunların teslimatının piyasada ya da mevzuatta belirlenmiş genel geçerli koşullar gereği belirli bir süre içinde yapılmasını gerektiren sözleşmeler de bu hesapta muhasebeleştirilir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen finansal varlıkların işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre kaydedilir.

 

98001                      VADELİ MEVDUAT ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bir tarafın diğer tarafa önceden belirlenmiş bir tarihte ve faiz haddi ile mevduat yapmasına ilişkin sözleşmelerin kaydolunduğu hesaptır.

 

98002                      İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE DİĞER ORTAKLIKLAR SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bankanın iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve diğer ortaklıklarınaolan Türk parası sermaye taahhütlerinin henüz ödenmemiş kısımları bu hesapta izlenir.

 

 

98003                      KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bankaca, tüzel kişi müşterilere tahsis edilen ve her an kullanabilir olan kredi limitlerinin kullanılmayan kısımları bu hesapta izlenir. Kullanılan tutarlar, bu hesaptan indirilerek ilgili kredi hesaplarına kaydedilir. Belirtilen nitelikte olmayan, başka bir ifadeyle tüzel kişi müşterinin tahsis edilen tutarı her an kullanabilme imkânına sahip olmadığı limit tahsisleri 98050 Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz hesabında izlenir.

 

98004                      MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bankaların, firmaların ihraç ettikleri menkul kıymetlere aracılık taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98006                      ÇEKLER İÇİN ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ

 

Çek mevzuatı uyarınca, bankaların süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, her çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları tutarlar bu hesapta izlenir.

 

98007                      İHRACAT TAAHHÜTLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ VE FON YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Gerçekleştirilmeyen ihracat taahhütlerinden doğması beklenen ve ilgili mevzuat uyarınca bankaların müteselsilen sorumlu olduğu vergi ve fonlar ile bunların ceza ve gecikme faizlerine ilişkin tutarlar kesinleştikleri tarihe kadar bu hesapta izlenir. Ödenmesi kesinleşen yükümlülükler “Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler” hesabına aktarılır.

 

98008                      KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİT TAAHHÜTLERİMİZ

 

Bankaca, gerçek kişi müşterilere tahsis edilen ve her an kullanabilir olan kredi limitlerinin kullanılmayan kısımları bu hesapta izlenir. Kullanılan tutarlar, bu hesaptan indirilerek ilgili kredi hesaplarının “Kredili Mevduat Hesabı” yardımcı hesaplarına kaydedilir. Belirtilen nitelikte olmayan, başka bir ifadeyle gerçek kişi müşterinin tahsis edilen tutarı her an kullanabilme imkânına sahip olmadığı limit tahsisleri 98050 Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz hesabında izlenir.

 

98010                      KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ

 

Kredi kartlarının hamiline teslim tarihinden itibaren, tahsis edilen harcama limiti tutarı bu hesapta izlenir. Kredi kartı hamili tarafından taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği veya harcama bilgisinin bankaya ulaştığı tarihte bu hesaptan indirilir. Nakit çekme olanağı veren kredi kartlarında hamilin nakit çektiği andan itibaren aynı uygulama gerçekleştirilir.

 

98011                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ

 

Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen bankacılık hizmetleri nedeniyle bankanın ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, bu amaçla üye işyerlerinden tahsil edilen tutarlar ile 35030 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı hesabına aktarılan tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı bu hesapta izlenir. Takip hesaplarına aktarılan kredi kartı alacaklarına ilişkin taahhütler ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır.

 

98020                      AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR

 

Açığa menkul kıymet satışından kaynaklanan ve henüz takas ve nakit hareketi gerçekleşmemiş işlemlere ilişkin alacak taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98030              AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR

 

Açığa menkul kıymet satışından kaynaklanan ve henüz takas ve nakit hareketi gerçekleşmemiş işlemlere ilişkin borç taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98049                      DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ

 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan bankaların diğer cayılamaz taahhütleri bu hesapta izlenir.

 

98050                      CAYILABİLİR KREDİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİMİZ

 

Kredi sözleşmesine başlangıçta veya sonradan konulan özel bir şarta bağlanmış olan ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde cayılabilir hale gelen kredi tahsis taahhütleri bu hesaba kaydedilir.

 

98099                      DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ

 

Yukarıda belirtilenler dışında bankaların diğer cayılabilir taahhütleri bu hesapta takip edilir.

 

982                          EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER – TÜRK PARASI

 

98211                      KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER VE GARANTİLER

 

Bankanın kredi müşterileri lehine verilen ve banka tarafından kabul edilen avaller, kefaletler ve garantiler bu hesapta izlenir. Hesap, 984 Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar – T.P. hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.

 

982002                    TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

 

Bankaya müşteri tarafından ibraz edilen diğer bankalar üzerine keşideli çeklerin bedelleri ile provizyonu alınmamış bulunan şubeler üzerine keşideli çeklerin bedelleri bu hesaba borç 984 Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler / Bırakanlar – T.P. hesabına alacak vererek muhasebeleştirilir. İbraz edilen çekler, takas müdürlüğünden provizyonun alınmasını müteakip tahsilât aşamasına kadar ilgili geçici hesaplarda izlenir.

 

Diğer banka çekleri tahsil edildiğinde bu hesap ile geçici hesaplar  kapatılır ve tahsil edilen tutar ilgili müşteri mevduat hesabının alacağına kaydedilir.

 

984                          EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR – TÜRK PARASI

 

Bankaya saklanmak veya üzerinde işlem yapılmak amacıyla bırakılan kıymetler ile bankaya kredi ve diğer işlemler nedeniyle rehnedilen veya ipotek verilen kıymetlerin, sahipleri açısından izlendiği bir hesaptır. Hesap 982 Emanet ve Rehinli Kıymetler – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

986                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN ALACAKLAR –TÜRK PARASI

 

Repo ve ters repo işlemlerinden alacaklar nominal tutarları üzerinden istatistiki amaçla bu hesapta izlenir.

 

988                          REPO VE TERS REPO İŞLEMLERDEN BORÇLAR–TÜRK PARASI

 

Repo ve ters repo işlemlerinden borçlar nominal tutarları üzerinden istatistiki amaçla bu hesapta izlenir.

 

992                          SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Kanunun ilgili hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi olmayan krediler “1 Krediler” hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplar yanında bu hesapta da izlenir. Bu hesap, 994 Sınırlamaya Tabi Olmayan Kredilerden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

 

996                                         DİĞER FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

 

Yukarıdaki hesaplarda yer almayan diğer finansal durum tablosu dışı hesaplar ile menkul kıymetler yatırım fonlarının Türk parası faaliyetleri de bu hesapta izlenir. Bu hesap 998 Diğer Finansal Durum Tablosu Dışı Hesaplardan Borçlar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10- (1) 26/01/2007 tarih ve 26415 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın